Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

RBG.6220.2.2023.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZMIANA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 24.03.2023 r.

RBG.6220.2.2023.ML

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

           o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                                  

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 14.03.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.03.2023 r.) Pana Macieja Sobczaka reprezentującego JF SUN Sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 24.03.2023 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1.      Pan Maciej Sobczak, JF SUN Sp. z o.o., ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek,

2.      Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

215/2, 207/1, 210, 212, 213, 214, 215/1, 216, 217, 218, 220/2, 220/3, 221, 224, 225, 228, 229, 230 – obręb Radzyń Wybudowanie,

166/20, 167, 168/20, 168/21, 168/27, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 202 – obręb Czeczewo - załącznik a/a;

zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 24.03.2023 r.

3.      A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3.       Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

4.       Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.       Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.

8.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.       Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.2.2023.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZMIANA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-03-24 15:01

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy

8Faog5AX1QXFIAAAAASUVORK5CYII=

wdQ0XGyrQrBdAAAAABJRU5ErkJggg==

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Marszałka Województwa - Marek Kachnic Geolog Wojewódzki
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-03-23 12:18

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Marszałka Województwa - Marek Kachnic Geolog Wojewódzki
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-03-23 12:19

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji budowa gazociągu Gustorzyn - Gardeja

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji budowa gazociągu Gustorzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Sobecki - Zastępca Dyrektora RZGW WP Gdańsk
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-03-07 10:50

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy

AlPmi0CM93opAAAAAElFTkSuQmCC

h8aXC3qlXYY9wAAAABJRU5ErkJggg==

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Marszałka Województwa - Marek Kachnic Geolog Wojewódzki
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-03-07 10:31

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - roboty geologiczne w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S5 Wirwajdy - Nowe Marzy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Marszałka Województwa - Marek Kachnic Geolog Wojewódzki
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-03-07 10:53

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustorzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.II.747.2.7.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 1a i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.)

zawiadamia się,

że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 18/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.2.7.2022.EP ustalającej lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego
i pomorskiego.

Inwestycją objęto nieruchomości położone na terenie województwa kujawsko -pomorskiego, powiatu toruńskiego, gmin: Łysomice i Chełmża, powiatu chełmińskiego, gminy Lisewo, powiatu wąbrzeskiego, gminy Płużnica oraz powiatu grudziądzkiego, gminy: Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Gruta i Rogóźno.

Zgodnie z art. 133 K.p.a. odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się z treścią odwołania w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7496 lub drogą elektroniczną - adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko -pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustorzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-02-24 08:53

RBG.6220.1.2023.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 22.02.2023 r.

RBG.6220.1.2023.ML

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 09.02.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 09.02.2023 r.) Pana Wojciecha Zawadzińskiego – Zakład Usługowo-Handlowy Wojciech Zawadziński z siedzibą ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz, reprezentującego inwestora - Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński z siedzibą Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa dróg gminnych – skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych „Zielna Góra” z centrum miasta Radzyń Chełmiński”

wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 22.02.2023 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 22.02.2023 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1.      Pan Wojciech Zawadziński, Zakład Usługowo-Handlowy Wojciech Zawadziński,
ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz,

2.      Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

3.      Strony postępowania – podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowana inwestycja: 395/2, 397/4, 395/8, 396, 405/7, 394, 418/1, 416/1, 453, 342/7, 419, 417/5, 416/6, 416/7, 416/4, 417/1, 339/19, 336/12, 331/5, 404 – obręb Radzyń Chełmiński; 406/1, 395/9, 395/5, 393, 392, 391/2, 347, 346/4, 346/2, 403/1, 403/2, 402, 401, 399, 398, 432, 418/3, 414, 336/10, 336/1 – obręb Radzyń Chełmiński,

- podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek w odległości 100 m od obszaru inwestycji: 228, 236, 241, 247, 249/2, 249/3, 259, 270/1, 270/2, 270/3, 271, 304, 308/2, 308/6, 308/7 , 311/3, 312/3, 313/9, 331/1, 332/1, 335/1, 335/2, 336/2, 336/8, 338, 339/1, 339/14, 341/1, 342/8, 384/2, 385/1, 388, 389, 421/5, 417/2, 417/3, 417/4, 418/5, 434, 448, 449, 452, 395/3, 270/19, 270/20, 270/9, 270/13, 270/12, 270/11, 270/10, 270/28, 312/4, 323/3, 270/26, 270/25, 270/24, 270/23, 270/22, 270/21, 270/7, 187, 243, 244, 248, 313/3, 308/8, 310/4, 310/6, 313/8, 270/15, 270/16, 270/27, 283/2, 285/3, 285/6, 301/2 309/1, 311/5, 339/8, 306, 307/2, 332/10, 332/12, 332/6, 308/4, 313/7, 310/3, 313/5, 316, 331/3, 331/4, 336/5, 336/6, 336/9, 332/3, 332/4, 333/4, 334, 333/3, 339/2, 339/15, 385/2, 336/4, 336/11, 336/14, 336/15, 339/3, 339/4, 339/13, 339/5, 339/12, 339/6, 339/11, 339/7, 339/10, 339/9, 339/18, 340/1, 340/2, 341/3, 342/2, 416/3, 342/4, 343/3, 342/5, 343/5, 342/6, 343/4, 342/9, 342/10, 342/11, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 418/4, 431, 346/3, 348/1, 348/2, 349, 350, 270/14, 367, 384/1, 385/3, 400, 405/11, 395/6, 395/7, 397/2, 397/3, 405/1, 405/3, 405/5, 405/9, 405/10, 406/3, 406/4, 406/2, 246, 407/2, 408, 413, 412, 415, 416/2, 416/5, 418/2, 421/1, 421/2, 240, 420, 422, 437/2, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 505/2, 270/18, 497/2, 245, 239, 238/4, 249/1, 268, 269/2, 269/1, 238/3, 237/1, 237/2, 305, 270/29 – obręb Radzyń Chełmiński; 97, 160 – obręb Czeczewo; 223/1, 223/4, 223/6, 223/7, 435, 436,437/1, 437/3, 223/10, 104/3, 121 – obręb Radzyń Wybudowanie - załącznik a/a, zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.02.2023 r.

4.      A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3.       Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

4.       Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony
w odrębnych przepisach.

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.       Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.

8.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.       Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.1.2023.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-02-22 14:23

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Jezierska - Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-02-02 09:54

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.II.747.2.7.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 29 grudnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie decyzję Nr 18/2022, znak: WIR.II.747.2.7.2022.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: ,,Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach województwa kujawsko-pomorskiego:

Powiat toruński:

gmina Łysomice, obręb 0002 Kamionki Duże, dz. nr ewid.: 230 (KW TO1T/00013966/3), 234/8 (KW TO1T/00023518/1), 237/2 (KW TO1T/00011368/7), 249 (KW TO1T/00073547/8), 250 (KW TO1T/00076828/3), 251/2 (KW TO1T/00054993/0), 251/4 (KW TO1T/00009585/7), 251/5 (KW TO1T/00010248/3), 252 (KW TO1T/00009585/7), 253 (KW TO1T/00002593/7), 254 (KW TO1T/00002595/1), 255/1 (KW TO1T/00003923/7), 258 (KW TO1T/00033737/5), 260 (KW TO1T/00032713/4), 263/1 (KW TO1T/00003877/9), 138/5 (KW TO1T/00003902/4), 229 (KW TO1T/00033737/5), 238/1 (TO1T/00093033/8), 238/2 (KW TO1T/00002594/4), 239/1 (KW TO1T/00093033/8), 239/2 (KW TO1T/00002594/4), 240/3 (KW TO1T/00093033/8), 240/4 (KW TO1T/00130440/6), 240/5 (KW TO1T/00093033/8), 240/6 (KW TO1T/00023655/3), 255/2 (KW TO1T/00003923/7), 270 (KW TO1T/00033737/5), 311 (KW TO1T/00111416/0), 312 (KW TO1T/00003897/5), 93 (KW TO1T/00005590/7), 94 (KW TO1T/00104984/0), 95/1 (KW TO1T/00004959/5), 95/2 (KW TO1T/00030290/8), 96/10 (KW TO1T/00013965/6), 97/3 (KW TO1U/00093033/8), 97/4 (KW TO1T/00011369/4), 91 (KW TO1T/00033737/5), 98 (KW TO1T/00003336/5);

