Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina  Miasto i Gmina  Radzyń Chełmiński  reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy  działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

REGON:   000527486

NIP:  878-10-66-646

Adres:    ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15– 15.15

1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: 
www.bip.radzynchelminski.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na zadanie „ Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012””  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 wykonanie  „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”” 

3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3. Przedmiot zamówienia:
3.3.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- Podbudowa  mineralna przepuszczalna zdrenowana  według dokumentacji projektowej
  - Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne  właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”  o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).Nawierzchnia perforowana przepuszczalna dla wody.
Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach    – 2 sztuki
- siatki do bramek                                                 – 2 sztuki

3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa mineralna z drenażem według dokumentacji projektowej załacznik Nr 3 SIWZ

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).      
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana  o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ).Podbudowa przepuszczalna zdrenowana..
Technologie układania nawierzchni:
Według dokumentacji projektowej -załącznik Nr 3 do SWIZ oraz załącznik NR 4 do SIWZ
Warstwy:CHEMOLAN M,GRANULAT EPDM 1-4,CHEMOLAN M50,GRANULAT GUMOWY,ZWIR PŁUKANY,,ŁĄCZNA GRUBOŚĆ OKOŁO 45MM -  nawierzchnia przystosowana do stosowania na podbudowie mineralnej,przepuszczalna dla wody
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy      – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm      – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości         – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa stalowa ocynkowana malowana na wysięgu 1,6m                 – 2 sztuki
Wyposażenie  do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) –2 sztuki
- siatka do siatkówki            – 1 sztuki
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach       – 2 sztuki
- siatki do bramek                                               – 2 sztuki
 3.3.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
3.3.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 2 do SIWZSzczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZPrzedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną oraz nawierzchnię z poliuretanu – 60 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

4.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 15.11.2008r.tj w terminie  3,5 miesiąca  od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac, który określa się na dzień 30.07.2008r.

6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki   określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia  działalności lub czynności;
6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 05.06.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie  o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),

b)dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:

6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do  SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.2.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 05.06.2008r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania  - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje …) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu  zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby
 (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

6.4.3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.
7.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 300,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy trzysta   złotych).
7.2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
 

Bank Spółdzielczy Łasin  Oddział Radzyń Chełmiński
         Nr 77950000080000081120000006

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój nr 1, lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
    7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1.Kryterium Cena – znaczenie 80 pkt
80 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2.Kryterium termin wykonania- znaczenie 20 pkt
20 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)
Gdzie:
TR- ilość punktów przyznanych Wykonawcy
TN – najkrótszy termin realizacji
TOB – termin realizacji  w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego,Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ,  ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój nr 1 , w terminie do dnia 02.07. 2008 roku, godz. 10:00.
2
.Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, w salce narad dnia 02.07.2008 roku, godz. 10:30.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ,  O ZAMIARZE
  USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
  STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE
  INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
  INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA
  ELEKTRONICZNA:
  Zamawiający nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zakres świadczeń wynikający z ogłoszenia może ulec zmniejszeniu, ponieważ wykonanie zadania jest uzależnione od współfinansowania. Na dzień ogłoszenia przetargu środki na wyżej wymienione zadanie są zapewnione z budżetu Gminy oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci Uchwały Nr XX/391/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
W trakcie załatwiania są środki z Ministerstwa Finansów.  Po umieszczeniu w Wykazie przedsięwzięć objętych programem „Moje Boisko – Orlik 2012” Gminy Radzyń Chełmiński poprzez właściwego Ministra informację o finansowaniu  zamieścimy na naszej stronie  Bip:  bip.radzynchelminski.pl .  Z chwilą  ogłoszenia informacji o finansowaniu niniejsze zastrzeżenie stanie się nieaktualne.

Informuję, że gmina Radzyń Chełmiński została umieszczona w wykazie przedsięwzięć objętych programem "Moje boisko Orlik 2012". Niniejszą informację zamieszcza się na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 czerwca 2008 roku. Tym samym w/w adnotacja o zmniejszeniu zakresu świadczeń staje się nieaktualna.

Zatwierdzam
  Burmistrz Miasta i Gminy
  Radzyń Chełmiński
  Krzysztof Chodubski
 

Radzyń Chełmiński, 20.06.2008r.

KOMUNIKAT DOTYCZY ZMIANY W SPECYFIKACJACH

Dotyczy: budowy dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
 W odpowiedzi na zapytanie firmy dotyczące wymogu przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO uprzejmie informuję, że na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30.05.2008r. Sygn. Akt KIO/UZP 472/08.
Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia dokumentu potwierdzającego przynależność producenta sztucznej trawy do ESTO.
Tym samym usuwa się zapis dotyczący tego wymogu ze Specyfikacji Technicznej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski

 

Radzyń Chełmiński, dn.25.06.2008r.

KOMUNIKAT DOTYCZY ZMIANY W SPECYFIKACJACH

Dotyczy: budowy dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
W odpowiedzi na zapytanie firmy  z dnia 24.06.2008r:” W przedmiarze robót, stanowiącym integralny załącznik do SWIZ Zamawiający w pozycji 67 podaje nazwy firm i ich produkty, które dopuszcza do zastosowania w przedmiotowym postępowaniu”.

Informuję, że w pozycji 67 w/w przedmiaru robót stanowiący integralny załącznik do SWIZ należy dodać „ lub rozwiązania równorzędne”
Wyjaśnienie : Przedstawiony  w pozycji 67 w/w przedmiaru robót stanowiący integralny załącznik do SWIZ system nawierzchni jest przykładowy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski 

 • autor informacji: Maria Tylus
  data wytworzenia: 05.06.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-05 16:52
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-25 14:55

Rejestr zmian

 • Informacja o umieszczeniu przedsięwzięcia w wykazie programu (19.06.2008)
 • Komunikat dotyczący zmian w specyfikacjach (20.06.2008)
 • Komunikat dotyczący zmian w specyfikacjach (25.06.2008)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11130
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-01-21 13:10

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1735375
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-26 11:39

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl