Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r.1899 z późn zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej /bip.radzynchelminski.pl/  wywieszony został w dniu 10.05.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”.      

Załącznik  Nr 1 do  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 36 /2022 z dnia 04.05.2022 r.

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi 

 

1.

 

 

 

Niezabudowana działka    położona w Rywałdzie obręb    0010    gm. Radzyń Chełmiński 

 

124/13

KW TO1W/00026457/8

 

 

0,0966 ha

 

Nieruchomość nie jest objęta    miejscowy planem    zagospodarowania przestrzennego .Zgodnie ze studium przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę    mieszkaniową i usługową    jednorodzinna . Wydana    została decyzja o warunkach zabudowy w    2015 r. w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego .     

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością    polegającą na prawie    przechodu i przejazdu    pasem gruntu o szerokości 3 m    wzdłuż działki    nr 124/12 na rzecz każdoczesnych    właścicieli    nieruchomości .

 

15.000 ,00 zł. netto plus    podatek VAT w wysokości    23%   

tj. 3.450 ,00    zł.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu

 

2.

 

Niezabudowana działka    położona w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Widokowej      

 

Nr 452   

KW    TO1W /00024052/5

R-III a

 

0,0224 ha

 

Nieruchomość    w miejscowym planie    zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński oznaczona symbolem 01.MN -teren zabudowy mieszkaniowej    jednorodzinnej , uchwała Nr XXXVI /287/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego    z dnia 29.11.2021 r.

 

13.700 ,00 zł netto plus podatek VAT 23%    tj. 3.151,00 zł.

 

Działka przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej    Nr 450 i 451

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia     

Termin składania wniosków przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   na podstawie  art.34 ust.1 i 2 ustawy upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu   

 

 

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-05-10 13:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 07.03.2022 r. na okres 21 dni „ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia” .

załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 19 /2022 z dnia 02.03.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości klasa gruntu KW

Powierzchnia nieruchomości w ha/ m2

Przeznaczenie nieruchomości

 

Wysokość opłaty czynszu

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Nieruchomość położona w Radzyniu Chełmińskim

gm. Radzyń Chełmiński

 

 

 

 

 

Nieruchomość rolna

położona w Radzyniu Chełmińskim

gm. Radzyń Chełmiński

 

394

R III a grunty orne

KW TO1W/00026379/7

 

 

 

 

 

19/4 pastwiska trwałe Ps - IV

 

KW TO1W/00024290/5

 

 

0,2162 ha

 

 

 

 

 

 

 

0,1555 ha

 

 

grunty orne użytkowanie rolniczo

 

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze użytki zielone , pastwiska

 

 

 

czynsz dzierżawny roczny płatny

w 4 ratach , zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M.i G., Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r .w wysokości : 190,26 zł.

 

 

 

czynsz dzierżawny roczny w wysokości 69,98 zł. płatny w 4 ratach

 

dzierżawa w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres 2 lat

 

dzierżawa w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego

dzierżawcy na okres do

3 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia działki

do planowanej inwestycji

 

 

 

 

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 07.03.2022 r. do 28.03.2022 r.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach każdego roku w terminie : 15 marzec ,15 maj ,15 wrzesień ,15 listopad .

 

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu :

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 1 i 2 Zarządzenia Nr 100 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 1 stycznia 2023 i będą wyższe od płaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym .

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ,Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. 56(6886010 ) .

Radzyń Chełmiński , dnia 02.03.2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-03-07 14:13

Informacja o rokowaniach


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje

że w dniu 19.01.2022. o godz. 10:00 ,10;15, 10:30 odbyły się rokowania po drugim przetargu ustnym  nieograniczonym  na sprzedaż  niezabudowanych  działek 
Nr 45/1 o pow. 0,2400 ha , KW TO1W/00023812/4 ;
Nr 45/2 o pow. 0.2400  ha,  KW TO1W/00023814/8 ;
Nr 45/3 o pow. 0.2300 ha , KW TO1W /000 23811/7 ,
położonych w Zielnowie  gm. Radzyń Chełmiński , obręb Zielnowo . 
Cena wywoławcza niezabudowanych nieruchomości wynosiła :
    • działka 45/1  – 17.712,00 zł. brutto w tym  23% podatku Vat  
    • działka 45/2 – 17.712,00 zł. brutto w tym 23 % podatku Vat 
    • działka 45/3 – 16.974,00 zł. brutto w tym  23% podatku Vat 
- liczba  osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach - 0
- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach  – 1
  Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym 
  Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach :
    •  działka Nr 45/1 –    17,900,00 zł. brutto
    • działka Nr 45/2 -    17.900,00 zł. brutto
    • działka Nr 45/3 –    17.200,00 zł. brutto  
  Nabywca nieruchomości : Państwo Magdalena i Sebastian Rąbalscy  

drukuj (Informacja o rokowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-31 14:30

Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole , położonego na działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , przedpokój, łazienka z wc o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 , wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu z udziałem wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89 m2 . Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne piecem na paliwo stałe . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 , lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 59.520,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ) . Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 6.000,00 zł. ((słownie: sześć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone w terminach : pierwszy przetarg 16.06.2021 r. ,drugi przetarg 10.11.2021 r.

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 18.01. 2022 r. do 14.02.2022 r. w godz.

od 8:00 do 15:00 .

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 14

lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości oraz

wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-13 14:33

Wyciąg z ogłoszenia Rywałd

Wyciąg z ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :  III ustny przetarg nieograniczony;

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego, położonego na działce ewidencyjnej Nr 124 /12

o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , łazienka z w c , przedpokój

o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 z udziałem wynoszącym :7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,89 m2 . Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 59.520,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ).

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 34 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 6.000,00 zł. ((słownie: sześć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M.i G .biuro Nr 14 , lub telefonicznie pod nr. 56 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 , e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Wyciąg z ogłoszenia Rywałd)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-14 13:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i .2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 17.01.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

 

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4 /2022 z dnia 14.01.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku nr 3 przy ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim na I piętrze budynku wielorodzinnego, składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, o pow. użytkowej. 48,90 m 2 Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w oddzielnym budynku o pow. 6,32 m 2 Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 552 /5977 części udział w budynku 489/3019 części.

Pomieszczenie mieszkalne Nr 3 nie będące samodzielnym lokalem o pow. 19,80 m 2 położone w Zakrzewie ,budynek Nr 10. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku wynosi:

1980/20446 części.

 

 

 

 

 

 

 

113

KW

TO1W/00023917//0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114/15

TO1W/ 000275554/5

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

14/25

KW

 

 

 

0,1118 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0692 ha

 

Zabudowana mieszkaniowa wielorodzinna strefa mieszkaniowo – usługowa . Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej symbol (12MN/U)

Teren zabudowy budynku jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

 

 

109.000,00 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.400 ,00 zł.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Termin składania wniosków przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy upływa

z dniem 01.03.2022 r.

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeni na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 17.01.2022 r. do 08.02.2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-17 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 914
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-10 13:47