Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 21.2021

Radzyń Chełmiński, 27.09.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działając na podstawie art. 59 ust. 1-2, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 10, art. 49, art. 49a oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej k.p.a.)


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że dnia 27 września 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb geodezyjny 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

Z treścią decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27.09.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 21.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Magda Jędrzejewska
  data publikacji: 2021-09-27 13:53

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 23.09.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

            Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 06.09.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 09.09.2021 r.) pełnomocnika Pani Hanny Bednarskiej reprezentującej wnioskodawcę – Pol-Sun Investment Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 23.09.2021 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 23.09.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pani Hanna Bednarska na adres:Pol-Sun Investment Sp. z o. o., Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot
 1. Strony postępowania – załącznik a/a; zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23.09.2021 r.
 2. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

 

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
 • opublikował: Magda Jędrzejewska
  data publikacji: 2021-09-23 13:29

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

Radzyń Chełmiński, dnia 01.09.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działając na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb geodezyjny 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym informuję, że wnioskodawca oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,  m. in. z:

– postanowieniem znak GN.673.366.2021 z dnia 16.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.08.2021 r.) Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

– postanowieniem znak GD.ZPU.4.522.925.2021.DB  z dnia 23.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2021 r.) Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 01.09.2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy placu Towarzystwa Jaszczurczego

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo – budynek świetlicy wiejskiej

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-01
 • opublikował: Magda Jędrzejewska
  data publikacji: 2021-09-01 13:17

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 29.07.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

            Na podstawie art. 49a i art. 61 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek POL-SUN INVESTMENT Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot, reprezentowanej przez Panią Hannę Bednarską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

 

Obowiązek informacyjny

                Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56 6886001, adres e-mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
  z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
  do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga: wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 29.07.2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo – budynek świetlicy wiejskiej

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Magda Jędrzejewska
  data publikacji: 2021-07-29 14:45

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojwództwa kujawsko-pomorskiego

WNaiLE768ReAM6HOZfkKlwAAAABJRU5ErkJggg==