Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

Radzyń Chełmiński, dnia 16.09.2022 r.

RBG.6220.7.2022.ML

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

           o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                                  

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 89/9, 101/2 obręb 0004 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

          Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania  mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

          Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

          Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                           

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 16.09.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1.      Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o.,

ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, na adres: ul. Ordonówny 6, 82-200 Malbork;

2.      Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

89/9, 101/2, 101/4, 211/2, 100/1, 107/8, 89/7, 110/2, 102, 104, 150, 139, 89/9, 151, 211/1, 109, 210/3, 101/3 – obręb Gołębiewo - załącznik a/a;

zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16.09.2022 r.

3.      A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-09-16 14:10

RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                         Radzyń Chełmiński, 22.08.2022 r.

RBG.6220.7.2022.ML

           ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 03.08.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 12.08.2022 r.) Pana Macieja Maruseja reprezentującego inwestora, ENERSOLA PV Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 89/9, 101/2 obręb 0004 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 22.08.2022 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 22.08.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1.      Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o.,

ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, na adres: ul. Ordonówny 6, 82-200 Malbork;

2.      Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

89/9, 101/2, 101/4, 211/2, 100/1, 107/8, 89/7, 110/2, 102, 104, 150, 139, 89/9, 151, 211/1, 109, 210/3, 101/3 – obręb Gołębiewo - załącznik a/a;

zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.08.2022 r.

3.      A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3.       Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

4.       Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.

6.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.

8.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.   Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-22 14:44

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 18.08.2022 r.

RBG.6220.4.2022.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 18.08.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3.2022 znak: RBG.6220.4.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 19.08.2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 19.08.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-19 14:53
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 09:04

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 18.08.2022 r.

RBG.6220.4.2022.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 18.08.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3.2022 znak: RBG.6220.4.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 19.08.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-19 14:48
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 09:10

RBG.6220.4.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
   data wytworzenia: 2022-08-18
  • opublikował: Magda Lewandowska
   data publikacji: 2022-08-19 14:56

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.08.2022 r. do 02.09.2022 r.)

Metryka

 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-19 14:54

RBG.6730.37.2021.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

                         Radzyń Chełmiński, dnia 17.08.2022 r.

RBG.6730.37.2021.2022.ML

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 17.08.2022 r., decyzji o warunkach zabudowy nr 12.2022 znak: RBG.6730.37.2021.2022.ML na wniosek Pani Ewy Brzyskiej w zakresie: zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkalno- usługową wraz z jego przebudową dla terenu obejmującego działkę nr 85 (w części), obręb geodezyjny Okonin 0010, gm. Gruta.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49b k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji  lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych  we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 18.08.2022 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek 90, 93/1, 102/1, 102/4, 271, 83/4, 85/1, 92, 86/4, 83/7, 310/2, 310/3, 101, 76, 250, 251 – obręb Okonin - załącznik a/a - poprzez publiczne obwieszczenie;
 2. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Radzyń Chełmiński;

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Okonin.

drukuj (RBG.6730.37.2021.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-18 14:51

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 15.07.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 14.07.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2.2022 znak: RBG.6220.3.2022.MJ dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 15.07.2022 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 15.07.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-15
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-15 10:54

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 14.07.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 14.07.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2.2022 znak: RBG.6220.3.2022.MJ dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 15.07.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-15 10:57

RBG.6220.3.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 15.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 15.07.2022 r. do 29.07.2022 r.)

Metryka

 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-15 10:58

RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZEBRANIE MATERIAŁÓW DOWODOWYCH DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 06.07.2022 r.

RBG.6730.37.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

             Działając na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkalno-usługową wraz z jego przebudową na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 85 obręb geodezyjny 0010 Okonin, gmina Gruta.

             W związku z powyższym informuję, że wnioskodawca oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,  m. in. z:

– postanowieniem znak GN.673.28.2022 z dnia 07.02.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 14.02.2022 r.) Starosty Powiatu Grudziądzkiego,

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Nadmienia się, że uzgodnienie z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, uznaje się za dokonane, gdyż organy nie zajęły stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

            Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 06.07.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Radzyń Chełmiński;

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Okonin.

drukuj (RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZEBRANIE MATERIAŁÓW DOWODOWYCH DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-06 13:01

RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 06.07.2022 r.

RBG.6730.37.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            Na podstawie art. 49a i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 16.11.2021 r. (wpływ do tut Urzędu 16.12.2021 r., uzupełniony dnia 05.07.2022 r.) Pani Ewy Brzyskiej zam. Słup 87, 86-330 Mełno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkalno-usługową wraz z jego przebudową na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 85 obręb 0010 Okonin, gmina Gruta.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

            Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 06.07.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Radzyń Chełmiński;

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Okonin.

Obowiązek informacyjny

            Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 56 6886001, adres e-mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga: wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-06 12:58
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-06 13:02

RBG.6220.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 17.06.2022 r.

RBG.6220.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 15.06.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1.2022 znak: RBG.6220.1.2022.MJ dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa silosu lejowego K60 przeznaczonego do magazynowania regranulatu styropianowego” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 90/1, położonej w obrębie 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 17.06.2022 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 17.06.2022 r.

 Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6220.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-17 14:29

RBG.6220.1.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 17.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

drukuj (RBG.6220.1.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 17.06.2022 r. do 01.07.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-17 14:34

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 03.06.2022 r.

RBG.6220.4.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

            Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania  mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                           

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 03.06.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek 182/1, 209/3, 178/1, 235, 183/1, 201, 181, 182/2 i 209/2 – obręb Gołębiewo - załącznik a/a, zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 03.06.2022 r.
 3. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-03 13:26

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 03.06.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałó1)w.

            Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania  mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                           

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 03.06.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Sobczak, JF SUN Sp. z o.o., ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek
  215/2, 207/1, 210, 212, 213, 214, 215/1, 216, 217, 218, 220/2, 220/3, 221, 224, 225, 228, 229, 230 – obręb Radzyń Wybudowanie,
  166/14, 167, 168/20, 168/21, 168/27, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192 193, 194, 195, 196, 197, 202 – obręb Czeczewo - załącznik a/a;
  zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 03.06.2022 r.
 3. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-03 13:16

RBG.6733.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Radzyń Chełmiński, 17.05.2022 r.

RBG.6733.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, reprezentowanej przez Pana Piotra Kozłowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej na części działek nr 76, 78, 79/3, 79/4, 104/2, 110, 117/3, 120, 121 obręb 0009 Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

            W związku z powyższym informuje się, że osoby, którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 17.05.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

- na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

- na tablicy ogłoszeń miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56 6886001, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

drukuj (RBG.6733.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-05-17 14:23

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 26.04.2022 r.

RBG.6220.4.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 12.04.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 13.04.2022 r.) Pana Macieja Maruseja reprezentującego ENERSOLA PV Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 26.04.2022 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 26.04.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

182/1, 209/3, 178/1, 235, 183/1, 201, 181, 182/2 i 209/2 – obręb Gołębiewo -
załącznik a/a, zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26.04.2022 r.

 1. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

 

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-04-26 14:25

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 22.03.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 14.03.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.03.2022 r.) Pana Macieja Sobczaka reprezentującego JF SUN Sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 22.03.2022 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 22.03.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

 

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Sobczak, JF SUN Sp. z o.o., ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek: 215/2, 207/1, 210, 212, 213, 214, 215/1, 216, 217, 218, 220/2, 220/3, 221, 224, 225, 228, 229, 230 – obręb Radzyń Wybudowanie,
  166/14, 167, 168/20, 168/21, 168/27, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192 193, 194, 195, 196, 197, 202 – obręb Czeczewo - załącznik a/a;
  zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.03.2022 r.
 1. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-03-22 13:12

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Radzyń Chełmiński, dnia 16.11.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: u.u.i.ś.)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 15.11.2021 r., znak: RBG.6220.5.2021.MJ postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 16.11.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-16 10:20

RBG.6220.4.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 10.11.2021 r.

RBG.6220.4.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 10.11.2021 r., znak: RBG.6220.4.2021.MJ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1.2021 dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„odzysk odpadów styropianowych na potrzeby produkcyjne Zakładu Produkcji Styropianu w Zakrzewie, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 90/1, położonej w obrębie 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 10.11.2021 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 10.11.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6220.4.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-10 14:57
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-10 15:11

RBG.6220.4.2021.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 10.11.2021 r. do 24.11.2021 r.

drukuj (RBG.6220.4.2021.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 10.11.2021 r. do 24.11.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-10 15:00

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE OOŚ

Radzyń Chełmiński, dnia 26.10.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 26.10.2021 r., znak: RBG.6220.5.2021.MJ postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 26.10.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
 2. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE OOŚ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-26 13:02

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 21.2021

Radzyń Chełmiński, 27.09.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działając na podstawie art. 59 ust. 1-2, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 10, art. 49, art. 49a oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej k.p.a.)


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że dnia 27 września 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb geodezyjny 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

Z treścią decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27.09.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 21.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-27 13:53

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 23.09.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

            Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 06.09.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 09.09.2021 r.) pełnomocnika Pani Hanny Bednarskiej reprezentującej wnioskodawcę – Pol-Sun Investment Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 23.09.2021 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 23.09.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pani Hanna Bednarska na adres:Pol-Sun Investment Sp. z o. o., Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot
 1. Strony postępowania – załącznik a/a; zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23.09.2021 r.
 2. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

 

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-23 13:29

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

Radzyń Chełmiński, dnia 01.09.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działając na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb geodezyjny 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym informuję, że wnioskodawca oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,  m. in. z:

– postanowieniem znak GN.673.366.2021 z dnia 16.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.08.2021 r.) Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

– postanowieniem znak GD.ZPU.4.522.925.2021.DB  z dnia 23.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2021 r.) Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 01.09.2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy placu Towarzystwa Jaszczurczego

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo – budynek świetlicy wiejskiej

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-01
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-01 13:17

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 29.07.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

            Na podstawie art. 49a i art. 61 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek POL-SUN INVESTMENT Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot, reprezentowanej przez Panią Hannę Bednarską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

 

Obowiązek informacyjny

                Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56 6886001, adres e-mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
  z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
  do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga: wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 29.07.2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo – budynek świetlicy wiejskiej

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-07-29 14:45

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojwództwa kujawsko-pomorskiego