Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński, dn. 11 kwietnia 2012 r.

KD.271.1.2012.GE
Do wszystkich Wykonawców
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: „Kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński”
/nr sprawy KD.271.1.2012/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429/ art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nadostawy: „Kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.1.2012/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” Tomasz Jasiak
88-100 Inowrocławul. Morelowa 11 /woj. kujawsko - pomorskie/
Cena: 151.536,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć zł 00/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
Ilość uzyskanych punktów
1
„POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski
Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk /woj. pomorskie/
213.528,00 zł
71%
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Franciszek Żywiczyński
88-210 Dobre, Krzywosądz /woj. kujawsko-pomorskie/
230.748,00 zł
66%
3
Produkcja-Handel-Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
87-100 Toruń, ul. Koniuchy 21A/43 /woj. kujawsko-pomorskie/
174.955,20 zł
 87%
4
Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” Tomasz Jasiak
88-100 Inowrocław, ul. Morelowa 11 /woj. kujawsko-pomorskie/
151.536,00 zł
100%
5
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno,  ul. 1 Maja 61 /woj. kujawsko-pomorskie/
 
188.731,20 zł
80%
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Otrzymują:
- adresat (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną) 
- a/a           
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2012-04-11
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-04-11 11:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA DOSTAWY KAMIENIA WAPIENNEGO DLA GMINY MIASTO I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.03.2012r. pod numerem: 68361 – 2012

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-03-26 12:38
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Na dostawy kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.03.2012r. pod numerem: 68473 - 2012;

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 14:10:12