Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z póź. zm. ) podaje  do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 18.07.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu ograniczonego”. Informację zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 40 /2017 z dnia 14.07.2017 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Lokal mieszkalny Nr 3 przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim składający się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 28,80 m2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkowa częścią gruntu

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,20 m2 Wysokość udziału 340/5977 Lokal w złym stanie technicznym do kapitalnego remontu .

113

KW TO1W

/00023917/0

Pow. nieruchomości na której znajdują się dwa budynki mieszkalne

1181 m2

 

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU” . Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi

i pomieszczeniami gospodarczymi

 

12.514 , 00 zł.

plus cena

gruntu

2.289 , 00 zł

Sprzedaż w drodze

przetargu

ograniczonego dla rodzin , zamieszkujących na terenie gminy Radzyń

Chełmiński nie posiadających własnego lokalu mieszkalnego

 

2.

Pomieszczenie mieszkalne o pow. 21,18 m 2 wydzielone z lokalu mieszkalnego Nr 2, położone w budynku Nr 8 , Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzyniu Chełmińskim Wysokość udziału do lokalu wynosi 2118 /86157 części

 

 

 

 

 

126/6

KW TO1W

/00029466/5

 

 

 

pow. nieruchomości

na której znajduje się budynek

0,1503 ha

 

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU” Działka zabudowana budynkiem użytkowo- mieszkalnym i budynkiem Urzędu . Budynek wpisany do Wojewódzkiej ewidencji zabytków .

 

21.020,00 zł

plus cena gruntu

1.219,00 zł.

 

 

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , lokalu Nr 1

położonego w budynku Nr 8 Plac Towarzystwa Jaszcz. 8

w Radzyniu Chełmińskim

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r .(Dz .U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

 

Radzyń Chełmiński, dnia 14.07.2017 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim)

 • autor informacji: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-18 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 23:11

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .

przetarg ustny działka nr 418/2 powyżej ul. Sady

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński. stanowiącej własnosć mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 55.682,10 zł. (słownie: pięćdziesiąt pieć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 10 /100 groszy ).

Ustala się wadium w wysokosci : 6.800,00 zł.( słownie: sześć tysiecy osiemset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (przetarg ustny działka nr 418/2 powyżej ul. Sady)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 07:53

przetarg ustny działka nr 219 ul. A.Nowickiego

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 219 o pow. 0,0711 ha, rodzaj użytku R- IIIb , zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00023941/7 , położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego, jednostka rej. w ewidencji gruntów 633 , obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015 .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. oznaczona symbolem „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej jest nieuzbrojona . Możliwość podłączenia wody , kanalizacja zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.863,25 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 25/100 groszy ) w tym 23% podatku VAT.

Ustala się wadium w wysokości : 3.400,00 zł.( słownie; trzy tysiące czterysta złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numer działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel.  56 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (przetarg ustny działka nr 219 ul. A.Nowickiego)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 12:55

OGłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

IV przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .Nieruchomości wolne są od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30.09.2009 r. w/w nieruchomości figurują jako „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w strefie ochrony archeologicznej , konserwatorskiej .
Działki posiadają bezpośredni dostęp do ulicy z możliwością podłączenia wody, możliwość podłączenia kanalizacji, poprzez indywidualną przepompownię ścieków . Na działce Nr 30 znajduje się słup energetyczny . W celu lepszego zagospodarowania działek z uwagi na kształt i położenie działki zbywane są łącznie, Nr 29 i 30.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje

do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.
Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 728
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-19 23:11

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 920222
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-17 11:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl