Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Folie rolnicze - zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Radzyń Chełmiński.

Zamówienie publiczne realizowane jest na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag.

  Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Radzyń Chełmiński, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

  Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych zgłoszeń i wynosi:
 • folia rolnicza – 20,20 Mg
 • siatka do owijania balotów – 4,00 Mg
 • sznurek do owijania balotów – 0,10 Mg
 • opakowania po nawozach – 3,90 Mg
 • opakowania typu Big-Bag – 4,18 Mg

Razem szacunkowo: 32,38 Mg.

Podana ilość odpadów może ulec zmianie w zależności od rezygnacji lub wytworzenia przez zinwentaryzowanych rolników dodatkowych odpadów.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

  1. ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
  2. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
  3. transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
  4. rozładunek i unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag.


   Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2023r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedstawiona oferta musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem,

 • dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,

 • posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

 

6. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty, jeśli Zamawiający określił wzory w formie załączników do Zapytania winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi odpowiadać treści Zapytania. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.

8. Termin składania ofert – do dnia 27.03.2023r. do godziny: 14:00.

9. Ofertę oraz pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć pisemnie, osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, biuro Nr 1 w godz. od 7.15 do 15.15 lub przesłać na adres Zamawiającego, tj. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

10. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje 100% cena.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert, nie podając przyczyn.

Ponadto Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po przyznaniu dofinansowania i zawarciu umowy przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Liszaj tel. 56 6886 001 w. 136.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Wzór umowy

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 4. Klauzula informacyjna

drukuj (Folie rolnicze - zapytanie ofertowe)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-20 14:02

Folie rolnicze - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-20 13:51

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-02-24
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-02-24 15:07
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-24 15:09

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 22.11.2022 r.na okres 21 dni „ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem , użytkowanie ”. Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 107 /2022 z dnia 18.11.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy, najmu , użytkowania

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości klasa gruntu KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat czynszu dzierżawnego, czynszu i termin płatnośc

Okres dzierżawy najmu użytkowania

1.

Radzyń Chełmiński 

Nr 94/2 R- III b  KW TO1W/00024299/8

działka rolna o pow. 0,0871ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r. §5 w wysokości 186,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym

2.

Radzyń Chełmiński 

działka Nr 241 R-III b KW TO1W/000243/6 

działka rolna o pow. 0,0668 ha

użytkowanie rolnicze

czynsz dzierżawny roczny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 w wysokości : 58,78 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat

3.

Mazanki

gm. Radzyń Chełmiński

cześć nieruchomości rolnej Nr 87/2

R-III b TO1W/00024533/1

działka rolna o pow. 0,2950 ha

część działki o pow.

0,2000 ha

 

użytkowanie rolnicze przydomowy ogródek ,

zagospodarowanie gruntu

roczny czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza

M. i Gminy Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r. w wysokości : 176,00 zł.

dzierżawa na okres 3 do lat w trybie bezprzetargowym

 4.

Lokal mieszkalny Nr 4 położony w budynku Plac Towarzystwa Jaszczurczego 10

w Radzyniu Chełmińskim

 

zabudowana nieruchomość

Nr 126/1

o pow. 0,0987 ha

 

lokal mieszkalny o pow. 25,30 m2

składający się z kuchni pokoju ,w c plus pomieszczenie gospodarcze na opał

zabudowana nieruchomość funkcja mieszkalna ,najem lokalu

 

czynsz za najem lokalu płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości : 110,31 zł. wg Zarządzenia Burmistrza M i G

Nr 98/2022 z dnia 28.10.2022 r.

od miesiąca grudnia 2022 r.

plus opłaty niezależne

umowa najmu na czas nieoznaczony

 5.

Radzyń Chełmiński
ul. Tysiąclecia 21 zabudowana nieruchomość o pow. użytkowej 431,8 m 2

 

Nr 356/4

Nr 356/1

KW TO1W/00024432/3

 pow. działki 1486 m2

pow. działki 63 m2

 

użytkowanie nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

nieodpłatne użytkowanie

 

użytkowanie nieruchomości na okres3 lat na wniosek dotychczasowego użytkownika

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Biuletynie Informacji Publicznej od 22.11.2022 r. do 12.12.2022 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach każdego roku , w terminie : 15 marzec ,15 maj ,15 wrzesień ,15 listopad .

Do zawartych umów dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu :

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.12.2018 r. sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 1 stycznia i będą wyższe od opłaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym .

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. 56(6886010 ) .

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Klauzula informacja dotycząca art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz., U.UE.L z 2016 r. Nr 119,s.1 ze zm. ) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński http://www.bipradzynchelminski.pl.

drukuj (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-11-22 13:52

Informacja o wyborze oferty - brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2022 roku dotyczące sprzedaży bramy stalowej (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński) wpłynęła 1 oferta. Oferta została złożona w wyznaczonym terminie, spełnia kryterium kwoty minimalnej określonej w zapytaniu ofertowym.

Ze złożonych ofert najwyższą cenę zaproponował:

Mieczysław Sadowski za kwotę 2.000,00 zł brutto

Z w/w oferentem zostanie zawarta umowa kupna - sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę, bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony składnik majątku ruchomego Sprzedający przeprowadzi postępowanie ponownie.

drukuj (Informacja o wyborze oferty - brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-31 08:59

Oferta brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

bramy stalowej (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński)
zdemontowanej w trakcie przebudowy, stanowiącej odpad budowlany nie nadający się do dalszej eksploatacji jako stolarka drzwiowa

-   składnik majątku ruchomego z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej nie nadający się do dalszego użytku ze względu na liczne ogniska rdzy;

-     stan techniczny: zły;

-     waga: ok. 980 kg.

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński 

CENA MINIMALNA brutto 1 710,00 zł

Wrota można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 512 588 742.

Termin składania ofert upływa 31.08.2022 roku o godzinie 8:00.

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1):

-        osobiście,

-        za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta),

-        w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

-        na adres e-mail sekretariat@radzynchelminski.eu (scan formularza ofertowego).

Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

-        dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu,

-        proponowaną cenę brutto.

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT (odbiór ze wskazanego miejsca na koszt własny oferenta).

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

-        została złożona po wyznaczonym terminie;

-        nie zawiera pełnych  danych oferenta.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn. 

drukuj (Oferta brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-23
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-23 09:45
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 09:51

Oferta brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński)

drukuj (Oferta brama stalowa (wrota elewacja tylna budynku OSP Radzyń Chełmiński))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-23
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-23 09:47

Radzyń - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

             Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

  działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że   w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej /bip.radzynchelminski.pl/  wywieszony został w dniu 22.08.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

                                 Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta  i Gminy  Radzyń Chełmiński  przeznaczonych do zbycia

L.p. .

Opis nieruchomości   

Numer działki  i numer Księgi Wieczystej  

  

Powierzchnia

działki

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości,

  wartość

Forma zbycia

1.

Niezabudowana

działka , położona

w obrębie geodezyjnym  0015  Radzyń  Chełmiński   gmina Radzyń

Chełmiński

Nr 294/2  

KW TO1W/00024578/8

 

 

 

 0,0072 ha

W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński Uchwała  Nr XXXV/272/21  z dnia

18 listopada 2021 r.  z  przeznaczeniem : teren sportu i rekreacji , rodzaj użytku i

klasa Bi- inne tereny zabudowane

6.900,00 zł.

 Nieodpłatne przekazanie w  drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa

 dla Wojewódzkiej Komendy  Policji w Bydgoszczy ,  pod  realizację  inwestycji

w zakresie budowy  nowej siedziby Posterunku Policji  w Radzyniu Chełmińskim .

2.

  Niezabudowana

działka ,  położona

w obrębie geodezyjnym 0015  Radzyń  Chełmiński

gmina Radzyń Chełmiński

 

 

 Nr  297/2

KW TO1W/00024561/6

0,0056 ha

W  miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński Uchwała  Nr XXXV/272/21  z dnia 18 listopada 2021 r. z przeznaczeniem : teren sportu i rekreacji ,rodzaj użytku i klasa Bi -inne tereny zabudowane

  4.500,00 zł.

Nieodpłatne przekazanie w  drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa

 dla Wojewódzkiej Komendy  Policji w Bydgoszczy , pod  realizację  inwestycji

 w zakresie budowy  nowej siedziby Posterunku Policji  w Radzyniu Chełmińskim .

 

 

Wykaz zostaje   wywieszony na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa  Jaszczurczego  9, na okres 21 dni  tj. od dnia 22.08.2022 r. do 11.09.2022 r.  oraz zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu : / bip.radzynchelminski.pl /.