gmina Chełmża, obręb 0016 Mirakowo, dz. nr ewid.: 41/1 (KW TO1T/00102048/3), 29/2 (KW TO1T/00102048/3), 36 (KW TO1T/00031786/9), 30 (KW TO1T/00085486/9), 33 (KW TO1T/00025144/2), 34 (KW TO1T/00031786/9), 1137/19 (KW TO1T/00058407/4), 31 (KW TO1T/00025144/2), 32 (KW TO1T/00031786/9), 341/4 (KW TO1T/00134521/6), 342 (KW TO1T/00031830/3), 23/2 (KW TO1T/00001854/8), 1137/15 (KW TO1T/00058407/4), 1137/17 (KW TO1T/00058407/4), 1137/29 (TO1T/00058407/4), 223/1 (KW TO1T/00127365/2), 223/2 (KW TO1T/00001722/4), 302 (KW TO1T/00121144/5), 303/1 (KW TO1T/00012680/7), 303/2 (KW TO1T/00114782/7), 303/3 (KW TO1T/00114783/4), 304 (KW TO1T/00009050/8), 343 (KW TO1T/00007106/2), 1137/20 (KW TO1T/00058407/4), 1137/21 (KW TO1T/00058407/4), 1137/25 (KW TO1T/00058407/4), 221/6 (KW TO1T/00018355/2), 222 (brak KW), 312 (KW TO1T/00008049/1), 335/3 (KW TO1T/00031830/3), 336/2 (KW TO1T/00039183/8), 336/3 (TO1T/00039183/8); obręb 0028 Zalesie, dz. nr ewid.: 17/1 (KW TO1T/00025036/2), 19/1 (KW TO1T/00008222/8), 22/1 (KW TO1T/00120124/2), 23/2 (KW TO1T/00058178/9), 24/270 (KW TO1T/00066090/7), 24/6 (KW TO1T/00021999/2), 27/1 (KW TO1T/00118429/3), 29/2 (brak KW), 30/20 (KW TO1T/00118429/3), 30/23 (brak KW), 30/4 (KW TO1T/00021999/2), 35 (KW TO1T/00066090/7); obręb 0020 Pluskowęsy, dz. nr ewid.: 101/1 (KW TO1T/00005041/4), 101/2 (KW TO1T/00031834/1), 146 (KW TO1T/00005041/4), 147/4 (KW TO1T/00063172/5), 38/6 (KW TO1T/00110258/7); obręb 0026 Witkowo, dz. nr ewid.: 23 (KW TO1T/00016105/1), 27 (KW TO1T/00003091/5), 28 (KW TO1T/00018600/5), 30 (KW TO1T/00004051/0), 31 (KW TO1T/00006573/9), 32/1 (KW TO1T/00001738/9), 32/2 (KW TO1T/00029074/8), 94/1 (KW TO1T/00122268/7), 94/2 (KW TO1T/00026741/4), 94/4 (KW TO1T/00026741/4); obręb 0029 Zelgno, dz. nr ewid.: 102 (KW TO1T/00002461/3), 107 (KW TO1T/00011387/6), 204/1 (KW TO1T/00053576/4), 205 (KW TO1T/00030092/0), 209 (KW TO1T/00009637/7), 210/10 (KW TO1T/00035074/3), 210/3 (KW TO1T/00066832/1), 210/5 (KW TO1T/00066834/5), 210/8 (KW TO1T/00067683/8), 211 (brak KW), 217/1 (KW TO1T/00027058/6), 218/1 (KW TO1T/00031862/6), 219/6 (KW TO1T/00011691/0), 219/7 (TO1T/00064139/9), 219/8 (KW TO1T/00001931/2), 220/2 (KW TO1T/00031860/2), 221 (KW TO1T/00031862/6), 222/3 (KW TO1T/00025991/4), 223/1 (KW TO1T/00031860/2), 223/2 (KW TO1T/00001658/4), 225/1 (KW TO1T/00031860/2), 226/1 (brak KW), 226/3 (brak KW), 227 (KW TO1T/00009432/0), 244 (KW TO1T/00105856/1); obręb 0015 Liznowo, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1T/00026851/8), 11 (KW TO1T/00105856/1), 124 (KW TO1T/00007172/5), 133 (KW TO1T/00105856/1), 138/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/7 (KW TO1T/00019045/3), 139/8 (brak KW), 142/2 (KW TO1T/00002983/8), 147/4 (KW TO1T/00017134/0), 148 (KW TO1T/00015023/5), 157 (KW TO1T/00113112/3), 158 (KW TO1T/00031861/9), 159/1 (KW TO1T/00024326/5), 163 (KW TO1T/00032172/9), 167 (KW TO1T/00044246/6), 168 (KW TO1T/00121750/6), 169 (KW TO1T/00130525/6), 170 (KW TO1T/00044246/6), 171 (KW TO1T/00130525/6), 174 (KW TO1T/00031861/9), 22 (KW TO1T/00001745/1), 23 (KW TO1T/00018599/4), 24/2 (KW TO1T/00006572/2), 25 (KW TO1T/00006567/4), 26 (KW TO1T/00031861/9), 62/2 (KW TO1T/00044246/6), 63 (KW TO1T/00006566/7), 64/1 (KW TO1T/00031681/3), 64/2 (KW TO1T/00027912/1), 65 (KW TO1T/00006568/1), 66 (KW TO1T/00006569/8), 67/1 (KW TO1T/00031681/3), 67/2 (KW TO1T/00006570/8), 9 (KW TO1T/00006207/3); obręb 0006 Drzonówko, dz. nr ewid.: 32 (KW TO1T/00006545/4), 33 (KW TO1T/00034543/5), 34/1 (KW TO1T/00007049/4), 34/2 (KW TO1T/00007049/4), 35 (KW TO1T/00034949/1), 36/1 (KW TO1T/00007049/4), 38/1 (KW TO1T/00028386/1), 40/1 (KW TO1T/00008029/5), 44/1 (KW TO1T/00005339/0), 49/2 (KW TO1T/00012141/7), 5 (KW TO1T/00077881/9), 54/5 (KW TO1T/00141645/3), 56 (KW TO1T/00034782/2); obręb 0010 Grzegorz, dz. nr ewid.: 46 (KW TO1T/00079026/2);

Powiat chełmiński:

gmina Lisewo, obręb 0004 Drzonowo, dz. nr ewid.: 124 (KW TO1C/00025006/7), 148/1 (KW TO1C/00010219/5), 149/3 (KW TO1C/00010219/5), 150/2 (KW TO1C/00010219/5), 159/4 (KW TO1C/00027010/2), 160 (KW TO1C/00013143/2), 161/2 (KW TO1C/00013143/2), 163/3 (KW TO1C/00013143/2), 165 (KW TO1C/00000797/7), 33 (KW TO1C/00004397/1), 34 (KW TO1C/00022176/8), 37 (KW TO1C/00004396/4), 40/10 (KW TO1C/00024103/0), 40/12 (KW TO1C/00011459/6), 44 (KW TO1C/00000798/4), 45/2 (KW TO1C/00011835/6), 55 (KW TO1C/00000936/4), 56/1 (KW TO1C/00027000/9), 56/5 (KW TO1C/00030865/4), 56/6 (KW TO1C/00012795/0), 57/2-1 (KW TO1C/00007855/1), 57/2-2 (KW TO1C/00007855/1), 57/4 (KW TO1C/00008804/6), 80/2 (KW TO1C/00028937/3), 81/1 (KW TO1C/00007091/7); obręb 0016 Strucfoń, dz. nr ewid.: 101 (KW TO1C/00010610/6), 125 (KW TO1C/00021163/7); obręb 0011 Lisewo, dz. nr ewd.: 318/23 (KW TO1C/00030199/4), 318/24 (KW TO1C/00030199/4), 318/25 (KW TO1C/00022574/8), 318/8 (KW TO1C/00022403/9), 321/5 (KW TO1C/00020506/7), 321/6 (KW TO1C/00020998/2), 343/4 (KW TO1C/00013290/7), 344/1 (KW TO1C/00020506/7), 344/3 (TO1C/00028656/9), 344/4 (KW TO1C/00006326/7), 348/12 (KW TO1C/00003896/2), 348/3 (KW TO1C/00018969/3), 352/5 (KW TO1C/00013140/1), 423/1 (KW TO1C/00020506/7), 423/2 (KW TO1C/00013239/2), 432/4 (KW TO1C/00019544/5), 433/5 (KW TO1C/00020506/7), 433/6 (KW TO1C/00020834/5), 434/11 (KW TO1C/00023359/2), 434/12 (KW TO1C/00007101/1), 434/8 (KW TO1C/00020506/7), 434/9 (KW TO1C/00007101/1), 441/5 (KW TO1C/00006061/1), 441/8 (KW TO1C/00019544/5), 442/31 (KW TO1C/00014412/6), 464/5 (KW TO1C/00013239/2), 465/3 (KW TO1C/00007526/6), 479/3 (KW TO1C/00013239/2), 481/1 (KW TO1C/00014412/6), 482/1 (KW TO1C/00014412/6), 484/1 (KW TO1C/00014412/6), 485/1 (KW TO1C/00011002/8), 318/10 (KW TO1C/00022405/3), 318/12 KW TO1C/00022404/6), 318/16 (KW TO1C/00028656/9), 318/17 (KW TO1C/00028656/9), 318/19 (TO1C/00028656/9), 318/20 (KW TO1C/00022575/5); obręb 0013 Mgoszcz, dz. nr ewid.: 10/1 (KW TO1C/00008818/7), 10/3 (KW TO1C/00028575/7), 11/5 (KW TO1C/00026823/7), 12/6 (KW TO1C/00004702/3), 13/6 (KW TO1C/00015790/6), 14/2 (KW TO1C/00004701/6), 15/4 (KW TO1C/00027852/6), 16/4 (KW TO1C/00004716/4), 22/7 (KW TO1C/00006910/8), 25/4 (KW TO1C/00004719/5), 26/2 (KW TO1C/00004718/8), 27/10 (KW TO1C/00020235/6), 27/12 (KW TO1C/00028499/0), 27/4 (brak KW), 34 (KW TO1C/00020200/2), 36/1 (KW TO1C/00004713/3), 36/3 (KW TO1C/00007239/7), 36/6 (KW TO1C/00004713/3), 51 (KW TO1C/00004699/8), 52 (KW TO1C/00029781/1), 54 (KW TO1C/00008575/1), 55/3 (KW TO1C/00014869/4), 55/4 (KW TO1C/00014870/4), 55/5 (KW TO1C/00014869/4), 81/5 (KW TO1C/00014173/8), 81/7 (KW TO1C/00014173/8), 83/4 (KW TO1C/00008818/7), 85 (KW TO1C/00014173/8);

Powiat wąbrzeski:

gmina Płużnica, obręb 0005 Dąbrówka, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1W/00031547/4), 19/5 (KW TO1W/00034085/8), 19/6 (KW TO1W/00002787/6), 19/7 (KW TO1W/00034085/8), 21/1 (KW TO1W/00025014/4), 23/3 (KW TO1W/00028159/3), 44/10 (KW TO1W/00026934/6), 52 (KW TO1W/00002777/3), 53 (KW TO1W/00025014/4), 55/2 (KW TO1W/00014624/3), 55/3 (KW TO1W/00014630/8); obręb 0010 Płąchawy, dz. nr ewid: 141/5 (KW TO1W/00028158/6), 143 (KW TO1W/00023972/3), 146/1 (KW TO1W/00028158/6), 56 (KW TO1W/00011285/3), 58 (KW TO1W/00003873/3), 59/1 (KW TO1W/00030342/0), 69/2 (KW TO1W/00023972/3), 71/1 (KW TO1W/00016889/2), 71/2 (KW TO1W/00003869/2), 71/3 (KW TO1W/00016092/8), 72 (KW TO1W/00030342/0), 73 (KW TO1W/00005944/6), 77/1 (KW TO1W/00037181/2), 78 (KW TO1W/00024084/8), 85/9 (KW TO1W/00028158/6); obręb 0003 Błędowo, dz. nr ewid.: 119 (KW TO1W/00024034/3), 120 (KW TO1W/00016580/6), 121 (KW TO1W/00016580/6), 123/1 (KW TO1W/00024034/3), 124/2 (KW TO1W/00019192/0), 139/2 (KW TO1W/00023968/2), 173/4 (KW TO1W/00036376/9), 174 (KW TO1W/00035092/7), 175/2 (KW TO1W/00018783/3), 302 (KW TO1W/00023968/2), 304/1 (KW TO1W/00020645/1), 304/4 (KW TO1W/00023968/2), 304/5 (KW TO1W/00037604/4), 33 (KW TO1W/00023968/2), 57/1 (KW TO1W/00014258/6), 61 (KW TO1W/00009287/0), 63 (KW TO1W/00024034/3), 65 (KW TO1W/00002739/5), 68/1 (KW TO1W/00024034/3), 69 (KW TO1W/00002739/5), 70 (KW TO1W/00024034/3), 71 (KW TO1W/00002739/5), 72/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/2 (KW TO1W/00019604/2), 74/1 (KW TO1W/00019387/4), 77/1 (KW TO1W/00014612/6), 89 (KW TO1W/00023968/2), 90 (KW TO1W/00005057/1), 91/7 (KW TO1W/00005110/1); obręb 0015 Wiewiórki, dz. nr ewid.: 100/1 (KW TO1W/00025468/1), 101 (KW TO1W/00025903/3), 103/3 (KW TO1W/00025426/5), 108/2 (KW TO1W/00037180/5), 111 (KW TO1W/00020562/5), 112 (KW TO1W/00025903/3), 113 (KW TO1W/00020379/5), 120 (KW TO1W/00025903/3), 121 (KW TO1W/00020379/5), 122/1 (KW TO1W/00026712/4), 125/10 (KW TO1W/00037562/7), 129/8 (KW TO1W/00027971/4), 130 (KW TO1W/00025903/3), 149/3 (KW TO1W/00019301/8), 173/2 (KW TO1W/00035011/6), 173/4 (KW TO1W/00035011/6), 174 (KW TO1W/00025903/3), 35/5 (KW TO1W/00037795/9), 36 (KW TO1W/00025903/3), 38/1 (KW TO1W/00003207/4), 39 (KW TO1W/00022840/2), 40/1 (KW TO1W/00013872/9), 44/1 (KW TO1W/00025903/3), 45 (KW TO1W/00025903/3), 47/6 (KW TO1W/00026781/8), 49 (KW TO1W/00003169/5), 50/5 (KW TO1W/00022183/8), 52/1 (KW TO1W/00003207/4), 96/11 (KW TO1W/00027640/5);

Powiat grudziądzki:

gmina Radzyń Chełmiński, obręb 0002 Dębieniec, dz. nr ewid.: 18 (brak KW), 2/3 (KW TO1W/00026606/8), 3 (brak KW), 4/2 (KW TO1W/00026606/8), 45/47 (KW TO1W/00026606/8), 47/1 (KW TO1W/00026177/1), 47/4 (KW TO1W/00003631/5);

