Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (...)


 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2018 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 170.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

- inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

 4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

 7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

  Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 16.02.2018 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

 6. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16).

 7. Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2017r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2018r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:


Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński - 150.000,00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (...))

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-01-23 12:56

Wzór oferty

 • autor informacji: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-01-23 13:05

drukuj (Wzór oferty)

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-01-23 13:05

oferta na wykonanie wyceny nieruchomości

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 27/2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.), Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2018 wyceny nieruchomości

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wycenę 1 niezabudowanej nieruchomości netto i brutto

 • wycenę 2 i więcej niezabudowanych nieruchomości netto i brutto

 • wycenę 1 lokalu mieszkalnego bez inwentaryzacji netto i brutto

 • wycenę 2 i więcej lokali bez inwentaryzacji netto i brutto

 • wycenę 2 i więcej lokali mieszkalnych w jednym budynku netto i brutto

 • wycenę lokalu użytkowego lub nieruchomości zabudowanej netto i brutto

 • aktualizacja wycenionej nieruchomości, której upłynął termin ważności wyceny

 • wycenę działki w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za 1 działkę netto i brutto .

 • określenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 1 działka netto i brutto oraz cena powyżej 3 działek

 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości

 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ofertę należy złożyć pisemnie, faksem w terminie do 24.01.2018 r. na adres :Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, fax 56 6886010 wew. 132. Informacje : tel. 56 6886010 wew. 139

 

drukuj (oferta na wykonanie wyceny nieruchomości)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-01-15 15:13

Zarządzanie nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Zaproszenie do składania ofert na usługę: „Zarządzania nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we współwłasności ''

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,

87 -220 Radzyń Chełmiński tel. /faks 56 6886001 wew. 132 e-mail: urzad@radzynchelminski.eu

 

Na podstawie art.4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 27/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

Zaprasza do składania ofert na usługę :

Zarządzania nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada udziały we współwłasności ''.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 1. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1892 z późn. zm. ) oraz przepisami ustawy Kodeksu Cywilnego o współwłasności (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ).
 2. Ilość zarządzanych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz lokali zależna będzie od zgody wyrażonej przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, którzy wyrażą zgodę na wybranego zarządcę nieruchomości przez gminę.
 3. W ofercie należy uwzględnić cenę netto i brutto na łączną wartość przedmiotu zamówienia oraz cenę za zarządzanie za 1 m 2 pow. użytkowej lub udziału w nieruchomości wspólnej oraz cenę usługi netto i brutto za 1 miesiąc.
 4. Powierzenie zarządzania nieruchomościami dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy o zarządzanie z wybranym zarządcą dla każdej wspólnoty mieszkaniowej oddzielnie.
 5. Wykaz powierzchni i lokali mieszkalnych i użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych stanowi załącznik Nr 1.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, biuro nr 1 w terminie do 29 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

załącznik Nr 1

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych do przekazania w zarządzanie

 

L.p.

Położenie budynku

Liczba lokali
w budynku

Powierzchnia budynku w m2

Dodatkowe informacje

1.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Waryńskiego 3

4

112,56

 

2.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. J. Piłsudskiego 3

8

301,90

 

3.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Tysiąclecia 2

5

282,46

 

4.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Tysiąclecia 6

4

194,32

 

5.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Przykop 2

4

84,72

 

6.

Wspólnota Mieszkaniowa
plac Towarzystwa Jaszczurczego 8

1

341,44

 

7.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Podgrodzie 7

4

156,26

Budynek wpisany rejestru zabytków

8.

Wspólnota Mieszkaniowa
Zielnowo 32

6

302,96

Bez świetlicy

9.

Wspólnota Mieszkaniowa
Rywałd 46

5

 

320,00

 

10.

Wspólnota Mieszkaniowa
Mazanki 18

3

230,93

 

11.

Wspólnota Mieszkaniowa
Zakrzewo 10

3

136,23

 

12.

Wspólnota Mieszkaniowa
Radzyń Wieś 5

2

158,11

1 lokal mieszkalny plus świetlica wiejska

13.

