Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole , położonego na działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , przedpokój, łazienka z wc o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 , wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu z udziałem wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89 m2 . Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne piecem na paliwo stałe . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 , lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 59.520,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ) . Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 6.000,00 zł. ((słownie: sześć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone w terminach : pierwszy przetarg 16.06.2021 r. ,drugi przetarg 10.11.2021 r.

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 18.01. 2022 r. do 14.02.2022 r. w godz.

od 8:00 do 15:00 .

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 14

lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości oraz

wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-13 14:33

Wyciąg z ogłoszenia Rywałd

Wyciąg z ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :  III ustny przetarg nieograniczony;

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego, położonego na działce ewidencyjnej Nr 124 /12

o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , łazienka z w c , przedpokój

o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 z udziałem wynoszącym :7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,89 m2 . Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 59.520,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ).

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 34 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 6.000,00 zł. ((słownie: sześć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M.i G .biuro Nr 14 , lub telefonicznie pod nr. 56 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 , e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Wyciąg z ogłoszenia Rywałd)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-14 13:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i .2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 17.01.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

 

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4 /2022 z dnia 14.01.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku nr 3 przy ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim na I piętrze budynku wielorodzinnego, składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, o pow. użytkowej. 48,90 m 2 Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w oddzielnym budynku o pow. 6,32 m 2 Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 552 /5977 części udział w budynku 489/3019 części.

Pomieszczenie mieszkalne Nr 3 nie będące samodzielnym lokalem o pow. 19,80 m 2 położone w Zakrzewie ,budynek Nr 10. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku wynosi:

1980/20446 części.

 

 

 

 

 

 

 

113

KW

TO1W/00023917//0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114/15

TO1W/ 000275554/5

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

14/25

KW

 

 

 

0,1118 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0692 ha

 

Zabudowana mieszkaniowa wielorodzinna strefa mieszkaniowo – usługowa . Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej symbol (12MN/U)

Teren zabudowy budynku jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

 

 

109.000,00 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.400 ,00 zł.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Termin składania wniosków przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy upływa

z dniem 01.03.2022 r.

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeni na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 17.01.2022 r. do 08.02.2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-17 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 115
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-17 14:31