gmina Grudziądz, obręb 0017 Skarszewy, dz. nr ewid.: 165 (KW TO1U/00016863/3), 183 (KW TO1U/00016863/3); obręb 0019 Stary Folwark, dz. nr ewid.: 12/1 (KW TO1U/00010132/8), 12/2 (KW TO1U/00014763/8), 13/1 (KW TO1U/00004862/9), 14/1 (brak KW), 21/2 (KW TO1U/00058835/4), 22 (KW -), 40 (KW TO1U/00004851/9), 46/1 (KW TO1U/00011513/0), 48/4 (KW TO1U/00001358/2), 54/2 (KW TO1U/00017932/5), 55/3 (KW TO1U/00024370/9), 55/4 (KW TO1U/00004301/9), 72 (KW TO1U/00000343/7), 79 (KW TO1U/00024370/9), 83 (brak KW); obręb 0026 Wielkie Lniska, dz. nr ewid.: 48/148 (KW TO1U/00031992/7), 48/150 (KW TO1U/00031992/7), 48/151 (KW TO1U/00031992/7), 51 (TO1U/00052417/6), 52/59 KW TO1U/00030721/0), 53 (KW TO1U/00031669/4), 56/31 (KW TO1U/00030721/0), 56/32 (KW TO1U/00030721/0), 74 (KW TO1U/00052417/6), 77/10 (KW TO1U/00030884/0), 77/2 (KW TO1U/00001541/2), 77/6 (KW TO1U/00012516/8), 77/7 (KW TO1U/00027720/9), 77/8 (KW TO1U/00013009/8), 78 (KW TO1U/00031669/4); obręb 0005 Grabowiec, dz. nr ewid.: 17/11 (KW TO1U/00030721/0), 17/12 (KW TO1U/00030721/0), 17/14 (KW TO1U/00030721/0), 30 (KW TO1U/00031718/3), 55/1 (KW TO1U/00014425/7), 56/1 (KW TO1U/00014648/6), 60 (KW TO1U/00006902/6), 62 (KW TO1U/00049037/4), 63/3 (KW TO1U/00063869/9), 64 (KW TO1U/00034956/4), 88 (KW TO1U/00031718/3), 90 (KW TO1U/00049037/4), 92 (KW TO1U/00034956/4), 95 (KW TO1U/00006903/3);

gmina Gruta, obręb 0013 Pokrzywno, dz. nr ewid.: 104 (KW TO1U/00050526/9), 22 (KW TO1U/00012674/3), 32 (KW TO1U/00001341/0), 33/2 (KW TO1U/00000083/6), 34/1 (KW TO1U/00037642/1), 35/1 (KW TO1U/00018209/5), 35/2 (KW TO1U/00018209/5), 36 (KW TO1U/00001906/9), 37 (KW TO1U/00006030/2), 42/2 (KW TO1U/00050526/9), 44/1 (KW TO1U/00016385/8), 63/1 (KW TO1U/00018051/2), 65/5 (KW TO1U/00012204/8), 66/2 (KW TO1U/00014441/5), 90/5 (KW TO1U/00012204/8), 91/1 (KW TO1U/00013176/9), 91/10 (KW TO1U/00014442/2), 92/1 (KW TO1U/00024377/8), 92/3 (KW TO1U/00043460/6), 92/6 (KW TO1U/00052092/1); obręb 0009 Nicwałd, dz. nr ewid.: 16/1 (KW TO1U/00018712/4), 30/2 (KW TO1U/00008841/4), 30/7 (KW TO1U/00028371/4), 31/4 (KW TO1U/00052741/6), 31/6 (KW TO1U/00008839/7), 31/7 (KW TO1U/00055773/0), 32/5 (KW TO1U/00008837/3), 34/2 (KW TO1U/00002043/8), 35/1 (KW TO1U/00053802/9), 36 (KW TO1U/00018699/6), 37/2 (KW TO1U/00032385/6), 43/2 (KW TO1U/00008840/7), 44 (KW TO1U/00008842/1), 45/2 (KW TO1U/00018640/8), 45/5 (KW TO1U/00011146/6), 45/8 (KW TO1U/00017037/1), 45/9 (KW TO1U/00061122/7), 46 (KW TO1U/00033783/3), 48/12 (KW TO1U/00035993/2), 62 (KW TO1U/00004094/4), 75/5 (KW TO1U/00052809/1), 76/1 (KW TO1U/00008055/7), 76/2 (KW TO1U/00008056/4), 76/4 (KW TO1U/00018707/6);

gmina Rogóźno, obręb 0005 Kłódka Szlachecka, dz. nr ewid.: 111 (KW TO1U/00036392/6), 152/12 (KW TO1U/00064320/6), 152/13 (KW TO1U/00017406/9), 152/14 (KW TO1U/00017406/9), 152/15 (KW TO1U/00017406/9), 152/16 (KW TO1U/00017406/9), 152/18 (KW TO1U/00017406/9), 152/19 (KW TO1U/00017406/9), 34/4 (KW TO1U/00001649/9), 35/6 (KW TO1U/00003832/3), 36/3 (KW TO1U/00017406/9), 37/1 (KW TO1U/00044060/9), 39/10 (KW TO1U/00040792/1), 39/11 (KW TO1U/00033314/5), 39/12 (KW TO1U/00015004/7), 43/10 (brak KW), 43/11 (brak KW), 43/12 (brak KW), 43/7 (KW TO1U/00029806/0), 43/9 (brak KW), 53 (KW TO1U/00039207/4), 55/1 (KW TO1U/00010453/4), 56 (KW TO1U/00039207/4), 58 (KW TO1U/00036392/6), 67 (KW TO1U/00036392/6), 68/5 (KW TO1U/00001651/6), 69/2 (brak KW); obręb 0010 Rogóźno, dz. nr ewid.: 184/6 (TO1U/00064130/7), 185/1 (KW TO1U/00017060/1), 185/2 (KW TO1U/00055555/6), 186/1 (KW TO1U/00055555/6), 187 (KW TO1U/00002207/6), 188/1 (KW TO1U/00011520/2), 188/2 (KW TO1U/00063903/0), 189/2 (KW TO1U/00005496/9), 189/7 (KW TO1U/00051589/5), 189/8 (KW TO1U/00026426/1), 190 (KW TO1U/00023541/2), 192/7 (KW TO1U/00053520/8), 195 (KW TO1U/00009071/2), 196 (KW TO1U/00009071/2), 197/2 (KW TO1U/00009071/2), 197/4 (KW TO1U/00009071/2), 198/5 (KW TO1U/00053530/1), 199 (KW TO1U/00002097/1), 200 (KW TO1U/00014486/2), 201 (KW TO1U/00054777/1), 202/1 (KW TO1U/00002131/2), 202/2 (KW TO1U/00011783/3), 202/5 (KW TO1U/00036660/6), 208/9 (KW TO1U/00058753/5), 218/2 (KW TO1U/00032125/6), 218/3 (KW TO1U/00027868/8), 218/4 (KW TO1U/00037486/9), 224 (KW TO1U/00055555/6), 227/1 (KW TO1U/00013038/0), 227/2 (KW TO1U/00022867/6), 250/4 (KW TO1U/00023541/2), 251 (KW TO1U/00053946/0), 314 (KW TO1U/00055555/6), 327/1 (KW TO1U/00017746/4), 328/4 (brak KW), 331 (KW TO1U/00004663/4), 332/31 (KW TO1U/00018998/2), 333/7 (KW TO1U/00004665/8), 334 (KW TO1U/00055555/6), 335/2 (KW TO1U/00035454/2), 395/1 (KW TO1U/00017746/4), 396 (KW TO1U/00055555/6), 397 (KW TO1U/00023541/2), 43 (KW TO1U/00000178/9), 50/1 (KW TO1U/00012042/4), 51/1 (TO1U/00063920/5), 51/2 (KW TO1U/00063921/2), 51/3 (KW TO1U/00016328/1), 52 (KW TO1U/00023541/2), 53 (KW TO1U/00055555/6), 54 (KW TO1U/00009388/7), 59/1 (KW TO1U/00013268/1), 60 (KW TO1U/00055555/6), 61/2 (KW TO1U/00058334/2), 63 (KW TO1U/00002207/6), 64/1 (KW TO1U/00049664/8), 64/2 (KW TO1U/00049664/8), 64/3 (KW TO1U/00049664/8), 65 (KW TO1U/00002207/6), 68/1 (KW TO1U/00049664/8), 68/2 (KW TO1U/00049664/8), 69 (KW TO1U/00055555/6), 70 (KW TO1U/00058334/2), 71 (KW TO1U/00009388/7), 73/3 (KW TO1U/00002199/6), 73/4 (KW TO1U/00002199/6), 75 (KW TO1U/00055555/6), 76 (KW TO1U/00009388/7), 77 (KW TO1U/00023541/2), 78 (KW TO1U/00009772/6), 80/1 (KW TO1U/00007723/4), 81 (KW TO1U/00004426/1), 86/4 (KW TO1U/00027155/7); obręb 0004 Gubiny, dz. nr ewid.: 132/1 (KW TO1U/00056196/8), 157/1 (KW TO1U/00023531/9), 159 (brak KW), 160/11 (KW TO1U/00026864/3), 160/16 (KW TO1U/00029432/7), 167 (KW TO1U/00001456/9), 173/2 (KW TO1U/00039828/3), 173/3 (KW TO1U/00039828/3), 213 (KW TO1U/00049581/2), 236 (TO1U/00023894/1), 238 (TO1U/00023894/1), 245/1 (KW TO1U/00055558/7), 248 (TO1U/00023894/1), 265 (KW TO1U/00041610/9), 3032/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/3 (KW TO1U/00033624/1), 3045/1 (KW TO1U/00033624/1), 3114 (KW TO1U/00033624/1), 3115 (KW TO1U/00033624/1), 3116 (KW TO1U/00033624/1), 3118 (KW TO1U/00033624/1), 66 (TO1U/00001456/9), 74/2 (KW TO1U/00023894/1), 77/1 (KW TO1U/00001456/9), 77/2 (KW TO1U/00023894/1), 80/2 (KW TO1U/00037899/7), 81/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/7 (KW TO1U/00012293/8), 86 (KW TO1U/00009059/2), 92 (KW TO1U/00001962/9), 95/5 (KW TO1U/00023894/1), 95/6 (KW TO1U/00019921/9); obręb 0002 Budy, dz. nr ewid.: 1 (KW TO1U/00012309/4), 19 (KW TO1U/00049415/8), 20 (KW TO1U/00056947/8), 21/4 (KW TO1U/00016626/0), 22 (brak KW), 23 (KW TO1U/00009700/1), 24 (KW TO1U/00008260/7), 25 (KW TO1U/00008817/7).

gmina Gruta, obręb 0015 Wiktorowo, dz. nr ewid.: 7/6 (KW TO1U/00017889/8), 2 (KW TO1U/00008296/8), 3 (KW TO1U/00008295/1), 4 (KW TO1U/00008294/4), 6 (KW TO1U/00018666/6), 8/2 (KW TO1U/00030787/0), 9/1 (KW TO1U/00008287/2); obręb 0012 Plemięta, dz. nr ewid.: 1/1 (KW TO1U/00012429/1), 1/2 (KW TO1U/00045937/5), 2 (brak KW), 3 (KW TO1U/00017211/5), 4/4 (KW TO1U/00014090/9), 5/4 (KW TO1U/00017952/1).

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach właściwych urzędów ze względu na lokalizacje inwestycji oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 34 ust. 2 i art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

 • drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

 • telefonicznie - nr telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 523;

 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 K.p.a., że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-01-10 15:00

Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 grudnia 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Jezierska - dyrektor
  data wytworzenia: 2022-12-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-12-16 08:12

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.747.2.7.2022.EP   

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38 ust. 2 lit. f)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na następujących nieruchomościach:

Powiat grudziądzki:

gmina Gruta, obręb 0015  Wiktorowo, dz. nr ewid.: 7/6 (KW TO1U/00017889/8), 2 (KW TO1U/00008296/8), 3 (KW TO1U/00008295/1), 4 (KW TO1U/00008294/4), 6 (KW TO1U/00018666/6), 8/2 (KW TO1U/00030787/0), 9/1 (KW TO1U/00008287/2); obręb 0012 Plemięta, dz. nr ewid.:  1/1 (KW TO1U/00012429/1), 1/2 (KW TO1U/00045937/5), 2 (brak KW), 3 (KW TO1U/00017211/5), 4/4 (KW TO1U/00014090/9), 5/4 (KW TO1U/00017952/1).

Niniejsze obwieszczenie jest uzupełnieniem do obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania z dnia 21 listopada 2022 r., znak sprawy WIR.II.747.2.7.2022.EP.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

1)        nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy w zakresie terminalu);

2)        w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisów art. 8 ust. 2 pkt 2-4 ustawy w zakresie terminalu nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek oraz w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji oraz pozwoleń o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora (art. 8 ust. 2a w związku z art. 39 ust. 1  ustawy w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1  ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

                     Z up. WOJEWODY

                                                                                     KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                               Szczepan Bukłaho

                           Kierownik

                   Oddziału Planowania

       i  Zagospodarowania Przestrzennego

     w  Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa   

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-12-05 09:34

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-12-05 09:42

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.747.2.7.2022.EP     

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 listopada 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38 ust. 2 lit. f)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (pismo z dnia 28 października 2022 r., Nr: POM3-ILF-P-POL-OC-1167, uzupełniony pismami z dnia 14 listopada 2022 r., Nr: POM3-ILF-P-POL-OC-1294, Nr: POM3-ILF-P-POL-OC-1295) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko
-pomorskiego i pomorskiego.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na następujących nieruchomościach:

Powiat toruński:

gmina Łysomice, obręb 0002  Kamionki Duże, dz. nr ewid.: 230 (KW TO1T/00013966/3), 234/8 (KW TO1T/00023518/1), 237/2 (KW TO1T/00011368/7), 249 (KW TO1T/00073547/8), 250 (KW TO1T/00076828/3), 251/2 (KW TO1T/00054993/0), 251/4 (KW TO1T/00009585/7), 251/5 (KW TO1T/00010248/3), 252 (KW TO1T/00009585/7), 253 (KW TO1T/00002593/7), 254 (KW TO1T/00002595/1), 255/1 (KW TO1T/00003923/7), 258 (KW TO1T/00033737/5), 260 (KW TO1T/00032713/4), 263/1 (KW TO1T/00003877/9), 138/5 (KW TO1T/00003902/4), 229 (KW TO1T/00033737/5), 238/1 (TO1T/00093033/8), 238/2 (KW TO1T/00002594/4), 239/1 (KW TO1T/00093033/8), 239/2 (KW TO1T/00002594/4), 240/3 (KW TO1T/00093033/8), 240/4 (KW TO1T/00130440/6), 240/5 (KW TO1T/00093033/8), 240/6 (KW TO1T/00023655/3), 255/2 (KW TO1T/00003923/7), 270 (KW TO1T/00033737/5), 311 (KW TO1T/00111416/0), 312 (KW TO1T/00003897/5), 93 (KW TO1T/00005590/7), 94 (KW TO1T/00104984/0), 95/1 (KW TO1T/00004959/5), 95/2 (KW TO1T/00030290/8), 96/10 (KW TO1T/00013965/6), 97/3 (KW TO1U/00093033/8), 97/4 (KW TO1T/00011369/4), 91 (KW TO1T/00033737/5), 98 (KW TO1T/00003336/5);

