Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

logo

 

KD.2110.3.2020.GE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

 I. Nazwa i adres jednostki

Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim
ul.Sady 14
87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy:  Kierownik Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

III. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i wykształcenie:

- wyższe oraz kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego lub pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

- lub studia podyplomowe na kierunku lub o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju; wspomaganie rozwoju dziecka w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza,

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (w tym posiada badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub książeczkę sanepidowską).

 IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks pracy, prawo zamówień publicznych.
 2. Umiejętności organizacyjne, planowania i kierowania zespołem pracowników.
 3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 5. Kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.
 6. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zorganizowanie, a następnie kierowanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim,
 2. udział w istniejących oraz planowanych działaniach projektowych realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020 wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
 3. udział w rekrutacji uczestników projektu, bieżący monitoring projektu, dokumentowanie prac i postępów realizowanych zadań, promowanie projektu,
 4. rekrutacja, nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań podległych pracowników,
 5. sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie,
 6. dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z przepisami wydatkowanie,
 7. współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci,
 8. gospodarowanie powierzonym mieniem,
 9. reprezentowanie klubu na zewnątrz,
 10. wykonywanie zadań kierownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 5. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie
  zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,  
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku oraz o posiadaniu badania do celów sanitarno – epidemiologicznych lub książeczki sanepidowskiej,
 11. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
 12. oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 13. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego”  w terminie do dnia  28 sierpnia 2020r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej -  31.08.2020r.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                   

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w BIP pod adresem: https://www.bip.radzynchelminski.pl/312,nabor-pracownikow .

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.08.2020r.              

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

 

 

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r., poz. 1282).
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

                                      

 

 

                                                                                      ……………..……………………………..

Radzyń Chełmiński, dnia …………………….                                                                                                                            czytelny  podpis

drukuj (Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2020-08-17 10:15

Informacja o wyniku naboru

KD.2110.3.2020.GE

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

Stanowisko: Kierownik Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Joanna Kmiecik zamieszkała Brankówka.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Joanna Kmiecik spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jednocześnie informuję , że w dniu 31.08.2020r. w/w osoba złożyła rezygnację z dokonanego wyboru.

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-09-02 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-02 08:56:18