Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg. Działki nr 219 i 445 w Radzyniu Chełmińskim

 


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

III  przetarg ustny nieograniczony
 na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 219 o pow. 0,0711 ha ,R-III b , KW TO1W/00023941/7 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy A Nowickiego .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 21.863,25 zł. jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT.
Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w  wysokości 209,10 zł.  , który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.  Nieruchomość  zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu ( w złotych ) w wysokości 3.600 zł. ( słownie:  trzy tysiące sześćset złotych) na   konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia  12 .09.2012 r. oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu :dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości .
Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / z podaniem numeru nieruchomości  .
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości odbył się w  dniu 15.03.2012 r. , drugi przetarg odbył się dnia  02.07.2012 r.

II   przetarg ustny nieograniczony  :
 na sprzedaż  niezabudowanej  działki :

Nr 445 o pow. 0,0416 ha ,R III a , KW TO1W/00023481/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady  .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południa  zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową , działka jest nieuzbrojona .
Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .   
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.815,36 zł.  jest ceną brutto  zawiera  23%  podatek VAT . Nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10.07.2012 r.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu ( w złotych ) w wysokości 2.200 zł. ( słownie:  dwa tysiące dwieście złotych ) na   konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia  12 .09.2012 r. oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu :dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości .
Wpłacone wadium  przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym .Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu  doliczony będzie koszt wyceny  nieruchomości w kwocie   295,20 zł. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy biorą  udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej  -umowy notarialnej .
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg odbędzie  się dnia 18.09.2012 r. o godz. 10:00  w  Urzędzie Miasta i Gminy   Radzyń Chełmiński , biuro  Nr 21. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz informuje ,że przetarg może  zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargów  dodatkowych  informacji można uzyskać w  Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski
tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-08-16 14:56
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2012-08-16 15:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 09:41