Termin do  złożenia wniosku  przez osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  na podstawie  art. 34 ust.1  pkt 1 i pkt 2  ustawy ,  upływa w terminie  6 tygodni, od dnia wywieszenia wykazu.

Radzyn Chełmiński , dnia 19.08.2022 r.

drukuj (Radzyń - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-08-19
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-22 13:06

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński przekazuje informacje z otwarcia złożonych ofert na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady”

drukuj (Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński przekazuje informacje z otwarcia złożonych ofert na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2022-08-26
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-26 09:25

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady”

drukuj (Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-16 12:36
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-16 12:40

Radzyń i Rywałd - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 09.08.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia”.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości cel dzierżawy

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego termin płatności

Okres dzierżawy

1.

Radzyń Chełmiński

Nr 156/4

KW TO1W/00023927/3

R- IV a

działka rolna o pow. 0,1752 ha

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny naliczony będzie wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r. podwyższony o stopień inflacji obecnie stawka wynosi: 159,71 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym

2.

Radzyń Chełmiński

działka Nr 235

KW TO1W/00024099/6

R -III b

0,1240 ha

użytkowanie rolnicze

czynsz dzierżawny roczny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 w wysokości: 109,12 zł. podwyższony o stopień inflacji od stycznia 2023

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym

4.

Radzyń Chełmiński

Nr 434

KW TO1W/00024309/2

R- III a - 1,5741 ha

R-III b – 1,6531 ha

R-IV a - 0,8645 ha

Ps IV - 1,2453 ha

pow. 5,237 ha, pomniejszona o około 807 metrów w związku z planowaną inwestycją wzdłuż działki drogowej nr 404 pasem o szerokości 3 m

użytkowanie rolnicze

roczny czynsz dzierżawny wg stawki dotychczasowej, która została ustalona w przetargu nieograniczonym w roku 2021 w wysokości 9.500,00 zł. rocznie

dzierżawa na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

5.

Lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Rywałd 46

zabudowana nieruchomość 124/12 o pow. 0,0908 ha

lokal mieszkalny o pow. 73,85 m2

funkcja mieszkalna

umowa użyczenia

nieodpłatne użyczenie, opłata za media ustawa o pomocy z dnia 12.03.2022 r. obywatelom Ukrainy

umowa użyczenia zawarta na czas nieoznaczony

6.

Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

działka nr 46/1 o pow. pow.0,1400 ha Bi–TO1W/00023939/0

część działki o pow.0,0050 ha

wiata garażowa

roczny czynsz dzierżawny 40,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M. i Gminy Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

§ 5

dzierżawa na okres 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Biuletynie Informacji Publicznej od 09.08.2021 r. do 30.08.2022 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach każdego roku, w terminie: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad .

Do zawartych umów dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.12.2018 r. sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 1 stycznia i będą wyższe od płaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. +48 56 6886010.

drukuj (Radzyń i Rywałd - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-08-09 14:26

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

drukuj (Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2022-07-14 13:49

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński przekazuje informacje z otwarcia złożonych ofert na zadanie „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo”, realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

drukuj (Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński przekazuje informacje z otwarcia złożonych ofert na zadanie „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo”, realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-03-17 13:59

II ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-03-01 15:19

drukuj (II ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-03-01 15:15
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-02 10:42

informacja o zakończeniu przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński informuje

 

że w dniu 18.02.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odbył się III ustny przetarg nieograniczony: na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 o pow. 72,85 m 2 położony w budynku Rywałd 46 gm. Radzyń Chełmiński , na działce nr 124/12 o pow.0.0908 ha , KW TO1W/00036818/0 , którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi : 7674/44633 części;

cena wywoławcza sprzedaży lokalu wynosiła : 59.520,00 zł.

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu : - 0

- liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Nabywca nieruchomości : brakdrukuj (informacja o zakończeniu przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-02-22 14:14

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-08 12:04

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-02-08 12:00

UWAGA WNIOSKODAWCY W RAMACH PROJEKTU "GRANTY PPGR" !

Z uwagi na zmienioną przez MSWiA dokumentację konkursową - należy przedłożyć do Urzędu Gminy celem weryfikacji - dokument potwierdzający zatrudnienie oraz miejsce zamieszkania wskazanego w oświadczeniu przodka, pracującego w PGR (przodek nie musi mieszkać w miejscowości ani gminie, w której pracował, ale na terenie gminy, w której znajdowało się jakiekolwiek PGR ).

Warunkiem wnioskowania o wsparcie - jest udokumentowane:
- w/w miejsce zamieszkania przodka na terenie Gminy, w której funkcjonował niegdyś PGR ,
- fakt pracy w PGR,
- pochodzenie w linii prostej ucznia od w/w przodka.

Akceptowane są wszelkie DOKUMENTY potwierdzające w/w fakty.

Dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w nieprzekraczalnym terminie do 3 XII 2021r.

Sprawę prowadzi Ewa Gajewska, pok. nr 16.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej.

drukuj (UWAGA WNIOSKODAWCY W RAMACH PROJEKTU "GRANTY PPGR" !)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-11-25 08:50

Sprawozdanie Burmistrza z przeproadzonych konsultacji

W związku z zakończonymi konsultacjami dotyczącymi  „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński sporządził sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

 

KD. 523.3.2021.AS.

Jan Michaliszyn

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radzynia Chełmińskiego

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie:

 

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Zarządzeniem nr 99/2021 z dnia 22 października 2021r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 2 listopada 2021r. do 16 listopada 2021r., na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było poznanie stanowiska, uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”.

Obowiązek konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został spełniony poprzez:

 1. przesłanie wszystkim działającym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu niniejszej uchwały wraz z formularzem konsultacji do uzupełnienia,

 2. zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu www.radzynchelminski.eu oraz na BIP Radzynia Chełmińskiego www.bipradzynchelminski.eu oraz tablicy Urzędu.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do Rocznego Programu współpracy:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Organizacje w w/w terminie nie wniosły żadnych uwag do w/w programu.

W związku z powyższym nawiązując do Art. 5a ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi - cytuję; „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” Projekt uchwały przekazuję pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Z poważaniem

Krzysztof Chodubski

drukuj (Sprawozdanie Burmistrza z przeproadzonych konsultacji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-11-17 14:03

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

07.10.2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                                                           

     RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/216/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Radzyń Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 15 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w godzinach pracy urzędu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl od dnia 15 października 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w sali konferencyjnej, o godz. 1200.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone:

 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub przez platformę ePUAP.

Do złożenia uwagi, można wykorzystać formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:

 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub przez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

 

Informacje telefoniczne w sprawie projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą udzielane również pod numerem tel. (56) 688 60 87, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

       Krzysztof Chodubski

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres Administratora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:
  a) właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  b) stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,
  c) dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

       Krzysztof Chodubski

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-10-07
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-07 09:36
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-07 13:35

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-10-07
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-07 10:41
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-07 14:40

Informacja o wyborze oferty - autobus Renault Ponticelli

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2021 roku dotyczące sprzedaży AUTOBUSU RENAULT PONTICELLI wpłynęły 2 oferty. Oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie, jedna oferta spełnia kryterium kwoty minimalnej określonej w zapytaniu ofertowym tj.


Skup złomu i autobusów Paweł Tkaczyk,
ul. Dygata 2c/75,
01-784 Warszawa

na kwotę 9 230,00 zł

Z w/w oferentem zostanie zawarta umowa kupna - sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę, bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony Autobus Renault Ponticelli Sprzedający ponownie ogłosi zapytanie ofertowe.

drukuj (Informacja o wyborze oferty - autobus Renault Ponticelli)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-09-28 10:19

oferta AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.)

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

AUTOBUS RENAULT PONTICELLI

Rok produkcji 2000, Pojemność 6174 cm3 , moc 154 kW, nr VIN VJYNR210P04002064, rodzaj paliwa ON, skrzynia biegów – manualna, przebieg 367 839 km, badanie techniczne ważne do 29.01.2022 roku, OC ważne do 04.11.2022 roku, kolor biały, tylne kola podwójne, Liczba miejsc 60+14, drzwi pneumatyczne – sprawne. Wnętrze zadbane. Stan ogólny dobry.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 9 000,00 zł

 

Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 24 września 2021 roku o godzinie 15.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta), w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, lub na adres e-mail sekretariat@radzynchelminski.eu (scan formularza ofertowego). Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie;

 • Nie spełnia kryterium ceny minimalnej;

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.drukuj (oferta AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-09-13 12:55

formularz AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.)

