Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 14 stycznia 2008r.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim oraz wysokości opłat z tego tytułu.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.01.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:39

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania za stołówki Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie oraz wysokości opłat z tego tytułu.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.01.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:41
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-18 11:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:41
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XV Sesję w dniu 12 marca 2008r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 10:44

Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 10:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 10:45

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego rady oraz diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 10:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 10:49

Projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktów rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla przecowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:04

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:06

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 385/3 o pow. 0.26,67 ha, KW 26411 położonej w Radzyniu Chełmińskim od strony ul. Byczak.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:11

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania miaszkaniowym zasobem Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2008-2012.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 12:00

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2008r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 12:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-03 12:08
Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 28 kwietnia 2008r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.04.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 11:49

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.04.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 11:53

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uspalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.01.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:06

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.04.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem w przypadkach należących do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.04.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:23

Projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności działki Nr 4/1 o pow. 35 m2, KW 27558 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.04.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-18 12:28
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XVII Nadzwyczajną Sesję w dniu 27 maja 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.05.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 11:29

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.05.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 11:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 11:46

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz części działki nr 142/14 - obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.05.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 11:49

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw majątkowych nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy w trybie art. 66 paragraf 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.05.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 12:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-23 12:06
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XVIII Nadzwyczajną Sesję w dniu 3 czerwca 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.05.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:38
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XIX Sesję w dniu 27 czerwca 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:40

projekt uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:50

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:53

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 12:57

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:31

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:34

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali na zasadach pierwszenstwa najemcom tych lokali

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:37

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 114/28 o pow. 0.18,76 ha, KW 24269 położonej w Zakrzewie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:42

projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:44

projrkt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:46

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.06.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-17 13:54
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XX Nadzwyczajną Sesję w dniu 1 lipca 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.07.2008
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-30 12:36
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XXI Nadzwyczajną Sesję w dniu 9 sierpnia 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 06.08.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-11 13:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-11 13:33
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XXII Nadzwyczajną Sesję w dniu 12 września 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 08.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-15 10:00
Projekty uchwał Rady Miejskiej na XXIII Sesję w dniu 25 września 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:12

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:30

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych których zarządcą jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:34

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sparwie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tyh lokali

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:44

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 4 w budynku nr 48 w Zakrzewie

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:49

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 76m2 w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-15 11:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 10:54

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 114/28 o pow. 0.18,76 ha, KW 24269 połozonej w Zakrzewie

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-15 11:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:42

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 114/6 o pow. 0.20,00 ha, KW 25187 położonej w Zakrzewie

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:47

projekt uchwały w sprawie przenaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 94/2 o pow. 0.08,71 ha, KW 24299 połozonej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:53
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:53

projekt uchwały w sparwie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-15 11:56

Projekty uchwał Rady Miejskiej na XXIV Sesję w dniu 2 grudnia 2008r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 09:12

projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na oszarze gminy w 2009r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:39

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:51

projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:55

projekt uchwały w sprawie opłaty skarbowej

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:56

projekt uchwąły w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczaym organizowanym przez Państwową Straz Pożarną lub gminę

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 10:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:00

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 23 m2 w Radzyniu chełmińskim przy ul. Tysiąclecia

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-26 11:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:04

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 44 m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-26 11:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:08

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 3 w budynku Nr 2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jaiellończyka

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:10

projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2009r. Miasta i gminy Radzynia Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jendostakmi organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalnosci pożytku publicznego

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:27

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:30

projekt uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 21.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-26 11:32

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane za źródeł ciepła stanowiących własność gminy

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 24.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-01 15:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:39

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do "Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO"

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 24.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-05 14:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:42

projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrezennego "Południe- Zachód" w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 24.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:44

projekt uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Radzyń Chełmiński z tego Związku

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 24.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-01 15:52

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat grudziądzki umowy współpracy z jednostalkmi samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego ( powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Nauczyciel ucząvcy się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" oraz wyrażania zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 24.11.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-05 14:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-05 14:48

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 15.12.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 09:42

projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 15.12.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 09:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 09:44

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń chełmiński na 2009 rok

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 15.12.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 09:45

projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 15.12.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 09:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 09:59

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 15.12.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 10:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 10:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 10:02

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2009r.

 • autor informacji: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 15.12.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 10:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-17 10:04

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 30 stycznia 2009r.

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-20 13:04

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-20 13:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-20 13:13

projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-20 13:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-20 13:15

projekt uchwały w sprawiezamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 22.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:28

projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie w Szkołę Podstawową Filialną im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 22.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:34

projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 22.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:38

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 145 o pow. 0.12,92 ha, KW 24312 położonej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 22.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:43

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 275/6 o pow. 50 m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 22.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:49

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 22.01.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-01-22 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-01-22 09:06

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2007931
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 11:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl