Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Referatu Usług Komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownika Referatu Usług Komunalnych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy:  Kierownik Referatu Usług Komunalnych

 

III. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:

  a) wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, prawo),
  b) posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
   
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych, gospodarki komunalnej, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o gospodarce nieruchomościami, utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo energetyczne,
 3. znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji oraz remontów,
 4. dobra umiejętność organizacji pracy i zarządzania zespołem ludzi,
 5. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 6. samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność i terminowość.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i nadzór nad pracą referatu.
 2. Nadzór i gospodarowanie zasobami gminy.
 3. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami.
 4. Organizacja pracy i nadzór nad oczyszczaniem miasta i gminy oraz utrzymaniem zieleni.
 5. Realizacja usług komunalnych finansowanych ze środków gminy.
 6. Utrzymanie i konserwacja gminnych dróg, ulic, chodników, placów, placów zabaw, obiektów rekreacyjno – sportowych, parków, świetlic i siłowni zewnętrznych (urządzeń użyteczności publicznej).
 7. Opieka nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej.
 8. Realizacja całości spraw związanych z oświetlenia ulic, dróg, placów oraz budynków, obiektów i urządzeń.
 9. Prowadzenie gospodarki ciepłowniczej na terenie miasta i gminy.
 10. Prowadzenie całości spraw z zakresu transportu drogowego i komunikacji.
 11. Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz  z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym w budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.),
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie, bezpośredni kontakt z osobami,
 5. stanowisko wymagające mobilności i gotowości do wyjazdów służbowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Usług Komunalnych ”  w terminie do dnia 7 grudnia 2016r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1 - sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                  

 Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj (Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Referatu Usług Komunalnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-11-25 09:33

Informacja o wyborze

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim,

Pl. Tow. Jaszczurczego 9

 

Stanowisko: Kierownik Referatu Usług Komunalnych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bartosz Lewandowski zamieszkały w Radzyniu Chełmińskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, komisja rekrutacyjna najwyżej oceniła Pana Bartosza Lewandowskiego. Wybrany kandydat spełnił kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie oraz wymagany staż pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Bartosz Lewandowski wykazał się  dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na ww. stanowisku.

drukuj (Informacja o wyborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-12-20 12:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6911
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-20 12:26:18