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-09-13 12:56

Informacja o wyborze oferty - bus Mecedes Sprinter

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BUS MERCEDES SPRINTERW odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2021 roku dotyczące sprzedaży BUSA Mercedes Sprinter wpłynęły 2 oferty. Oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie, spełniają kryterium kwoty minimalnej określonej w zapytaniu ofertowym.

Ze złożonych ofert najwyższą cenę zaproponowała:

Firma Transportowo-Usługowa „TRANS-TUR” Jarosław Grzankowski, Orzechowo 31, 87-213 Ryńsk na kwotę 9 055,00 zł

Z w/w firmą zostanie zawarta umowa kupna - sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony BUS Mercedes Sprinter Sprzedający sporządzi umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Informacja o wyborze oferty - bus Mecedes Sprinter)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-09-13 09:59

Informacja o wyborze oferty - autobus Renault Ponticelli

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
AUTOBUS RENAULT PONTICELLI

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2021 roku dotyczące sprzedaży Autobusu Renault PONTICELLI (2000r.) wpłynęły 2 oferty. Każda z ofert została złożona w wyznaczonym terminie. Żadna ze złożonych ofert nie przekroczyła kwoty minimalnej określonej w zapytaniu ofertowym. W związku z niespełnieniem kryterium ceny minimalnej w/w oferty zostały odrzucone.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ponownie ogłosi zapytanie ofertowe na sprzedaż w/w pojazdu.

 

 drukuj (Informacja o wyborze oferty - autobus Renault Ponticelli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-09-13 09:58

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI                                                                            07.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały:

 • Nr XVI/130/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Czeczewo, Gmina Radzyń Chełmiński,
 • Nr XVI/131/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Czeczewo, Gmina Radzyń Chełmiński,
 • Nr XVII/140/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński,
 • Nr XVII/141/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Czeczewo i Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński,
 • Nr XIX/156/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części obrębu Radzyń Chełmiński i Radzyń Wybudowanie oraz we wschodniej części obrębu Janowo, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach: od 15 września 2021 r. do 6 października 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w godzinach pracy urzędu.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl od dnia 15 września 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w sali konferencyjnej, o godz. 1200.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2021 r.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone:

 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub przez platformę ePUAP.

Do złożenia uwagi, można wykorzystać formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl.

  Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję, że z projektami dokumentów oraz prognozami oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.

  Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentów, które mogą być wnoszone:

 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub przez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2021 r.

Informacje telefoniczne w sprawie projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą udzielane również pod numerem tel. (56) 688 60 87, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres Administratora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:
 5. właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 6. stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,
 7. dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.
 8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 11. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 12. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 13. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 14. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

       Krzysztof Chodubski

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-07 10:27
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 10:48

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (ZAŁĄCZNIKI)

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (ZAŁĄCZNIKI))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-07 10:29

oferta BUS MERCEDES SPRINTER (2000r.)

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

BUS MERCEDES SPRINTER

Rok produkcji 2000, Pojemność 2148 cm3 , moc 60 kW, nr VIN WDB9045631R154520, rodzaj paliwa ON, skrzynia biegów – manualna, przebieg 349 447 km, badanie techniczne – brak, OC ważne do 05.11.2021 roku, kolor biały, tylne kola podwójne, Liczba miejsc 21. Stan ogólny dobry.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 7 500,00 zł

 

BUS można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 10 września 2021 roku o godzinie 15.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta), w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, lub na adres e-mail sekretariat@radzynchelminski.eu (scan formularza ofertowego). Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (oferta BUS MERCEDES SPRINTER (2000r.))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-27 14:56

formularz BUS MERCEDES SPRINTER (2000r.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-27 14:57

oferta AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.)

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

AUTOBUS RENAULT PONTICELLI

Rok produkcji 2000, Pojemność 6174 cm3 , moc 154 kW, nr VIN VJYNR210P04002064, rodzaj paliwa ON, skrzynia biegów – manualna, przebieg 367 839 km, badanie techniczne ważne do 29.01.2022 roku, OC ważne do 04.11.2022 roku, kolor biały, tylne kola podwójne, Liczba miejsc 60+14, drzwi pneumatyczne – sprawne. Wnętrze zadbane. Stan ogólny dobry.

 

 

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 12 500,00 zł

 

Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 10 września 2021 roku o godzinie 15.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta), w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, lub na adres e-mail sekretariat@radzynchelminski.eu (scan formularza ofertowego). Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.drukuj (oferta AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-27 14:51

formularz AUTOBUS RENAULT PONTICELLI (2000r.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-27 14:53

ZAPYTANIE OFETOWE - USUWANIE FOLII

RBG.271.3.2021.SL

Zapytanie ofertowe

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych o i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński będzie się starać o pozyskanie dotacji na w/w cel.

Burmistrz Miasta i Gminy zwraca się z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Radzyń Chełmiński.

Zamówienie publiczne realizowane jest na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze transporcie
  i odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Radzyń Chełmiński w zakresie i ilości – 30,14 Mg, w tym:
  1. folia rolnicza – 19,95 Mg,

  2. siatka do owijania balotów – 3,45 Mg,

  3. sznurek do owijania balotów – 0,38.Mg,

  4. worki po nawozach – 2,20 Mg,

  5. worki typu Big-Bag – 4,16 Mg.

 2. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedstawiona oferta musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 5. Wykonawca wraz z ofertą złoży:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
   o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2. aktualną decyzję w zakresie zbierania odpadów – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.);

  3. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.);

 6. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty, jeśli Zamawiający określił wzory w formie załączników do Zapytania winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.

 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi odpowiadać treści Zapytania. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.

 8. Termin składania ofert – do dnia 25.08.2021r. do godziny: 15:15.

 9. Ofertę oraz pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć pisemnie, osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, pokój Nr 1 w godz. od 7.15 do 15.15 lub przesłać na adres Zamawiającego, tj. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

 10. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

 11. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje 100% cena.

 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana pisemnie do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

 14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Liszaj tel. 56 6886 001 w. 136.drukuj (ZAPYTANIE OFETOWE - USUWANIE FOLII)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-16 11:00

ZAPYTANIE OFETOWE - USUWANIE FOLII - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-16 11:01

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-06-25 14:55

Raport o stanie gminy - komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego dotyczący przedstawienia przez Burmistrza raportu o stanie gminy

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył Radzie Miejskiej Radzynia Chełmińskiego raport o stanie gminy Radzyń Chełmiński za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas najbliższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej, pisemne zgłoszenie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2020r. odbędzie się 28 czerwca 2021r.

Pisemne zgłoszenia można składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Formularz zgłoszenia jest do pobrania poniżej lub jest dostępny w biurze Rady Miejskiej.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn

drukuj (Raport o stanie gminy - komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: przewodniczący Jan Michaliszyn
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-06-14 15:01

Raport o stanie gminy - komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-06-14 15:01

Wykaz nieruchomości do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej/ bip.radzynchelminski.pl/ wywieszono w dniu  18.03.2021 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ”. „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ”.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 18 /2021 z dnia 11.03.2021 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia

 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku Rywałd 46 gm. Radzyń Chełmiński ,obręb 0010 położony na I piętrze, składający się z 2 pokoi, łazienki przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym o pow. użytkowej. 72,85 m 2 pom. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,89 m 2 udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 7674 /44633

 

Lokal mieszkalny Nr 5

o pow. 49,06 m 2 położony na piętrze w budynku mieszkalno-użytkowego Szumiłowo 13 gm. Radzyń Chełmiński obręb 0012 Lokal składa się z 2 pokoi kuchni , przedpokoju, łazienki, pomieszczenia przynależnego kotłowni o pow. użytkowej 10,80 m2 udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 5986 /79167

 

Niezabudowana działka położona w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Niezabudowana działka położona w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Niezabudowana działka położona w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński

 

124/12

TO1W /00036818/0

 

 

 

 

 

 

76/4

KW TO1W /00033059/0

 

 

 

 

 

 

45/1

TO1W/00023812/4

 

45/2

TO1W/00023814/8

 

45/3 TO1W/00023811/7

 

0.0908 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1571 ha

 

 

 

 

 

 

 

0.2400 ha

R-III a

 

0.2400 ha

R-III a

 

0.2300 ha

R-III a

 

 

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,zgodnie ze studium przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo . mieszkaniowe strefa MU- mieszkaniowo-usługowa zabudowana budynkiem wielorodzinnym po byłej szkole .

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia21.10.2015 r.- teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe . Nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym w budynku znajdują się lokale mieszkalne i świetlica wiejska .

 

 

 

 

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński działka stanowi tereny zabudowy zagrodowej symbol 24 MR

 

j. w.

 

 

j. w.

 

96.400,00 zł.

cena lokalu

wraz gruntem

 

 

 

 

93.000,00 zł.

cena lokalu

wraz z gruntem.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.400,00 zł netto

plus Vat

5.612,00 zł.

 

24.400,00 zł netto

plus Vat

5.612,00 zł.

 

23.400,00 zł netto plus Vat 5.382,00 zł.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu

 

 

 

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2020 r. poz.1990 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Radzyń Chełmiński , dnia 11.03.2021 r.załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 19/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

2

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

 

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego , termin płatności

Okres dzierżawy

 

1.

Radzyń Chełmiński

ul. Podgrodzie

Nr 147 /4 o pow.0.3617 ha

R -IV a , Ł- N

 

KW TO1W/00023925/9

część działki rolnej o pow. 0,0356 ha 0,0100 ha R-IV a 0,0256 ha N

przydomowy ogródek

czynsz dzierżawny roczny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G., nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r., wg aktualnie obowiązujących stawek na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj. 49,84 zł. rocznie ,

termin płatności ; 15 maja, 15 września,

15 listopada ,15 marca każdego roku

dzierżawa na okres do 3 lat

na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

2.

Radzyń Chełmiński

 

ul. Podgrodzie

Nr 147/4 o pow.0.3617 ha

R IV-a Ł- N

KW TO1W/00023925/9

część działki rolnej o pow.0,3261 ha ,

rola IV-a o pow. 0,1427 ha , ŁV- o pow. 0,1834 ha

w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległej

koszenie traw

czynsz dzierżawny roczny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G., nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r., wg § 5w wysokości 220 zł rocznie , termin płatności ; 15 maja,15 września, 15 listopada ,15 marca każdego roku

 

dzierżawa na okres do 3 lat

na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

3.

Radzyń Chełmiński

ul. Fijewo

działka 470 o pow. 0.2946 ha

zabudowana budynkiem przepompowni- P-III

KW TO1W/00024911/5

część nieruchomości zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 291,12 m2 z tego pow. do wynajmu wynosi : 217,05 m2, garaż o pow.17,19 m 2 wraz z wiatą o pow.36m 2

 

 

część budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Produkcyjno-Handlowo-Usługowej

 

czynsz za najem ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 95/2018 z dnia 26.11.2018 r. w dotychczasowej wysokości podwyższony o stopień inflacji raz w roku ogłoszony przez GUS , począwszy od miesiąca lutego każdego roku. powiększony o podatek Vat .

Termin płatności miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca z góry .

 

umowa najmu na okres do3 lat

na wniosek dotychczasowego najemcy

 

4.

Rywałd gm.. Radzyń

Chełmiński

Nr 124/13

KW TO1W/00026457/8

 

0,0996 ha

przydomowy ogródek na okres od 09.04.2021 do

3 1.12.2021 r.

czynsz dzierżawny 94,98 zł .ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza MiG.

Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

na wniosek osoby zainteresowanej

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 18.03.2021 r. do 08.04.2021 r.

 

Radzyn Chełmiński , dnia 11.03.2021 r.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości do zbycia)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-18 13:49
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 13:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze.zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszone zostały w dniu 02.02.2021 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” ,

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ”.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 9 /2021 z dnia 02.01.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

1.

 

Niezabudowana działka położona w Zakrzewie , obręb Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

 

90 /27

KW TO1W/00023433/3

Rola IV a ,

IV b ,Ł IV,W

0,2458 ha

 

Nieruchomość przeznaczona na cele budowlane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński oznaczona symbolem MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa uchwała Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr VI/65/19 z dnia 28.02.2019 r.

47.252 ,00 zł netto plus podatek VAT 23% tj.

10.867,96 zł.

 

Działka przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Termin składania wniosków przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy upływa z dniem 16.03.2021 r.

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeni na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 02.02.2021 r. do 23.02.2021 r.

Radzyń Chełmiński , dnia 01.02.2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 10 /2021 z dnia 01.02.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel użyczenia

Wysokość opłaty

czynszu

Uwagi

1.

Nieruchomość położona w miejscowości Dębieniec gm. Radzyń Chełmiński,

obręb geodezyjny Dębieniec

Nr 22 o pow. ogólnej 0,4661 ha

KW TO1W/00025298/8

 

część działki o pow. 100 m2

grunty rolne

 

grunty rolne przeznaczone pod ustawienie kontenera telekomunikacyjnego

czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w wysokości 196,00 zł. netto plus podatek VAT 23% ,ustalony na podstawie § 5 Zarządzenia Burmistrza M.i G., Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r

Wysokość czynszu podlegać będzie waloryzacji o stopień inflacji ogłaszany corocznie przez GUS .

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres 5 lat

uchwała Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Nr XXVI /217/21 z dnia 28.01.2021 r.

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 02.02.2021 r. do 23.02.2021 r.

Radzyń Chełmiński , dnia 01.02.2021 r.drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-02-02 14:57
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-03 10:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990) podaje do publicznej wiadomości, że

w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej/ bip.radzynchelminski.pl/ wywieszono w dniu 28.12.2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ” .

załącznik    Nr 1 do    zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr    107/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy    na okres do 3    lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

Wysokość    opłaty czynszu    dzierżawnego    , termin płatności   

Uwagi

1.

Radzyń Chełmiński

             

ul. J. Długosza

Nr 28      o pow.0,0620    ha

R -IV a   

 

KW TO1W/00024292/9

działka o pow.    0,0620 ha

R-IV a grunty orne

przydomowy ogródek

czynsz dzierżawny ustalony    na podstawie    Zarządzenia Burmistrza M. i G.,    nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.,    wg aktualnie obowiązujących stawek    na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

tj.86,80 zł.rocznie ,   

termin płatności ; 15 marca ,    15 maja,15 września, 15 listopada,

 

dzierżawa    na okres do 3 lat

na wniosek dotychczasowego dzierżawcy   

2.

Zielnowo gm.

Radzyń    Chełmiński

działka Nr 225/5

rola III-a    KW TO1W/00024916/0

powierzchnia      0,0300 ha

 

    grunty rolne

czynsz dzierżawny ustalony    na podstawie    § 5    Zarządzenia Burmistrza M. i G.,    nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.,    wg aktualnie obowiązujących stawek    na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

termin płatności ; 15 marca ,    15 maja,15 września, 15 listopada,

 

dzierżawa gruntów    przez włąściciela    budynku

dzierżawa do 3 lat

3.

Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński

 

działka 225/7

B- III a

 

KW TO1W/00024916/0

działka o pow. 0,1800    ha     

 

grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym   

 

czynsz dzierżawny ustalony    na podstawie §5    Zarządzenia Burmistrza M. i G.,    nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.,    wg aktualnie obowiązujących stawek    na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

termin płatności ; 15 marca ,    15 maja,15 września, 15 listopada,

 

dzierżawa gruntów pod budynkiem mieszkalnym        dzierżawa do 3 lat

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj : od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r.

Radzyn Chełmiński , dnia 21.12.2020 r.

 

Załącznik    Nr 2 do    zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr    107    /2020 z dnia 21.12.2020 r.

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w    ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel użyczenia   

Wysokość    opłaty

czynszu   

Uwagi   

 

1.

 

 

 

 

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

             

 

 

 

 

 

działka Nr 90/15      o pow. 1,410 ha   

 

KW TO1W/00024271/6

 

 

część działki o pow.    0,0729 ha

R-V    grunty rolne

 

 

 

 

ogródek przydomowy

 

R-V    grunty rolne

 

ogródek przydomowy

 

 

czynsz dzierżawny ustalony    na podstawie    Zarządzenia Burmistrza M.i G.,    nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r., stawka czynszu dzierżawnego    obowiązująca      na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

0,14 zł x 0,729 ha = 102,06 zł. rocznie   

termin płatności ; 15 marca ,    15 maja,15 września, 15 listopada .   

 

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres 10 lat

uchwała Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Nr XXII/196/20 z dnia 30.11.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat       

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :      od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-12-31 12:44

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, o możliwości składania ofert na zadanie pn.:

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2021”

1. Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

tel./fax 56 68 86 001

e-mail: sekretariat@radzynchelminski.eu

NIP: 876 23 08 769

REGON: 871118655

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- oleju napędowego w ilości około 13700 litrów,

- benzyny bezołowiowej 95 w ilości około 2000 litrów.

2) Zamawiający informuje, o braku miejsca do magazynowania paliw w związku z czym, zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dokonywany będzie na stacji paliw Wykonawcy położonej na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

3) Zakup paliw do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu na stacji Dostawcy.

4) Zakup paliw będzie odbywał się w formie bezgotówkowej. Odbiór paliwa odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, opieczętowanego pieczęcią Wykonawcy i podpisanego, z podaniem daty i miejsca tankowania, rodzaju, ilości i wartości pobranego paliwa oraz numeru rejestracyjnego pojazdu bądź nazwy sprzętu oraz rejestrowany będzie na zestawienie zbiorcze. Dowody WZ będą wydawane kierowcom przy każdorazowym tankowaniu oraz dołączane wraz z zestawieniem zbiorczym do faktur za poszczególne okresy rozliczeniowe.

5) Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa brutto, wyrażony w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Podana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 nie stanowi ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.

7) Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawionych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Zapłata za paliwo nastąpi zgodnie z przedstawioną ofertą przelewem,
na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10) W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest rozpatrzyć ją w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

11) Wykonawca gwarantuje jakość produktów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 ze zm.).

12) Stacja paliw Wykonawcy musi spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).

13) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe, a także jego warunki, mogą ulec zmianie lub zostać odwołane.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1) Wykonawca wskaże obowiązującą w dniu 14.12.2020 r. cenę jednego litra oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, na stacji paliw Wykonawcy, na której mają być tankowane pojazdy oraz sprzęt Zamawiającego.

2) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4) Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa brutto dla oleju napędowego
i benzyny bezołowiowej 95.

5) Określenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT, traktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny.

6) Ceny jednostkowe przedmiotu umowy należy traktować jako ceny zmienne, obowiązujące
w dniu złożenia oferty, a później w dniu tankowania. Wysokość udzielonego rabatu natomiast jest stała w okresie obowiązywania umowy.

7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym rabacie, będącą sumą wartości brutto za dostarczony olej napędowy oraz benzynę bezołowiową 95.

5. Kryterium wyboru ofert:

Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 100% wartości kryterium, co odpowiada 100 punktom przeliczeniowym.

Sposób obliczenia wartości oferty:

Cn – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert

Cb – cena badanej oferty

X – ilość uzyskanych punktów

X = (Cn * 100 pkt)/Cb

Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 100.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

6. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Informacji dotyczących zamówienia udziela Kierownik Referatu Usług Komunalnych –
Pan Bartosz Lewandowski, tel. 56 68 86 001 wew. 148, 668 377 407, e-mail: bartosz.lewandowski@radzynchelminski.eu.

7. Sposób przygotowania oferty:

1) Wykonawca sporządza jedną kompletną ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej 95 wraz z podatkiem VAT oraz określając wysokość rabatu na 1 litr oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 powiększone o podatek VAT, wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany czytelną pieczęcią imienną.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

5) Na ofertę składają się:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 2).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 1200 do Urzędu Miasta
i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój nr 1.

Oferta powinna być złożona w formie papierowej, w kopercie opatrzonej napisem „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2021”.

9. Załączniki:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i jakości oferowanego paliwa.

Otrzymuje:

1. wg rozdzielnika,

2. tablica ogłoszeń UMiG Radzyń Chełmiński,

3. BIP Radzyń Chełmiński,

4. a/a

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 14.12.2020 r.

 

 

……………………………………………

(miejscowość i data sporządzenia oferty)

………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

REGON …………………………….

 

NIP ………………………………….

 

Tel./fax ……………………………...

 

e-mail ………………………………

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 14 grudnia 2020 r. pn.: „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2021”, oferuję następujące ceny określone na dzień 14 grudnia 2020 r.:

 

Rodzaj paliwa

Szacunkowa ilość [litr]

Cena jednostkowa netto za

1 litr

Wartość zamówienia netto

Wartość podatku VAT

Wartość zamówienia brutto

Rabat*

 

Olej napędowy

 

13700

 

 

 

 

 

Benzyna bezołowiowa 95

2000

 

 

 

 

 

Łączna wartość zamówienia

 

 

 

 

* stały rabat od ceny jednego litra paliwa brutto w dniu zakupu na stacji

 

 

 

 

 

…...………………………………

(podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 14.12.2020 r.

 

………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2021”.

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2021” oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu, tj.:

1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponuję/emy stacją paliw czynną w godzinach ………………………. oraz w dniach ………………..…………., zlokalizowaną na terenie gminy Radzyń Chełmiński, pod adresem ………………………………….…..……………………………………………………………………...……………………………...

3. Znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

4. Oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

……………………………….. ……………………………………

(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-12-14 14:57
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 14:58

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-12-16 11:58

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zaprasza do złożenia ofert na usługi:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmińskim”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp).

Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

woj. kujawsko – pomorskie

tel/fax 56 688 60 10

email: sekretariat@radzynchelminski.eu

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych,

2) odśnieżanie ścieżek rowerowych,

3) usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych (posypywanie mieszanką piasku z solą).

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń
w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i gołoledź.

 

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:

Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Nowy Dwór, Kneblowo, Zielnowo, Dębieniec, Mazanki, Gawłowice, Gziki.

Część II: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Gołębiewo, Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo, Wymysłowo, Szumiłowo, Zakrzewo oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Część III: Usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych.

 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, za który uważa się pojazdy o mocy silnika powyżej 80 KM. Ciągniki – pojazdy na kołach gumowych powinny posiadać napęd 4x4. W/w sprzęt powinien być wyposażony w pług do odśnieżania o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m.

Sprzęt do usuwania skutków gołoledzi musi być wyposażony w posypywarkę o pojemności
min. 1 m
3 i szerokości posypywania min. 1,5 m. Do odśnieżania ścieżek rowerowych Wykonawca powinien wykorzystać maszyny nie przekraczające masy całkowitej 2,5 t, wyposażone w pług do odśnieżania o szerokości maksymalnej 1,5m.

 

4. Do posypywania dróg gminnych wykonawca używa materiałów własnych. Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej.

 

5. Maksymalny czas realizacji (przystąpienia do pracy) to 1 godz. od wezwania przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg gminnych.

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim.

 

7. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy w terminie
6 godzin od chwili powstałej awarii.

 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Urzędu zestawienie wykonanych prac określające liczbę godzin pracy i miejsce jej wykonania.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.

 

10. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność.

 

II. Kryterium oceny oferty: cena – 100%

 

III. Termin realizacji Zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

IV. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński.

 

V. Termin złożenia oferty: do dnia 10 grudnia 2020 r., do godz. 1000.

 

VI. Sposób obliczania ceny

Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, posypywania lub odśnieżania z posypywaniem. Podana cena za realizację 1 godziny usługi dla danej części zamówienia ma charakter ryczałtowy.

 

VII. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Bartosz Lewandowski – Kierownik Referatu Usług Komunalnych – tel. 56 6886 010 wew. 148 lub 668 377 407,

e-mail: bartosz.lewandowski@radzynchelminski.eu

VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

drukuj (Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-12-02 14:42
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 15:06

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-12-02 15:07

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2021-2035””

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.

z poz. 833 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2021-2035””.

Dokument wyłożony będzie w dniach od 26.11.2020 r. do 16.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 35). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: urzad@radzynchelminski.eu Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, w czasie wyłożenia projektu, tj. do dnia 16.12.2020 r. (włącznie):

 • w formie pisemnej na adres: siedziby Urzędu Miasta i Gminy , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”,

 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok.35, w godzinach pracy Urzędu,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: bartosz.lewandowski@radzyncheminski.eu , z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.

                                                                                                                   

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-11-30 09:22

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-11-25 14:56

Sprawozdanie burmistrza

W związku z zakończonymi konsultacjami dotyczącymi  „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński sporządził sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie:

 

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Zarządzeniem nr 88/2020 z dnia 9 października 2020r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 17 października 2020r. do 31 października 2020r., na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było poznanie stanowiska, uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

Obowiązek konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został spełniony poprzez:

 1. przesłanie 09.10.2020r. wszystkim działającym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu niniejszej uchwały wraz z formularzem konsultacji do uzupełnienia,

 2. zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu www.radzynchelminski.eu oraz na BIP Radzynia Chełmińskiego www.bipradzynchelminski.eu oraz tablicy Urzędu.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do Rocznego Programu współpracy:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Organizacjew w/w terminie nie wniosły żadnych uwag do w/w programu.

W związku z powyższym nawiązując do Art. 5a ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi - cytuję; „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” Projekt uchwały przekazuję pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

drukuj (Sprawozdanie burmistrza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-11-02 15:06
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:07

Sprzedaż zestawy hydraulicznego LUKAS

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

ZESTAWU HYDRAULICZNEGO LUKAS rok produkcji 2002.

 

 1. Pompa hydrauliczna GO-3T

 2. Wąż zasilający 10M + 2 x 0,3 m 08/11 NS (rok 2011)

 3. Nożyco-rozpieracz LKS 35 EN

 

Zestaw serwisowany do roku 2019, Stan techniczny bardzo dobry

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 3 500,00 zł

 

ZESTAW HYDRAULICZNY można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku OSP RYWAŁD gmina Radzyń Chełmiński po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu : 782 110 808

 

Termin składania ofert upływa 15 lipca 2020 roku o godzinie 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2020 roku o godzinie 14.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub na adres e-mail: sekretariat@radzynchelminski.eu Decyduje data wpływu.

 

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko / Nazwa Firmy, adres zamieszkania / siedziby) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie,

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta,

 • Nie spełnia kryterium ceny minimalnej.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Sprzedaż zestawy hydraulicznego LUKAS)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-07 14:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-08 08:20

Sprzedaż zestawy hydraulicznego LUKAS

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-07 14:35

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za 2019 rok.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za 2019 rok.

 

 

Na podstawie: art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688).Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2019r. miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

 

 1. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Na zadania realizowane w 2019 r. ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert, z czego zrealizowano dwa. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym wpłynęły trzy oferty, z czego dofinansowano dwa.

Łączna kwota udzielonego wsparcia, to 189 650,89 zł.

 

 1. OTWARTE KONKURSY OFERT

 

Na podstawie art. 13, w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2019r. ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

 1. Na wsparcie w 2019r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.

 

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 15/2019, z dnia 1.03.2019r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w mieście i gminie Radzyń Chełmiński.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wyniosła: 155.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 1.03.2019r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

 

 1. Na powierzenie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania systemu pieczy zastępczej zadania pn. „Wakacje w świetlicy – prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.

Na zadanie przeznaczono kwotę 20 000 zł. W dniu 11.06.2020r.wpłynęła 1 oferta. W dniu 13.06.2020r. oferta została przez wnioskodawcę wycofana. Zadanie zostało wykonane z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert – w ramach pracy własnej Urzędu.

 

 1. Na powierzenie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadania pn. „Organizacja Rock Moto Festiwalu 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.

Na zadanie przeznaczono kwotę 30 000 zł. W dniu 11.06.2020r.wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 46/2019, z dnia 7.06.2019r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że „Fundacja Rock Moto Festiwal” - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego. Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo w wysokości 27 650,89 zł.

 

 

 1. TRYB UPROSZCZONY, TZW, „MAŁE GRANTY”

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają prawo złożyć ofertę na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w ustawie.

W 2019r. dotację w trybie uproszczonym otrzymały:

 

 1. Fundacja Siedem Życzeń w okresie 12.07.2019 – 30.08.2019r. wykonała zadanie publiczne pn.”Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”. W ramach zadania zabiegom zostało poddanych 38 zwierząt właścicielskich z terenu Miasta Gminy Radzyń Chełmiński. Dzięki wykonanym zabiegom kastracji sterylizacji zwiększyły się realne szanse na zapobiegnięcie bezdomności zwierząt na tym terenie. Ponadto w ramach realizowanej oferty zostały przygotowane ulotki o tematyce walki z bezdomnością zwierząt oraz potrzeby ich kastracji i sterylizacji. Wolontariusze Fundacji porozwieszali plakaty i ulotki na terenie całej gminy oraz promowali adopcję zwierząt w Zespole Szkół. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Wartość udzielonej dotacji to 5 000 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

 

 1. Stowarzyszenie „Uśmiech” w okresie od 2 -15.12.2019r. wykonało zadanie publiczne pn.”Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów” dla uczniów Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie.

W ramach zadania zorganizowano w dniu 15.12.2019r. warsztat kreatywny polegający na wspólnym dla 50 osób.

Kwota dotacji to 2 000 zł.

 

 

II WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:

 

 1. Konsultacji projektów uchwał w sprawie: „Programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

 

 1. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

 1. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej.

 

 1. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

drukuj (Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za 2019 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-06-09 13:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup autobusu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ZAKUP AUTOBUSU RENAULT TRACER

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 6 maja 2020 roku dotyczące sprzedaży Autobusu Renault TRACER rok. 1998, nr. VIN VF6R332A100002534, przebieg 675 411 km wpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Komisja na etapie otwarcia ofert stwierdziła, że jedna oferta nie spełniła kryterium ceny minimalnej i została odrzucona.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

P.W. IMPEX TRANS

Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża

Strzeszkowice Duże 311

na kwotę 21 000,00 zł brutto

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony samochód strażacki Sprzedający sporządzi umowę sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup autobusu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-25 13:29
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 13:29

Sprzedaż: AUTOBUS RENAULT TRACER

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

AUTOBUSU RENAULT TRACER rok produkcji 1998, DISEL, numer VIN VF6R332A100002534, Ubezpieczenie ważne do 4 listopada 2020 roku, przegląd techniczny ważny do 1 sierpnia 2020 roku. Przebieg 675 411 km, INSTALACJA GAZOWA po tegorocznym przeglądzie - świadectwo homologacji, dwa kluczyki.

AUTOBUS SPRAWNY DO JAZDY.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 12 000,00 zł

 

AUTOBUS można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu : 696 356 491 lub e-mail bartosz.lewandowski@radzynchelminski.eu

 

Termin składania ofert upływa 22 maja 2020 roku o godzinie 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2020 roku o godzinie 14.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Decyduje data wpływu.

 

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

 

drukuj (Sprzedaż: AUTOBUS RENAULT TRACER)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-06 12:13

Sprzedaż: AUTOBUS RENAULT TRACER - formularz ofertowy

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-06 12:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Radzyniu Chełminskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 25.02.2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ”. Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 13 /2020 z dnia 19.02.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka

położona w obrębie 0015 Radzyń Chełmiński,

Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nieutwardzonej nawierzchni.

 

 

 

 

Nr 418/4

 

KW TO1W 00026448/ 2

rodzaj użytku.

R-III a -

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

0.1389 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” Południe -Zachód ” w Radzyniu Chełmińskim , uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. (Dz. Urz.. Woj..Kuj.-Pom. z dnia 10 maja 2011 r. , poz.878) teren działki oznaczony symbolem 038 MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

 

 

 

 

34.459,68 zł. brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbycie działki w drodze zamiany gruntów

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2020 r. 65 ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

Radzyń Chełmiński , dnia 19.02 2020 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Radzyniu Chełminskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-25 11:55

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 lutego 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” w Rywałdzie, Rywałd 46, 87-220 Rywałd
Nazwa zadania:  Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 lutego 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 13:36

Załączniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
  • zmodyfikował: Damian Grubich
   ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 14:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46

Informacja

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Stempska
   data wytworzenia: 2020-03-02
  • opublikował: Gabriela Erdmańska
   data publikacji: 2020-03-03 12:58

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Stempska
  data wytworzenia: 2020-03-02
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2020-03-03 12:58
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-03 12:58

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zaprasza do złożenia ofert na usługi:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmińskim”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp).

Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

woj. kujawsko – pomorskie

tel/fax 56 688 60 10

email: sekretariat@radzynchelminski.eu

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych,

2) odśnieżanie ścieżek rowerowych,

3) usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych (posypywanie mieszanką piasku z solą).

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń
w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i gołoledź.

 

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:

Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Nowy Dwór, Kneblowo, Zielnowo, Dębieniec, Mazanki, Gawłowice, Gziki.

Część II: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Gołębiewo, Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo, Wymysłowo, Szumiłowo, Zakrzewo oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Część III: Usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych.

 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, za który uważa się pojazdy o mocy silnika powyżej 80 KM. Ciągniki – pojazdy na kołach gumowych powinny posiadać napęd 4x4. W/w sprzęt powinien być wyposażony w pług do odśnieżania o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m.

Sprzęt do usuwania skutków gołoledzi musi być wyposażony w posypywarkę o pojemności
min. 1 m
3 i szerokości posypywania min. 1,5 m. Do odśnieżania ścieżek rowerowych Wykonawca powinien wykorzystać maszyny nie przekraczające masy całkowitej 2,5 t, wyposażone w pług do odśnieżania o szerokości maksymalnej 1,5m.

 

4. Do posypywania dróg gminnych wykonawca używa materiałów własnych. Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej.

 

5. Maksymalny czas realizacji (przystąpienia do pracy) to 1 godz. od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg gminnych.

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim.

 

7. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy w terminie
6 godzin od chwili powstałej awarii.

 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Urzędu zestawienie wykonanych prac określające liczbę godzin pracy i miejsce jej wykonania.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.

 

10. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność.

 

II. Kryterium oceny oferty: cena – 100%

 

III. Termin realizacji Zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

IV. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński.

 

V. Termin złożenia oferty: do dnia 13 grudnia 2019 r., do godz. 1515.

 

VI. Sposób obliczania ceny

Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, posypywania lub odśnieżania z posypywaniem. Podana cena za realizację 1 godziny usługi dla danej części zamówienia ma charakter ryczałtowy.

 

VII. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Bartosz Lewandowski – Kierownik Referatu Usług Komunalnych – tel. 56 6886 010 wew. 148 lub 668 377 407,

e-mail: bartosz.lewandowski@radzynchelminski.eu

 

VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem.

 

drukuj (ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-12-06 12:40

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - formularz

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-12-06 12:41

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-12-06 12:40

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 

złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 21 listopada 2019r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Uśmiech”

Nazwa zadania: „Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 28.11.2019 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146
e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-11-22 09:52
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:53

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Uśmiech"

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Uśmiech")

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-11-22 09:52

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

 

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę

zgodnie z art. 4 pkt.8 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz 1843 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 poz 869 późn. zm.) na zadanie p/n:

 

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2020 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

   

- olej napędowy w ilości około 15000 litrów

- benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 2000 litrów

 

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Dostawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu. Dostawca musi posiadać stację na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

2. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2020r. - 31.12.2020 r.

3.Oferent oblicza cenę w/g następującej kalkulacji:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście cenach obowiazujacych na stacji w dniu zakupu pomniejszonych o stały upust.

Cena brutto zostanie obliczona w następujący sposób: Wykonawca poda cenę jednostkową netto 1 litra oleju napędowego oraz cenę jednostkową benzyny bezołowiowej 95. W cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Następnie pomnoży ceny jednostkowe netto przez ilość szacunkową, otrzymując tym samym wartość netto dla każdej pozycji. Zsumuje wartości netto otrzymując cenę netto oferty. Następnie poda % stawkę i wartość podatku VAT. Następnie poda wysokość upustu brutto udzielonego na każdym litrze oleju napędowego i beznzyny bezołowiowej 95, zaś w ostatniej kolumnie poda wartość brutto. Ceną oferty będzie suma wartości brutto za dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95. Ceny jednostkowe, wartości netto jak i cena końcowa powinny zostać podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zł /PLN/.

Zasady zaokrąglania:

Jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 5-9, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np.

jeżeli wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.689 zł po zaokrągleniu da 65.539.69zł.

Jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 0-4, dokonujemy zaokrąglenia w dół; np.

jeżeli wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.643 zł. po zaokrągleniu da 65.539.64 zł.


 


 


 

Przykładowe obliczenie

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Szacunkowa ilość

Cena jednostkowa

Wartość netto

Podatek Vat

Upust w dniu zakupu na stacji od ceny jednostkowej

Wartość zamówienia brutto

1

Olej napędowy

litr

15000

4,22 zł

63.300,00 zł

14 559,00 zł

0,20 zł

74 859,00 zł

2

Benzyna bezołowiowa 95

litr

2000

3,90 zł

7800,00

1794,00zł

0,20zł

 

9543,00zł

 

Cena podana w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia należy traktować jako ceny zmienne obowiązujące w dniu złożenia oferty, a później w dniu tankowania, natomiast wysokość udzielonego upustu dla 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej 95 jako ostateczne w okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście będącą sumą wartości brutto za dostarczony olej napędowy i benzyny bezołowiowej 95.

 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 100% wartości kryterium, co odpowiada 100 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
X – ilość uzyskanych punktów
X = (C n * 100 pkt.)/ C b
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 100.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7. Dostawca gwarantuje jakość produktów zgodną z normami PN-EN228, PN-E590.

8. Dostawca zapewni zamawiającemu tankowanie pojazdów bezgotówkowo.

9. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie pismem reklamacje do Dostawcy, który zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

10. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez wykonawce faktury VAT. Zapłata za paliwo nastąpi zgodnie z przedstawioną ofertą przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Częstotliwość wystawiania faktur 2 razy w miesiącu.

11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

12. Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

13.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 27.11.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019r. o godzinie 10:30.

 

drukuj (Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-11-05 14:42

formularz konsultacji i projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-10 11:33

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-10 11:33

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-07 13:01

drukuj (Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-07 11:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 2204 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszone zostały w dniu 27.09.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”

 Załącznik  nr 1 do  Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 77  /2019 z dnia 24.09.2019 r.

  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki
KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 1

o pow. 64,95 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   ul. Tysiąclecia 5 w Radzyniu Chełmińskim . Lokal składa się z 3  pokoi , kuchni ,łazienki z wc  Do lokalu przynależy piwnica o pow.16,02 m2    pom. gospodarcze o pow. 7,75 mw oddzielnym budynku , udział  lokalu w częściach wspólnych budynku  i gruntu wynosi : 8872 /19563

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłem sklepie w miejscowość Radzyń Wieś, obręb Janowo  gm.  Radzyń Chełmiński znajdujący się na działce budynek  z uwagi na stan techniczny nadaje się do rozbiórki

152/1
Nr  KW  TO1W 00036379/0

 

 

 

 

 

 

 

 

138/1 TO1W /00025304/4

194 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0161 ha

Zgodnie  uchwałą Nr XXXV /228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka  położona jest  na terenie oznaczonym  symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego , uchwała nr XXIII/206/13 Rady Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  z dnia 8 marca 2003 r.) teren działki oznaczony symbolem 8RM – teren zabudowy zagrodowej .   

cena  lokalu wraz z  udziałem w gruncie :

71.837,00 zł  

w tym cena  w prawie własności gruntu

2.104,00  zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.200  zł. plus 23% podatku VAT

 

 

 

 

Sprzedaż  lokalu  mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy  z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997   (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa  w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

Radzyń Chełmiński , dnia 24.09.2019 r.

 

                    załącznik nr 2 do  zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr  77  /2019 z dnia 24.09.2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

 

Powierzchnia nieruchomości

w  ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

KW

wysokość opłaty rocznej

wywoławcza

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Działka rolna położona w

Radzyniu Chełmińskim  przy ul. Jagiellończyka  obręb  0015

Radzyń Chełmiński -Miasto

       

 

 

Działka rolna użytkowana jako ogródek przydomowy  położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Kętrzyńskiego

 

 

Działka rolna położona

w Radzyniu Chełmińskim

przy drodze do Zielnowa

 

 

235

R-III b

 

 

 

 

 

94/2

R- III b

 

 

 

 

 

188/4

R- III b  0,5261 ha

Ł -IV     0,2380 ha

 

0,1240 ha

 

 

 

 

 

 

 

0,0871 ha ,

R-III b

 

 

 

 

 

0,7641 ha

 

 

 uprawa warzyw przydomowy ogródek

dzierżawa do trzech lat

z chwilą podpisania umowy

 

 

 

uprawa warzyw i krzewów  ogródek przydomowy

dzierżawa do trzech lat

z chwila podpisania umowy

 

 

 

 

teren przeznaczony do użytkowania rolniczego

dzierżawa do trzech lat

 

 

TO1W /00024301/6

 

 

 

 

 

 

TO1W/00024299/8

 

 

 

 

 

 

 

TO1W/00024707/2

 

109,12 zł.

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

  

 

121,94 zł.

przetarg ustny ograniczony

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

 

 

570,07zł

przetarg ustny nieograniczony

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

 

 

 

 

 

 Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :   

                                                                                      od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

Uwagi :

 

 • Dzierżawa ww. nieruchomości  obejmować będzie okres do trzech lat .
 • Dzierżawca poza czynszem dzierżawnym ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości .
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn  .  
 • Dodatkowych informacji o w/w nieruchomościach  można uzyskać w Urzędzie M. i. G Radzyń Chełmiński, pokój nr 14 ( tel . 56 6886010 wew.139)

 

 

  Radzyń Chełmiński , dnia 24.09.2019 r.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-09-27 13:28

informacja konkurs na kierownika SPZOZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-28 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 09:12

Stypendia i zasiłki szkolne

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-30 12:02

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO  KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 4 ust.l pkt 3, § 9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej, ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,

ul. Tysiąclecia 21,

87-220 Radzyń Chełmiński

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

4. Wymagania preferowane u kandydata :

1) wykształcenie medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza,

2) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

3) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

5) umiejętność motywowania podległych pracowników,

6) znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych oraz prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 9. koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim.