Wspólnota Mieszkaniowa
Szumiłowo 13

6

600,00

w tym świetlica wiejska

14.

 

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piłsudskiego 1

7

205,20

 

15.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Jagiellończyka 2

7

280,71

 

16.

Wspólnota Mieszkaniowa
Nowy Dwór 10

2

135,30

1 lokal mieszkalny + świetlica

 

drukuj (Zarządzanie nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-15 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-15 15:02

informacja o sprzedaży autobusu Iveco Daily

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AUTOBUS IVECO DAILY


 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Ze złożonych ofert zgodnie z podstawowym kryterium najwyższą cenę zaproponowała:

Firma DROSAM Jacek Pelc, ul. Oleśnicka 12e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

na kwotę 6 600,00 zł brutto

 

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony autobus IVECO DAILY Sprzedający sporządzi kolejną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (informacja o sprzedaży autobusu Iveco Daily)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:30

sprzedam autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY numer rejestracyjne CGR 23HV, numer VIN ZCFC5090035447834. Rok produkcji 2003, przebieg 520 750 km, data pierwszej rejestracji 29-09-2003. Autobus obsługiwał dowozy dzieci do placówek szkolnych.

Pojazd do remontu: zawieszenie, amortyzatory, „centralka edc” + oprogramowanie, mechanizm zamykania drzwi pneumatycznych, korozja podwozia, nadkoli.


 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 56 688 60 01 wew. 148

 

CENA MINIMALNA brutto 4 000,00 zł

Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu Kotłowni Sady po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (sprzedam autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:54

formularz ofertowy autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

informacja o sprzedaży kosiarki rotacyjnej Talex s.j.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KOSIARKA ROTACYJNA TALEX S.J
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży kosiarki rotacyjnej TALEX S.J wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Ze złożonych ofert zgodnie z podstawowym kryterium najwyższą cenę zaproponował:

Pan Zbigniew Wrzesiński zam. Rozental gmina Radzyń Chełmiński

na kwotę 750,00 zł brutto

 

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

 

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupioną kosiarkę rotacyjną TALEX S.J Sprzedający sporządzi kolejną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.


 

 

drukuj (informacja o sprzedaży kosiarki rotacyjnej Talex s.j.)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 12:37

sprzedam kosiarkę rotacyjną TALEX

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Kosiarka rotacyjna TALEX S.J rok produkcji 2005

Opis: Uszkodzona na części


 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

 

CENA MINIMALNA brutto 500,00 zł

Kosiarkę rotacyjną można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (sprzedam kosiarkę rotacyjną TALEX)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:41

formularz ofertowy kosiarka rotacyjna

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

informacja o sprzedaży ciągnika Ursus C355

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CIĄGNIK URSUS C355

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C355 rok produkcji 1985 wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona w związku z niespełnieniem warunku kwoty minimalnej. Druga oferta w pełni spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta spełniająca kryteria zapytania została złożona przez:

FHU „JOANNA” Joanna Tadajewska, Przewodowo Parcele 11, 06-126 Gzy

na kwotę 11 000,00 zł brutto

 

W/w osoba zrezygnowała w dniu 31.10.2017 r. z podpisania umowy kupna – sprzedaży.

Sprzedający ogłosi kolejne zapytanie ofertowe na sprzedaż ciągnika.


 

drukuj (informacja o sprzedaży ciągnika Ursus C355)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:39

sprzedam ciągnik URSUS C355

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Ciągnik URSUS C355. Rok produkcji 1985 Ciągnik zarejestrowany aktualne OC oraz przegląd techniczny. Ciągnik w dobrym stanie technicznym nie użytkowany w rolnictwie. Ogumienie tył 50 % zużycia; przód 20% zużycia. Zaczep polowy, szosowy. Hamulce i wywrot sprawne – brak osprzętu

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

CENA MINIMALNA brutto 10 000,00 zł

Ciągnik można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (sprzedam ciągnik URSUS C355)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:29

formularz ofertowy Ciągnik URSUS C355

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

informacja o sprzedaży beczkowozu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BECZKOWÓZ MEPROZET

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży beczkowozu (beczki asenizacyjnej MEPROZET) nie wpłynęła żadna oferta.

drukuj (informacja o sprzedaży beczkowozu)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:57

sprzedam beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET)

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET) rok produkcji 1990, dopuszczalna ładowność 2000 kg. Aktualna polisa OC, brak aktualnego przeglądu. Pompa niekompletna.

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

 

CENA MINIMALNA brutto 3 000,00 zł

Beczkowóz można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 

drukuj (sprzedam beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET))

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

formularz ofertowy beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony zostanie w dniu 12.09.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 54 /2017 z dnia 8.09.2017 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński położony na pietrze budynku byłej Szkoły składający się z 3 pokoi, i kuchni o 2 przedpokoi, łazienki i kotłowni pow. użytkowej 79,80 m2oraz pom .przynależnego wolno stojącego z blachy falistej na opał Udział do lokalu wynosi : 7980//50756 części w nieruchomości wspólnej .

124 /12

KW TO1W/

00036818/0

nieruchomość w ewidencji gruntów obręb Rywałd gm. Radzyń Chełmiński rodzaj użytku

B ”

Pow. nieruchomości na której znajduje się budynek wynosi 908 m 2

 

 

Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka figuruje jako teren pod budownictwo oświatowe i mieszkaniowe.

 

 

83.669, 00 zł.

plus cena

gruntu

999, 00 zł

Sprzedaż lokalu w drodze

bezprzetargowej na rzecz najemcy

 

 

2.

Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 47 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński, położony na parterze budynku składający się z 4 pokoi, kuchni z aneksem łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 54,90 m2 pom .przynależne 1,10 m2 udział lokalu wynosi :5600//18620 części w nieruchomości wspólnej .

124/10

KW TO1W/ 00033623/5

obręb geodezyjny

Rywałd rodzaj użytku „B”

Pow. nieruchomości

na której znajduje się budynek

wynosi 383 m2

 

Dla nieruchomości brak MPZP.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński- Uchwała Nr X /101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 10.2015 r. działka znajduje się w strefie mieszkaniowej i figuruje jako „MU”. -strefa mieszkaniowo- usługowa .Budynek wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

 

59.145,00 zł.

plus cena gruntu

806,00 zł.

 

 

Sprzedaż lokalu w drodze

bezprzetargowej

na rzecz najemcy

 

3.

Lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński, położony na parterze budynku składający się z 2 pokoi, kuchni , łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 39,58 m2 pom .przynależnego piwnicy o pow. 7,47 m2 udział lokalu wynosi :4705//50756 części w nieruchomości wspólnej .

124 /12

KW TO1W/

00036818/0 nieruchomość w ewidencji gruntów obręb Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

Pow. nieruchomości na której znajduje się budynek wynosi

908 m 2

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka figuruje jako teren pod budownictwo oświatowe i mieszkaniowe.

 

46.788, 00 zł.

plus cena

gruntu

589, 00 zł

Sprzedaż lokalu w drodze

bezprzetargowej

na rzecz najemcy

 

 

 

 

4.

 

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady

 

 

ewidencja gruntów poz.588

 

504/2

KW TO1W /

 

 

00026383/8

 

 

 

 

 

 

pow.206 m 2

rodzaj uż. R-IIIb

 

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań

 


i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „MU”.

 

8.034,00 zł.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

 

 

na polepszenie warunków zagospodarowania

nieruchomości

Nr 326

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r .(Dz .U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-12 14:44

Oferta organizacji pozarządowej - tryb bezkonkursowy

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

 

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu gminy.

 

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 

Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej”.

