Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
z terenu miasta i gminy za 2011 rok.

 
Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ).

 
BurmistrzMiasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 27 stycznia 2011r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póz n. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:
1. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.”
2. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.”
Do realizacji tych zadań zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „ Radzynianka ” . Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.
Dnia 1 marca 2011r. zawarto z t ą organizacj ą umow ę Nr OKZ.524.5.2011r. na realizację drugiego zadania i przekazanie dotacji w wysoko ś ci 2 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu turnieju piłki nożnej halowej z udziałem 8 zespołów z innych miejscowości. Celem tego zadania było zwiększenie zamiłowania do sportu u osób w wieku średnim.
Dnia 30 marca 2011r. Stowarzyszenie LGKS „ Radzynianka ” w Radzyniu Chełmi ń skim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.
Dnia 1 marca 2011r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „ Radzynianka ” umowę Nr OKZ.524.4.2011r. na realizacj e pierwszego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 52 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na podniesieniu rozwoju młodzie ż y i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz rozwój dorosłych z zakresu tenisa stołowego. Celem zadania było podniesienie zamiłowania do uprawiania sportu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło zespół, który gra w lidze w klasie „ B ” . Przeprowadzano cztery treningi w tygodniu oraz rozegrano 65 meczy w kategoriach wiekowych. Wyszkolono również dorosłych w zakresie tenisa stołowego przeprowadzając jeden trening oraz rozegrano 28 meczy.
Dnia 23 stycznia 2012r. Stowarzyszenie LGKS „ Radzynianka ” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno ś ci pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych w Radzyniu Chełmińskim wniosku na realizację zadania p/n „ Wycieczka integracyjna do Zakopanego ” zawarto w dniu 09 czerwca 2011r. z w/w Stowarzyszeniem umow ę Nr OKZ.524.7.2011r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 4. 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych wycieczki integracyjnej do Zakopanego podczas której zwiedzały m.in. Kraków, Zakopane, Morskie Oko oraz Częstochowę.
Dnia 06 lipca 2011r. Stowarzyszenie to zło ż yło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotacj ę wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno ś ci pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie wniosku na realizację zadania p/n „ Organizacja Festynu Rodzinnego dnia 23 lipca 2011r. dla miasta i gminy Radzyń Chełmiński ” zawarto w dniu 18 lipca 2011r. z w/w Stowarzyszeniem umow ę Nr OKZ.524.10.2011r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 1. 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizacji dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński festynu rodzinnego, który miał na celu integrację społeczności lokalnej.
Dnia 23 sierpnia 2011r. Stowarzyszenie to zło ż yło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotacj ę wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
    data wytworzenia: 2012-02-28
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-02-28 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9149
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-28 14:47:59