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów.

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza:

- swoje imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu kontaktowego,

- adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać drogą listowną na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

 

 

do dnia 14 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Oferty te zostaną zwrócone kandydatom bez otwierania kopert.

 

7. Informacje dodatkowe

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 30 sierpnia 2019r.

 

 1. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zgłoszenia się na rozmowę, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Z wybranym kandydatem zostanie zawarty stosunek pracy lub umowa cywilno-prawna na okres 6 lat.

 

 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim będą udostępnione w siedzibie SPZOZ w godzinach: 8.00-15.00, na podstawie pisemnego wniosku.

 

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego nr IX/76/19 z dnia 29 maja 2019r.

 

 1. Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową w dniu 15.07.2019r. jest dostępny w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl)

 

drukuj (OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-07-19 09:25

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: KOMISJA KONKURSOWA powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-07-19 09:45
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 09:43

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Alpaka. Alpak – samiec urodzony w 2014 roku maści czarnej z odmianami. Zwierzę regularnie szczepione, strzyżone i odrobaczane pod stałą opieką weterynaryjną.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 573 312 479

 

CENA MINIMALNA brutto 1 800,00 zł

Zwierzę można oglądać od poniedziałku do niedzieli w Mini Zoo na terenie Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński (możliwość spotkania z opiekunem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 573 312 479)

 

Termin składania ofert upływa 29 lipca 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 

drukuj (oferta sprzedaży: alpaka - samiec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 13:51

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 14:12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sali konferencyjnej o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa
  Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) do dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 56 6886010 wew. 157 lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:

 1. właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 2. stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,

 3. dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.

 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b
  tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-07-15 09:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:02

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Alpaka. Alpak – samiec urodzony w 2014 roku maści czarnej z odmianami. Zwierzę regularnie szczepione, strzyżone i odrobaczane pod stałą opieką weterynaryjną.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 573 312 479

 

CENA MINIMALNA brutto 3 000,00 zł

Zwierzę można oglądać od poniedziałku do niedzieli w Mini Zoo na terenie Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński (możliwość spotkania z opiekunem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 573 312 479)

 

Termin składania ofert upływa 16 lipca 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (oferta sprzedaży: alpaka - samiec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:12

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:15

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego – na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), pn.: :

„Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:25

Oferta_Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

drukuj (Oferta_Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .)

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:25

Wybory do izb rolniczych

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim podaje do publicznej wiadomości, iż od dnia 14 czerwca 2019 r. w pokoju nr 25 są udostępnione do wglądu listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych, które odbędą się w ostatnią niedzielę lipca 2019 roku tj. 28 lipca 2019 roku.

drukuj (Wybory do izb rolniczych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-14 14:48

Wykaz nieruuchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 12.06.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ”.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 3

o pow. 28,00 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim . Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni , do lokalu przynależy pom. gospodarcze o pow. 5,20 m2 w oddzielnym budynku , udział lokalu

w nieruchomości wspólnej wynosi :332/5977

 

 

 

 

113

 

Nr KW TO1W 00023917/ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie uchwałą Nr XXXV /228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena lokalu

wraz z udziałem w gruncie :

24.325,00 zł

w tym cena gruntu

1736,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

KW

Wysokość opłaty rocznej

 

1.

Niezabudowana działka

rolna położona w

Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia 11 obręb 0015

Radzyń Chełmiński -Miasto

Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 156/6

 

 

 

156/4

 

 

 

 

 

 

0,1752 ha

 

R – IV a

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cele rolne- koszenie traw, ogródek

przydomowy

dzierżawa do trzech lat

 

 

 

TO1W /00023927/3

 

143,66 zł.

 

płatne w ratach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj : od 12.06.2019 r. do 03.07.2019 r.

 

drukuj (Wykaz nieruuchomości do sprzedaży i dzierżawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-12 15:25
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:25

wybór ławników

Z dniem 30 czerwca 2019r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z  art. 162 § 1  Ustawy o ustroju sądów powszechnych  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych oraz  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.

Jednocześnie informuję, że z terenu naszej gminy  winien być wybrany 1  ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.  

    

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5.  nie przekroczył 70 lat;
 6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków  ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące  stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie  wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów  na ławników proszę przesłać   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019r. na adres Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego, Plac Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński lub złożyć w Biurze Rady Miejskiej pok. 34.

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informacją z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani  zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece  zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcie zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o  wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt  opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego  ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Druki karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz druki pozostałych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika są dostępne w biurze Rady Miejskiej, pok. 34 Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  lub do pobrania poniżej.

drukuj (wybór ławników)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 14:29

wybór ławników - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 14:29

Sprawozdanie Burmistrza ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-06-09 11:32

konkurs ofert Wakacje w świetlicy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT, PN„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2  i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.)  oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie  miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

 

  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.
 2. realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. współpraca z rodziną dziecka,
 4. rozpoznanie sytuacji dziecka  w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 5. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 6. edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
 7. stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,
 8. dożywianie w ramach realizowanego programu,
 9. zakup  materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
 10. zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
 11. współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
 12. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,
 13. promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 3. Aktualny statut,
 4. Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),
 5. Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 6. Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
 7. Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,
 8. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 9. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

 

  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

 

  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.

 

  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania  zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.  

 

  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

 

  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

                        

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.  

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego  dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

 

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

 

  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 

  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

 

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

 

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.            

drukuj (konkurs ofert Wakacje w świetlicy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-23 11:43

konkurs ofert Wakacje w świetlicy

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:49

ROCK MOTO FESTIWALU - ogłoszenie o konkursie

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.:

„Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r.

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 30.000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja na terenie miasta Radzyń Chełmiński z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz gości spoza gminy;
 1. Występ min. 5 zespołów rockowo-bluesowych, w tym:

- Tomasz „Kowal” Kowalski,

- Old and Young

- The Good Time,

- Freedom Band.

 1. Nagłośnienie w/w zespołów wraz z obsługą, montażem i demontażem::

- wymagany system nagłośnieniowy liniowy o mocy minimum 15kW zapewniający równomierne pokrycie terenu imprezy w całym paśmie,

- konsoleta mikserska cyfrowa minimum 48 kanałów mikrofonowych, 16 AUX

- odsłuchy sceniczne koaksjalne o mocy min. 500W w ilości 5 sztuk

- dodatkowy odsłuch dla perkusisty tzw. drumfill

- mikrofony wokalowe min. 4 szt, perkusyjne min. 8 szt., instrumentalne uniwersalne dynamiczne min. 6 szt.,

- statywy mikrofony oraz inne niezbędne akcesoria sceniczne do prawidłowej realizacji festiwalu

 1. Oświetlenie sceniczne wraz z obsługą, montażem i demontażem:

- reflektor teatralny PC 1000W, 6 szt.

- oślepiacz blinder 2600W, 2 szt.

- głowa ruchoma typu spot o mocy minimum 700W, 4 szt.

- głowa ruchoma typu WASH LED RGBW lub RGBWA o mocy min. 360W, 4 szt.

- belka typu Sunstrip 750W min. 5 szt.

- wytwornica dymu (mgły) o mocy 1500W z wentylatorem, 2 szt.

- konsoleta oświetleniowa.

 1. Ubezpieczenie i ochrona imprezy, w tym profesjonalne zabezpieczenie sceny barierkami ochronnymi,
 2. Zapewnienie i obsługa parkingu na potrzeby imprezy,
 3. Uporządkowanie terenu imprezy oraz parkingu po wykonaniu zadania,
 4. Promocja wydarzenia na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji plakatu Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na min. 7 dni przed wydarzeniem ze zgodą na jego publikację.
  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

 

c) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 

d) Aktualny statut.

  1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
  1. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

 

  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”

 

  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 

  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

 

  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od momentu podpisania umowy do 7 VII 2019 r.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 11.06.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

 

 1. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

 

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

 

  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 

  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

 

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

 

drukuj (ROCK MOTO FESTIWALU - ogłoszenie o konkursie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-05-21 09:00
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 08:26

Zarządzenie Nr 37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-05-21 09:00

Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT, PN.:

„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:

Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.

realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,

współpraca z rodziną dziecka,

rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,

stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,

dożywianie w ramach realizowanego programu,

zakup materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,

zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,

współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,

zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,

promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Wymagana dokumentacja:

Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Aktualny statut,

Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),

Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,

Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,

realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,

ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,

oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

Termin składania ofert.

Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Pozostałe informacje.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

drukuj (Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:05

Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:15

informacja o wyborze oferty: samochód strażacki

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 244<