 

 

Oferta z dnia 18.05.2017r

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 31.05.2017r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Oferta organizacji pozarządowej - tryb bezkonkursowy)

 • autor informacji: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-05-24 11:19

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Oferta organizacji pozarządowej - załącznik oferty

 • autor informacji: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-05-24 11:18

drukuj (Oferta organizacji pozarządowej - załącznik oferty)

 • autor informacji: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-05-24 11:19

Wykaz nieruchomośc przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 27.04.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”.

 

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 23 /2017 z dnia 25.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady

ewidencja gruntów poz. 588

504/1

KW TO1W

/00026383/8

pow. 172 m2

 

rodzaj użytku Bi-R III b

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU”

 

8.250,84 zł

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nr 324

2.

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady

ewidencja gruntów poz. 588

 

 

 

 

 

 

504/2

KW TO1W

/00026383/8

 

 

 

pow. 206 m2

 

rodzaj użytku

Bi-R- IIIb

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU”

 

9.881,82 zł

 

 

 

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nr 326

 

3.

Lokal mieszkalny Nr 2 położony w Rywałdzie, budynek Nr 46

pow. lokalu wraz z pom. kotłowni 56,10 m2 składa się z 3 pokoi z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki, udział do lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 5610/62481 części

124/12 pow. 0.0908 ha

KW TO1W

/00036818/0

rodzaj użytku „ B”

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka na której znajduje się budynek położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU”

 

57.633,00 zł.

udział w gruncie 571,00 zł

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na

rzecz najemcy lokalu z bonifikatą

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r .(Dz .U. z 2016 r. poz. 2174 i poz.2260 ) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

 

drukuj (Wykaz nieruchomośc przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 14:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 14:30

Sprawozdanie

 

 

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

z terenu miasta i gminy za 2016 rok.

 

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r poz.1817 ze zm. )

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 8 stycznia 2016r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn.zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2016r. i przyznanie dotacji

na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży

i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 15 lutego 2016r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2016r. oraz aneks do umowy OKZ.524.4.2016 z dnia 15.02.2016 r. zawarty dnia 29.12.2016 r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 130 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, siatkówki plażowe oraz tenisa stołowego.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób oraz rozegrano 80 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 30 meczy.

Dnia 20 stycznia 2017r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Na podstawie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817), złożono uproszczoną ofertę na promowanie form wypoczynku letniego rodzinnego . Zawarto w dniu 20.06.2016r. umowę Nr OKZ.524.8.2016r. ze Stowarzyszeniem "Aktywna Wieś w Zielnowie" na przekazanie dotacji celowej w wysokości 7.000 zł.

Celem dotacji było promowanie form aktywnego wypoczynku rodzinnego, promowanie działalności Stowarzyszenia "Aktywna Wieś w Zielnowie"

oraz inicjowanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami

Dnia 08 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie "Aktywna Wieś w Zielnowie" złożyło uproszczone sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku

ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty na realizację zadania p/n Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu piłki nożnej, zawarto w dniu 14 października 2016r. z w/w Stowarzyszeniem umowę

Nr OKZ.524.10.2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego

i przekazanie dotacji w wysokości 7 000,00 zł. Realizacja zadania polegała

na organizowaniu 3 treningów tygodniowo po 1,5h każdy dla dzieci w wieku przedszkolnym - grupa liczyła 20 osób. Treningi te odbywały się na boisku sportowym "Orlik" pod okiem instruktora. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, wzrostu zamiłowania piłką nożną oraz chęć uprawiania sportu u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Dnia 20 stycznia 2017r. Stowarzyszenie to złożyło uproszczone sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

komentarze (0) (Sprawozdanie)

drukuj (Sprawozdanie)

 • autor informacji: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-04-26 11:44

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

 

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu gminy.

 

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego”.

 

 

Oferta z dnia 03.04.2017r

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12.04.2017r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

 • autor informacji: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-04-06 14:09

Oferta uproszczona

 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-04-06 13:44
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2017-04-06 14:09

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje

do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.
Informacja o wyborze najkorzystniejszeh oferty (koparko-odmularka Pelikan)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

              W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży koparko – odmularki  Pelikan wpłynęło 18 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Najwyższa oferta została złożona na kwotę 6 100,00 zł brutto

                            W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupioną koparko – odmularkę Sprzedający sporządzi umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem. 

