Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.radzynchelminski.pl, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość
opłat

Termin
wnoszenia
opłat

Forma
zbycia

Uwagi

DÄbieniec

działka nr 22 o pow. 0,4800 ha, KW 25298, powierzchnia dzierżawy 0,0100 ha

nieruchomość gruntowa, grunty orne III a

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren zagospodarowany pod działalnością handlową

178,00 zł netto,

40,94 zł VAT,

218,94 zł brutto

do 25 dnia każdego miesiąca trwania umowy

dzierżawa, tryb bezprzetargowy, na okres 2 lat

dzierżawa na wniosek zainteresowanego

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość
opłat

Termin
wnoszenia
opłat

Forma
zbycia

Uwagi

Radzyń Chełmiński

działka nr 28 o pow. 0,0620 ha, KW 24292

nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo, grunty orne IV a

brak miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

według aktualnie obowiązujących stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

cztery raty do 15.03, do 15.05, do 15.09, do 15.11 każdego roku trwania dzierżawy

dzierżawa, tryb bezprzetargowy, na okres jednego roku

dzierżawa na wniosek zainteresowanego

Stara Ruda

działka nr 48/2 o pow. 0,0900 ha, KW 24099

nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo, grunty orne III b

brak miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

według aktualnie obowiązujących stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

cztery raty do 15.03, do 15.05, do 15.09, do 15.11 każdego roku trwania dzierżawy

dzierżawa, tryb bezprzetargowy, na okres 2 lat

dzierżawa na wniosek zainteresowanego

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-12-28 09:03
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 10:58

Informacja o zbiórkach pieniędzy

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-12-16 13:54

Informacja o możliwości skladania ofert


 
Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę na zadanie p/n:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2016 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

Likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Młodzieży i Osób Doroslych Niepełnosprawnych w Radzyniu Chełmińskim

04.01.2013 roku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Młodzieży i Osób Doroslych Niepełnosprawnych w Radzyniu Chełmińskim na Zebraniu Walnym podjęło uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Orzeczeniem sądu rozpoczął się proces likwidacji. W 2015 roku Stowarzyszenie poczyniło wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa Chodubska

drukuj (Likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Młodzieży i Osób Doroslych Niepełnosprawnych w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-12-07 14:16

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-11-26 13:31

przetarg

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 III przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w

Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu

o pow. użytkowej 25 m2, położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński stanowi własność mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzń Chełmiński nieruchomość położona jest na terenie " MN obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z możliwością zabudowy usługowej " Działka podłączona jest do infrastruktury technicznej t.j. energii elektrycznej i wody .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławacza nieruchomości wynosi : 17.424,80 zł. zawiera 23% stawkę podatku VAT (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złotye 80/100 groszy ).

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 400 zł.

W/w nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu (PLN), przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński,

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.12. 2015 r. w wysokości

2.600,00 zł. (słownie:dwa tysiące sześćset złotych ). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu MiG. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia,unieważnienia, odwołania,roztrzygnięcia przetargu na wskazane konto przez uczestników przetargu .

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, pełnomocnicy, pełnomocnictwo do uczestnicwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego) , w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą , aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej , NIP oraz ewentualne pełnomocnictwa , małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka .

W przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę będacą cudzoziemcem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

( Dz.U. z 2004 , Nr 167 , poz. 1758 późn. zm.) .

Przetarg odbędzie się dnia 21.12.2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 20 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył sie dnia 02.09.2015 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 20.10.2015 r.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG przez pracowników urzędu, pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Radzyń Chełmiński, dnia 20. l1.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-11-20 14:45

Wykaz nieruchomosci na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
 II przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w
Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu
o pow. użytkowej 25 m2, położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński stanowi własność mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Oferta na organizację zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006-2007

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

„Organizacja  zajęć  sportowych  dla dzieci  rocznik 2006- 2007 z zakresu  piłki  nożnej.”