gmina Chełmża, obręb 0016 Mirakowo, dz. nr ewid.: 41/1 (KW TO1T/00102048/3), 29/2 (KW TO1T/00102048/3), 36 (KW TO1T/00031786/9), 30 (KW TO1T/00085486/9), 33 (KW TO1T/00025144/2), 34 (KW TO1T/00031786/9), 1137/19 (KW TO1T/00058407/4), 31 (KW TO1T/00025144/2), 32 (KW TO1T/00031786/9), 341/4 (KW TO1T/00134521/6), 342 (KW TO1T/00031830/3), 23/2 (KW TO1T/00001854/8), 1137/15 (KW TO1T/00058407/4), 1137/17 (KW TO1T/00058407/4), 1137/29 (TO1T/00058407/4), 223/1 (KW TO1T/00127365/2), 223/2 (KW TO1T/00001722/4), 302 (KW TO1T/00121144/5), 303/1 (KW TO1T/00012680/7), 303/2 (KW TO1T/00114782/7), 303/3 (KW TO1T/00114783/4), 304 (KW TO1T/00009050/8), 343 (KW TO1T/00007106/2), 1137/20 (KW TO1T/00058407/4), 1137/21 (KW TO1T/00058407/4), 1137/25 (KW TO1T/00058407/4), 221/6 (KW TO1T/00018355/2), 222 (brak KW), 312 (KW TO1T/00008049/1), 335/3 (KW TO1T/00031830/3), 336/2 (KW TO1T/00039183/8), 336/3 (TO1T/00039183/8); obręb 0028 Zalesie, dz. nr ewid.: 17/1 (KW TO1T/00025036/2), 19/1 (KW TO1T/00008222/8), 22/1 (KW TO1T/00120124/2), 23/2 (KW TO1T/00058178/9), 24/270 (KW TO1T/00066090/7), 24/6 (KW TO1T/00021999/2), 27/1 (KW TO1T/00118429/3), 29/2 (brak KW), 30/20 (KW TO1T/00118429/3), 30/23 (brak KW), 30/4 (KW TO1T/00021999/2), 35 (KW TO1T/00066090/7); obręb 0020 Pluskowęsy, dz. nr ewid.: 101/1 (KW TO1T/00005041/4), 101/2 (KW TO1T/00031834/1), 146 (KW TO1T/00005041/4), 147/4 (KW TO1T/00063172/5), 38/6 (KW TO1T/00110258/7); obręb 0026 Witkowo, dz. nr ewid.: 23 (KW TO1T/00016105/1), 27 (KW TO1T/00003091/5), 28 (KW TO1T/00018600/5), 30 (KW TO1T/00004051/0), 31 (KW TO1T/00006573/9), 32/1 (KW TO1T/00001738/9), 32/2 (KW TO1T/00029074/8), 94/1 (KW TO1T/00122268/7), 94/2 (KW TO1T/00026741/4), 94/4 (KW TO1T/00026741/4); obręb 0029 Zelgno, dz. nr ewid.: 102 (KW TO1T/00002461/3), 107 (KW TO1T/00011387/6), 204/1 (KW TO1T/00053576/4), 205 (KW TO1T/00030092/0), 209 (KW TO1T/00009637/7), 210/10 (KW TO1T/00035074/3), 210/3 (KW TO1T/00066832/1), 210/5 (KW TO1T/00066834/5), 210/8 (KW TO1T/00067683/8), 211 (brak KW), 217/1 (KW TO1T/00027058/6), 218/1 (KW TO1T/00031862/6), 219/6 (KW TO1T/00011691/0), 219/7 (TO1T/00064139/9), 219/8 (KW TO1T/00001931/2), 220/2 (KW TO1T/00031860/2), 221 (KW TO1T/00031862/6), 222/3 (KW TO1T/00025991/4), 223/1 (KW TO1T/00031860/2), 223/2 (KW TO1T/00001658/4), 225/1 (KW TO1T/00031860/2), 226/1 (brak KW), 226/3 (brak KW), 227 (KW TO1T/00009432/0), 244 (KW TO1T/00105856/1); obręb 0015 Liznowo, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1T/00026851/8), 11 (KW TO1T/00105856/1), 124 (KW TO1T/00007172/5), 133 (KW TO1T/00105856/1), 138/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/7 (KW TO1T/00019045/3), 139/8 (brak KW), 142/2 (KW TO1T/00002983/8), 147/4 (KW TO1T/00017134/0), 148 (KW TO1T/00015023/5), 157 (KW TO1T/00113112/3), 158 (KW TO1T/00031861/9), 159/1 (KW TO1T/00024326/5), 163 (KW TO1T/00032172/9), 167 (KW TO1T/00044246/6), 168 (KW TO1T/00121750/6), 169 (KW TO1T/00130525/6), 170 (KW TO1T/00044246/6), 171 (KW TO1T/00130525/6), 174 (KW TO1T/00031861/9), 22 (KW TO1T/00001745/1), 23 (KW TO1T/00018599/4), 24/2 (KW TO1T/00006572/2), 25 (KW TO1T/00006567/4), 26 (KW TO1T/00031861/9), 62/2 (KW TO1T/00044246/6), 63 (KW TO1T/00006566/7), 64/1 (KW TO1T/00031681/3), 64/2 (KW TO1T/00027912/1), 65 (KW TO1T/00006568/1), 66 (KW TO1T/00006569/8), 67/1 (KW TO1T/00031681/3), 67/2 (KW TO1T/00006570/8), 9 (KW TO1T/00006207/3); obręb 0006 Drzonówko, dz. nr ewid.: 32 (KW TO1T/00006545/4), 33 (KW TO1T/00034543/5), 34/1 (KW TO1T/00007049/4), 34/2 (KW TO1T/00007049/4), 35 (KW TO1T/00034949/1), 36/1 (KW TO1T/00007049/4), 38/1 (KW TO1T/00028386/1), 40/1 (KW TO1T/00008029/5), 44/1 (KW TO1T/00005339/0), 49/2 (KW TO1T/00012141/7), 5 (KW TO1T/00077881/9), 54/5 (KW TO1T/00141645/3), 56 (KW TO1T/00034782/2); obręb 0010 Grzegorz, dz. nr ewid.: 46 (KW TO1T/00079026/2);

Powiat chełmiński:

gmina Lisewo, obręb 0004 Drzonowo, dz. nr ewid.: 124 (KW TO1C/00025006/7), 148/1 (KW TO1C/00010219/5), 149/3 (KW TO1C/00010219/5), 150/2 (KW TO1C/00010219/5), 159/4 (KW TO1C/00027010/2), 160 (KW TO1C/00013143/2), 161/2 (KW TO1C/00013143/2), 163/3 (KW TO1C/00013143/2), 165 (KW TO1C/00000797/7), 33 (KW TO1C/00004397/1), 34 (KW TO1C/00022176/8), 37 (KW TO1C/00004396/4), 40/10 (KW TO1C/00024103/0), 40/12 (KW TO1C/00011459/6), 44 (KW TO1C/00000798/4), 45/2 (KW TO1C/00011835/6), 55 (KW TO1C/00000936/4), 56/1 (KW TO1C/00027000/9), 56/5 (KW TO1C/00030865/4), 56/6 (KW TO1C/00012795/0), 57/2-1 (KW TO1C/00007855/1), 57/2-2 (KW TO1C/00007855/1), 57/4 (KW TO1C/00008804/6), 80/2 (KW TO1C/00028937/3), 81/1 (KW TO1C/00007091/7); obręb 0016 Strucfoń, dz. nr ewid.: 101 (KW TO1C/00010610/6), 125 (KW TO1C/00021163/7); obręb 0011 Lisewo, dz. nr ewd.: 318/23 (KW TO1C/00030199/4), 318/24 (KW TO1C/00030199/4), 318/25 (KW TO1C/00022574/8), 318/8 (KW TO1C/00022403/9), 321/5 (KW TO1C/00020506/7), 321/6 (KW TO1C/00020998/2), 343/4 (KW TO1C/00013290/7), 344/1 (KW TO1C/00020506/7), 344/3 (TO1C/00028656/9), 344/4 (KW TO1C/00006326/7), 348/12 (KW TO1C/00003896/2), 348/3 (KW TO1C/00018969/3), 352/5 (KW TO1C/00013140/1), 423/1 (KW TO1C/00020506/7), 423/2 (KW TO1C/00013239/2), 432/4 (KW TO1C/00019544/5), 433/5 (KW TO1C/00020506/7), 433/6 (KW TO1C/00020834/5), 434/11 (KW TO1C/00023359/2), 434/12 (KW TO1C/00007101/1), 434/8 (KW TO1C/00020506/7), 434/9 (KW TO1C/00007101/1), 441/5 (KW TO1C/00006061/1), 441/8 (KW TO1C/00019544/5), 442/31 (KW TO1C/00014412/6), 464/5 (KW TO1C/00013239/2), 465/3 (KW TO1C/00007526/6), 479/3 (KW TO1C/00013239/2), 481/1 (KW TO1C/00014412/6), 482/1 (KW TO1C/00014412/6), 484/1 (KW TO1C/00014412/6), 485/1 (KW TO1C/00011002/8), 318/10 (KW TO1C/00022405/3), 318/12 KW TO1C/00022404/6), 318/16 (KW TO1C/00028656/9), 318/17 (KW TO1C/00028656/9), 318/19 (TO1C/00028656/9), 318/20 (KW TO1C/00022575/5); obręb 0013 Mgoszcz, dz. nr ewid.: 10/1 (KW TO1C/00008818/7), 10/3 (KW TO1C/00028575/7), 11/5 (KW TO1C/00026823/7), 12/6 (KW TO1C/00004702/3), 13/6 (KW TO1C/00015790/6), 14/2 (KW TO1C/00004701/6), 15/4 (KW TO1C/00027852/6), 16/4 (KW TO1C/00004716/4), 22/7 (KW TO1C/00006910/8), 25/4 (KW TO1C/00004719/5), 26/2 (KW TO1C/00004718/8), 27/10 (KW TO1C/00020235/6), 27/12 (KW TO1C/00028499/0), 27/4 (brak KW), 34 (KW TO1C/00020200/2), 36/1 (KW TO1C/00004713/3), 36/3 (KW TO1C/00007239/7), 36/6 (KW TO1C/00004713/3), 51 (KW TO1C/00004699/8), 52 (KW TO1C/00029781/1), 54 (KW TO1C/00008575/1), 55/3 (KW TO1C/00014869/4), 55/4 (KW TO1C/00014870/4), 55/5 (KW TO1C/00014869/4), 81/5 (KW TO1C/00014173/8), 81/7 (KW TO1C/00014173/8), 83/4 (KW TO1C/00008818/7), 85 (KW TO1C/00014173/8);

