Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

538067-N-2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Roboty budowlane - ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-08 12:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-05-08
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-05-25 godz. 09:00
Oznaczenie: 538067-N-2020
Szczegółowa informacja:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111865500000, ul. pl. Towarzystwa Jaszczurczego  9 , 87-220  Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6886087, 6886001, e-mail przetargi@radzynchelminski.eu, faks 566 886 087.
Adres strony internetowej (URL): bip.radzynchelminski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.radzynchelminski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.radzynchelminski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, sekretariat - pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII.
Numer referencyjny: KD.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji zagrożonego lica murów zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim, działka nr 11. Zamek Konwentualny w Radzyniu Chełmińskim jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/141/61 z dnia 18.11.1938 r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków. W przypadku braku dofinansowania zadania ze środków MKiDN, inwestycja nie będzie realizowana.

2) Zakres prac obejmuje:
1. Konserwacja zagrożonego lica murów elewacji dziedzińca: ściany wschodniej (odcinka północnego z reliktem – strzępiem).
1.1. Konserwacja lica murów elewacji wschodniej dziedzińca.
1.2. Konserwacja lica murów elewacji wschodniej: relikt i strzępie muru, odwrocie elewacji (0,5m wysokości), strzępie muru środkowego.
2. Renowacja korony muru wschodniego dziedzińca z kanałem.
3. Montaż i demontaż rusztowań. Szczegółowy zakres prac: czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni ceglanych, odsalanie powierzchni murów, odgrzybianie podłoży budowlanych, wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa – powierzchnie z cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, uzupełnienie ubytków cegieł za pomocą zaprawy renowacyjnej, wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej, spoinowanie murów z cegły zabytkowej, barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku, rozebranie ścian z cegły, uzupełnienie i naprawa murów z cegły zabytkowej, korona muru z cegły zabytkowej mrozoodpornej z wyprofilowaniem koryta ściekowego, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian murowych, hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa – powierzchnie z cegły, malowanie ręczne, rusztowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz technologia wykonania zawarta jest w :
- wzorze umowy (zał. Nr 4),
- Dokumentacji projektowej
-wyciąg z dokumentacji podstawowej (zał. Nr 5),
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. Nr 6),
- przedmiarze robót (zał. Nr 7) stanowiącymi załączniki do SIWZ.

3)
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo użytkowników.
2. W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający udostępnia dokumentację projektową, możliwość przeprowadzenie oględzin obiektu i miejsca prowadzenia robót.
3. Wykonawca ma obowiązek usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami).
4. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.
5. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że ewentualnie występujące w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, urządzeń i produktów oraz innych użytych do wykonania wyrobów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i elementów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.
6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
7. Rozliczenie za media na podstawie opomiarowania poszczególnych mediów przez Wykonawcę lub w inny sposób uzgodniony z Dzierżawcą obiektu. Wykonawca dokona rozliczenia za media przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
8. Wykonawca opracuje i przekaże przed odbiorem zadania Dokumentację Prac Konserwatorskich i Prac Restauratorskich prowadzonych przy zabytku – 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dz.U. z 2018, poz. 1609 ze zm.).
9. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
b) zabezpieczenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy, w sposób bezpieczny dla obiektu zabytkowego – nieinwazyjny; ścieki muszą być sukcesywnie usuwane z obrębu obiektu,
c) przed przystąpieniem do robót dokładne zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
d) nadzór nad powierzonym mieniem,
e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac z zachowaniem należnej ostrożności,
f) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów - w zakresie należącym do Wykonawcy,
g) usunięcie zgodnie z obowiązującymi procedurami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w sposób docelowy, wszelkich szkód i awarii spowodowanych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót,
h) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach,
i) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
j) ubezpieczenie od OC realizowanej inwestycji, pracowników i osób trzecich na czas i w związku z realizacją inwestycji,
k) wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za najwyższą jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną i konserwatorską. Do wykonania prac objętych umową mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej.
11. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w/w robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę Nr 232.2011 z dnia 16.06.2011 r. Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr UAB/19/2011 z dnia 04.02.2011r. , projektem konserwatorsko - budowlanym zabezpieczenia i konserwacji murów ruin zamku konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim, cz. I i cz. II oraz korektami i uzupełnieniami do tego projektu. Wykonawca sporządzi zestawienie rzeczowo – finansowe oraz harmonogram wykonania robót budowlanych, które będą załącznikami do umowy i dostarczy je do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. UBEZPIECZENIE INWESTYCJI Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

4) Zamawiający:
1. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
2. nie zamierza zawierać umowy ramowej,
3. nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp,
4. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
5. nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, 6. nie przewiduje aukcji elektronicznej,
7. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
8. nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
9. nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a,
10. nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty,
11. nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
12. nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
13. nie przewiduje zorganizowania spotkania z potencjalnymi Wykonawcami.

5) Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:
1. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, pracowników obsługi geodezyjnej.
2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia. Oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy powinno zawierać również następujące informacje: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie liczby osób, - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących prace konserwatorskie, objęte przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót, kolejne w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w § 9 umowy. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

6) Na podstawie art. 36 b ust. 1a ustawy Pzp zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 
45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-6

45453000-7

45262522-6

45262100-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na prowadzeniu prac konserwatorskich w budynkach objętych prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 120.000,00zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. b) Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu: - 1 osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń, wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz spełnia wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U. z 2020, poz. 282), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej remontów, modernizacji lub przebudowy budynków zabytkowych. Wszystkie referencyjne roboty, którymi kierował Kierownik budowy muszą być realizowane w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Należy podać nr rejestru zabytków i adres realizowanej roboty. - 1 osobą - Konserwator tj. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.2 oraz winna spełnić wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 282) oraz posiadająca co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w kierowaniu robotami konserwatorskimi w zakresie objętym SIWZ, liczone od dnia uzyskania uprawnień. Wszystkie referencyjne roboty muszą być realizowane w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Należy podać nr rejestru zabytku i adres realizowanej roboty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do oferty wykonawca dołącza: 1. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów /jeżeli dotyczy/. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (pisemne – w oryginale), o którym mowa w pkt. 5.7. 1) niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy). 5.W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje zmiany umownego terminu zakończenia umowy w przypadku: a) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej. b) zmian warunków udzielenia/rozliczenia dotacji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu pisemnego przez obie Strony. Inne zmiany Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa uczestniczącego w realizacji umowy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia - w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krystian Sumiński, adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, telefon 56 6886001 w. 157, e-mail: kryzys@radzynchelminski.ue; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII”, nr sprawy KD.271.4.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-05-08 12:03
Załączniki:
 • SIWZ z załącznikami 1-4, 8, 9136.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2020-05-08
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-05-08 12:17
 • załącznik 5 - projekt budowlany16.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2020-05-08
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-05-08 12:17
 • załącznik 6 - specyfikacja techniczna2.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2020-05-08
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-05-08 12:17
 • załącznik 7 - przedmiar robót66.48kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2020-05-08
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-05-08 12:17
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ, ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-13 10:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: KD.271.4.2020
Szczegółowa informacja:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII”. /nr sprawy KD.271.4.2020/.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający pragnie poinformować, że na wniosek z dnia 13.05.2020r. potencjalnego wykonawcy dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. Modyfikacji SIWZ dokonano na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Nr 1843).

 

Modyfikacji ulegają n/w zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Było:

10. Opis sposobu przygotowania ofert

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.05.2020 R. GODZ. 09.15. …”
Po zmianie:

10. Opis sposobu przygotowania ofert

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.05.2020 R. GODZ. 12.15. …”

2) Było:

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego /87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac

Towarzystwa Jaszczurczego 9/ w sekretariacie pok. nr 1 do 25.05.2020r., do godziny

09.00.
2) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09.15 w siedzibie zamawiającego
pok. nr 1. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złożona po terminie.

Po zmianie:

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego /87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac

Towarzystwa Jaszczurczego 9/ w sekretariacie pok. nr 1 do 26.05.2020r., do godziny

12.00.
2) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia
o godzinie 12.15 w siedzibie zamawiającego
pok. nr 1. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złożona po terminie.

 

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 26.05.2020r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2020r. godz. 12:15.

 

W związku z powyższym zmienia ulega również ogłoszenie o zamówieniu w zakresie sekcji IV.6.2). dot. terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem 540081540-N-2020 dnia 13.05.2020r.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-05-13 09:56
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 10:51
Załączniki:
 • zmiana ogłoszenia13.97kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-05-13 09:59
Informacja za otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: KD. 271.4.2020.GE
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że:

 

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 26.05.2020 r. godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego : 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 1;
 2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200.000,00zł.
 3. oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

Galeria Czystości
Al. Poznańska 70
64-920 Piła
woj. wielkopolskie

430.500,00zł

do dnia 15.10.2020 r.

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

2.

 

ALTA Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 168
52-214 Wrocław

 

220.108,00zł

do dnia 15.10.2020 r.

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

3.

 

LUPUSS Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61c lok. 304
01-031 Warszawa
woj. mazowieckie

207.518,37zł

do dnia 15.10.2020 r.

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

 

 

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-05-26 14:01
Informacja o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:35
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: KD.271.4.2020/
Szczegółowa informacja:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane
„Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego

konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII” /nr sprawy

KD.271.4.2020/.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego

konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII” /nr sprawy KD.271.4.2020/.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 200.000,00zł.

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 3 oferty z cenami: 430.500,00zł, 220.108,00zł i 207.518,37zł. Cena najkorzystniejszej oferty (oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji) wynosi 207.518,37zł

i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W chwili obecnej nie jest możliwe zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-05-26 14:40
[drukuj]