Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sali konferencyjnej o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa
  Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) do dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 56 6886010 wew. 157 lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:

 1. właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 2. stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,

 3. dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.

 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b
  tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-07-15 09:00
 • zmodyfikował: Joanna Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:02

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-07-15 09:02 przez Joanna Nowak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 220805
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-03 12:58