Oferta z dnia  09.09.2015r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew. 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  16.09.2015r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-09-10 14:09

Oferta na organizację zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006-2007

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2015-09-10 14:17

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-09-10 14:15

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
 I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w
Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu
o pow. użytkowej 25 m2, położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński stanowi własnośc mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.) podaje do
publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński
wywieszony został w dniu 09.06.2015 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” Informację zamieszcza
się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchości rolnych

Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości
rolnych położonych w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński oznaczone jako działki ewidencyjne o numerach : 239/7 pow. 0,0100 ha , 239/8 pow. 0,1100 ha, 239/9 pow. 0. 8900 ha, 239/10 pow. 0.1900 ha, stanowiące własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :
Nr 239/7 o pow. 0,0100 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024263/7 położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów-tereny rolne
I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :
Nr 239/8 o pow. 0,1100 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024264/4 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- tereny rolne,
I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :
Nr 239/9 o pow. 0,8900 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024265/1 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- tereny rolne,
Wadium wynosi 5.800,00 zł. (pięć tysięcy osiemset złotych)
I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :
Nr 239/10 o pow. 0,1900 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024266/8 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- tereny rolne ,Wykaz nieruchomosci stanowiących wlasność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2015 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2015-03-04 15:02

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-03-04 15:02

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518 ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 03.03.2015 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-03-04 09:03

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2015 realizacji zadania:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 100.000,00 zł. Umowa zostanie podpisana dnia 11.02.2015r


Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o wyniku konkursu)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-02-10 13:53

Ogłoszenie na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2015 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej ,siatkówki plażowej ,tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 100.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

 1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką  wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
 2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
 3. Określenie ilości uczestników.
 4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
 • inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
 • inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
 1. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 04.02.2015 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 23). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2014r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.02.2015r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 57.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-01-13 14:19

załaczniki do ogloszenia na wykonanie zadań publicznych

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2015-01-13 14:26
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2015-01-13 14:26
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2015-01-13 14:26

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-01-13 14:22

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2015 wyceny nieruchomości, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Informacja o możliwości skladania ofert na dostawę

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę p/n:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2015 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

III przetarg ustny nieograniczony


 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 138/1 o pow. 161 m2 na gruntach ornych klasy III a
KW TO1W /00025304/4 . Działka zabudowana jest budynkiem o pow. 54m2 byłego sklepu GS, położona w miejscowości Radzyń Wieś , obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński.

Przetargi

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 90/27 o pow. 0,2458 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023433/3 , położonej  w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa,IVb,ŁIV,W. Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji, z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej . Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna, tereny rolne i leśne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 18.509,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych) + 23 % podatku VAT.

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 90/29 o pow. 0,2738 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023435/7 , położonej  w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne

kl.R IVa IVb, Ls IV i W. Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji, z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna, tereny rolne i leśne. Na działce znajduje się słup elektryczny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 18.555,00 zł. słownie          ( osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych). + 23 % podatku VAT .

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 2.500,00 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ) na każdą działkę oddzielnie w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 04.12.2014r.

Wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu . Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatów szacunkowych w wysokości 350,00 zł. za każdą działkę.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 09 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG pokój Nr 14 lub telefonicznie . (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Radzyń Chełmiński, dnia 07.11.2014 r.


 


 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 14:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-07 14:49

Przetargi

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 447 o pow. 0,0334 ha , KW TO1W/00023483/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 10.681,32 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 1.400,00 zł. (słownie tysiąc czterysta złotych ).

 I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/2 o pow. 0,0221 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej w Radzyniu Chełmińskim ( Zielona Góra) Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 7.067,58 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 800,00 zł. ( słownie osiemset złotych ).

Działki Nr 447 i 342/2 zbyte zostaną łacznie z uwagi na małą powierzchnię .

Wadium należy wpłacić łącznie w wysokości : 2.200,00 zł. ( słownie : dwa tysiące dwieście złotych ).

I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/4 o pow. 0,0719 ha, KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ). Nieruchomość wolna jest od długów , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu , w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 15KV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.993.62 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 2.800,00 zł.( słownie: dwa tysiące osiemset złotych).