Powiat wąbrzeski:

gmina Płużnica, obręb 0005 Dąbrówka, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1W/00031547/4), 19/5 (KW TO1W/00034085/8), 19/6 (KW TO1W/00002787/6), 19/7 (KW TO1W/00034085/8), 21/1 (KW TO1W/00025014/4), 23/3 (KW TO1W/00028159/3), 44/10 (KW TO1W/00026934/6), 52 (KW TO1W/00002777/3), 53 (KW TO1W/00025014/4), 55/2 (KW TO1W/00014624/3), 55/3 (KW TO1W/00014630/8); obręb 0010 Płąchawy, dz. nr ewid: 141/5 (KW TO1W/00028158/6), 143 (KW TO1W/00023972/3), 146/1 (KW TO1W/00028158/6), 56 (KW TO1W/00011285/3), 58 (KW TO1W/00003873/3), 59/1 (KW TO1W/00030342/0), 69/2 (KW TO1W/00023972/3), 71/1 (KW TO1W/00016889/2), 71/2 (KW TO1W/00003869/2), 71/3 (KW TO1W/00016092/8), 72 (KW TO1W/00030342/0), 73 (KW TO1W/00005944/6), 77/1 (KW TO1W/00037181/2), 78 (KW TO1W/00024084/8), 85/9 (KW TO1W/00028158/6); obręb 0003 Błędowo, dz. nr ewid.: 119 (KW TO1W/00024034/3), 120 (KW TO1W/00016580/6), 121 (KW TO1W/00016580/6), 123/1 (KW TO1W/00024034/3), 124/2 (KW TO1W/00019192/0), 139/2 (KW TO1W/00023968/2), 173/4 (KW TO1W/00036376/9), 174 (KW TO1W/00035092/7), 175/2 (KW TO1W/00018783/3), 302 (KW TO1W/00023968/2), 304/1 (KW TO1W/00020645/1), 304/4 (KW TO1W/00023968/2), 304/5 (KW TO1W/00037604/4), 33 (KW TO1W/00023968/2), 57/1 (KW TO1W/00014258/6), 61 (KW TO1W/00009287/0), 63 (KW TO1W/00024034/3), 65 (KW TO1W/00002739/5), 68/1 (KW TO1W/00024034/3), 69 (KW TO1W/00002739/5), 70 (KW TO1W/00024034/3), 71 (KW TO1W/00002739/5), 72/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/2 (KW TO1W/00019604/2), 74/1 (KW TO1W/00019387/4), 77/1 (KW TO1W/00014612/6), 89 (KW TO1W/00023968/2), 90 (KW TO1W/00005057/1), 91/7 (KW TO1W/00005110/1); obręb 0015 Wiewiórki, dz. nr ewid.: 100/1 (KW TO1W/00025468/1), 101 (KW TO1W/00025903/3), 103/3 (KW TO1W/00025426/5), 108/2 (KW TO1W/00037180/5), 111 (KW TO1W/00020562/5), 112 (KW TO1W/00025903/3), 113 (KW TO1W/00020379/5), 120 (KW TO1W/00025903/3), 121 (KW TO1W/00020379/5), 122/1 (KW TO1W/00026712/4), 125/10 (KW TO1W/00037562/7), 129/8 (KW TO1W/00027971/4), 130 (KW TO1W/00025903/3), 149/3 (KW TO1W/00019301/8), 173/2 (KW TO1W/00035011/6), 173/4 (KW TO1W/00035011/6), 174 (KW TO1W/00025903/3), 35/5 (KW TO1W/00037795/9), 36 (KW TO1W/00025903/3), 38/1 (KW TO1W/00003207/4), 39 (KW TO1W/00022840/2), 40/1 (KW TO1W/00013872/9), 44/1 (KW TO1W/00025903/3), 45 (KW TO1W/00025903/3), 47/6 (KW TO1W/00026781/8), 49 (KW TO1W/00003169/5), 50/5 (KW TO1W/00022183/8), 52/1 (KW TO1W/00003207/4), 96/11 (KW TO1W/00027640/5);

Powiat grudziądzki:

gmina Radzyń Chełmiński, obręb 0002 Dębieniec, dz. nr ewid.: 18 (brak KW), 2/3 (KW TO1W/00026606/8), 3 (brak KW), 4/2 (KW TO1W/00026606/8), 45/47 (KW TO1W/00026606/8), 47/1 (KW TO1W/00026177/1), 47/4 (KW TO1W/00003631/5);

gmina Grudziądz, obręb 0017 Skarszewy, dz. nr ewid.: 165 (KW TO1U/00016863/3), 183 (KW TO1U/00016863/3); obręb 0019 Stary Folwark, dz. nr ewid.: 12/1 (KW TO1U/00010132/8), 12/2 (KW TO1U/00014763/8), 13/1 (KW TO1U/00004862/9), 14/1 (brak KW), 21/2 (KW TO1U/00058835/4), 22 (KW -), 40 (KW TO1U/00004851/9), 46/1 (KW TO1U/00011513/0), 48/4 (KW TO1U/00001358/2), 54/2 (KW TO1U/00017932/5), 55/3 (KW TO1U/00024370/9), 55/4 (KW TO1U/00004301/9), 72 (KW TO1U/00000343/7), 79 (KW TO1U/00024370/9), 83 (brak KW); obręb 0026 Wielkie Lniska, dz. nr ewid.: 48/148 (KW TO1U/00031992/7), 48/150 (KW TO1U/00031992/7), 48/151 (KW TO1U/00031992/7), 51 (TO1U/00052417/6), 52/59 KW TO1U/00030721/0), 53 (KW TO1U/00031669/4), 56/31 (KW TO1U/00030721/0), 56/32 (KW TO1U/00030721/0), 74 (KW TO1U/00052417/6), 77/10 (KW TO1U/00030884/0), 77/2 (KW TO1U/00001541/2), 77/6 (KW TO1U/00012516/8), 77/7 (KW TO1U/00027720/9), 77/8 (KW TO1U/00013009/8), 78 (KW TO1U/00031669/4); obręb 0005 Grabowiec, dz. nr ewid.: 17/11 (KW TO1U/00030721/0), 17/12 (KW TO1U/00030721/0), 17/14 (KW TO1U/00030721/0), 30 (KW TO1U/00031718/3), 55/1 (KW TO1U/00014425/7), 56/1 (KW TO1U/00014648/6), 60 (KW TO1U/00006902/6), 62 (KW TO1U/00049037/4), 63/3 (KW TO1U/00063869/9), 64 (KW TO1U/00034956/4), 88 (KW TO1U/00031718/3), 90 (KW TO1U/00049037/4), 92 (KW TO1U/00034956/4), 95 (KW TO1U/00006903/3);