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszeh oferty (koparko-odmularka Pelikan))

 • autor informacji: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-14 10:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 10:10

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


III przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanych działek: Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jana Długosza, jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński.

Oferta sprzedaży koparko-odmularki Pelikan

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 14:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 14:54
 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 14:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) mający na celu powierzenie w 2017r. wymienionego niżej zadania, p.t.:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Oferta ta spełniła wymogi konkursu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 150.000,00 zł.

Umowa zostanie zawarta w dniu 16.02.2017r.

drukuj ()

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-13 13:54

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 150.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

- inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

 4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

 7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 08.02.2017 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

 6. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16).

 7. Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2016r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.02.2017r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński - 130.000,00 zł.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:25

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego - dokumentacja

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:31

Zaproszenie do skladania ofert

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2017 wyceny nieruchomości

Ogłoszenie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OGŁOSZENIE

    Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1250) informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/176/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
/-/ Krzysztof Chodubski


WYSOKOŚĆ I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa:
Uchwała Nr XX/176/16
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty.

 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

 

1 osobowe gosp. domowe

od 2 do 5 mieszkańców

6 osób i więcej

MIASTO

(segregacja)

19,00 zł*

15,00 zł x ilość osób*

72,00 zł*

WIEŚ

(segregacja)

15,00 zł*

12,00 zł x ilość osób*

54,00 zł*

BUDYNKI WIELOLOKALOWE POZA MIASTEM

(segregacja)

17,00 zł*

13,00 zł x ilość osób*

66,00 zł*

* - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany wysokość opłaty stanowi dwukrotność stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

drukuj (Ogłoszenie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-12-22 09:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 09:21

Zaproszenie do skladania ofert

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2017 roku.

Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie "ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI"

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2016-12-09 13:15
 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2016-12-09 13:06
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 13:18

Zapraszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi : „Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.

Zapraszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi :

„Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.

Informacja o możliwości składania ofert

Informacja o możliwości składania ofert na na zadanie p/n:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2017 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

Deratyzacja

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w dniach 20.10.2016 r. - 24.10.2016 r. na terenie miasta i gminy przeprowadzona zostanie deratyzacja przez Zakład DDD Jerzy Jerka Grudziądz, ul. Norwida 11.


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmińskim
 /-/ Krzysztof Chodubski

drukuj (Deratyzacja)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-21 12:59

OFERTA SPRZEDAŻY 2 KPL. DRZWI WJAZDOWYCH

OFERTA SPRZEDAŻY 2 KPL. DRZWI WJAZDOWYCH WYKONANYCH Z BLACHY STALOWEJ

Zaproszenia do złożenia oferty

Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego zaprasza do złożenia oferty na kupno 2 kompletów drzwi wjazdowych wykonanych z blachy stalowej.

 1. SPRZEDAJĄCY:
  Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
  87-220 Radzyń Chełmiński
  tel./fax. 56 – 6886001 / 56 – 6886087
 2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
  drzwi garażowe wykonane z blachy stalowej 4 skrzydła o wymiarach: 1,5 m szer. x 3,0 m wys. każde – 2 kpl.
 3. Przedmiotowe drzwi zostały zdemontowane w remizie strażackiej OSP Rywałd i tam są składowane.
 4. Kupujący na własne ryzyko określi stan techniczny oraz przydatność użytkową przedmiotu sprzedaży.
 5. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 715 – 1515 w remizie OSP Rywałd, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod nr Tel. 660 508 823.

Cena minimalna za 2 kpl. drzwi – 200 zł. brutto

         

 1. Termin składania ofert upływa dnia 07 października 2016r. do godz. 1515.
 2. Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński lub elektronicznie na adres: sekretariat@radzynchelminski.eu
 3. Oferta powinna zawierać
 • dane osobowe oferenta,
 • proponowaną cenę brutto,
 • sposób kontaktu z oferentem.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.
 3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 8.
 1.  Kryterium wyboru oferty: 100% cena
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunku, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyn.

