Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,,Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Radzyń Chełmiński.” /nr sprawy KD.271.4.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń /woj. kujawsko-pomorskie/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Radzyń Chełmiński
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.05.2012 r. pod numerem: 115601– 2012

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Radzyń Chełmiński,,. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi,, Oś. 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: a) budowa placu i chodników b) budowa instalacji odwadniającej c) zieleń i mała architektura. Podstawowy zakres robót jest następujący: a) roboty ziemne, b) rozbiórka elementów betonowych, c) budowa chodnika i placu z szachownicą z kostki betonowej gr. 6 cm - 614,71 m2. d) budowa instalacji odwadniającej, e) wykonanie trawników dywanowych - 235,00 m2, f) dostawa i montaż ławek stalowo - drewnianych (180x55x45) - 8 szt. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający..

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9537
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-13 10:18:22