I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/5 o pow. 0,0685 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu , w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 15KV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.906.30 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 2.600,00 zł.( słownie: dwa tysiace sześćset złotych)

I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/6 o pow. 0,0519 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ). Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy . Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 15KV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 16.597,62 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 2.000,00 zł. (słownie dwa tysiące złotych).

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/9 o pow. 0,0692 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ). Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw

 

 

rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.130.16 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 2.500,00 zł. (słownie dwa tysiące piećset złotych ).

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/10 o pow. 0,0698 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ( Zielona Góra ) Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.322.04 zł. w tym 23% podatku VAT .

Wadium wynosi : 2.800,00 zł. ( słownie: dwa tysiące osiemset złotych ).

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/11 o pow. 0,0725 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 23.185.50 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 3 000,00 zł. ( słownie : trzy tysiące złotych ).

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki : Nr 342/8 o pow. 0,0219 ha ,R III a , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim ( Zielona Góra ).

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 7.003,62 zł. w tym 23% podatku VAT .

Wadium wynosi 1.000,00 zł. ( słownie : tysiąc złotych ).

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki Nr 452 o pow. 0,0224 ha , KW TO1W/00024052/5 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra) .

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 7.163,52 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 1.050,00 zł. (słownie : tysiąc pięćdziesiąt złotych )

Wadium dla działek 452 i 342/8 wynosi : łącznie 2.050,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych ).

Działki Nr 452 i 342/8 zbywane są łącznie z uwagi na małą powierzchnię i kształt.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla południa zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński , zatwierdzonym Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Działki są nieuzbrojone . Dojazd do nieruchomości o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej Nr 103/1 o pow. 0,1600 ha, R-III b grunty rolne, położonej w Mazankach gm. Radzyń Chełmiński ,KW TO1W/00024724/7 .

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 3.856,00 zł.

 

 

 

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński ,zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/228//09 Rady Miejskiej Radzynia

Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. teren jest przeznaczony pod uprawy rolne .

Wpłata wadium wynosi : 700,00 zł. (słownie : siedemset złotych )

Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 240 ,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium w gotówce w kwotach podanych wyżej dla każdej działki .

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 28.11.2014r .

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - notarialnej . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wpłaty wadium ,dowód tożsamości , pełnomocnictwa należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty wyceny nieruchomości w kwocie 200,00 zł. do każdej z działek .

Przetarg jest ważny bez wzgledu na liczbę uczestników przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postapienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Przetargi odbędą się dnia 04.12.2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pokój Nr 20 w kolejności zawartej w ogłoszeniu . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje, że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargów szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie MiG pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (Przetargi)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-11-04 15:10

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-10-06 14:57

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 ) podaje do publicznej
wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
wywieszony został w dniu 22.09.2014 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”. Informację zamieszcza się
na stronie internetowej urzędu :http://bip.radzynchelminski.pl/.

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych


 I przetarg ustny nieograniczony :
 na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 445 - obręb Radzyń Chełmiński o pow. 0,0416 ha ,R III a , KW TO1W/00023481/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .
I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż działki rolnej :
Nr 108/1 - obręb Gołębiewo o pow. 1.2200 ha , KW TO1W/00026472/9 położonej  w Gołebiewie gm. Radzyn Chełmiński .

I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 138/1- obręb Janowo o pow. 161 m2 na gruntach ornych klasy III a KW TO1W /00025304/4 .
Nieruchomości zbywane są bez pomiarów geodezyjnych.
W

Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518 ) podaje do
publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
wywieszony został w dniu 26.06.2014 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ” Informację
zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-06-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-26 08:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-26 08:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-12 13:51

Oferta organizacji pozarządowej

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Promocja wolontariatu młodzieżowego. Radzyń Chełmiński  Fabryką Dobra

Oferta z dnia  06.05.2014r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  22.05.2014r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-05-13 11:05
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2014-05-13 11:08

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-05-13 11:06

Ruiny zamku i fosy - dzierżawa

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na podstawie uchwały Nr XXXIV/285/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego na okres 10 lat

Adres nieruchomości

ul. Ludwika Waryńskiego, 87-220 Radzyń Chełmiński

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów

Działka Nr 11, obręb ewidencyjny Radzyń Chełmiński

Powierzchnia nieruchomości

12.000 m2, dotyczy ruin zamku i fosy bez placu zamkowego

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana ruinami zamku

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość będzie wydzierżawiona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjno-rekreacyjno-turystycznej

Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia zawarcia umowy na okres 10 lat.

Wysokość opłaty będąca stawką wyjściową do przetargu

20.000 zł (netto) plus 23% VAT/rocznie

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w miesiącu lipcu każdego roku trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat

Stawki opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawą nieruchomości podlegać będą corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS i ze skutkiem od 1 marca każdego kolejnego roku obowiązywania umowy

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu ograniczonego dla osób, które nie posiadają zaległości pieniężnych wobec Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni tj. od 3 kwietnia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Wykaz podlega publikacji w lokalnej prasie (Gazeta Pomorska), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu.

drukuj (Ruiny zamku i fosy - dzierżawa)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-04-03 15:06

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

z terenu miasta i gminy za 2013 rok.

Na podstawie art.5a. ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 07 stycznia 2013r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2013r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

 1. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.”
 2. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.”

Do realizacji tych zadań zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 14 lutego 2013r. zawarto z w/w organizacją umowę Nr OKZ.524.5.2013r. na realizację drugiego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 2 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu halowego turnieju piłki nożnej z udziałem innych drużyn amatorskich. Celem tego zadania było zwiększenie zamiłowania i uaktywnienie osób dorosłych w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z innymi drużynami.

Dnia 30 kwietnia 2013r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Dnia 14 lutego 2013r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2013r. na realizacje pierwszego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 52 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. Celem zadania  było podniesienie poziomu wyszkolenia młodzieży, dzieci i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, osób dorosłych z zakresu tenisa stołowego oraz wzrost zamiłowania do uprawiania sportu.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 40 osób oraz rozegrano 65 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 28 meczy.

Dnia 29 stycznia 2014r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Polskie Stowarzyszenie „Moo Duk Kwan Tang Soo Do” wniosku na realizację zadania p/n „ Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i ich popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”, zawarto w dniu 21 sierpnia 2013r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.8.2013r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 3 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu do treningu, co korzystnie wpłynęło na podniesieniu umiejętności i kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osiągnięciu wysokich wyników sportowych na arenie krajowej.

 Dnia 21 października 2013r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

drukuj (Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-03-06 11:52

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia ...

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

Oferta z dnia  26.02.2014r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 07.03.2014r na adres  e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia ...)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-02-26 14:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:25

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-02-26 14:41

Wyniki konkursu na organizację zajęć sportowych

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2014 realizacji zadania:

 

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.


Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 57.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu  10.02.2014r.
 

.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Wyniki konkursu na organizację zajęć sportowych)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-02-05 13:54

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2014 wyceny nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z  2010 r.  Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami )

wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 16.01.2014 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ” Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Postępowania na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla do pojazdów i sprzętu będących własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2014.

Konkurs - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2014 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania: 

Zadanie  

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 57.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferta na zadanie powinny zawierać w szczególności:

1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 31.01.2014 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 23). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2013r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.02.2014r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 52.000,00 zł
 2. Zadanie:
  Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.500 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

drukuj (Konkurs - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-01-08 10:33

Dostawa oleju napędowego , benzyny bezołowiowej w roku 2014 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński


 

Radzyń Chełmiński, dnia 18.12.2013r.
 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

tel./fax (056) 6886087

 

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę

zgodnie z art. 4 pkt.8 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240z późn. zm.) na zadanie p/n:

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2014 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

1. Przedmiot zamówienia:

- olej napędowy w ilości około 9000 litrów

- benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 1100 litrów

 

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Dostawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu. Dostawca musi posiadać stację na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

2. Termin wykonania zamówienia:

09.01.2014r -31.12.2014 r.

3.Oferent oblicza cenę w/g następującej kalkulacji:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście. Cena brutto zostanie obliczona w następujący sposób: Wykonawca poda cenę jednostkową netto  1 litra oleju napędowego oraz cenę jednostkową benzyny bezołowiowej 95. W cenie uwzględni wszystkie  koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Następnie pomnoży ceny jednostkowe netto przez ilość szacunkową, otrzymując tym samym wartość netto dla każdej pozycji. Zsumuje wartości netto otrzymując cenę netto oferty. Następnie poda % stawkę i wartość  podatku VAT.  Następnie poda wysokość upustu brutto udzielonego na każdym litrze oleju napędowego i beznzyny bezołowiowej 95, zaś w ostatniej kolumnie poda wartość brutto. Ceną oferty będzie suma wartości brutto za dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95. Ceny jednostkowe, wartości netto jak i cena końcowa powinny zostać podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zł /PLN/.

 Zasady zaokrąglania:

Jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 5-9, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np.

jeżeli wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.689 zł po zaokrągleniu da 65.539.69zł. Jeśli na

trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 0-4, dokonujemy zaokrąglenia w dół; np. jeżeli

wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.643 zł. po zaokrągleniu da 65.539.64 zł.

Przykładowe obliczenie

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Szacunkowa ilość

Cena jednostkowa

Wartość netto

Podatek Vat

Upust od ceny jednostkowej

Wartość zamówienia brutto

1

Olej napędowy

litr

9000

5,00 zł

45.000,00 zł

10.350,00 zł

0,20 zł

56.550,00 zł

2

Brnzyna bezolowiowa 95

litr

1100

5,00 zł

5.500,00

1.265,00zł

0,20zł

 

6.545,00 zł


 

Cena podana w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia należy traktować jako ceny zmienne obowiązujące w dniu złożenia oferty, a później w dniu tankowania, natomiast wysokość udzielonego upustu dla 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej 95 jako ostateczne w okresie obowiązywania umowy.


 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście  będącą sumą wartości brutto za dostarczony olej napędowy i benzyny bezołowiowej 95.

 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 100% wartości kryterium, co odpowiada 100 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:

C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
X – ilość uzyskanych punktów
                              
X = (C n * 100 pkt.)/ C b
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 100.
Zamawiając udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7..Dostawca gwarantuje jakosc produktów zgodna z normami PN-EN228, PN-E590.

8.Dostawca zapewni zamawiajacemu tankowanie pojazdów bezgotówkowo.

9.W razie stwierdzenia wad jakosciowych produktów zamawiajacy zgłosi niezwłocznie pisemna reklamacje do Dostawcy, który zobowiazany jest rozpatrzyć reklamacje w ciagu 14 dni od daty jej otrzymania.

10.Zamawiajacy zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez wykonawce faktury VAT.Zapłata za paliwo nastąpi zgodnie z przedstawioną ofertą przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Częstotliwość wystawiania faktur 2 razy w miesiącu.

11.Za termin zapłaty przyjmuje sie date obciażenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

12. Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

13.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 07.01.2014 r do godziny 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2014 r o godzinie 10 30.

 

                                           Burmisrz Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                     Krzysztof Chodubski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-12-19 09:45

Oferta w trybie bezkonkursowym

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,  z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł
 2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia. Zlecenie zdania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dniach 21.08.2013 r. do 21.09.2013 r.

Oferta z dnia 05.08.2013 r.

pytania i wątpliwości należy kierować pod numer 56 (6886087) wew. 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 14.08.2013 r. na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2013-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-07 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-07 11:54

Oferta w trybie bezkonkursowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2013-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-07 12:26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński   wywieszony został w dniu 27.06.2013 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży ”  . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu :

http://bip.radzynchelminski.pl/.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2013-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-28 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-28 09:28

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-28 09:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 23.05.2013 r. na okres

21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu :

http://bip.radzynchelminski.pl/.

 

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-05-27 13:37

Wyniki II konkursu ofert na stanowisko Kierownika SPZOZ

Ogłoszenie o wyniku II
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach II  konkursu ofert na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzyniu Chełmińskim  z dnia 03.04.2013r. Na  w/w ogłoszenie  wpłynęła  do dnia 25 marca   2013r  jedna  oferta. Z uwagi na brak  wymaganej ilości  kandydatów (2 oferty)  konkurs  nie został  rozstrzygnięty. Komisja  zaproponowała  dalsze postępowanie  zgodnie z art.49 ust.4  ustawy  o działalności  leczniczej. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Wyniki II konkursu ofert na stanowisko Kierownika SPZOZ)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-04-04 15:03

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

z terenu miasta i gminy za 2012 rok.

 

Na podstawie art.5a. ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 05 stycznia 2012r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie, mając na celu przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

1. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.”

2. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.”

Do realizacji tych zadań zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 14 lutego 2012r. zawarto z tą organizacją umowę Nr OKZ.524.5.2012r. na realizację drugiego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 2 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu halowego turnieju piłki nożnej z udziałem innych drużyn amatorskich. Celem tego zadania było zwiększenie zamiłowania do sportu oraz uaktywnienie osób w wieku średnim.

Dnia 14 kwietnia 2012r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe)  z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie               z celem na jaki została przekazana.

Dnia 14 lutego 2012r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2012r. na realizacje pierwszego zadania i przekazanie dotacji w wysokości 52 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. Celem zadania  było podniesienie poziomu wyszkolenia młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób, tj. 30 osób – młodzież, oraz 30 osób – dorośli. Przeprowadzano dwa treningi w tygodniu oraz rozgrywano po jednym meczu tygodniowo. Wyszkolono również 6 osób dorosłych w zakresie tenisa stołowego przeprowadzając jeden trening w tygodniu oraz rozgrywając po jednym meczu tygodniowo.

Dnia 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie wniosku na realizację zadania p/n „ Organizacja Festynu Rodzinnego dnia 14.07.2012r. dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” zawarto w dniu 09 lipca 2012r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.11.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2.500,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński festynu rodzinnego, który miał na celu integrację społeczności lokalnej.

 Dnia 23 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński wniosku na realizację zadania p/n „Organizacja i przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla uczestników V Rajdu Pana Samochodzika i Templariuszy dnia 22.09.2012r.” zawarto w dniu 18 września 2012r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.13.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2.500,00 zł. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu oraz organizacji pikniku integracyjnego dla uczestników Rajdu.

Dnia 23 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 87,65 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Zwroty niewykorzystanej dotacji nastąpiły w dniu 10 października 2012r. w wysokości 19,13 zł oraz w dniu 31 października 2012r. w wysokości 289,56 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” wniosku na realizację zadania p/n „ Współorganizacja z Samorządem Miasta Wąbrzeźna i Kowalewa Turnieju piłki halowej na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym” zawarto w dniu 30 listopada 2012r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.14.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na pomocy w organizacji  oraz udział w rozgrywkach sportowych w turnieju charytatywnym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dnia 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 96,25%, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Zwrot niewykorzystane dotacji w wysokości 74,99 zł nastąpił w dniu 11 listopada

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj (Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-04-04 15:13

II ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ogłasza II konkurs na stanowisko  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  ( Dz. U. Z 2012r poz. 182 ) oraz w oparciu o zatwierdzony przez komisję konkursową Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

I  Wymagane kwalifikacje kandydata :

1. posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),

2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym  albo ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,

4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

II Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

4. dokumenty potwierdzające 5-letni staż na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające

3-letni staż pracy i ukończenie studiów na kierunku zarządzanie,

5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy,

8. koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   w Radzyniu Chełmińskim w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,

9. kserokopię dowodu osobistego,

10. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r Nr 1010, poz.926 z późniejszymi zmianami ).

Dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją : „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński do dnia  25 marca 2013r. Na kopercie należy również umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej.

IV  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

1. Przewiduje się , iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych, określonych w punkcie III,

2. Przewiduje się , iż powiadomienie pisemne kandydatów biorących udział w konkursie o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 14 dni  od dnia ostatniego posiedzenia Komisji konkursowej.

V  Udostępnienie materiałów informacyjnych:

Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję konkursową w dniu 06.12.2012r jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl).

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 w pokoju nr  21  w godzinach   800 - 1500   w  okresie od 20.02.2013r. do  22.03.2013r., zapoznanie się z rozmieszczeniem  pomieszczeń w budynku przychodni  udostępnione będzie w każdy poniedziałek w godzinach 1300 - 1500  przez wyznaczoną osobę.

VI  Dodatkowe informacje:

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego Nr  XIX / 175 / 12 z dnia 16 listopada 2012 roku.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

3. Z wybranym kandydatem  zostanie zawarty stosunek pracy na podstawie umowy   cywilno- prawnej na okres  6  lat.

4. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie lub niekompletne Komisja konkursowa pozostawi bez rozpatrzenia, o czym Przewodniczący Komisji konkursowej powiadomi zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.

5. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego (www.bip.radzynchelminski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta               i Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-02-15 13:29

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach  konkursu ofert na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzyniu Chełmińskim w dniu 14.02.2013r. Na  w/w ogłoszenie  wpłynęły  do dnia 21 stycznia  2013r dwie oferty. Z uwagi na  fakt  wycofania  w dniu 12.02.2013r jednej oferty  Komisja  poinformowała  Burmistrza  Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim o braku  wymagalnej  przepisami  ilości  ofert  i negatywnym zakończeniu  postępowania  konkursowego , zobowiązując  Przewodniczącego  Komisji  do  przekazania  Burmistrzowi  informacji  o  ogłoszenie  drugiego  konkursu  na stanowisko  kierownika SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-02-15 12:57

Ogłoszenie o wyniku  postępowania konkursowego

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2013 realizacji zadań:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2013r.
   

 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia
  w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.500,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o wyniku  postępowania konkursowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-02-12 22:40

Informacje o nieruchomościach na sprzedaż

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  wywieszony został w dniu 30.01.2013 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży”. Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gmniny Radzyń Chełmiński
Nr 10 /2013 z dnia 29.01.2013 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki
KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Lokal mieszkalny o pow. 77,65 m2 składający się z trzech pokoi , kuchni i łazienki , do lokalu przynalezy piwnica o pow. 18,17 m2 w budynku Rywałd 46 gm. Radzyń Chełmiński udział w nieruchomości wynosi : 9582/72297 części

124/12 KW TO1W /00026457/8

Lokal mieszkalny położony w budynku poszkolnym w Rywałdzie Nr 46 na działce o pow. 908 m2

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , działka na której znajduje się budynek figuruje jako ” MU -Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,usługowej,

drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu,rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej”

82.970,00 zł.

1.203,00 zł. wartość współudziału w gruncie

Sprzedaż lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sieprnia 1997 r.(Dz.U. Nr 102 ,poz.. 651z 2010 r.) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

drukuj (Informacje o nieruchomościach na sprzedaż)