 

drukuj (OFERTA SPRZEDAŻY 2 KPL. DRZWI WJAZDOWYCH)

 • autor informacji: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 14:42

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz.239 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 „Organizacja zajęć  sportowych  dla dzieci  w wieku przedszkolnym z zakresu  piłki nożnej”.


Oferta z dnia  30.09.2016r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  11.10.2016r na adres                                  e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-10-03 14:42

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-10-03 14:41
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-10-03 14:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G.  Radzyń Chełmiński   wywieszony został w dniu  28.09.2016 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”. Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: www.bip.radzynchelminski.pl oraz w  Dzienniku Monitor Urzędowy (www.monitorurzedowy.pl).

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży:

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Niezabudowana działka, położona w Radzyniu Chełmińskim, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, przy ul. Widokowej

R- IIIa,poz.rej.584, działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nr 418/3 zapisana w KW, Nr TO1W/00026448/2

pow. 1.824 m²

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

64.164,18 zł (sześćdziesiat cztery tysiace sto sześćdziesiąt cztery złote 18/100)

Sprzedaż w drodze zamiany na działke 354/4 o pow. 1.815 m² położoną przy ul. Tysiaclecia w Radzyniu Chełmińskim

2.

Częśc pomieszczenia sanitarnego, socjalnego położonego w budynku Nr 13 byłej Szkoły w Szumiłowie na działce

Nr 76/4 o pow. 0,1571 ha.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu i częsci wspólnej budynku w wysokości 725/79167

KW TO1W/00026450/9

Wydzielona część pomieszczenia sanitarnego o pow. użytkowej 7,25 m²

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/219/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.12.2001 r., działka położona na terenie przeznaczonym pod funkcję oświatową.

4.850,00 zł (cztery tysiace osiemset pięćdziesiąt złotych)

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków i zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 7, którego udział wynosi 4760/79167.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz.U.z 2015 r.,poz..1774 ze zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-09-28 14:58

Sprzedaż samochodu FIAT DOBLO

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-08-01 10:53
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-08-01 10:51

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 28.07.2016 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

Oferta zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 „Festyn Rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński”.


Oferta z dnia 07.06.2016r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew. 146

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  16.06.2016r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Oferta zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

 • autor informacji: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zielnowo
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2016-06-08 10:10

Oferta realizacji zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2016-06-08 10:16

drukuj (Oferta realizacji zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2016-06-08 10:12
 • zmodyfikował: Ewa Budzich
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-08 10:15

Ponowna aukcja autobusu Setra S215U

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. 56/ 6886167 ogłasza na dzień 07.06.2016r. godz. 1000 (wtorek) w siedzibie sprzedającego – pomieszczenie nr 97 – świetlica, przeprowadzenie aukcji majątku ruchomego. - autobus SETRA S215U

- rok produkcji - 1990
- nr VIN VF 917900000300264
- przebieg - 603895 km
- miejsc siedzących -56, miejsc stojących - 22

Przegląd techniczny ważny do dnia 18.06.2016r. Pojazd sprawny technicznie. Pojazd można oglądać codziennie od godz. 700 – 1500 na parkingu sprzedającego.

Wywoławcza cena sprzedaży – 6 150,00 zł (brutto)
Słownie: Sześć tysięcy sto pięćdziesiąt zł 00/100

Wysokość postąpienia – 70,00zł
Słownie(siedemdziesiąt zł)

Po rozstrzygnięciu aukcji licytant jest zobowiązany do podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Wydanie pojazdu nastąpi po zapłaceniu faktury, którą wystawi Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Osoba do kontaktu:
Erdmański Roman, tel. 56/ 6886167
, kom. 516979070

drukuj (Ponowna aukcja autobusu Setra S215U)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-05-31 10:13

2 oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

RGŚ.6140.7.1.2016.SL

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty – II ogłoszenie

 

 

Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kóz kameruńskich.

1. Sprzedający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kozy kameruńskie: samice-2 szt. o umaszczeniu brunatnym, samce-2 szt. o umaszczeniu czarnym, w wieku 3 miesiące, prawidłowo utrzymane, odrobaczone, o łagodnym usposobieniu do człowieka.

 

Cena minimalna brutto za samicę 1 szt.: 50,00 zł

Cena minimalna brutto za samca 1 szt.: 50,00 zł

Zwierzęta można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

3. Termin składnia ofert upływa dnia 09.06.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, w siedzibie sprzedającego, z dopiskiem: Oferta na zakup kóz kameruńskich, nr sprawy RGŚ.6140.7.1.2016.SL
NIE OTWIERAĆ PRZED 09.06.2016 R. GODZ. 10:00

4. 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy je oznaczyć j.w., a o terminie jej złożenia decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby sprzedającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

 

drukuj (2 oferta sprzedaży - kozy kameruńskie)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-05-30 09:31

Aukcja autobusu Setra S215U

Radzyń Chełmiński, dnia 10.05.2016r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński,  tel. 56/ 6886167 ogłasza na dzień 19.05.2016r. godz. 1000 (czwartek) w siedzibie sprzedającego – pomieszczenie nr 97 – świetlica,  przeprowadzenie aukcji majątku ruchomego. - autobus SETRA  S215U

- rok produkcji -         1990

- nr  VIN VF 917900000300264

- przebieg    603895 km

- miejsc siedzących 56, miejsc stojących 22

Przegląd techniczny ważny do dnia 18.06.2016r.

Pojazd sprawny technicznie.

Pojazd można oglądać codziennie od godz. 700 – 1500 na parkingu sprzedającego.

Wywoławcza cena sprzedaży – 11.000,00 zł (brutto), słownie: jedenaście tysięcy zł  00/100

Wysokość postąpienia – 110,00zł,  słownie sto dziesięć zł.

Po rozstrzygnięciu aukcji licytant jest zobowiązany do podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Wydanie pojazdu nastąpi po zapłaceniu faktury, którą wystawi Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Osoba do kontaktu:

Erdmański Roman

tel. 56/ 6886167

kom. 516979070

drukuj (Aukcja autobusu Setra S215U)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-05-11 13:11

Oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

RGŚ.6140.7.2016.SL

Zaproszenie do złożenia oferty  

 Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kóz kameruńskich.

1. Sprzedający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kozy kameruńskie: samice-2 szt. o umaszczeniu brunatnym, samce-2 szt. o umaszczeniu czarnym, w wieku 3 miesiące, prawidłowo utrzymane, odrobaczone, o łagodnym usposobieniu do człowieka.

 

Cena minimalna brutto za samicę 1 szt.: 200,00 zł

Cena minimalna brutto za samca 1 szt.:  150,00 zł

Zwierzęta można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

 

3. Termin składnia ofert upływa dnia 12.05.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, w siedzibie sprzedającego, z dopiskiem:  Oferta na zakup kóz kameruńskich, nr sprawy RGŚ.6140.7.2016.SL
                             NIE OTWIERAĆ PRZED 12.05.2016 R. GODZ. 10:00

4. 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy je oznaczyć j.w., a o terminie jej złożenia decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby sprzedającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.     

5. Oferta może dotyczyć zakup od 1 do 4 szt. zwierząt z podaniem ich płci, imion oraz cen jednostkowych.

6. Oferta powinna zawierać:

 • dane osobowe, adres, nr telefonu oferenta,  
 • ilość sztuk kóz, z podaniem płci oraz imienia zwierzęcia,
 • proponowaną cenę brutto za 1 sztukę,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu ogłoszenia,

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pisemnie.  

8. Z wyłonionym/i oferentem/ami zostanie zawarta umowa/y kupna – sprzedaży w terminie              

    7 dni od dnia wyboru ofert/y.

