Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Radzyń Chełmiński, 18.03.2020r.

 

RBG.6220.1.2020.JK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 49, ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 12.03.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu 13.03.2020r.) inwestora JF SUN Sp. z o.o. ul. Graniczna 33 05-822 Milanówek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej „Mazanki", o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 79/1 i 81 obręb Mazanki (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)

wszczęte zostało postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322) przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322. ) Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym informację o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256). Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w dokumentacją sprawy, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godz. pracy Urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322) wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podaję do publicznej wiadomości, że niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, wsi Mazanki, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego oraz zamieszczono na Biuletynie Informacji Publicznej -  https://www.bip.radzynchelminski.pl/132,obwieszczenia organu wydającego decyzję.

Niniejsze obwieszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2020r. na okres 14 dni.

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Piotr Kozłowski

Z-ca Burmisrzadrukuj (OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Klimek
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2020-03-18 12:36

Załączniki do obwieszczenia

drukuj (Załączniki do obwieszczenia)

Metryka

 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2020-03-18 14:03

RBG.6733.1.2020.AF OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Radzyń Chełmiński,  dnia  13.03.2020 r.

RBG.6733.1.2020.AF

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

                                        

             Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości,  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, dla zadania pod nazwą wymiana linii kablowej SN -15kV pomiędzy liną napowietrzną SN-15kV pomiędzy GPZ Rządz-Mełno, a ST Radzyń Młyn oraz wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV wewnętrznej nr STA2-1080 Radzyń Młyn, na działce nr 104/3, 204, 209/1, 250/4 i 258/2 obręb [0015] Radzyń Chełmiński położonej w rejonie ul. Jagiellończyka i Nowickiego w Radzyniu Chełmińskim.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy, strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 5.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 13.03.2020 r.

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Piotr Kozłowski

Z-Ca Burmistrza

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

 

 

drukuj (RBG.6733.1.2020.AF OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Klimek
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2020-03-13 10:57
 • zmodyfikował: Joanna Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 10:54

RBG.6733.1.2019.AF OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                          Radzyń Chełmiński, dnia 10.09.2019r.

Radzyń Chełmiński

 

RBG.6733.1.2019.AF

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części zabudowań zespołu szkół w Radzyniu Chełmińskim na klub dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku na działce 505/2, obręb Radzyń Chełmiński położonej w rejonie ul. Sady.

w dniu 10.09.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydał decyzję Nr 1/2019 znak: RBG.6733.1.2019.AF. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy, strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 5.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.- wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.- wyciąg):

Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 10.09.2019 r.

 Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

 

drukuj (RBG.6733.1.2019.AF OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-09-10 11:28
 • zmodyfikował: Joanna Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:11

RBG.6220.6.2019.AF Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Radzyń Chełmiński, dnia 30.08.2019 r.

RBG.6220.6.2019.AF

Z A W I A D O MI E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10, art. 28 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 19.08.2019 r. pełnomocnika inwestora Pana Wojciecha Konefał reprezentującego firmę Handlowo Usługową Dariusz Krzeszewski, Zakrzewo 12A, 87-220 Radzyń Chełmiński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego budynku oraz placu na stacje demontażu pojazdów i punkt zbierania złomu w miejscowości Zakrzewo -część dz. geod 114/12 obręb Zakrzewo, gm Radzyń Chełmiński" wszczęte zostało postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto informuję, że wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) o uzgodnienie i określenie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godz. pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 2 ust. 1 pkt 42 oraz oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy.

 

Zgodnie z art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wsi Zakrzewo oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl organu wydającego decyzję.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

 

drukuj (RBG.6220.6.2019.AF Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-08-30 11:35

RBG.6220.6.2019.AF OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku i możliwością zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Radzyń Chełmiński, dnia 30 sierpnia 2019 r.

RBG.6220.6.2019.AF

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art 21 ust 1 pkt 9 art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1, 2 i 16 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 19.08.2019 r. do tut urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora Pana Wojciecha Konefał reprezentującego firmę Handlowo Usługową Dariusz Krzeszewski, Zakrzewo 12A, 87-220 Radzyń Chełmiński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego budynku oraz placu na stacje demontażu pojazdów i punkt zbierania złomu w miejscowości Zakrzewo - część dz. geod 114/12 obręb Zakrzewo, gm Radzyń Chełmiński", na którego podstawie wszczęte zostało postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do wniosku o wydanie decyzji został dołączony Raport o oddziaływaniu na środowisko.

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 2 ust. 1 pkt 42 oraz oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest Burmistrz Miasta i Gminy, a organem współdziałającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedłożony raport został przesłany do uzgodnień i określenia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres e-mail: sekretariat@radzynchelminski.eu , w terminie od 30.08 r. do 1.10.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godz. pracy urzędu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 

Podaję do publicznej wiadomości, że niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wsi Zakrzewo oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl organu wydającego decyzję.

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

drukuj (RBG.6220.6.2019.AF OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku i możliwością zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-08-30 11:35
 • zmodyfikował: Joanna Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 11:34

RBG.6733.1.2019.AF OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części zabudowań zespołu szkół w Radzyniu Chełmińskim na klub dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku na działce 505/2, obręb Radzyń Chełmiński położonej w rejonie ul. Sady.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy, strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 5.

W związku z powyższym informuję, że wnioskodawca oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia (tj. w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr. 5.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 20.08.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy   

  w Radzyniu Chełmińskim

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

 

drukuj (RBG.6733.1.2019.AF OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-08-20
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-08-20 07:52

RBG.6733.1.2019.AF OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

                                                  Radzyń Chełmiński, dnia 01.08.2019r.

RBG.6733.1.2019.AF

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

             Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości,  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części zabudowań zespołu szkół w Radzyniu Chełmińskim na klub dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku na działce 505/2, obręb Radzyń Chełmiński położonej w rejonie ul. Sady

 

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy, strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 5.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 01.08.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy                                                                        w Radzyniu Chełmińskim

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

 

drukuj (RBG.6733.1.2019.AF OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-08-01 12:19
 • zmodyfikował: Joanna Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 12:15

Obwieszczenie decyzja RBG.6730.2.2019.AF

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

RBG.6730.2.2019.AF                                                                                                                           Radzyń Chełmiński 08.03.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W
RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
 

Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)  zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 08.03.2019 r Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydał decyzje o warunkach zabudowy dla terenu obejmującego działkę nr 266 i 262/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku niemieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną.


 

Inwestor: ABC NIERUCHOMOŚCI Brodnica Sp. z o.o.

Prawo do zapoznania się z treścią decyzji przysługuje stronom ww. postępowania Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

drukuj (Obwieszczenie decyzja RBG.6730.2.2019.AF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-03-08 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-08 14:37

Obwieszczenie Decyzja RBG.6220.2.2019.AF

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

 

RBG.6220.2.2019.AF                                                                                                                                             Radzyń Chełmiński, 8.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz 2081 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: (tj. Dz.U. z 2018 poz 2096)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.

Budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 65/1 w miejscowości Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński

Z treścią ww. dokumentu oraz uzyskanych w toku postępowania opinii oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać się w ciągu 14 dniu od ukazania obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5. w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń na terenie sołectwa Rywałd oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie Decyzja RBG.6220.2.2019.AF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-03-08 14:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-08 14:15

Zawiadomienie o postanowieniu RBG.6220.2.2019.AF

Radzyń Chełmiński, dnia 20.02.2019r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

w Radzyniu Chełmińskim

 

RBG.6220.2.2019.AF

Zawiadomienie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

zawiadamia

o wydaniu Postanowienia z dnia 20 lutego 2019r., znak:RBG.6220.2.2019.AF Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla Pana Michała Grzębskiego dla przedsięwzięcia pn.

Budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 65/1 w miejscowości Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński ”.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym: m.in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr 5. w godzinach pracy Urzędu.

drukuj (Zawiadomienie o postanowieniu RBG.6220.2.2019.AF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-02-20 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 14:48

obwieszczenie działka 226 i 262/2 Radzyń Chełmiński

Radzyń Chełmiński, dnia 19.02.2019 r.

 

 

 

RBG.6730.2.2019.AF

 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W
RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

 

 

 

            Na podstawie art. 10 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu obejmującego działkę nr 266 i 262/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku niemieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną.

             W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z Postanowieniem Starosty Grudziądzkiego z dnia 29.01.2019r. znak GN.673.35.2019 i uzyskać wyjaśnienie w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr 5.

 

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 19. 02.2019 r

 

drukuj (obwieszczenie działka 226 i 262/2 Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-02-19 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 13:51

Obwieszczenie

RBG.6730.2.2019.AF                                                                                                                       23.01.2019r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W
RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
 
 

Na podstawie art. 49A Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) 

 

zawiadamiam strony postępowania

iż na podstawie art. 60 art.53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945) przesyłam do uzgodnienia projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu obejmującego działkę nr 266 i 262/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku niemieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną.

Prawo do zapoznania się z treścią projektu decyzji przysługuje stronom ww. postępowania Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 23. 01.2019 r.

 

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-01-23 15:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 15:13

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

RBG.6730.2.2019.AF

 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W
RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
 

Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 10.01.2019 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 262/2 i działka nr 266 - obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, w gminie Radzyń Chełmiński.

Inwestor: ABC NIERUCHOMOŚCI Brodnica Sp. z o.o.

Prawo do zapoznania się z treścią ww. pisma przysługuje stronom ww. postępowania Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15.01.2019 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Andrzej Faltynowski

|

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-01-15 09:03

Obwieszczenie

Radzyń Chełmiński, dnia 19.12.2018r
RBG.6220.5.2018.AK
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 , art. 29, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 10, art. 28 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 12.12.2018 r. inwestora Pana Michała Grzębskiego zam. Rywałd 5, 87-220 Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 65/1 w miejscowości Rywałd , gmina Radzyń Chełmiński wszczęte zostało postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto informuję, że wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, w godz. pracy jednostki. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Zgodnie z art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Podaje do publicznej wiadomości, że niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim , wsi Rywałd oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl organu wydającego decyzję.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Anna Karlińska

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 

-na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wsi Rywałd

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-12-19 09:30

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały:
Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś I” dla terenu położonego w północnej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/240/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Kneblowo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Nowy Dwór, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś II” dla terenu położonego w południowej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko;
Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko;
Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Ruda II” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Stara Ruda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/247/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Zakrzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/248/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zakrzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielnowo III” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
w dniach: od 22 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Książki

Obwieszczenie Wójta Gminy Książki w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: nr RBG.6733.1.2018.AF z dnia 11.09.2018r.,dla terenu obejmującego działki:
nr 79/5, 79/4, 200 (w części), 201 (w części), 196/1 (w części), 197 (w części), 151/1
(w części), 149 i 155/2 (w części), obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński;
nr 2/3 (w części), 1/1 (w części), 2/1 (w części), 82/1 (w części), 106/1 (w części), 82/2
(w części), 83/2 (w części), 80/2, (w części), 81 (w części), 126/2 (w części), 127/1 (w części), 134/1 (w części) i 143/2 (w części), obręb geodezyjny Mazanki 0007, gm. Radzyń Chełmiński;
nr 126/18 i 126/16, obręb geodezyjny Jarantowice 0003, gm. Ryńsk
w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia z rurociągiem teletechnicznym.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki:
dla terenu obejmującego działki:
nr 79/5, 79/4, 200 (w części), 201 (w części), 196/1 (w części), 197 (w części), 151/1
(w części), 149 i 155/2 (w części), obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński;
nr 2/3 (w części), 1/1 (w części), 2/1 (w części), 82/1 (w części), 106/1 (w części), 82/2
(w części), 83/2 (w części), 80/2, (w części), 81 (w części), 126/2 (w części), 127/1 (w części), 134/1 (w części) i 143/2 (w części), obręb geodezyjny Mazanki 0007, gm. Radzyń Chełmiński;
nr 126/18 i 126/16, obręb geodezyjny Jarantowice 0003, gm. Ryńsk w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia z rurociągiem teletechnicznym, zostało zakończone.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji znak: nr RBG.6220.4.2017.AF z dnia 06.08.2018r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Posadowieniu zbiornika LPG na działce nr 90/14 – obręb geodezyjny Zakrzewo w gminie Radzyń Chełmiński

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach


ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Posadowienie zbiornika LPG położonego na dz. nr 90/14, obręb geodezyjny Zakrzewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Postanowienie


POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Posadowieniu zbiornika LPG.

