Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 726 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu 236 podstron posiada nazwy powtarzające się i/lub nie posiadająceo sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy będą sukcesywnie uzupełniane. Przynajmniej na 3 podstronach znajdują się "udawane" listy - wykazy będą sukcesywnie formatowane jako listy numerowane/nienumerowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-19.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu Urzędu, urzad@radzynchelminski.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 688 60 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim znajduje się w kamienicy, przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia. Główne wejście znajduje się na elewacji podłużnej budynku od stronyul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego poprzez schody. Drugie wejście jest usytuowane nz tyłu budynku od strony ul. Ogniowej. Oba wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do wejścia głównego prowadzą schody zapewniające dogodny dostęp, a dojście do schodów zapewniają brukowane chodniki (polbruk). Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji – parter oraz piętra, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – obsługa dla tych osób odbywa się na parterze budynku.

W bliższym otoczeniu znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Z miejsca postojowego, w szczególności wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością umożliwiony jest dostęp do budynku Urzędu poprzez chodniki brukowane (polbruk) i wejście od ulicy Ogniowej.

Urząd nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Toalety znajdują sięna parterze.

Planuje sięw przyszłości systematycznie poprawiać dostępność architektoniczną dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez poszerzenie korytarzy, wybudowanie windy oraz szerokich schodów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-19 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7704
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-19 11:31:46