9.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

9.1. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, umowa kupna – sprzedaży zostanie unieważniona. 

10. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6,
 • oferent nie zaoferował co najmniej ceny minimalnej.

11. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

12.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, zamknięcia ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-04-29 13:31
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-29 14:27

Oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

 • kozy samice
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-04-29 14:32
 • kozy samce
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-04-29 14:32

Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z opracowywanym Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wykonawca Planu Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. poszukuje osoby chętne do przeprowadzenia ankietyzacji wśród mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Tel. 52/345 60 81 - w godz.8.00-16.00

Justyna Danik

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

ul. Gdańska 76

86-021 Bydgoszcz

drukuj (Ogłoszenie o pracę)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-31 13:06

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Radzyń Chełmiński mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Załączniki do pobrania:

 1. Odezwa do mieszkańców,
 2. Ankieta dla społeczeństwa,
 3. Ankieta dla przedsiębiorców.

drukuj (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej )

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 14:52

załaczniki do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:58
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:58
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:58
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:58
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:58

Oferta sprzedaży kuca szetlandzkiego

RGŚ.6140.5.2016.SL

Zaproszenie do złożenia oferty  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kuca szetlandzkiego.

 

1. Sprzedający:
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kuc szetlandzki (wałach) w wieku 1,5 roku, o maści karej, regularnie szczepiony, odrobaczany i werkowany, posiadający paszport.

Cena minimalna brutto: 300,00 zł

Zwierzę można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim       ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

3. Termin składnia ofert upływa dnia 04.03.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres: sekretariat@radzynchelminski.eu.

5. Oferta powinna zawierać:

 • dane osobowe oferenta,
 • proponowaną cenę brutto,
 • sposób kontaktu z oferentem.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowaniu telefonicznie.  

7. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

8.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.

9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5.

10. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.

drukuj (Oferta sprzedaży kuca szetlandzkiego)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-02-26 08:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursu:Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2016 realizacji zadania:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.


Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 130.000,00 zł. Umowa zostanie podpisana dnia 15.02.2016r
 

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursu:Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.)

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2016-02-09 12:40

Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2016 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego  oraz organizacja  turnieju  piłki  nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 130.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

-  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

-  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

-  inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

-  inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

1.Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2.Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

1.szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

2.termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3.informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

4.kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

5.informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

6.inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

7.inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

1.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

2.Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 16). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2015r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.02.2016r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego  oraz organizacja  turnieju  piłki  nożnej halowej oldbojów Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny  Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 100.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj (Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:35

Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:37
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:37
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:37
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:36
 • autor informacji: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2016-01-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-11 14:05
 • autor informacji: Gabriela Winiarczyk
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-25 13:26
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-27 11:14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-11 14:04

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi z terenu miasta i gminy za 2015r

                                                       Sprawozdanie


Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
z terenu miasta i gminy za 2015 rok.

Na podstawie art.5a. ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r poz. 239 ze zm. )


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 08 stycznia 2015r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2015r. i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży  i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”
Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.
Dnia 11 lutego 2015r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2015r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 100 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania  było podniesienie aktywności sportowej, zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, siatkówki plażowe oraz tenisa stołowego.
Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób oraz rozegrano 70 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 20 meczy.
Dnia 28 stycznia 2016r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe)  z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie  z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” wniosku na realizację zadania p/n „Organizacja  zajęć  sportowych  dla dzieci  rocznik 2006- 2007 z zakresu  piłki  nożnej”, zawarto w dniu 18 września 2015r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.8.2015r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 9 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć  sportowych  dla dzieci  rocznik 2006- 2007  z zakresu  piłki  nożnej. Celem zadania  było podniesienie aktywności sportowej, wzrostu zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej z zakresu piłki nożnej wśród dzieci.
Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 33 dzieci oraz rozegrano 17 meczy.
Dnia 15 stycznia 2016r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

 

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: Ewa Budzich
  data publikacji: 2016-05-10 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191151
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-23 13:05

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1137754
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-15 13:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl