Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


RGŚ.271.3.2011
Do wszystkich Wykonawców
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński ” /nr sprawy RGŚ.271.3.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484/ art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
 
 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński ” /nr sprawy RGŚ.271.3.2011/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Firma Wielobranżowa „LEDA” Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 66 /woj. łódzkie/
Cena: 935.313,39 zł /słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzynaście zł 39/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o.
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 /woj. mazowieckie/
1.025.415,90 zł
91
2
WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY
Andrzej Zbigniew Sieradzki
87-800 Włocławek, ul. Botaniczna 25 A /woj. kujawsko-pomorskie/
813.291,94 zł
--
3
FIRMA WIELOBRANŻOWA „LEDA” Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 66 /woj. łódzkie/
935.313,39 zł
100
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Otrzymują:
-  Wykonawcy (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)
-  a/a
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2011-08-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-08-04 10:06

RGŚ.271.3.2011

Do wszystkich Wykonawców

 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy RGŚ.271.3.2011/.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) informuje, że wpłynęły następujące zapytania co do treści SIWZ:
 
Dnia 14 lipca 2011r. wpłynęły zapytania następującej treści:
 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną osadniki gnilne muszą spełniać wymagania normy: PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1. Czy do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 i załączyć protokoły z badań wykonane przez notyfikowane laboratorium zawierające wszystkie badania istotnych właściwości dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z normą, tj.: wymiary, szczelność, objętość, wytrzymałość, przepustowość hydrauliczną?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drenażu PCV fi 110, który posiada aprobację techniczną IOŚ i wykonany jest z rur PCV fi 110 z bocznymi perforacjami o jednakowej głębokości nacięć?
Opisane z projekcie technicznym rury o różnej głębokości nacięć posiadające aprobaty techniczne produkowane są w Polsce wyłącznie przez jednego producenta. Dostępne na rynku rozwiązania rur drenażowych innych produktów są dopuszczalne do stosowania w budownictwie ponieważ posiadają oznakowanie B (aprobata techniczna IOŚ).
 1. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie osadników jednokomorowych polietylenowych, które posiadają Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 oraz są produkowane zgodnie z normą   PN-EN 12566-1/A1?
 2. W dokumentacji projektowej opisano osadniki – dla rodziny 7-8 osobowej osadnik 4000 l, zaś dla rodziny 9-10 osobowej osadnik 5000 l. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników łączonych tzn. zamiast osadnika 4000 l – 2 osadników  2000 l łączonych szeregowo jeden po drugim oraz zamiast osadnika 5000 l – 2 osadników 2000 l i 3000 l łączonych szeregowo jeden po drugim?
WYJAŚNIENIA SIWZ DO W/W ZAPYTAŃ:

Ad. 1
Tak - do oferty należy dołączyć Deklaracje Zgodności.

Ad. 2
Zgodnie ze specyfikacją w rurach muszą być wykonane poprzeczne nacięcia o grubości 4-8mm o zmiennej wysokości i tylko takie rury dopuszczamy.

 Ad. 3
Zgodnie ze specyfikacją osadnik musi mieć częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra i tylko takie zbiorniki dopuszczamy.
 
Ad. 4
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mniejszych osadników łączonych szeregowo jeden po drugim. Należy zastosować osadniki o pojemnościach zgodnie z dokumentacją projektową.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2011-07-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-07-19 14:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.06.2011 pod numerem 178585 - 2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński polegającego na wykonaniu 87 sztuk przyłączy kanalizacji ściekowej z odprowadzeniem do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński, w następujących miejscowościach: Czeczewo - 8 szt. Gawłowice - 2 szt. Gołębiewo - 11 szt. Kneblowo - 5 szt. Mazanki - 7 szt. Nowy Dwór - 5 szt. Radzyń Chełmiński - 1 szt. Radzyń Wieś - 4 szt. Radzyń Wybudowanie - 7 szt. Rywałd - 11 szt. Stara Ruda - 7 szt. Szumiłowo - 8 szt. Zakrzewo - 10 szt. Zielnowo - 1 szt. Razem: 87 szt. Roboty budowlane obejmują wykonanie 87 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnych z odprowadzeniem do zespołu urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gruntu. Zamawiający posiada dokumentację techniczną dla wyżej wymienione 87 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, która stanowi załącznik do SIWZ i będzie dostępna na stronach internetowych oraz w siedzibie zamawiającego (strona internetowa: bip.radzynchelminski.pl). Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki do SIWZ z podziałem na 87 obiektów..

załaczniki:

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-06-30 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7824
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-08-04 10:06:29