Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

RBG.6722.1.2021.MJ OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Radzyń Chełmiński, dnia 22.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego uchwały Nr XXVI/216/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Radzyń Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 21 pkt 1, art. 39, art. 40, art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku
z przystąpieniem do sporządzenia ww. planu miejscowego zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu.

Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu opracowania planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dokumentów w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia:

- na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: budownictwo@radzynchelminski.eu

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
  87-220 Radzyń Chełmiński.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: liodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:

 1. właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 2. stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,

 3. dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości
  wykonywania przez niego zadań.

 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

drukuj (RBG.6722.1.2021.MJ OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Magda Jędrzejewska
  data publikacji: 2021-02-22 15:09

GBK.6733.52.2020 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 56.2021