gmina Gruta, obręb 0013 Pokrzywno, dz. nr ewid.: 104 (KW TO1U/00050526/9), 22 (KW TO1U/00012674/3), 32 (KW TO1U/00001341/0), 33/2 (KW TO1U/00000083/6), 34/1 (KW TO1U/00037642/1), 35/1 (KW TO1U/00018209/5), 35/2 (KW TO1U/00018209/5), 36 (KW TO1U/00001906/9), 37 (KW TO1U/00006030/2), 42/2 (KW TO1U/00050526/9), 44/1 (KW TO1U/00016385/8), 63/1 (KW TO1U/00018051/2), 65/5 (KW TO1U/00012204/8), 66/2 (KW TO1U/00014441/5), 90/5 (KW TO1U/00012204/8), 91/1 (KW TO1U/00013176/9), 91/10 (KW TO1U/00014442/2), 92/1 (KW TO1U/00024377/8), 92/3 (KW TO1U/00043460/6), 92/6 (KW TO1U/00052092/1); obręb 0009 Nicwałd, dz. nr ewid.: 16/1 (KW TO1U/00018712/4), 30/2 (KW TO1U/00008841/4), 30/7 (KW TO1U/00028371/4), 31/4 (KW TO1U/00052741/6), 31/6 (KW TO1U/00008839/7), 31/7 (KW TO1U/00055773/0), 32/5 (KW TO1U/00008837/3), 34/2 (KW TO1U/00002043/8), 35/1 (KW TO1U/00053802/9), 36 (KW TO1U/00018699/6), 37/2 (KW TO1U/00032385/6), 43/2 (KW TO1U/00008840/7), 44 (KW TO1U/00008842/1), 45/2 (KW TO1U/00018640/8), 45/5 (KW TO1U/00011146/6), 45/8 (KW TO1U/00017037/1), 45/9 (KW TO1U/00061122/7), 46 (KW TO1U/00033783/3), 48/12 (KW TO1U/00035993/2), 62 (KW TO1U/00004094/4), 75/5 (KW TO1U/00052809/1), 76/1 (KW TO1U/00008055/7), 76/2 (KW TO1U/00008056/4), 76/4 (KW TO1U/00018707/6);

gmina Rogóźno, obręb 0005 Kłódka Szlachecka, dz. nr ewid.: 111 (KW TO1U/00036392/6), 152/12 (KW TO1U/00064320/6), 152/13 (KW TO1U/00017406/9), 152/14 (KW TO1U/00017406/9), 152/15 (KW TO1U/00017406/9), 152/16 (KW TO1U/00017406/9), 152/18 (KW TO1U/00017406/9), 152/19 (KW TO1U/00017406/9), 34/4 (KW TO1U/00001649/9), 35/6 (KW TO1U/00003832/3), 36/3 (KW TO1U/00017406/9), 37/1 (KW TO1U/00044060/9), 39/10 (KW TO1U/00040792/1), 39/11 (KW TO1U/00033314/5), 39/12 (KW TO1U/00015004/7), 43/10 (brak KW), 43/11 (brak KW), 43/12 (brak KW), 43/7 (KW TO1U/00029806/0), 43/9 (brak KW), 53 (KW TO1U/00039207/4), 55/1 (KW TO1U/00010453/4), 56 (KW TO1U/00039207/4), 58 (KW TO1U/00036392/6), 67 (KW TO1U/00036392/6), 68/5 (KW TO1U/00001651/6), 69/2 (brak KW); obręb 0010 Rogóźno, dz. nr ewid.: 184/6 (TO1U/00064130/7), 185/1 (KW TO1U/00017060/1), 185/2 (KW TO1U/00055555/6), 186/1 (KW TO1U/00055555/6), 187 (KW TO1U/00002207/6), 188/1 (KW TO1U/00011520/2), 188/2 (KW TO1U/00063903/0), 189/2 (KW TO1U/00005496/9), 189/7 (KW TO1U/00051589/5), 189/8 (KW TO1U/00026426/1), 190 (KW TO1U/00023541/2), 192/7 (KW TO1U/00053520/8), 195 (KW TO1U/00009071/2), 196 (KW TO1U/00009071/2), 197/2 (KW TO1U/00009071/2), 197/4 (KW TO1U/00009071/2), 198/5 (KW TO1U/00053530/1), 199 (KW TO1U/00002097/1), 200 (KW TO1U/00014486/2), 201 (KW TO1U/00054777/1), 202/1 (KW TO1U/00002131/2), 202/2 (KW TO1U/00011783/3), 202/5 (KW TO1U/00036660/6), 208/9 (KW TO1U/00058753/5), 218/2 (KW TO1U/00032125/6), 218/3 (KW TO1U/00027868/8), 218/4 (KW TO1U/00037486/9), 224 (KW TO1U/00055555/6), 227/1 (KW TO1U/00013038/0), 227/2 (KW TO1U/00022867/6), 250/4 (KW TO1U/00023541/2), 251 (KW TO1U/00053946/0), 314 (KW TO1U/00055555/6), 327/1 (KW TO1U/00017746/4), 328/4 (brak KW), 331 (KW TO1U/00004663/4), 332/31 (KW TO1U/00018998/2), 333/7 (KW TO1U/00004665/8), 334 (KW TO1U/00055555/6), 335/2 (KW TO1U/00035454/2), 395/1 (KW TO1U/00017746/4), 396 (KW TO1U/00055555/6), 397 (KW TO1U/00023541/2), 43 (KW TO1U/00000178/9), 50/1 (KW TO1U/00012042/4), 51/1 (TO1U/00063920/5), 51/2 (KW TO1U/00063921/2), 51/3 (KW TO1U/00016328/1), 52 (KW TO1U/00023541/2), 53 (KW TO1U/00055555/6), 54 (KW TO1U/00009388/7), 59/1 (KW TO1U/00013268/1), 60 (KW TO1U/00055555/6), 61/2 (KW TO1U/00058334/2), 63 (KW TO1U/00002207/6), 64/1 (KW TO1U/00049664/8), 64/2 (KW TO1U/00049664/8), 64/3 (KW TO1U/00049664/8), 65 (KW TO1U/00002207/6), 68/1 (KW TO1U/00049664/8), 68/2 (KW TO1U/00049664/8), 69 (KW TO1U/00055555/6), 70 (KW TO1U/00058334/2), 71 (KW TO1U/00009388/7), 73/3 (KW TO1U/00002199/6), 73/4 (KW TO1U/00002199/6), 75 (KW TO1U/00055555/6), 76 (KW TO1U/00009388/7), 77 (KW TO1U/00023541/2), 78 (KW TO1U/00009772/6), 80/1 (KW TO1U/00007723/4), 81 (KW TO1U/00004426/1), 86/4 (KW TO1U/00027155/7); obręb 0004 Gubiny, dz. nr ewid.: 132/1 (KW TO1U/00056196/8), 157/1 (KW TO1U/00023531/9), 159 (brak KW), 160/11 (KW TO1U/00026864/3), 160/16 (KW TO1U/00029432/7), 167 (KW TO1U/00001456/9), 173/2 (KW TO1U/00039828/3), 173/3 (KW TO1U/00039828/3), 213 (KW TO1U/00049581/2), 236 (TO1U/00023894/1), 238 (TO1U/00023894/1), 245/1 (KW TO1U/00055558/7), 248 (TO1U/00023894/1), 265 (KW TO1U/00041610/9), 3032/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/3 (KW TO1U/00033624/1), 3045/1 (KW TO1U/00033624/1), 3114 (KW TO1U/00033624/1), 3115 (KW TO1U/00033624/1), 3116 (KW TO1U/00033624/1), 3118 (KW TO1U/00033624/1), 66 (TO1U/00001456/9), 74/2 (KW TO1U/00023894/1), 77/1 (KW TO1U/00001456/9), 77/2 (KW TO1U/00023894/1), 80/2 (KW TO1U/00037899/7), 81/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/7 (KW TO1U/00012293/8), 86 (KW TO1U/00009059/2), 92 (KW TO1U/00001962/9), 95/5 (KW TO1U/00023894/1), 95/6 (KW TO1U/00019921/9); obręb 0002 Budy, dz. nr ewid.: 1 (KW TO1U/00012309/4), 19 (KW TO1U/00049415/8), 20 (KW TO1U/00056947/8), 21/4 (KW TO1U/00016626/0), 22 (brak KW), 23 (KW TO1U/00009700/1), 24 (KW TO1U/00008260/7), 25 (KW TO1U/00008817/7).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

1)        nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy w zakresie terminalu);

2)        w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisów art. 8 ust. 2 pkt 2-4 ustawy w zakresie terminalu nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek oraz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji oraz pozwoleń o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora (art. 8 ust. 2a w związku z art. 39 ust. 1  ustawy w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);