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia z rurociągiem teletechnicznym dla potrzeb przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni wiatrowej Wąbrzeźno na działkach nr 79/5, 79/4, 200, 201, 196/1, 197, 151/1, 149, 155/2 położonych w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński, na działkach nr: 2/3, 1/1, 2/1, 2/2, 82/1, 106/1, 82/2, 83/2, 80/2, 81, 126/2, 127/1, 134/1, 143/2 położonych w obrębie geodezyjnym Mazanki, gmina Radzyń Chełmiński oraz na działkach nr: 126/18, 126/16 położonych w obrębie geodezyjnym Jarantowice, gmina Ryńsk.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENI Eo wszczęciu postępowania
z wniosku z dnia 29.05.2018 r. doręczonego organowi w dniu 29.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Posadowienie zbiornika LPG” położonego na dz. nr 90/14,obręb: Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo”.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo”,

Postanowienie


POSTANOWIENIE stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo”


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: nr RBG.6733.4.2017.AF z dnia 04.09.2017r., dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia (SN15kV) oraz niskiego napięcia (nN0,4kV) wraz z urządzeniami towarzyszącymi. dla terenu obejmującego działki:nr 25/1 (w części), 42, 43, 44, 48 (w części), 61/4 (w części), 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/15, 61/16, 61/18, 61/19, 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, 62, 63 (w części), 121 i 3031/2(w części), obręb geodezyjny Mełno 0007, gm. Gruta;nr 19/3 (w części), 19/4, 19/5, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 (w części), 22 (w części), 23/1 (w części), 23/3 (w części), 24 (w części), 25 (w części), 26 (w części), 27 (w części), 28, 29, 30(w części), 51 (w części), 56 (w części), 58 (w części) i 69 (w części), obręb geodezyjny Zakrzewo 0013, gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
” Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo”
na działkach obręb: Zielnowo - dz. nr 173/1, obręb: Radzyń Chełmiński – dz. nr 494, 463, obręb: Kneblowo - dz. nr 24, 23/1, 26/5, 23/3, 26/4, 26/3, 17/3, 17/4, 17/5, 34/8, 34/1, 30/1, 34/2, 35/1, 41/1, 40/1, 45/1, 42/1, 43/1, 34/11, 43/2, 44 w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: zmienić decyzję nr RBG.6733.3.2016.AF z dnia 27 marca 2017 r., dla inwestycji polegającej na budowie lodowiskowej hali namiotowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim, na działce nr 260, obręb geodezyjny Radzyń 0015, gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki:- nr 25/1 (w części), 42, 43, 44, 48 (w części), 61/4 (w części), 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/15, 61/16, 61/18, 61/19, 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, 62, 63 (w części), 121 i 3031/2 (w części), obręb geodezyjny Mełno 0007, gm. Gruta;
- nr 19/3 (w części), 19/4, 19/5, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 (w części), 22 (w części), 23/1 (w części), 23/3 (w części), 24 (w części), 25 (w części), 26 (w części), 27 (w części), 28, 29, 30(w części), 51 (w części), 56 (w części), 58 (w części) i 69 (w części), obręb geodezyjny Zakrzewo 0013, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy i przebudowy linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia (SN15kV) oraz niskiego napięcia (nN0,4kV) wraz z urządzeniami towarzyszącymi.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.03.2017r., dla terenu obejmującego działkę nr 280, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński w zakresie budowy lodowiskowej hali namiotowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy, przebudowy i demontażu linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia oraz budowy, przebudowy i demontażu linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia na działkach nr 42, 43, 44, 61/16, 61/15, 61/24, 61/18, 61/23, 61/7, 61/8, 61/10, 61/9, 61/25, 61/22, 61/19, 61/21, 18, 25/1, 61/4, 62, 121, 63, 3031/2 w obrębie geodezyjnym Mełno w gminie Gruta oraz na działkach nr 28, 58, 6, 19/3, 19/5, 19/4, 20/2, 20/3, 21/2, 21/1, 22, 23/3, 23/1, 24, 25, 26, 27, 29, 51, 56, 30 w obrębie geodezyjnym Zakrzewo w gminie Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: RBG.6733.2.2017.AF z dnia 18.04.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej na rzecz Pana Jarosława Krzemińskiego, działającego z upoważnienia firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń dla terenu obejmującego działki:nr 41/1 (w części), 41/3, 65/4 (w części), 82/2 (w części), 83/4 (w części), 84/7 (w części), 89/5 (w części), 90/6 (w części), 94/1 (w części), 104/8 (w części), 104/9 (w części), 106/1(w części), 116/3 (w części), 117/1 (w części), 117/4 (w części), 117/5 (w części), 143/4(w części), 156/3, 156/4 (w części), 157 (w części), 158/1 (w części) i 162 (w części), obręb geodezyjny Mazanki 0007, gm. Radzyń Chełmiński;nr 125 (w części), 126 (w części), obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii napowietrznej średniego napięcia (SN-15kV).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
dla terenu obejmującego działki:
nr 41/1 (w części), 41/3, 65/4 (w części), 82/2 (w części), 83/4 (w części), 84/7 (w części), 89/5 (w części), 90/6 (w części), 94/1 (w części), 104/8 (w części), 104/9 (w części), 106/1(w części), 116/3 (w części), 117/1 (w części), 117/4 (w części), 117/5 (w części), 143/4(w części), 156/3, 156/4 (w części), 157 (w części), 158/1 (w części) i 162 (w części), obręb geodezyjny Mazanki 0007, gm. Radzyń Chełmiński;
nr 125 (w części), 126 (w części), obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński
w zakresie: budowy linii napowietrznej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zostało zakończone.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: RBG.6733.3.2017.AF z dnia 27.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej na rzecz Gminy Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński dla terenu obejmującego działkę nr 280, obręb geodezyjny Radzyń 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy lodowiskowej hali namiotowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę nr 280, obręb geodezyjny Radzyń 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy lodowiskowej hali namiotowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim zostało zakończone.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy lodowiskowej hali namiotowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę nr 38/39, obręb geodezyjny Czeczewo 0001, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy budynku użyteczności publicznej (wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców wsi).
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego część działek: nr 125, 126 - obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, nr 82/2, 83/4, 84/7, 94/1, 162, 104/9, 104/8, 116/3, 117/4, 143/4, 156/3, 117/5, 156/4, 158/1, 157, 65/4, 90/6, 89/5, 41/3 - obręb geodezyjny Mazanki, w zakresie: modernizacji linii SN -15kV oraz budowie jej po nowej trasie (posadowienie słupów oraz budowa napowietrznej linii SN-15kV).Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 100 w obrębie geodezyjnym 0006 Kneblowo w gminie Radzyń Chełmiński”


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 38/39 obręb geodezyjny Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy budynku użyteczności publicznej (wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców wsi)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą techniczną ” na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 100 – w obrębie geodezyjnym Kneblowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę: nr 38/39, obręb geodezyjny Czeczewo, w zakresie: budowy wiatry rekreacyjnej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 100 w obrębie geodezyjnych 0006 Kneblowo w gminie Radzyń Chełmiński”.
W związku z powyższym wystąpiono do właściwych organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Ponadto informuję, że w każdym czasie postępowania można zapoznać się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia, wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój nr 5 .


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Termomodernizacji budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z klimatyzacją”

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania


Postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy wiatrowej „WP Dębieniec” o łącznej mocy do 14,0 MW w obrębie geodezyjnym Dębieniec na terenie gminy Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu LPR

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

Informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023”.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczający ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzenia zmian do tych dokumentów.

Państwowy Wojewódzkie Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023” (znak pisma: NNZ.9022.1.506.2016).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023” (znak pisma: WOO.410.420.2016.SŻ).

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy. Dokument obejmuje obszar jednej gminy, tj. część obszaru Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Realizacja zadań zawartych w projekcie dokumentu ma zasięg lokalny i nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wpłynie również negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023 zakłada realizację zadań i inwestycji, których celem jest poprawa aktywności społecznej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego wraz z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski  

drukuj (Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu LPR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2016-10-14 12:27
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 12:26

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w sprawie budowy letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 273/4, 273/5 i 281/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmińska 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr BPK.6733.10.2016.AF z dnia 3 czerwca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 ToruńObwieszczenie o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego

Radzyń Chełmiński, dnia 09.08.2016r.

BPK.6733.13.2016.AF

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 354/3 i 354/4, obręb geodezyjny Radzyń Chełmińska 0015,
gm. Radzyń Chełmiński
w zakresie: przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku usługowego (remiza strażacka) oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską
.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778)

 

z a w i a d a m i a m,

 

że dnia 09.08.2016r. została wydana decyzja w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 354/3 i 354/4, obręb geodezyjny Radzyń Chełmińska 0015,gm. Radzyń Chełmiński

w zakresie: przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku usługowego (remiza strażacka) oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską.

 

Tekst w/w decyzji znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 a z jej treścią strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

Krzysztof Chodubski

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

-na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablica Radzynia Chełmińskiego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-08-03 12:49

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek: 286/1, 286/2, 287, 301/4, 312/3, 312/5, 314/1 i 314/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmińska 0015, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: termomodernizacji i rozbudowy budynku usługowego (hala sportowa).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 273/5, 273/4 obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński,w zakresie: budowy letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 354/3 i 354/4, obręb geodezyjny Radzyń Chełmińska 0015,gm. Radzyń Chełmiński
w zakresie: przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku usługowego (remiza strażacka) oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejskąObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Radzyń Chełmiński, dnia 22 lipiec 2016r.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr BPK.6733.10.2016.AF z dnia 3 czerwca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń (adres do korespondencji: Paweł Łuszcz, ul. Bydgoska 104/22, 87-100 Toruń) dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, na działce nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4 i 203/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński, zostało zakończone.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek: 286/1, 286/2, 287, 301/4, 312/3, 312/5, 314/1 i 314/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmińska 0015, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: termomodernizacji i rozbudowy budynku usługowego (hala sportowa), zostało zakończone.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński,
- terenu położonego w rejonie miejscowości „Zielnowo II” w gminie Radzyń Chełmiński.Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 38/17 i 38/25, obręb geodezyjny Czeczewo 0001, gm. Radzyń Chełmiński
w zakresie: przebudowy budynku świetlicy wiejskiej oraz budowy wiaty rekreacyjnej.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji celu publicznego znak: BPK.6733.10.2016.AF z dnia 03.06.2016r w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4 i 203/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński,w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-07-11 12:22

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: 38/17 i 38/25, obręb geodezyjny Czeczewo 0001, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: przebudowy budynku świetlicy wiejskiej oraz budowy wiaty rekreacyjnej , zostało zakończone.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Radzyń Chełmiński, dnia 29.06.2016r


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ” Budowa farmy wiatrowej”WP Dębieniec”o łącznej maksymalnej mocy do 14,0 MW o obrębie geodezyjnym Dębieniec na terenie gminy Radzyń Chełmiński wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 8/66 i nr 45/47 – obręb geodezyjny Dębieniec w gminie Radzyń Chełmiński,

dla inwestora Pana Arkadiusza Śliwka reprezentującego Firmę PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64D, 80-298 GdańskiZ w/w decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim , ul. Plac towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński pok. 5 w godzinach pracy Urzędu.Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4 i 203/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński,w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„ Budowie  farmy wiatrowej „WP Dębieniec” o łącznej mocy do 14,0 MW w obrębie geodezyjnym Dębieniec  na terenie gminy Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w w części miejscowości Dębieniec. Przedsięwzięcie planowanie obejmuje działki nr  8/66 oraz nr 45/47 – obręb geodezyjny Dębieniec. Strefa oddziaływania  obejmuje obręby geodezyjne Dębieniec  i Zielnowo  w gminie Radzyń  Chełmiński oraz obręb  geodezyjny Wiktorowo w gminie Gruta.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo na części działek nr 38/28, 38/17 obręb geodezyjny Czeczewo; gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie, nadbudowie i adaptacji części budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim na świetlicę środowiskową oraz rozbudowie części budynku na dom kultury w miejscowości Radzyń Chełmiński na części działek nr 354/3, 354/4 obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński; gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z inteligentnym systemem nowych instalacji i rozbudową hali sportowej na części działek nr 301/4, 286/1, 312/3, 312/5 314/2, 287, 286/2, 314/1 obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński ; gm. Radzyń Chełmiński.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4 i 203/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  farmy wiatrowej „WP Dębieniec” o łącznej mocy do 14,0 MW w obrębie geodezyjnym Dębieniec  na terenie gminy Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Radzyń Chełmiński, dnia 08.04.2016r.

