Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

lokale w Szumiłowie i Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej/ bip.radzynchelminski.pl/ wywieszono w dniu 24.07.2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży” zawierający sprzedaż lokali na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej .

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 59 /2020 z dnia 16.07.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia

 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

   
   

 

76/4

Nr KW TO1W 00033059/0

jedn. rej. 71

 

 

 

 

 

124/12

TO1W /00036818/0

jedn. rej 39

 

 

 

124/12

TO1W /00036818/0

jedn.rej.39

 

0,1571 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0908 ha

 

 

 

 

 

0,0908 ha

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r.- teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe . Działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym po byłej szkole w budynku znajduje się świetlica wiejska

 

 

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia21.10.2015 r.- teren przeznaczony pod budownictwo oświatowe . Działka zabudowana budynkiem poszkolnym wielorodzinnym w budynku znajdują się lokale mieszkalne i lokal użytkowy .

 

 

j.w.

 

49.115,00 zł.

cena lokalu

cena gruntu :

726,00 zł.

 

 

 

 

 

48.507,00 zł.

cena lokalu

789,00 zł. cena gruntu

 

 

 

 

 

84.250,00 zł.

cena lokalu

1.352,00,00 zł.

cena gruntu

 

 

   
   

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2020 r. poz.65 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Radzyń Chełmiński , dnia 16.07.2020 r.

drukuj (lokale w Szumiłowie i Rywałdzie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-24 10:57

Nieruchomość niezabudowana, ul. Widokowa w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości

Nr 342/5 o pow. 0,0685 ha ,R-III a ,R- IV a, KW TO1W/00010297/3 , położonej 

w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy Widokowej .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Południe Zachód” w Radzyniu Chełmińskim, zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona oznaczona jest symbolem „MN” - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ,jednorodzinną . Działka jest nieuzbrojona , posiada ograniczone prawo własności z uwagi na przebieg linii energetycznej przy granicy działki Dojazd do nieruchomości o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 20.550,00 zł. netto (dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych ). Cena brutto 25.276,50 zł. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% . Nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu

( w złotych ) w wysokości 3.200 zł. ( słownie: trzy tysiące dwieście złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr

7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 05.08.2020 r

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / z podaniem numeru nieruchomości z adnotacją przetarg . Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż  210,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości

Nr 342/6 o pow. 0,0519 ha ,R-III a , KW TO1W/00010297/3 , położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy Widokowej .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń,

w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Południe Zachód” w Radzyniu Chełmińskim, zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w oznaczona symbolem „MN” teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową , jednorodzinną .

Działka jest nieuzbrojona. Posiada ograniczone prawo własności z uwagi na przebieg linii energetycznej przy granicy działki Dojazd do nieruchomości o nieutwardzonej nawierzchni

od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 15.570,00 zł. netto (piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych ).Cena brutto 19.151,10 zł. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% . Nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu ( w złotych ) w wysokości 2.600 zł. ( słownie: dwa tysiące sześćset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 05.08.2020 r

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / z podaniem numeru nieruchomości z adnotacją przetarg .

Za datę wpływu środków uznaje datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie

nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych , wynosi : 160 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia

przetargu wynikiem negatywnym .

 

 

- 2 –

 

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Dowód tożsamości i kopia dowodu wpłaty wadium podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetargi odbędą się dnia 10.08.2020 r. o godz. 10:00 - działka Nr 342/5 , godz. 10:30 działka Nr 342/6 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 34 ( biuro Rady).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargów szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie M.i G. osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk (56) 6886010 wew. 139, w godz.

od 8:00 do 15:00 .

Ogłoszenie o przetargach zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 , zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, zakładka przetargi nieruchomości 2020 .

https://www.bip.radzynchelminski.pl/663,2020

 

drukuj (Nieruchomość niezabudowana, ul. Widokowa w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-06 15:09

sprzedaż w Szumiłowie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 17.03.2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  ”. 

załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 22 /2020 z dnia 11.03.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego , termin płatności

Uwagi

1.

Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Nr 76/5 o pow. 0,3253 ha R -III a 0,2366 ha

B - III a 0,0887 ha

KW TO1W/00026450/9

część działki o pow. 120,35 m2 w tym 24,90 m 2 zabud . budynkiem gospodarczym

 

przydomowy ogródek część gruntu zabudowana bud. gospodarczym

dzierżawa na okres 5 lat

 

opłata ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza M.i G.

nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r., stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące na terenie Miasta

i Gminy Radzyń Chełmiński,

termin płatności ; 15 marca , 15 maja,15 września, 15 listopada,

za grunty dzierżawione pod budynkami gospodarczymi i garażami , oplata miesięczna,

do 15 dnia każdego miesiąca

dzierżawa w drodze bezprzetargowej na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

2.

Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 120,35 m2 w tym na 15 m 2 gruntu znajduje się blaszak

przydomowy ogródek na części gruntu bud. gospodarczy

dzierżawa na okres 5 lat

j.w.

dzierżawa w drodze bezprzetargowej na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

3.

Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 120,35 m2 w tym 24,90 m 2 zabud. bud. gospodarczym

 

przydomowy ogródek, część gruntu zabudowana bud. gospodarczym

dzierżawa na okres 5 lat

j.w.

dzierżawa w drodze bezprzetargowej na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

4.

Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 120,35 m2 w tym na 15 m 2 gruntu znajduje się blaszak

przydomowy ogródek w na części gruntu znajduje się blaszak

dzierżawa na okres 5 lat

j.w.

dzierżawa w drodze bezprzetargowej na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

5.

Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 120,35 m2

 

przydomowy ogródek

dzierżawa na okres 5 lat

opłata ustalona na podstawie Zarządzenia B.M.i G . nr 100/2018

z dnia 10.12.2018 r. stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, termin płatności j.w.

dzierżawa w drodze bezprzetargowej na wniosek dotychczasowego dzierżawcydrukuj (sprzedaż w Szumiłowie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-17 13:28
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 13:34

Zakrzewo wykaz nieruchomości

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego , termin płatności

Uwagi

1.

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Nr 90/15 o pow. 1,410 ha

R -IV b ,R-V ,Ls - IV , W

 

KW TO1W/00024271/6

część działki o pow. 0,0600 ha

R-IV b grunty orne

przydomowy ogródek

czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza M.i G., nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r., stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

termin płatności ; 15 marca , 15 maja,15 września, 15 listopada,

 

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

2.

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

j.w

część działki o pow. 0,0500 ha

rola IV b

przydomowy ogródek

 

j.w.

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

3.

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 0,0500 ha rola - IV b

 

przydomowy ogródek,

 

j.w.

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

4.

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 0,0300 ha , R-V

przydomowy ogródek

 

j.w.

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

5.

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

 

j.w.

część działki o pow. 0,9000 ha rola IV b – 0,6500 ha

rola – V-0,1500 ha

produkcja rolna

j.w

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 20.04.2020 r. do 11.05.2020 r.

Radzyn Chełmiński , dnia 15.04.2020 r.drukuj (Zakrzewo wykaz nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-04-20 15:50

nieruchomości Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszone zostały w dniu 12.05.2020 r. okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży” „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ” „Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie ”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 41 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Niezabudowana działka, położona w Radzyniu Chełmińskim

przy ul. Widokowej , obręb 0015 Radzyń Chełmiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka,

położona w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Widokowej

342/5

KWTO1W/000

10297/3

rodzaj użytku.

R-III a, R-IV a

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

342/6

KWTO1W/000

10297/3

rodzaj uż.

R-III a grunty orne

0.0685 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0519 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” Południe -Zachód ” w Radzyniu Chełmińskim , uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. (Dz. Urz.. Woj..Kuj.-Pom. z dnia 10 maja 2011 r. , poz.878) teren działki oznaczony symbolem 25 MN -jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka jest nieuzbrojona.

Z uwagi na przebieg linii energetycznej występuje ograniczenie w zabudowie .

Dojazd do nieruchomości od strony ul. Tysiąclecia z drogi publicznej,

nieurządzonej.

 

j. w.

nieruchomość sąsiadująca z dz. nr 342/5 wymienioną w pkt.1

20.550,00 zł. netto plus 23% podatek VAT

25.276, 50 zł.

brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.570,00 zł. netto plus 23% podatku VAT

19.151,10 zł.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2020 r. 65 ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 41 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

Wysokość opłaty

czynszu dzierżawnego termin płatności

Uwagi

 

1.

 

 Lokal użytkowy o pow. 30,13 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi ; piwnicą , pom gospodarczym , garażem położony w Radzyniu Chełmińskim

ul. Podgrodzie 14

 

 

 

90

KW TO1W/00024055

lokal położony w budynku stanowiącym współwłasność z udziałem gminy 

0,1936 ha

udział gminy w nieruchomości wspólnej 6578/30403 części

 

Budynek mieszkalno-usługowy lokal użytkowy - prowadzenie usług weterynaryjnych

okres dzierżawy 10 lat

 Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mi G. Nr 38/2020 z dnia 06.05.2020 r. w wysokości 400,00 zł. netto plus podatek VAT 23% , płatny co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca z góry, rewaloryzowany raz w roku o stopień inflacji ogłoszony przez GUS począwszy , od stycznia każdego roku

 Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczony do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 41 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel użyczenia

Wysokość opłaty

czynszu

Uwagi

1.

 

Pomieszczenie socjalno- medyczne z zapleczem sanitarnym korytarzem i szatnią o łącznej pow. 31,20 m 2 położone w budynku OSP ul. Tysiąclecia 17 w Radzyniu Chełmińskim

354/3

KW TO1W/00023908/4

B-IV a Ps

0,4157 ha

 

umowa użyczenia na okres 3 lat

czerwiec 2020- 31maj. 2023 r.

na funkcjonowanie punktu Zespołu Podstawowego Ratownictwa Medycznego

nieodpłatnie, biorący w użyczenie pokrywa koszty opłat za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki

pomieszczenie wraz z zapleczem sanitarnym korytarzem ,szatnią z przeznaczeniem do oddania w użyczenie na wniosek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu ul. L. Rydygiera 15/17

 

 

 

drukuj (nieruchomości Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-12 14:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6069
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-24 10:57:14