Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Nabór na stanowisko

KD.2110.4.2020.GE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej
– Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim

ul. Sady 14

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Kierownik Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

 

III. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 i wykształcenie:

- wyższe oraz kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego lub pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

- lub studia podyplomowe na kierunku lub o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju; wspomaganie rozwoju dziecka w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza,

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,

 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku(w tym posiada badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub książeczkę sanepidowską).

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks pracy, prawo zamówień publicznych.

 2. Umiejętności organizacyjne, planowania i kierowania zespołem pracowników.

 3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność.

 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

 5. Kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

 6. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zorganizowanie, a następnie kierowanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim,

 2. udział w istniejących oraz planowanych działaniach projektowych realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020 wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

 3. udział w rekrutacji uczestników projektu, bieżący monitoring projektu, dokumentowanie prac i postępów realizowanych zadań, promowanie projektu,

 4. rekrutacja, nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań podległych pracowników,

 5. sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie,

 6. dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z przepisami wydatkowanie,

 7. współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci,

 8. gospodarowanie powierzonym mieniem,

 9. reprezentowanie klubu na zewnątrz,

 10. wykonywanie zadań kierownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie
  zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia

wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie
o prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na

określonym stanowisku oraz o posiadaniu badania do celów sanitarno – epidemiologicznych lub książeczki sanepidowskiej,

 1. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),

 2. oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 3. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego” w terminie do dnia 11 grudnia 2020r. do godz. 9.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Klauzula informacyjna stanowi zał. Nr 1 do ogłoszenia o naborze.

drukuj (Nabór na stanowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-11-30 12:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:46

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-11-30 12:46 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4557
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-17 14:11:13