BPK.6733.9.2016.AF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: dla terenu obejmującego części działek nr 155/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009;nr 2/3, 3/13, 3/14, 3/31, 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 106/2, 104/5, 104/4, 116/3, 116/2, 117/1, 41/1, 143/3, 156/1 i 157, obręb geodezyjny Mazanki 0007,gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną,światłowodem oraz uziemieniem liniowym.

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiRadzyń Chełmiński, dnia 05.04.2016r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: dla terenu obejmującego części działek nr 7/9, 7/11, 5/2 i 4, obręb geodezyjny Kneblowo 0006, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 155/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009;nr 2/3, 3/13, 3/14, 3/31, 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 106/2, 104/5, 104/4, 116/3, 116/2, 117/1, 41/1, 143/3, 156/1 i 157, obręb geodezyjny Mazanki 0007,gm. Radzyń Chełmiński.
w zakresie: budowy linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Radzyń Chełmiński, dnia 21.03.2016r.
BPK.6733. 8.2016.AF

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 7/9, 7/11, 5/2 i 4, obręb geodezyjny Kneblowo 0006, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym, zostało zakończone.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Radzyń Chełmiński, dnia 14.03.2016r

BPK.6733.7.2016.AFObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego część działki nr 262/1, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: przebudowy drogi gminnej (ul. Gumowskiego).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia (SN15kV) na działkach nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4, 203/2, budowy złącza kablowego średniego napięcia ZKSN na działce nr 204/8, zmiany lokalizacji istniejącej słupowej stacji transformatorowej ST „Radzyń Wybudowanie 3” na działce nr 204/8, zmiany lokalizacji stanowisk słupowych w ciągu linii napowietrznej średniego napięcia SN15kV na działach 203/2, 204/4 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowegoObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego część działki nr 262/1 obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: przebudowy częsci drogi gminnej (ul. Gumowskiego), zostało zakończone.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Radzyń Chełmiński, dnia 16.02.2016r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: dla terenu obejmującego części działek nr 79/5, 79/4, 121, 120, 199, 197, 146/1 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych średniego napięcia SN 15kV.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: dla terenu obejmującego części działek nr 79/5, 79/4, 121, 78, 77/1, 75/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych średniego napięcia SN 15kV.

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania

Radzyń Chełmiński, dnia 08.02.2016r.

BPK.6733.9.2016.AF
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na części działek nr 155/2 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, 2/3, 3/13, 3/14, 3/31, 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 106/2, 104/5, 104/4, 116/3, 116/2, 117/1, 41/1, 143/3, 156/1, 157 obręb geodezyjny Mazanki; gm. Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na części działek nr 7/9, 7/11, 5/2, 4 obręb geodezyjny Kneblowo 0006; gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Radzyń Chełmiński, dnia 04.02.2016r


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi osiedlowej na osiedlu Sady – ulica Gumowskiego w Radzyniu Chełmińskim na działce nr 262/1 – obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr 79/5, 79/4, 121, 78, 77/1 oraz 75/2 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009; gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych średniego napięcia SN.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr 79/5, 79/4, 121, 120, 199, 197 oraz 146/1 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009; gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowych średniego napięcia SN 15kV

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: dla terenu obejmującego działki: nr 7/9, 17/3, 17/4, 17/5, 48/1, 30/1, 34/1, 34/2, 34/8, 35/1, 40/1, 41/1, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 45/1, 136/26, 34/11 i 44, obręb geodezyjny Kneblowo 0006;nr 190/1, 193/1 i 193/2, obręb geodezyjny Zielnowo 0014,gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: nr 135/79, 126/3, 76, 125/3, 125/2, 102, 123/2, 123/3, 129, 111/1, 110/1 i 109/3, obręb geodezyjny Kneblowo 0006;nr 407/3, 407/1 i 407/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015,nr 53, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr nr 135/79, 126/3, 76, 125/3, 125/2, 102, 123/2, 123/3, 129, 111/1, 110/1 i 109/3, obręb geodezyjny Kneblowo 0006;nr 407/3, 407/1 i 407/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015,nr 53, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński. w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym, zostało zakończone.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr 7/9, 17/3, 17/4, 17/5, 48/1, 30/1, 34/1, 34/2, 34/8, 35/1, 40/1, 41/1, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 45/1, 136/26, 34/11 i 44, obręb geodezyjny Kneblowo 0006;nr 190/1, 193/1 i 193/2, obręb geodezyjny Zielnowo 0014, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym, zostało zakończone.

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działkę: nr 201 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009; gm. Radzyń Chełmiński ,w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego działki: nr 1/4 i 3, obręb geodezyjny Czeczewo 0001;nr 243/1, 243/2, 234/1, 232/3, 232/2, 229/1, 221/1, 220/1 i 219/1, obręb geodezyjny Gołębiewo 0004;nr 24, 26/1, 27, 50, 48/2 i 49, 55/1, 55/2, 56, 57, obręb geodezyjny Mazanki 0007, gm. Radzyń Chełmiński ,w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego o napięcia (SN 15kV) na części działek nr 79/5, 79/4, 121,120,199, 197, 146/1 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego o napięcia (SN 15kV) na części działek nr 79/5, 79/4, 121, 78, 77/1, 75/2– obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr 201, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki:
• nr 1/4 i 3, obręb geodezyjny Czeczewo 0001;
• nr 243/1, 243/2, 234/1, 232/3, 232/2, 229/1, 221/1, 220/1 i 219/1, obręb geodezyjny Gołębiewo 0004;
• nr 24, 26/1, 27, 50, 48/2 i 49, 55/1, 55/2, 56, 57, obręb geodezyjny Mazanki 0007,
gm. Radzyń Chełmiński.
w zakresie: budowy linii kablowej wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.


Obwieszczenie o wszczeciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na części działek nr 135/79, 126/3, 76, 125/3, 125/2, 102, 123/2, 123/3, 129, 111/1, 110/1 i 109/3, obręb geodezyjny Kneblowo 0006;nr 407/3, 407/1 i 407/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015,nr 53, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na części działek:
nr 7/9, 17/3, 17/4, 17/5, 48/1, 30/1, 34/1, 34/2, 34/8, 35/1, 40/1, 41/1, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 45/1, 136/26, 34/11 i 44, obręb geodezyjny Kneblowo 0006;nr 190/1, 193/1 i 193/2, obręb geodezyjny Zielnowo 0014,gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na części działek nr 24, 26/1, 27, 50, 48/2, 49, 55/1, 55/2, 56, 57 – obręb geodezyjny Mazanki, części działek nr 3, 1 / 4 – obręb geodezyjny Czeczewo, części działek nr 243/1, 243/2, 234/1, 232/3, 232/2, 229/1, 221/1, 220/1, 219/1– obręb geodezyjny Gołębiewo , gm. Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na części działki nr 201 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego dla terenu obejmującego działki nr 220/2, 218 i 215/5, obręb geodezyjny Gołębiewo 0004, gm. Radzyń Chełmiński,

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-13 10:58
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-13 10:59
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-13 10:59
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-13 11:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-13 10:57

postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania


P O S T A N O W I E N I E
w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy wiatrowej „WP Dębieniec” o łącznej mocy do 14,0 MW w obrębie geodezyjnym Dębieniec na terenie gminy Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 8/66 oraz nr 45/47 – obręb geodezyjny Dębieniec. Strefa oddziaływania obejmuje obręby geodezyjne Dębieniec i Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński oraz obręb geodezyjny Wiktorowo w gminie Gruta , do czasu przedłożenia przez Inwestora uzupełnia raportu oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr 220/2, 218 i 215/5, obręb geodezyjny Gołębiewo 0004, gm. Radzyń Chełmiński. w zakresie: budowy odcinka sieci wodociągowej zostało zakończone.

postanowienie o odwieszeniu postępowania administracyjnegoPOSTANOWIENIE o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radzyń Wieś, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 2/2, 2/3,12 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo działka nr 220/2, gmina Radzyń Chełmiński na części działek nr 220/2, 218, 215/5– obręb geodezyjny Gołębiewo, gm. Radzyń Chełmiński

Postanowienie


P O S T A N O W I E N I E
w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pn. „Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 900kV zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radzyń Wieś, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko – pomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowanie ekofizjograficzne - Gołębiewo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-25 09:12

Postanowienie

POSTANOWIENIE o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radzyń Wieś, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 2/2, 2/3,12 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie. Turbina wiatrowa zlokalizowana będzie na działce 2/3 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie.
Strefa oddziaływania obejmuje również następujące działki sąsiednie 1, 3, 235/1, 231/1 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie oraz 16/10, 30 obręb geodezyjny Janowo w gminie Chełmiński.

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BPK.6733.4.2014.AF dla terenu obejmującego działki:
·         nr 54/2, 56, 55, 58, 114/10, 114/21, 69, 90/23, 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29, 90/30, 3032/4, obręb geodezyjny Zakrzewo 0013,
·         nr 29/4, 30/3, 32/3, 35/2, 37/2, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/10, 38/13, 38/11, 38/12, 38/1, 38/15, 39/1, 50, 48/3, obręb geodezyjny Szumiłowo 0012, gm. Radzyń Chełmiński.
 
w zakresie: przebudowy i budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
SN-15kV oraz budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV.
 


Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
dla terenu obejmującego działki:
·         nr 54/2, 56, 55, 58, 114/10, 114/21, 69, 90/23, 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29, 90/30, 3032/4, obręb geodezyjny Zakrzewo 0013,
·         nr 29/4, 30/3, 32/3, 35/2, 37/2, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/10, 38/13, 38/11, 38/12, 38/1, 38/15, 39/1, 50, 48/3, obręb geodezyjny Szumiłowo 0012, gm. Radzyń Chełmiński.
 
w zakresie: przebudowy i budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
SN-15kV oraz budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 03.08.2015r. Pana Marcina Bagińskiego reprezentującego firmę Windspace Sp z o. o., ul. Jana Pawła 27, 00-679 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radzyń Wieś, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie. \przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 2/2, 2/3,12 obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie może oddziaływać na następujące działki sąsiednie 1,3,235/1,231/1 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie oraz 16/10, 30 obręb geodezyjny Janowo w gminie Radzyń Chełmiński. Turbina wiatrowa zlokalizowana będzie na działce 2/3 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BPK.6733.5.2015.AF dla terenu obejmującego część działki: nr 24/2, obręb geodezyjny Rywałd 0010, gm. Radzyń Chełmiński.
w zakresie: wykonania urządzenia wodnego (ujęcie wody – studnia głębinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rury i pompy).

oBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO


Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
dla terenu obejmującego część działki: nr 24/2, obręb geodezyjny Rywałd 0010, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: wykonania urządzenia wodnego (ujęcie wody – studnia głębinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rury i pompy).


OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 11:20
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 11:24
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 11:25
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:04
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:36
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:39
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 12:49
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-13 13:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-13 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-13 12:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w miejscowości Szumiłowo i Zakrzewo na działkach 54/2, 56, 55, 58, 114/10, 114/21, 69 90/23, 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29,90/30, 3032/4 – obręb geodezyjny Zakrzewo oraz na działach 29/4, 30/3, 32/3, 35/2, 37/2, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/10, 38/13, 38/11, 38/12, 38/1, 38/15, 39/1, 50, 48/3 – obręb geodezyjny Szumiłowo w gminie Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego dla terenu obejmującego części działek nr:
• nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61 i 8/55, obręb geodezyjny Dębieniec, gm. Radzyń Chełmiński
• 115 i 109, obręb geodezyjny Turznice 0023,
gm. Grudziądz w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV.
.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zaprojektowaniu i wykonaniu studni głębinowej wraz z przyłączem i uruchomieniu stacji uzdatniania wody Rywałd w miejscowości Rywałd na działce nr 24/2 – obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Radzyń Chełmiński, dnia 29.06.2015r.

BPK.6220.2.2015.AK


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach znak: BPK.6220.2.2015.AK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu studni głębinowej wraz z przyłączem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd w miejscowości Rywałd na działce nr 24/2 – obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego dla terenu obejmującego działki: nr 74 i 75/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009,
gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz linii światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną.Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

BPK.6220.2.2015.AK


Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego


Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu studni głębinowej wraz z przyłączem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd w miejscowości Rywałd na działce nr 24/2 – obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości  na których planowana jest  inwestycja mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia,w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr.5.

          
Niniejsze obwieszczenie/zawiadomienie  zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz wsi Rywałd.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-06-18 15:18

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowegoObwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
dla terenu obejmującego części działek nr:
·         nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61 i 8/55 , obręb geodezyjny Dębieniec, gm. Radzyń Chełmiński
·         115 i 109, obręb geodezyjny Turznice  0023, gm. Grudziądz.
 w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV.

Obwieszczenie o wydaniu postanowieniaOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia dotyczącego nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu studni głębinowej wraz z przyłączem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd w miejscowości Rywałd na działce nr 24/2 – obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Postanowienie

Postanowienie o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy wiatrowej „WP Dębieniec” o łącznej mocy do 14,0 MW w obrębie geodezyjnym Dębieniec na terenie gminy Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 8/66 oraz nr 45/47 – obręb geodezyjny Dębieniec. Strefa oddziaływania obejmuje obręby geodezyjne Dębieniec i Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński oraz obręb geodezyjny Wiktorowo w gminie Gruta.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 74 i 75/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz linii światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną.

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania


 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy linii kablowej SN-15kV, jako powiązanie istniejącej linii  napowietrznych SN-15kv, pomiędzy GPZ Grudziądz Rządz-Pomorska w m. Turznice gm. Grudziądz, a słupem nr 292(232) linii GPZ Wąbrzeźno-Mgowo w m. Dębieniec w gm. Radzyń Chełmiński. Planowana inwestycja zlokalizowana miała być  na działkach nr 115, 109 – obręb Turznice w gminie Grudziądz oraz działki nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61, 8/55 – obręb geodezyjny Dębieniec w gminie Radzyń Chełmiński a według uzupełnienia wniosku w dniu 18.05.2015r, będzie na działkach nr 115, 109 – obręb Turznice w gminie Grudziądz oraz działki nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61, 8/55 – obręb geodezyjny Dębieniec w gminie Radzyń Chełmiński.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: nr 109/2, 109/3, 108/1, 104/3, 104/2, 102, 99/2, 99/3, 92, 76, obręb geodezyjny Kneblowo 0006, nr 111, obręb geodezyjny Janowo 0005, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym.Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego


Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
dla terenu obejmującego części działek nr:
·         nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61 i 8/55 , obręb geodezyjny Dębieniec, gm. Radzyń Chełmiński
·         115 i 109, obręb geodezyjny Turznice  0023,
gm. Grudziądz.
 w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV.


Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) wraz z kanalizacją teletechniczną na części działek nr 109/2, 109/3, 76, 108/1, 104/3, 104/2, 102, 99/2, 99/3, 92– obręb  geodezyjny Kneblowo, gm. Radzyń Chełmiński oraz części działki nr 111 – obręb geodezyjny Janowo  gm. Radzyń Chełmiński.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i światłowodową wraz z kanalizacją teletechniczną na części działek nr 74, 75/2– obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.
 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Dębieniec.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu studni głębinowej wraz z przyłączem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd w miejscowości Rywałd na działce nr 24/2 – obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, jako powiązanie istniejącej linii napowietrznych SN-15kv, pomiędzy GPZ Grudziądz Rządz-Pomorska w m. Turznice gm. Grudziądz, a słupem nr 292(232) linii GPZ Wąbrzeźno-Mgowo w m. Dębieniec w gm. Radzyń Chełmiński. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 115, 109 – obręb Turznice w gminie Grudziądz oraz działki nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61, 8/55 – obręb geodezyjny Dębieniec w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie


Obwieszczenie
z dnia 27.03.2015 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego – sprostowanie błędu obwieszczenia tut. organu z dnia 20.03.2015 r.
znak sprawy: BPK.6733.1.2015.AF


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) wraz z kanalizacją teletechniczną na części działek nr 109/2, 109/3, 76, 108/1, 104/3, 104/2, 102, 99/2, 99/3– obręb geodezyjny Kneblowo, gm. Radzyń Chełmiński oraz części działki nr 111 – obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński.

Zawiadomienie starosty Grudziądzkiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-17 15:14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej „WP Dębieniec” o łącznej maksymalnej mocy do 14,0 MW w obrębie geodezyjnym Dębieniec w na terenie gminy Radzyń Chełmiński wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”Obwieszczenia Marszałka województwa związane z przestąpieniem do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-02-16 13:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BPK.6733.3.2014.AF dla terenu obejmującego części działek nr: 104/3, 223, 237/1, 237/2, 238/3 i 238/4, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: przebudowy gminnego wodociągu.

Obwieszczenie


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu Postanowienia o odmówieniu wznowienia postępowania zakończonego decyzją  ostateczną w sprawie   wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice”w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009).

Obieszczenie


Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 104/3, 223, 237/1, 237/2, 238/3 i 238/4, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: przebudowy gminnego wodociągu.

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BPK. 6733.1.2014.AF o dla terenu obejmującego części działek nr: 56, 73, 155/1 i 178/1, obręb geodezyjny Gołębiewo 0004, gm. Radzyń Chełmiński.   w zakresie: budowy stacji transformatorowej wraz z linią napowietrzną SN-15kV i nn 0,4kV.


Obwieszczenie

Obwieszczenie o zebraniu materiałów dowodowych  w sprawie wydania  postanowienia w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą ,,Farma wiatrowa Gawłowice" w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń ChełmińskiObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok.0,800 kW, na obszarze do 1ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na części działki nr 1008/1 – obręb Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania


 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wodociągu w Radzyniu Chełmińskim ul. Jagiellończyka, na  części działki nr  104/3, 222, 223, 237/1, 237/2, 238/3, 238/4 – obręb Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński.
 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 56, 73, 155/1 i 178/1, obręb geodezyjny Gołębiewo 0004, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy stacji transformatorowej wraz z linią napowietrzną SN-15kV i nn 0,4kV.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Radzyń Chełmiński, dnia 24.09.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wodociągu w Radzyniu Chełmińskim ul. Jagiellończyka” na części działki nr 104/3, 223, 259– obręb Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                       
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o
wszczęciu na wniosek Pana Romualda Góreckiego       reprezentującego Energa  Operator S.A.   oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji W Grudziądzu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 6/7, 86-300 Grudziądz  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej stacji transformatorowej (słupowej), linii napowietrznej SN -15kV, linii napowietrznej nN, na  części działek 56, 73, 155/1, 178/1– obręb Gołębiewo , gmina Radzyń Chełmiński.
 
 
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7  dni od daty ukazania się obwieszczenia   strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
 
Burmistrz Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BPK.6220.3.2014.AK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie  elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 999 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na działce nr 89/8 – obręb Gołębiewo  w gminie Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie

              
 
  O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
o wydaniu postanowienia  nie nakładającego  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 999kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na działce nr 89/8 – obręb Gołębiewo  w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń ChełmińskiO B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ObwieszczenieObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok.0,999 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na działce nr 89/8 – obręb Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji o odstąpieniu o d potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paliwowej gazu płynnego z dwoma zbiornikami naziemnymi na działce nr 40/2 – obręb Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie - Zawiadomienie


O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na działce nr 89/8 – obręb Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński”.

Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie instalacji paliwowej gazu płynnego z dwoma zbiornikami naziemnymi na działce nr 40/2 – obręb Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Obiweszczenie

Radzyń Chełmiński 01.04.2014r
Znak: BPK.6220.1.2014.AK
O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wydaniu postanowienie nie nakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paliwowej gazu płynnego z dwoma zbiornikami naziemnymi na działce nr 40/2 – obręb Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


POSTANOWIENIE o obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na działce nr 89/8 – obręb Gołębiewo l w gminie Radzyń Chełmiński”.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Radzyń Chełmiński dn.21.02.2014r.
BPK.6220.2.2014.AK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na działce nr 89/8 – obręb Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja instalacji paliwowej gazu płynnego z dwoma zbiornikami naziemnymi o pojemności 6700 litrów każdy dla potrzeb suszarni zboża” na działce nr 40/2 – obręb Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Radzyń Chełmiński, dnia 16.12.2013r.

BPK.6733.16..2013.AF

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji  w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego terenu obejmującego części działek nr:
112/2,115/1, 115/2, 117, 118/1, 119/1, 122/1 i 130/1,
obręb Czeczewo 0002, gm. Radzyń Chełmiński

w zakresie: budowy stacji transformatorowej (słupowej) SN/nN, budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii SN i nN oraz budowy słupów dla linii napowietrznej SN i nN.

.Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

z a w i a d a m i a m, 

że  dnia 16 grudnia 2013r. została wydana decyzja  w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 112/2,115/1, 115/2, 117, 118/1, 119/1, 122/1 i 130/1, obręb Czeczewo 0002, gm. Radzyń Chełmiński

w zakresie: budowy stacji transformatorowej (słupowej) SN/nN, budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii SN i nN oraz budowy słupów dla linii napowietrznej SN i nN.

Tekst w/w decyzji znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 a z jej treścią strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty  ukazania się   niniejszego  obwieszczenia zawiadomienia  codziennie w godzinach pracy Urzędu.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-12-17 14:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie/ZawiadomienieObwieszczenie/ Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 112/2,115/1, 115/2, 117, 118/1, 119/1, 122/1 i 130/1, obręb Czeczewo 0002, gm. Radzyń Chełmiński
w zakresie: budowy stacji transformatorowej (słupowej) SN/nN, budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii SN i nN oraz budowy słupów dla linii napowietrznej SN i nN.

