Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

przetarg ustny działka nr 418/2 powyżej ul. Sady

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński. stanowiącej własnosć mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 55.682,10 zł. (słownie: pięćdziesiąt pieć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 10 /100 groszy ).

Ustala się wadium w wysokosci : 6.800,00 zł.( słownie: sześć tysiecy osiemset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (przetarg ustny działka nr 418/2 powyżej ul. Sady)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-05-29 14:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 07:53

przetarg ustny działka nr 219 ul. A.Nowickiego

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 219 o pow. 0,0711 ha, rodzaj użytku R- IIIb , zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00023941/7 , położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego, jednostka rej. w ewidencji gruntów 633 , obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015 .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. oznaczona symbolem „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej jest nieuzbrojona . Możliwość podłączenia wody , kanalizacja zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.863,25 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 25/100 groszy ) w tym 23% podatku VAT.

Ustala się wadium w wysokości : 3.400,00 zł.( słownie; trzy tysiące czterysta złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numer działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel.  56 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (przetarg ustny działka nr 219 ul. A.Nowickiego)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-05-12 12:55

OGłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

IV przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .Nieruchomości wolne są od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30.09.2009 r. w/w nieruchomości figurują jako „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w strefie ochrony archeologicznej , konserwatorskiej .
Działki posiadają bezpośredni dostęp do ulicy z możliwością podłączenia wody, możliwość podłączenia kanalizacji, poprzez indywidualną przepompownię ścieków . Na działce Nr 30 znajduje się słup energetyczny . W celu lepszego zagospodarowania działek z uwagi na kształt i położenie działki zbywane są łącznie, Nr 29 i 30.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje

do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.
OGłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 585
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-30 07:53

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 882768
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-23 12:38

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl