Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wyniku naboru

KD.2110.2.2023.GE

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminyw Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Stanowisko: Sekretarz Gminy

 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Gabriela Erdmańska zamieszkała Radzyń Chełmiński.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Gabriela Erdmańska spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-06-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-06-19 14:20

informacja o naborze

KD.2110.2.2023

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy:  Sekretarz Gminy  


III. Wymagania niezbędne:

1.  obywatelstwo polskie;

2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.  wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja;

4. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w zespole.

3.    Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność.

4.    Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  organizacja pracy Urzędu Gminy, koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska;

2. nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji;

3.  przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;

4. wspomaganie Burmistrza przy ustalaniu zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu oraz podział zadań pomiędzy referaty;

5. przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym;

6.  prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;

7. nadzór nad poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Burmistrza i Rady Gminy;

8.  dekretowanie poczty;

9.  udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach jej Komisji;

10.usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;

11.kontrola dyscypliny pracy;

12.nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie;

13.nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania pism, interpelacji, skarg i wniosków;

14.nadzór nad wyborami i referendami;

15.sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;

16.wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku Urzędu.

3. Budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).

4. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosił więcej niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny,

2.    życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,  

6.    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

7.   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8.  podpisana klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie szerszym niż wynikają z przepisów ustawy stanowiąca załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

9.    oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna wraz z zgodą  oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Opisane kserokopie dokumentów „za zgodność z oryginałem” może dokonać własnoręcznie kandydat.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko: Sekretarza Gminy  w terminie do dnia  5 czerwca 2023r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                  

drukuj (informacja o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-05-23 13:11

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

drukuj (Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-05-23 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1440
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-19 14:20:46