 
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr: 187, 295, 296, 353 i 354/3 (w części), obręb Radzyń 0015, gm. Radzyń Chełmiński

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Radzyń Chełmiński, dnia 30.10.2013rBPK.6733.16.2013.AF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej stacji transformatorowej (słupowej) SN/nN, linii napowietrznej SN, linii napowietrznej nN, slupów linii napowietrznej SN i nN na części działek 117, 118/1, 119/1, 130/1 oraz 112/2, 122/1, 115/2 – obręb Czeczewo , gmina Radzyń Chełmiński.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej sieci wewnętrznej kanalizacji deszczowej na działkach nr 295, 296, 187, 383, 35483 – obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński oraz wymianę nawierzchni placu manewrowego i remontu izolacji pionowej na działce nr 295 – obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiO B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 1419C na działkach nr 232, 7/1, 1 /2 - obręb Zielnowo oraz nr 280/1 – obręb Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
 
o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.13.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 79/2, 79/3 (w części), obręb Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej WN.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Radzyń Chełmiński, dnia 04.09.2013r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
 
o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.12.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 104/5, 104/9, 114/3, 143/4, 59/3 obręb Mazanki, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

 


                                                                        

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.11.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 220/1, 219/1, 211/2, 151, 103/1, 80/2, 80/6, 75/1, 73 obręb Gołębiewo, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

 


 
                                                                        

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.7.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 2/2, 50, 52, 67 obręb Nowy Dwór, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
 
o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.10.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 199, 200, 194/3, 176/1, 162/1, obręb Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
 o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.9.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 73, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 11/1, 24/3, 24/5, 25, 26/1, 27, 28/1, 28/2, 31, 34, 37/5 obręb Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
 
o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.5.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 202/1, 173/1, 172, 193/2, 190/1, 195/4 obręb Zielnowo,
gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 
o wydaniu decyzji znak: BPK. 6733.4.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 54/1, 52, 51, obręb Stara Ruda, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
  Decyzji znak: BPK. 6733.3.2013.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 20/1, 138/1, 32, 42/3, 42/1, 34/8, 45/1, 45/4, 109/2, 109/3, 108/1, 104/3, 104/2, 102, 99/2, 99/3, 92, 76 obręb Kneblowo, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

Obwieszczenie o zakonczeniu postępowania dowodowegoObwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej NR 1419C Zielnowo- Gziki na działkach nr 232, 7/1, 1 /2 - obręb Zielnowo oraz nr 280/1 – obręb Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działki nr 111, obręb Janowo gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: : 79/2, 79/3 - obręb Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej WN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowegoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: : 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 104/5, 104/9, 114/3, 143/4, 59/3 obręb Mazanki, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 220/1, 219/1, 211/2, 151, 103/1, 80/2, 80/6, 75/1, 73 obręb Gołębiewo, gm. Radzyń Chełmiński. w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materialu dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 20/1, 138/1, 32, 42/3, 42/1, 34/8, 45/1, 45/4, 109/2, 109/3, 108/1, 104/3, 104/2, 102, 99/2, 99/3, 92, 76 obręb Kneblowo, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszzczenie o zebraniu materialu dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 199, 200, 194/3, 176/1, 162/1, obręb Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materialu dowodowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr:73, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 11/1, 24/3, 24/5, 25, 26/1, 27, 28/1, 28/2, 31, 34, 37/5 obręb Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

                                                             Radzyń Chełmiński, dnia 23.08.2013r


BPK.6733.7.2013AF


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego


Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z późn. zmianami) zawiadamiam, że zostałyzebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 2/2, 50, 52, 67 obręb Nowy Dwór, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

 
W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości  na których planowana jest  inwestycja mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia,w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr.5.


 

                                           Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                           Krzysztof Chodubski

 

           
Niniejsze obwieszczenie/zawiadomienie  zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicach ogłoszeń wsi: Nowy Dwór

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-08-23 11:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-23 11:05

Obwieszczenie o zebraniu materialu dowodowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 202/1, 173/1, 172, 193/2, 190/1, 195/4 obręb Zielnowo, gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr: 54/1, 52,51 obręb Stara Ruda , gm. Radzyń Chełmiński, w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
 

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


POSTANOWIENIE o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej NR 1419C Zielnowo- Gziki na działkach nr 232, 7/1, 1 /2 - obręb Zielnowo oraz nr 280/1 – obręb Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński.

ObwieszczenieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej podziemnej linii kablowej średniego napięcia SN na działce nr 111 – obręb geodezyjny Janowo, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 


Obieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach 3/21, 3/18, 3/23, 106/1 104/5, 104/9, 114/3, 143/4, 59/3 – obręb geodezyjny Mazanki gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 199, 200, 194/3, 176/1, 162/1 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 220/1, 219/1, 211/2, 151,103/1,80/2,80/6,75/1,73 – obręb geodezyjny Gołębiewo gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej wysokiego napięcia WN na działkach nr 79/3, 79/2 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie -Zawiadomienie


O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 220/1, 219/1, 219/2, 212, 211/2, 151, 103/1, 80/2, 80/6, 75/1, 73 – obręb Gołębiewo gmina Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie - ZawiadomienieO B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 3/21, 3/18, 3/23, 106/1,104/5,104/9,114/3, 143/4, 72/1, 70/1, 68/9, 68/4, 60/1, 60/2 – obręb geodezyjny Mazanki gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie -Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń ChełmińskiO B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 199, 200, 194/3, 193, 189, 185/2, 190, 179/3 180, 164//1, 176/1, 162/1 – obręb Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński. .

Na podstawie 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,

że dnia 16.07.2013r. została wydana decyzja umorzeniu postępowania, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 199, 200, 194/3, 193, 189, 185/2, 190, 179/3 180, 164//1, 176/1, 162/1 – obręb Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 1419C na działkach nr 232, 7/1, 1 /2 - obręb Zielnowo oraz nr 280/1 – obręb Gawłowice.

Obwieszczenie


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wpłynięciu do Urzędu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 lipca 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegajacego na budowie Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pismem z dnia 30 sierpnia 2013 roku przesłał powyższe odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiO B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy 7MW wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rozental


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 73, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 11/1, 24/3, 24/5, 25, 26/1, 27, 28/1, 28/2, 31, 34, 37/5 – obręb geodezyjny Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 220/1, 219/1, 219/2, 212, 211/2, 151, 103/1, 80/2, 80/6, 75/1, 73 – obręb geodezyjny Golębiewo, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 2/2, 50, 52, 67 – obręb geodezyjny Nowy Dwór, gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 104/5, 104/9, 114/3, 143/4, 72/1, 70/1, 68/9, 68/4, 60/1, 60/2, 59/3 – obręb geodezyjny Mazanki, gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 54/1, 52, 51 – obręb geodezyjny Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 202/1, 173/1, 172, 193/2, 190/1,195/4 – obręb geodezyjny Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 20/1, 138/1, 32, 42/3, 42/1, 34/8, 45/1, 45/4, 109/2, 109/3, 108/1, 104/3, 104/2, 102, 99/2, 99/3, 92 – obręb geodezyjny Kneblowo, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii kablowej średniego napięcia SN na działkach nr 199, 200, 194/3, 193, 189, 185/2, 190, 179/3, 180, 164/1, 176/1, 162/1k – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie w miejscowości Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

BPK.6220.1.2010.2011.2012.2013.AF

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) dalej KPA, zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wniosku inwestora
GB Radzyń 401 Sp z
 o.o. z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu: 8 grudnia 2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w gminie Radzyń Chełmiński.

Ponadto, zawiadamia się strony postępowania o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących powyższego postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, stąd strony maja prawo wypowiedzenia się w terminie 21 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. 7:15 – 15:15.

 

                                                          Burmistrz  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                              Krzysztof Chodubski

                                        

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicach ogłoszeń wsi: Nowy Dwór, Rywałd, Zielnowo, Kneblowo, Zakrzewo, Stara Ruda, Radzyń Wybudowanie, Gołębiewo, Mazanki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta, wsi Okonin, wsi Wiktorowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, wsi Jarantowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Książki, wsi Szczuplinki, Blizienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2013-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-03 08:19

Obwieszczenie/ Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie/ Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy 7MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński 115/3, 116/1, 118/2 - obręb Kneblowo”.

ObwieszczenieO B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz niezbędną dokumentacją
dot. przedsięwzięcia pn. „ Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w gminie Radzyń Chełmiński na działkach 40/3, 54/1, 51 – obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie, działkach nr 255/4, 170, 174, 182 256, 240 - obręb geodezyjny Zielnowo, działkach nr 71, 208/10, 208/5, 169/5, 208/11, 208/12 - obręb geodezyjny Rywałd, działkach nr 68/4,72/1,151/5 - obręb geodezyjny Mazanki, działkach nr 72/7, 50/3 – obręb geodezyjny Kneblowo, 36/1, 26/10, 26/13, 30/4, 30/1, 22/8 - obręb geodezyjny Nowy Dwór, działkach nr 140, 149, 148/1, 136 117, 212 – obręb geodezyjny Gołębiewo, działce nr 44 - obręb geodezyjny Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
Budowie instalacji fotowoltanicznej (elektrowni słonecznej) o mocy 7MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 115/3, 116/1, 118/2 - obręb Kneblowo.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowejO B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz plynny o pojemności do 6700 litrów każdy wraz z przyłączem do suszarni zbóż w miejscowości Radzyń chełmiński na działce nr 466, gmina Radzyń Chełmiński

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ (sygn. BPK.6220.3.2012.2013.AF) dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo, realizowanego przez Firmę BIO-NIK AGRO Sp. zo.o. ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk.

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Budowa sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności do 6700 litrów każdy wraz z przyłączem do suszarni zbóż w miejscowości Radzyń Chełmiński, na działce dz. nr 466 gmina Radzyń Chełmiński zostało zakończone.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltanicznej (elektrowni słonecznej) o mocy 7MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 115/3, 116/1, 118/2 - obręb Kneblowo.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowia sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności do 6700 litrów każdy wraz z przyłączem do suszarni zbóż w miejscowości Radzyń Chełmiński, na działce dz. nr 466 gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr:
- 106/2, 53/4, 53/1, 54/3, 54/1, 48/1, 54/2, 47, 49 obręb geodezyjny Mazanki,
- 243/1, 243/2, 234/1, 233/6, 233/8, 233/7, 233/3, 231, 226/2, 235 obręb geodezyjny Gołębiewo
w zakresie: rozbudowy gminnej sieci wodociągowej Mazanki-Gołębiewo.

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. " Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Ksiażki"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie / Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie / Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o zebraniu materiałów dowodowych
w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek
nr : 106/2, 53/4, 53/1, 54/3, 54/1, 48/1, 54/2, 47, 49 obręb geodezyjny Mazanki,
- 243/1, 243/2, 234/1, 233/6, 233/8, 233/7, 233/3, 231, 226/2, 235 obręb geodezyjny Gołębiewo
w zakresie: rozbudowy gminnej sieci wodociągowej Mazanki-Gołębiewo

Obwieszczenie / Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie /Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz z pozostałą dokumentacją wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu w dniach od 07.01.2013 do 28.01.2013r. oraz o możliwości składania wszelkim zainteresowanym uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 28.01.2013r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o wydaniu Decyzji znak: BPK. 6733.9.2012.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji w terenie obejmującym działkę nr: 3/26 obręb geodezyjny nr 0007 Mazanki, gm. Radzyń Chełmiński.
w zakresie: rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody o zbiornik retencji wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
dz


Tekst w/w decyzji znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 a z jej treścią i kompletem załączników można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia codziennie w godzinach pracy Urzędu.Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Krzysztof ChodubskiNiniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicach ogłoszeń wsi: Radzyń Wybudowanie i Radzyń Wybudowanie.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego w terenie obejmującym działkę nr: 3/26 obręb geodezyjny nr 0007 Mazanki, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z przepompownią na terenie SUW Mazanki.


Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
"Rozbudowie sieci wodociągowej Mazanki-Gołębiewo" na działkach nr 106/2, 53/4, 53/1, 54/3,54/1,48/1,54/2,47,49- obręb Mazanki, Nr 243/1, 243/2, 234/1, 233/6, 233/8, 233/7, 233/3, 231, 226/2, 235- obręb Gołębiewo gmina Radzyń Chełmiński .

      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w dniach od 30.11.2012 do 20.12.2012r. dla inwestycji pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w sprawie
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
Budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z przepompownią na terenie stacji uzdatniania wody - Mazanki na działce nr 3/26– obręb Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINYOBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie
Radzyń Chełmiński oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński.

POSTANOWIENIE

Postanawienie w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

POSTANOWIENIE

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o zebraniu materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o możliwości zapoznaia się z raportem oddziaywania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie o obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego w terenie obejmującym działki nr: 79/2 i 121 obręb Radzyń Wybudowanie, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy stacji elektroenergetycznej SN/110 KV „Gawłowice” wraz z przebudową i zmianą lokalizacji słupa nr 50 linii 110 kV relacji GPZ Grudziądz Węgrowo – GPZ Jabłonowo oraz budowy zjazdu.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wszczęciu postępowania na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Anny, ul. Dąbrowskich 33, 87-220 Radzyń Chełmiński, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: remoncie ceglanego ogrodzenia cmentarza parafialnego, w terenie obejmującym: ogrodzenie ceglane od strony działek nr 213 i 199, położonych w Radzyniu Chełmińskim,87-220 Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


BPK.6733.6.2012.AF

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terenie obejmującym działki nr:

- dotyczące odcinka A  - 160, 98; 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 117, 118/1, 119/1, 130/1, 131, 34/6, 34/7 36, 37, 38/5, 38/9, 38/16, 38/17, 38/26, 38/25, 38/22, 38/20, 39/2, 32, – obręb Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński.

- dotyczące odcinaka B - 24/1, 24/2, 25, 31- obręb Czeczewo 73, 166/2, 166/3, 164/1, 162/1, 160, – obręb Gołębiewo  gm. Radzyń Chełmiński.

w zakresie: budowy ścieżki rowerowej  Radzyń Chełmiński – Rywałd etap I Radzyń Chełmiński – Gołębiewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

prowadzonej na wniosek: Gminy Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9,

w dniu 28.08.2012r Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydał decyzję znak BPK.6733.6.2012.AF AU-2/6733/289/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości planowanej inwestycji mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr.5.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-08-28 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-28 10:23

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o zebraniu materiału dowodowegow sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego w zakresie: budowy ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński – Rywałd etap I Radzyń Chełmiński – Gołębiewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej o mocy nie przekraczającej 0,999MW w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński, na działce nr 114/3- obręb Kneblowo.

O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. BPK.6220.4.2012.AF) dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na realizacji stacji elektroenergetycznej SN/110 kV „Gawłowice” wraz z przebudową i ewentualną zmianą lokalizacji słupa nr 50 linii 110 kV relacji GPZ Grudziądz Węgrowo – GPZ Jabłonowo„ na działce nr 79/2 – obręb Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński, realizowanego przez Grupę PEP, Farma Wiatrowa 1 Sp z o.o., ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Burmistrz Miasta i gminy Radzyń Chełmiński zawiadoamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terenie obejmującym działki nr:
w terenie obejmującym działki nr:
- dotyczące odcinka A  - 160, 98; 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 117, 118/1, 119/1, 130/1, 131, 34/6, 34/7 36, 37, 38/5, 38/9, 38/16, 38/17, 38/26, 38/25, 38/20, 39/2, 32 – obręb Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński.

- dotyczące odcinaka B - 24/1, 24/2, 25, 31,- obręb Czeczewo oraz 73, 166/2, 166/3, 164/1, 162/1, 160, – obręb Gołębiewo  gm. Radzyń Chełmiński.

w zakresie: budowy ścieżki rowerowej  Radzyń Chełmiński – Rywałd etap I Radzyń Chełmiński – Gołębiewo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zapoznania się z domumentacją przed wydaniem decyzji.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja stacji elektroenergetycznej SN/110 kV „Gawłowice” wraz z przebudową i ewentualną zmianą lokalizacji słupa nr 50 linii 110 kV relacji GPZ Grudziądz Węgrowo – GPZ Jabłonowo„ na działce nr 79/2 – obręb Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
w sprawie wydana Decyzji znak: BPK. 6733.5.2012.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w terenie obejmującym działkę nr: 17/4 obręb Janowo, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią światłowodową.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla terenu obejmującego działkę nr: 17/4 obręb Janowo, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią światłowodową

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią światłowodową o długości ok 10m na działce nr 17/4 – obręb Janowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o podaniu do publicznej wiadomości informacji o kontynuacji postępowania z udziałem społeczeństwa.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o podaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu raportu oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI W SPARWIE wydana DecyzjI znak: BPK. 6733.4.2012.AF o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji dla terenu obejmującego części działki nr 9/2obręb Kneblowo 0006, gm. Radzyń Chełmiński w zakresie: skablowania istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV.

POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie braku koniecznościi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń ChełmińskiZawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o podaniu do publicznej wiadomości informacji o kontynuacji postępowania z udziałem społeczeństwa

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja stacji elektroenergetycznej SN/110 kV „Gawłowice” wraz z przebudową i ewentualną zmianą lokalizacji słupa nr 50 linii 110 kV relacji GPZ Grudziądz Węgrowo – GPZ Jabłonowo„ na działce nr 79/2 – obręb Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

Radzyń Chełmiński, dnia 05.03.2012r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI


 


 

OBWIESZCZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.03.2012 r., do 18.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. od 7.15 do 15.15.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2012-03-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-05 13:01

Radzyń Chełmiński, dnia 05.03.2012r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI


 


 

OBWIESZCZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.03.2012 r., do 18.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. od 7.15 do 15.15.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2012-03-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-05 12:54

Radzyń Chełmiński, dnia 05.03.2012r.

BURMISTRZ MIASTA I GMIMY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI


 

OGŁOSZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński


 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/234/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.03.2012 r., do 18.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radzyń Chełmiński w godz. od 7.15 do 15.15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.04.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o godz. 10.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Chełmiński z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2012-03-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-05 12:39

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 02.03. 2012r.

Radzyń Chełmiński


 

OGŁOSZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński


 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia
21
października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr XXVI/179/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały zmieniającej Nr XXXV/236/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.03.2012 r. do 18.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. od 7.15 do 15.15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.04.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2012 r.


 


 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2012-03-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-05 12:36

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI w sprawie wydania decyzji celu publicznego.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią światłowodową w terenie obejmującym działki nr: 173, 39/3, 172, 174, 160, 163/2, 23/2, 22/2, 22/1, 26/1, 16/10, 16/8, 16/5 obręb Janowo oraz 12, 60, 61, 63, 65, 80/1, 79/2, 79/3 obręb Radzyń Wybudowanie, 87-220 Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
w sprawie wydania decyzji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Adaptacja pomieszczeń celem uruchomienia produkcji soków” na działce nr 72/4 – obręb Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński.
                                                              Radzyń Chełmiński, dnia 17.02.2012r


 

BPK. 6733.2.2012.AF

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na wymianie wraz z rozbudową sieci wodociągowej terenie obejmującym działki nr: 18/2, 14, 19, 20/2, 16, 17/3, 20/1 obręb Kneblowo, 84/2, 84/1, 90, 89, 88 obręb Radzyń Wybudowanie oraz 81/2, 80, 81/1 obręb Zakrzewo, 87-220 Radzyń Chełmiński zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, t. j. ze zm.) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości planowanej inwetycji mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr.5.


 

                                                          Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                Piotr Kozłowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2012-02-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-17 13:41

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu pubklicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
w sprawie wszczęcia postępowania w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji z dnia 06.12.2011r., znak BPK. 6733.8.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w terenie obejmującym część działek nr 6/6, 6/8, położonych w miejscowości Dębieniec, 87-220 Radzyń Chełmiński.OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej rozbudowie wraz z przebudową istniejącego budynku remizy strażackiej na terenie obejmującym działkę nr 86/4 położoną w miejscowości Rywałd, w gminie Radzyń Chełmiński .

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji p/n. „Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w gminie Radzyń Chełmiński.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie wraz z przebudową istniejącego budynku remizy strażackiej w Rywałdzie na działce 86/4 położonej w miejscowości Rywałd, 87-220 Radzyń Chełmiński

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIE w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

POSTANOWIENIE w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą pn.„ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie kanalizacji sanitarnej,w terenie obejmującym: część działek nr 6/6, 6/8, położonych w miejscowości Dębieniec, 87-220 Radzyń Chełmiński.


Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:" Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości:Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki.
O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czeczewo, w gminie Radzyń Chełmiński na działce nr 171 obręb Czeczewo
O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rywałd, w gminie Radzyń Chełmiński na działce nr 100/13 obręb Rywałd.
O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Mazanki, w gminie Radzyń Chełmiński na działce 68/9 obręb Mazanki.

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Wieś, obręb geodezyjny Janowo w gminie Radzyń Chełmiński na działkach 118/1 , 119/1 obręb Janowo.

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rywałd, w gminie Radzyń Chełmiński na działkach nr 208/4, 208/8, 208/9 obręb Rywałd.


O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czeczewo, w gminie Radzyń Chełmiński na działkach nr 147, 162/2, 166/14 obręb Czeczewo.
O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń-Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński. Palowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zespołu 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach nr 6 i 199/1 w obrębie geodezyjnym Janowo, dz. nr 407/1 obr. Radzyń Miasto oraz dz. nr 39, 36, 26/8, 104/2, 2/3 obręb Radzyń-Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowaniez dnia 05.09.2011r., znak BPK.6220.6.2011.AF, dla przedsięwzięcia polegającego na " Produkcja elementów i prefabrykatów do wykonania budynków w technologi energooszczędnej „EKOBUD”” na działce nr 92/5, 90/1, 90/19 - obręb Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 05.09.2011., znak BPK.6220.4.2011.AF, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu hodowlano-rekreacyjnego na terenie dz. nr 20/8, obręb Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie dot.
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terenie obejmującym części działek nr 55/1 Zielnowo, i nr 293/3 Gawłowice 87-220 Radzyń Chełmiński. polegającej na budowie liniowych obiektów infrastruktury technicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                                    Radzyń Chełmiński dn. 12.08.2011r.

BPK.6220.6.2011..AF

                                                                       Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania


  

Zgodnie z art. 61 § 4 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) i na podstawie art. 30, art.71 i art 74 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.08.2011r, PPU „Ekobud” Sp z oo, ul Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz P, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Produkcja elementów i prefabrykatów do wykonania budynków w technologi energooszczędnej „EKOBUD”” na działce nr 92/5, 90/1, 90/19 - obręb Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński.

 

W związku z powyższym wystąpiono do właściwych organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto informuję, że w każdym czasie postępowania można zapoznać się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia, wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój nr 5 .

 

Burmistrz Miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski  

                                               

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2011-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 11:37

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w postaci układanych bezpośrednio w gruncie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącą im kanalizacją kablową służącą do ułożenia przewodów optotelekomunikacyjnych,w terenie obejmującym części działek nr 55/1 Zielnowo, i nr 293/3 Gawłowice 87-220 Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 02.08 .2011 r., znak BPK.6220.3.2011.AF, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Zakład demontażu elementow elekktronicznych" na działce 465/12, obręb Radzyń Chełmiński 87-220 Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Stawu hodowlanego i rekreacyjnego na działce nr 20/8 - obręb Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński.


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla p/n Zakład demontażu elementów elektronicznych".

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie połączenia podziemnymi kablami energetycznymi średniego napięcia wraz z kablami uziemienia i światłowodowymi planowanych elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową Głównego Punktu Zasilania (GPZ), na działkach 55/1 - obręb Zielnowo i 293/3 - obręb Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński .
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ZIELNOWO II” W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji z dnia12.05.2011 r., znak BPK.6733.6.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie prac konserwatorkich, restauratorskich i robót budowlanych przy ruinach zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskimna działce nr 11 w Radzyniu Chełmińskim.


OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI RYWAŁD W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji z dnia 03.03.2011 r., znak BPK.6733.5.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w terenie obejmującym części działek nr 14, nr 19, nr 22/3, nr 25, nr 29 Czeczewo, części działek nr 84/7, nr 88/1, nr 99, nr 151, nr 178/1, Gołębiewo, 87-220 Radzyń Chełmiński.

BPK.6733.5.2011.AF                            Radzyń Chełmiński, dnia 03.03.2011r,

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji kończącej postępowanie
 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,poz. 717 z późń. zm.)
 zawiadamiam
 

 o wydaniu decyzji z dnia 03.03.2011 r., znak BPK.6733.5.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w terenie obejmującym części działek nr 24, nr 27, nr 34/1, nr 34/3, nr 106/2, nr 157 - Mazanki dz. nr 1/2 Czeczewo, 87-220 Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                               Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                 Krzysztof Chodubski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2011-03-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-04 09:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-04 09:57

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji z dnia 03.03.2011 r., znak BPK.6733.2.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w terenie obejmującym części działek nr 144, nr 150, nr 152 oraz nr 197, położonych w miejscowości Radzyń Wybudowanie, 87-220 Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji z dnia 03.03.2011 r., znak BPK.6733.1.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji z dnia 17.02.2011 r., znak BPK.6733.3.2011.AF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w terenie obejmującym części działek nr 151 i nr 109/2 - obręb geodezyjny Rywałd, 87-220 Radzyń Chełmiński.
OBWIESZCZENIEO WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI ZIELNOWO W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI GOŁĘBIEWO W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na działkach24, 27, 34/2, 34/1, 106/2, 157 – obręb Mazanki oraz 1/2 – obręb Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na działkach 208/8,208/9,208/13,208/4,208/1, 109/5,109/2,151, 146/1,100/13 – obręb Rywałd oraz 84/7,88/1,99 – obręb Gołebiewo w gminie Radzyń Chełmiński .Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na działkach 162/2,162/5,161,166/1 – obręb Czeczewo w gminie Radzyń Chełmińsk .

Obwieszczenie Buemistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Buemistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na działkach 6,10/1,199/1 – obręb Janowo, 16/1,12,2/3,60,104/2,121, 144,15,152,197,164/1, 176/1,178, 179/3,179/1–obręb Radzyń Wybudowanie , 171,175,167, 166/17- obręb Czeczewo oraz 15/1,16,17 – obręb Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński .
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińśkim

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińśkim w sprawie wszczęcia postępowania w celu wydania decyzji o ustaleniau lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na działkach 119/3,118/1,91,17/6,3,2/1 – obręb Janowo oraz 39,38,37,36,52,34,32,26/8,60,96 – obręb Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński .
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą pn. „ Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w gminie Radzyń Chełmiński.”

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej” na działce nr 166/14 obręb Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński

Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej”na działce nr 166/14 obręb Czeczewo gmina Radzyń Chełmiński.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu:
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI


OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na przebudowie sieci 15kV oraz decyzji o warunkach zabudowy dla budowy przyłącza elektroenergetycznego,na działce nr 69/2 w miejscowości Zielnowo, gm. Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w celu ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji i rozbudowie placu zabaw na działce nr 19/9 w miejscowości Dębieniec, gm. Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MAZANKI W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
adaptacji i rozbudowie placu zabaw na terenie wiejskim w miejscowości Dębieniec na działce 19/9 obręb geodezyjny Dębieniec .


                          Radzyń Chełmiński, dnia 15.10 2010r

BPK-7331- 5/CP/2/2010

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 14.102010 r. zostało wszczęte na wniosek USPOL-VISION j.m.p. Zdzisław i Jakub Paczkowscy ul. Chełmińska 103, 86-300 Grudziądz postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii energetycznych SN-15kV I nn oraz budowy stacji transformatorowej typu STSuz-4 20/160 „Zielnowo 5” w miejscowości Zielnowo na działce 69/2 obręb geodezyjny Zielnowo.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

                            Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                              Krzysztof Chodubski


 


 


 


 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

-na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2010-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-15 13:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-15 13:41

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustanowiskowej myjni bezdotykowej, samoobsługowej” na działce 203 obręb Radzyń Wybudowanie.

Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie

Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie dot. budowy parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop na działkach nr 280, 278, 273/1, 273/3, 277, 276, 283/4, 285/1, 285/4 na terenie Miasta Radzyń ChełmińskiObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa dwustanowiskowej myjni bezdotykowej, samoobsługowej” na działce 203 obręb Radzyń Wybudowanie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI STARA RUDA W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie parku rekreacji, sportu i rozrywki w Radzyniu Chełmińskim".

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina!

Rodziny, które nie przekraczają kwoty 351 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne.
 
 Wnioski można pobierać od 18.08.2010 r w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. 21 w godzinach od 715 do 1515 oraz ze strony internetowej Urzędu www.bip.radzynchelminski.pl (zakładka Informacje Urzędu/ Ogłoszenia i Komunikaty). Ostateczny termin składania Wniosków mija 15.09.2010r. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 lub telefonicznie tel. 56 (6886087) wew. 48

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-27 09:08

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-27 09:08

OGŁOSZENIE BURMITRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OGŁOSZENIE BURMITRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których zakres ustalony został uchwałą Rady Miejskiej Radzynia ChełmińskiegoOGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
RADZYŃ CHEŁMIŃSKIo wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodniczeZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie istniejącego budynku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru z apteki na gabinety zabiegowe oraz pomieszczeń administracyjnych na piętrze na gabinety zabiegowe


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński,
- „Zielnowo II” w gminie Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W MIEJSCOWOŚCIACH GAWŁOWICE, GZIKI, ZIELNOWO W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W MIEJSCOWOŚCIACH GAWŁOWICE, GZIKI, ZIELNOWO W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie nowej kanalizacji deszczowej – odwodnienie terenu oraz utwardzenie placu składowego kostką betonową zakładu kamieniarskiego przy ul Tysiąclecia 10, 87-220 Radzyń Chełmiński„ na działkach 327/2,327/3,329/3,329/7,301/7 obręb Radzyń Chełmiński gmina Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na działkach Nr 99,49,403/1,403/2 396,462,471,473,474, 453,389,463 obręb Radzyń Chełmiński oraz działkach Nr. 136/1,136/12,136/13,136/14,136/22 obręb Kneblowo.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wagi wazowej najazdowej o nośności do 20t z przeznaczenmiem na działalnośc handlow przy ul Tysiąclecia 10, 87-220 Radzyń Chełmiński„ na działkach 329/3obręb Radzyń Chełmiński gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nowej kanalizacji deszczowej – odwodnienie terenu oraz utwardzenie placu składowego kostką betonową zakładu kamieniarskiego przy ul Tysiąclecia 10, 87-220 Radzyń Chełmiński„ na działkach 327/2,327/3,329/3,329/7,301/7 obręb Radzyń Chełmiński gmina Radzyń Chełmiński.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poprawieniu infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo -Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej na działkach Nr 220/2,221,215/1,168/20,168/22 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa chlewni, budowa płyty gnojowej i dwóch silosów zbożowych na działce nr 30/4 – obręb Nowy Dwór, położonej w miejscowości Nowy Dwór, gmina Radzyń Chełmiński”.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego o wszczęcia i toczeniu się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na budowie chlewni, budowie płyty gnojowej i dwóch silosów zbożowych na działce nr 30/4 – obręb Nowy Dwór, położonej w miejscowości Nowy Dwór, gmina Radzyń Chełmiński.

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie zawieszenia postępowania o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działek nr 118/1, 119/1 obręb Janowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działka nr 171 obręb Czeczewo

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie zawieszenia postępowania o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie zawieszenia postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                                                                              Radzyń Chełmiński,01.02.2010r.

BPK-7331-S-05/07/2009/2010

 

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie zawieszenia postępowania o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


 

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm)
 

postanawiam

zawiesić postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23 czerwca 2009r. (wpływ 26.06.2009) „Ew Rywałd” ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 68/9 obręb Rywałd do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy ustawy powołanej w podstawie prawnej postanowienia i jest konsekwencją złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński”

Pouczenie


 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2010-02-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-02-09 09:20

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania owydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie zawieszenia postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania owydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Radzyń Chełmiński” na działkach nr 136/11,136/12,136/13,136/14,136/22 obręb Kneblowo oraz działkach 99,49,474,473,471,463,462,395/2,389,453 obręb Radzyń Chełmiński.OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie polegającej na budowie elektrowni wiatrowej , w miejscowości Radzyń Wybudowanie na działce nr 53 gmina Radzyń Chełmiński oraz podłączeniu jej do istniejącejlinii napowietrznej 15kV poprzez działki objęte terenem inwestycji : 53,54/1,65,86,87,88,99,200 w miejscowości Radzyń Wybudowanie.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie budowy linii energetycznych SN-15kV i nn, stacji transformatorowej typu STSuz 2 20/160 kVA „Radzyń Wybud.3” oraz demontażu linii napowietrznej nn w miejscowości Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE
w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na skomunikowaniu centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ul. Przykop i części ul. Ogniowej w Radzyniu Chełmińskim, na parking i chodnik, działki objęte wnioskiem: 186, 273/2, 273/3, 172,278,281 w miejscowości Radzyniu Chełmińskim, gm. Radzyń Chełmiński.
O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Skomunikowaniu centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzyniu Chełmińskim na chodnik i parking”, na działkach 186, 273/2,273/3,172 obręb Radzyń Chełmiński.


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii energetycznych SN-15kV i nn, stacji transformatorowej typu STSuz 2 20/160 kVA „Radzyń Wybud.3” oraz demontażu linii napowietrznej nn w miejscowości Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV typu 3x AFLwsXSn 35mm², napowietrznej stacji transformatorowej STSuz20/160, modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4kV oraz budowy przyłącza kablowego YAKY 4x35mm² dla zasilania działki budowlanej nr 150 obręb Janowo, gmina Radzyń Chełmiński.

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zakończeniu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pn. „Skomunikowanie centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzyniu Chełmińskim na chodnik i parking”, na działkach 186, 273/2,273/3,172 obręb Radzyń Chełmiński.

Radzyń Chełmiński, dnia 01.12.2009

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.)

Zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których zakres ustalony został uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego:

 • Nr XXVI/172/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/229/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/173/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/230/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński,

 • Nr XXVI/174/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/231/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/175/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/232/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/176/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/233/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/177/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/234/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/178/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/235/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/179/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/236/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXVI/180/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/237/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXI/206/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/238/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXI/207/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/239/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXI/208/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/240/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXI/209/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/241/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXI/210/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/242/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXV/243/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości „Zielnowo II” w gminie Radzyń Chełmiński,


 

 • Nr XXXV/244/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.


  Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
   

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

                                          Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 

                                                            Krzysztof Chodubski


 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2009-12-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-01 08:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 08:35

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskiw sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek ENERGIA OPERATOR S.A. UL. Gen.Bema 128, 87-100 Toruń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Mazanki-Radzyń Chełmiński.

Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI o podjęciu przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego uchwały Nr XXXV/228/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV typu 3xAFLwsXSnmm2, napowietrznej stacji transformatorowej STSuz20/160, modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4kV oraz budowy przyłącza kablowego YAKY 4x35mm2 dla zasilania działki nr 150 położonej w Radzyniu Wsi obręb geodezyjny Janowo g. Radzyń Chełmiński

Z A W I A D O M I E N I E o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją przed wydaniem postanowienia

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją przed wydaniem postanowienia

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OBIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia ppn. „Skomunikowanie centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzyniu Chełmińskim na chodnik i parking. ”na działkach 186, 273/2,273/3,172 obręb Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Chełmińskio wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego sporządzono raport oddziaływania polegającego na budowie zakładu produkcji artykułów spożywczych na bazie boczku i warzyw


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zlożenia w tut. urzędzie uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń-Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zespołu 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach Nr 6 i 199/1 w obrębie geodezyjnym Janowo, działka Nr 407/1 obręb geodezyjny Radzyń Miasto oraz działkach Nr 39, 36, 26/8, 104/2, 2/3 obręb geodezyjny Radzyń-Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

BURMISTRZA MIASTA I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

BURMISTRZA MIASTA I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienieo zakończeniu postępowaniaadministracyjnego celem wydania

O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienieo zakończeniu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :budowie zakładu produkcji artykułów spożywczych na bazie boczku i warzyw.

