Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099

e-mail: umg_radzyn@wp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 zezmianami) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca wbudowania elementów drobnowymiarowych drogowych (kostka betonowa POL BRUK cegiełka grubość 6 cm w ilości 1.230 m2 szara i 300 m2 czerwona, krawężnik betonowy 15 x 30 cm w ilości 200 mb, obrzeże betonowe typu ciężkiego grubości 8 cm w ilości 100 mb”

 

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 28.81.42.00 – 3

 

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie od dnia 20.05.2007r. – 30.09.2007r.

 

Zamawiający:

-      nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

-      nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

-      nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

-    nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

-      nie przewiduje wpłaty wadium

-      przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki

 

Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl

 

Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w formie pisemnej dostępny na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – pokój Nr 1 w godz. 800 – 1300 sekretariat. Opłata za Specyfikację wynosi – 20 zł.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 

1)    w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

 

    Pan Wojciech Zawadziński – pokój Nr 5 tel.

    (056) 6886087 wew. 33               

     we wtorki, środy i czwartki

 

2)     w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

 

Pani Maria Tylus – pokój Nr 14 tel. (056) 6886087 wew. 39

Termin składania ofert07.05.2007r. do godz. 900

 

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Miejsce złożenia ofertUrząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.05.2007r. o godz. 930 sala konferencyjna.

 

Warunki uczestnictwa:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

·        spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

·        złożą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 

Ocena spełnienia wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”, oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie odrzucona.

 

Informacje dodatkowe – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 23.04.2007r.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2007-04-23
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-23 14:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28479
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 12:38