Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

informacja o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza nabór na stanowisko pracy

Referenta w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w Referacie Finansowym

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy:  Referent  

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 1. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) do naboru może przystąpić osoba, która: jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:
  1. wykształcenie wyższe lub średnie,
  2. posiada minimum 2 letni staż pracy w administracji samorządowej (umowa o pracę),
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera.
 3. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie.  

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie syntetyki Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński oraz Urzędu Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej dla projektów unijnych.
 3. Prowadzenie analityki: -  kosztów i wydatków jednostki Urzędu Miasta i Gminy.
 4. Potwierdzanie prawidłowości sald rozrachunkowych z kontrahentami.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 6. Dekretacja oraz numeracja dowodów księgowych.
 7. Uzgadnianie danych wynikających z ewidencji analitycznej (pomocniczej i szczegółowej) z danymi wynikającymi z ewidencji syntetycznej.
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na II piętrze w budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.),
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6 %.


Spośród kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania konkursowe, pierwszeństwo przy zatrudnieniu mają osoby posiadające stopień niepełnosprawności.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Referenta”  w terminie do dnia  3 stycznia 2019r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                  

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim dostępny jest na stronie BIP: https://www.bip.radzynchelminski.pl/plik,7402,w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-tym-na-kierownicze-stanowiska-urzednicze-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-radzyniu-chelminskim.pdf.

 

drukuj (informacja o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-12-20 14:08

klauzala informacyjna dla kadydatów

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2018-12-20 14:14

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-12-20 14:14

Informacja o wyniku naboru

KD.2110.1.2018.GE

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Stanowisko: Referent

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Ewelina Bojanowska zamieszkała Czeczewo.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Bojanowska spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-01-14 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-20 14:13:58