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Chełmińskio wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego sporządzono raport oddziaływania polegającego na budowie zakładu produkcji artykułów spożywczych na bazie boczku i warzyw

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnegow w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA IGMINY RADZYN CHEŁMIŃSKIw sprawie decyzji kończącej postępowanie

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji transformatorowej i przebudowie linii energetycznej SN – 15kV dla zasilania działki nr 12/1 w miejscowości Czeczewo, na działkach objętych wnioskiem: 12/1 i 12/2 w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński,

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie uzupełnienia raportu

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy radzyń Chełmińskio wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego sporządzono raport oddziaływania na polegającego na budowie Farmy wiatrowej Gawłowice-

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV i stacji transformatorowej „Czeczewo1” oraz budowie przyłącza kablowego dla zasilania dz.12/1 w miejscowości Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński na działkach 12/1 i 12/2 w miejscowości Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Radzyń Chełmiński, dnia 23.09.2009.


O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :na budowie farmy wiatrowej Gawłowice „Farma wiatrowa Gawłowice”O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zlożenia w tut. urzędzie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p/n "Farma wiatrowa Gawłowice".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zlożenia w tut. urzędzie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń-Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zespołu 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach Nr 6 i 199/1 w obrębie geodezyjnym Janowo, działka Nr 407/1 obręb geodezyjny Radzyń Miasto oraz działkach Nr 39, 36, 26/8, 104/2, 2/3 obręb geodezyjny Radzyń-Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą "„ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Wieś obręb geodezyjny Janowo w gminie Radzyń Chełmiński”na działkach nr 118/1 i 119/3 obręb geodezyjny Janowo.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą " „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 68/9.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą " Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 171.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 208/4,208/8,208/9 obręb Rywałd.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński”na działkach nr 147,162/2,166/14 obręb Czeczewo.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:„ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Wieś obręb geodezyjny Janowo w gminie Radzyń Chełmiński”na działkach nr 118/1 i 119/3 obręb geodezyjny Janowo.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 100/13 obręb geodezyjny Rywałd.
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC na działce 412, w miejscowości Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 171 obręb Czeczewo.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskiw sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 208/4,208/8,208/9 obręb Rywałd.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskiw sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 68/9 obręb Mazanki.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński”na działkach nr 147,162/2,166/14 obręb Czeczewo.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński” na działce nr 100/13 obręb Rywałd.

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki

Postanowienie Burmiistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińaki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice”

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zapoznaniu się z zebranymi dokumentami przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowie "Farmy wiatrowej Gawłowice ".

Postanowienie Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pt: „Rozwój i podniesienie standardu świadczenia usług turystycznych przez firmę OAZA w Radzyniu Chełmińskim, poprzez rozbudowę infrastruktury hotelowo-restauracyjnej” zlokalizowanej na działce Nr 2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie

Radzyń Chełmiński dn. 15.06.2009
BPK.7331-S-02/1/09

Obwieszczenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Zgodnie z art. 61 § 4 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) i na podstawie art. 30, art.71 i art 74 ustawy z dnia 3października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia, że na wniosek z dnia 15 czerwca 2009r. (wpływ 10.06.2009) zostało wszczęte na wniosek Grupa PEP – Farma wiatrowa 1 Sp. Z o.o. ul. Wietnicza 169, 02-925 Warszawa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Gawłowice”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji polegającej na na budowie zakładu produkcyjnego w miejscowości Kneblowo na działce nr 161/1gmina Radzyń Chełmiński.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia, że w dniu 07.listopada 2007r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 14.11.2008r NOWA ENERGIA Sp. Z o.o. ul. Balladyny 17,81-524 Gdynia postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
o wszczęciu i toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na budowie budowie hali produkcyjno-usługowej i dudowie domu jednorodzinnego w miejscowości Zakrzewo na działce nr 61 gmina Radzyń Chełmiński.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej Mazanki - Radzyń Chełmiński, na działce nr 117/3 i 53 w miejscowości Radzyń Wybudowanie gmina Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej ul.Dąbrowskich 33 87-220 Radzyń Chełmiński postępowanie administracyjne w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Obwieszczenie


Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)

zawiadamiam

że wszczęto na wniosek z dnia 26.07.2008r Dystrybucji Gazu”Polgaz” Katarzyna Pilarska Parlin 58 86-120 Pruszcz Pomorski postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zainstalowaniu wolnostojacej elektrowni wiatrowej w prognozowanym okresie inwestycji, na działce nr 430 w Radzyniu Chełmińskim gmina Radzyń Chełmiński.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 041812C - ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim, gmina Radzyń Chełmiński.
Postanowienie
Postanowienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 041812C – ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie drogi gminnej (ul.Sady) na działkach nr : 304,330/3,331/1,332/1,335/1,338,339/1 337,340/1- obręb Radzyń Chełmiński, położonych w miejscowości Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
Na wniosek Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński wczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 041812C - ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim.


OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzynia Chełmińskiego
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński.
Obwieszczenie
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk na działkach Nr 288, 280, 289, 287, 278, 286/2, 285/1, 277,283/4 w miejscowości Radzyń Chełmiński
Obwieszczenie
w sprawie budowy wielozadaniowego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach Nr 297,293,328,280,287,281,294,288,289,290,291,292 w miejscowości Radzyń Chełmiński .

Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach Nr 143/2, 144/2,126/10,126/16,126/22 i wykonaniu przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku zlokalizowanego na działce Nr 126/22 w miejscowości Jarantowice .

 

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)

zawiadamiam

że wszczęto na wniosek Państwa Danuty i Stanisława Dąbrowskich postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: polegającego na budowie chlewni, budowie płyty gnojowej i dwóch silosów zbożowych na działce nr 30/4 – obręb Nowy Dwór, położonej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Radzyń Chełmiński

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od dnia wywieszenia na tablicy niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 5 w godzinach od 800 do 1500 zapoznać się z dokumentacją oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Galczewski
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-02 12:03
 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Zainstalowanie dwóch elektrowni wiatrowych ENERCON E33 i TACKE TW-600 o wysokości zawiszenia wirnika do 50m, jako obiektów wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy 930 kW, dostarczanej do krajowego systemu elektroenergetycznego. na działce 56 położonej w miejscowości Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński”, stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń niniejszego ogłoszenia strony mogą skorzystać z przysługującego im uprawnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul.Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. 5 w godzinach od 800 do 1500.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Galczewski
  data wytworzenia: 2007-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-02 11:59
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

z a w i a d a m i a m ,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim jest wywieszona decyzja znak: BPK-7331-2/CP/2007 z dnia 29.10.2007 r. dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na:

wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej napowietrznej linii nn na działkach nr: 61/4, 66/2, 66/1, 68/1, 45, 57, 46, 51, 50, 52, 54/1, 55/5, 53/2, 55/2, 59/2, 59/5, położonych w miejscowości Stara Ruda, gm. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Zawadziński
  data wytworzenia: 2007-11-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-22 11:46
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) z a w i a d a m i a m , że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim jest wywieszona decyzja znak: BPK-7331-3/CP/2007 z dnia 07.11.2007 r. dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na:

budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV i budowie napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr: 111/1, 112/3, 135/77- obręb Kneblowo, położonych w miejscowości Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Zawadziński
  data wytworzenia: 2007-11-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-22 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-22 11:42
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Przebudowie drogi gminnej – ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim
OBWIESZCZENIE

dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na:
Budowie wielozadaniowego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach Nr 297,293,328,280,287,281,294,288,289,290,291,292 w miejscowości Radzyń Chełmiński .


Obwieszczenie
w sprawie budowy wielozadaniowego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach Nr 297,293,328,280,279,287,281,294,288,289,290,291,292 w miejscowości Radzyń Chełmiński .

OBWIESZCZENIE

 


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim


 


 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 041812C - ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim, gmina Radzyń Chełmiński”, stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń niniejszego ogłoszenia strony mogą skorzystać z przysługującego im uprawnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul.Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. 5 w godzinach od 800 do 1500.


 


 


 


 


 


 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-08 14:15
Obwieszczenie
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)
zawiadamiam
że wszczęto na wniosek z dnia 19.08.2008r Pana Romana Kałdowskiego postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjno-usługowej i domku jednorodzinnego na działce nr 61w miejscowosci Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński

Postanowienie
w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach nr 6 i 199/1 w obrębie geodezyjnym Janowo, dz. nr 407/1 obr. Radzyń Miasto oraz dz. nr 39, 36, 26/8, 104/2, 2/3 obr. Radzyń-Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80, poz.717) zawiadamiam , że zostało wszczęte na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej ul. Dąbrowskich 33 87-220 Radzyń Chełmiński postępowanie administracyjne w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej typu STSK uz 20/160 wraz z linią kablową SN i nN w miejscowości Zakrzewo dz. nr 27,28 i 29 Gmina Radzyń Chełmiński


Postanowienie

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Mazanki-Radzyń Chełmiński w miejscowości Mazanki na działce nr 117/3, 53 gmina Radzyń Chełmiński.Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
w sprawie decyzji kończącej postępowanie
w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej typu STSK uz 20/160 wraz z linią kablową SN i nN w miejscowości Zakrzewo dz. nr 27,28 i 29 Gmina Radzyń Chełmiński


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe – Zachód” w Radzyniu Chełmińskim i o o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe – Zachód” w Radzyniu Chełmińskim.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego komina stalowego oraz budowie nowego komina stalowego o wys.do 30m przy istniejącej kotłowni na działce 492, w miejscowości Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński.


O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
że na wniosek inwestora Uspol-Vision j.m.p., Zdzisław i Jakub Paczkowscy, ul. Chełmińska 103, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na budowie farmy wiatrowej Mazanki-Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Wybudowanie zlokalizowanej na działce nr 117/3 i działce 53 gmina Radzyń Chełmiński .


Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Produkcyjnego, na działce nr 161/1 w miejscowości Kneblowo gmina Radzyń Chełmiński

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
w sprawie decyzji kończącej postępowanie wsprawie wydania decyzji z dnia 04.05.2009 r., znak BPK-7331-2/CP/2009, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie uzupełnienia raportu

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustanowiskowej myjni bezdotykowej, samoobsługowej” na działce 203 obręb Radzyń Wybudowanie.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji pod nazwą pn. „ Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w gminie Radzyń Chełmiński.”

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI RYWAŁD W GMINIE RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskio przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o podaniu do publicznej wiadomości informacji o kontynuacji postępowania z udziałem społeczeństwa


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o mozliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o wyłozeniu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”.

O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Obwieszczenie o możliwości zapoznaia się z raportem oddziaywania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Czeczewo, Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński oraz Szczuplinki i Łopatki Polskie w gminie Książki”.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

oBWIESZCZENIE- ZWIADOMIENIE

O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok.0,800 kW, na obszarze do 1ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Gołębiewo” na części działki nr 108/1 – obręb Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

  Radzyń Chełmiński,  dnia  13.03.2020 r.

 

RBG.6733.1.2020.AFOBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

                                        

             Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości,  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, dla zadania pod nazwą wymiana linii kablowej SN -15kV pomiędzy liną napowietrzną SN-15kV pomiędzy GPZ Rządz-Mełno, a ST Radzyń Młyn oraz wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV wewnętrznej nr STA2-1080 Radzyń Młyn, na działce nr 104/3, 204, 209/1, 250/4 i 258/2 obręb [0015] Radzyń Chełmiński położonej w rejonie ul. Jagiellończyka i Nowickiego w Radzyniu Chełmińskim.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy, strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 5.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 13.03.2020 r.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2020-03-13 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 180879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-18 14:06