przetarg: lokal mieszkalny o pow. 54,80 m2, Radzyń Wieś

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

II  przetarg ustny  nieograniczony 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  o powierzchni 54,80 m2 położonego w miejscowości Radzyń Wieś  5,  obręb geodezyjny Janowo  gm. Radzyń Chełmiński na działce Nr  107 
o pow. 1400 m2 , składający się z  dwóch pokoi , kuchni , łazienki  położony na parterze budynku  ,  zapisany w Księdze Wieczystej  TO1W /00025302 /0  .Do lokalu  przynależą   piwnica o pow. 8,15 m2 , pomieszczenie w budynku gospodarczym na podwórku , o pow. 8,51 m2 , garaż o pow. 19,04 m2 .Udział  do lokalu wynosi 9050/20215 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz cześci budynku  i urządzenia  , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .Lokal znajduje się w budynku  w  którym mieści się świetlica wiejska.
Lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .Dla nieruchomności  brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy  Radzyń Chełmińśki ,  działka figuruje jako  MN  - obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej z możliwością  realizacji zabudowy usługowej , drobnej wytwórczości o charakterze nieuciązliwym .
Cena wywoławcza lokalu  mieszkalnego  wynosi  :  33.600, 00 zł.  brutto .
(słownie : trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych ).
 Przetarg odbędzie się dnia 12 lutego  2013 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  pokój Nr 20 .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie przelewu gotówki
w wysokości  5.000,00 zł. ((słownie: pięc tysiecy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr  77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  07.02.2013r.
Na dowodzie wniesienia wadium należy  podać imię , nazwisko i adres wpłacającego /wpłacających / oraz  umieścić dopisek  wskazujący oznaczenie  i położenie lokalu   , którego wpłata    dotyczy.  Minimalne postąpienie wynosi 340 zł. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .  Postąpienie  nie może  wynieść mniej niż  1 %  ceny  wywoławczej , z zaokragleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych .
Koszty zawarcia umowy notarialnej   ponosi Nabywca . Do ceny  uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt  sporządzenia operatu szacunkowego  w wysokości 258 ,30 zł. oraz
koszty sporządzenia i przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku  innych osób dokumenty ,  pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami  , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie  zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach
od  poniedziałku do czwartku w godz. od  8:00 do 13:00.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu odbył się 29 listopada 2012 r.
Dodatkowe informacje w sprawie  przetargu  można uzyskać w tut.  UMiG ,  telefon  kontaktowy  (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może   zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie.
                                              

Radzyń Chełmiński, dnia  08.01 .2013r.

drukuj (przetarg: lokal mieszkalny o pow. 54,80 m2, Radzyń Wieś)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-01-08 13:44
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-08 13:45

Konkurs otwarty na organizację zajęć sportowych (zadanie 1) i organizację turnieju piłki nożnej halowej (zadanie 2)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2013 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

 

Zadanie Nr 1

 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 52.000,00 zł

 

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 

 1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

 2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

 3. Określenie ilości uczestników.

 4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

 5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

 6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

  7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

  8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

 Zadanie Nr 2 

 

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi 2.500 zł.

 

Realizacja zadania obejmować będzie:

Realizacja tego zadania ma na celu uaktywnienie osób w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z drużynami sportowymi z innych miejscowości, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów sportowych.

 

Obejmować będzie:

Organizację miejsca turnieju, wyżywienia dla zawodników, zapewnienie opieki medycznej i sędziowskiej, zabezpieczenie porządku i czystości w trakcie i po turnieju.

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia31.01.2013 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 21). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2012r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.02.2013r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 52.000,00 zł

 2. Zadanie:
  Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.500 zł

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

drukuj (Konkurs otwarty na organizację zajęć sportowych (zadanie 1) i organizację turnieju piłki nożnej halowej (zadanie 2))

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-01-07 14:29

Odśnieżanie dróg gminnych - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie: Odśnieżania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099
e-mail: sekretariat@radzynchelminski.eu

 1.  Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2013r do 31.12.2013r. Wykonawca ustala następujące rejony w celu wykonania zadania na terenie miejscowości.
  Zadanie 1.
  - Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie prawa strona drogi wojewódzkiej nr 534.
  Zadanie 2.
  -Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo, Mazanki, Wymysłowo, Gołębiewo, Radzyń Wybudowanie lewa strona drogi wojewódzkiej nr 534.
 2. Wykonawca będzie realizował w/w usługę przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, za który uważa się pojazd o mocy silnika pow. 80 KM. Ciągniki- pojazdy na kołach gumowych powinny posiadać napęd 4x4. W/w sprzęt powinien być wyposażony w pług odśnieżny o szerokości nie mniejszej niż 2.5m. Wykonawca winien dysponować również samojezdnym sprzętem mechanicznym do załadunku i wywozu śniegu.
 3. Ustala się maksymalny czas realizacji  ( przystąpienia do pracy ) 1 godz. od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg gminnych.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim.
 5. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy w terminie 6 godz. od chwili powstałej awarii.
 6. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę sprawności technicznej w/w sprzętu i kontynuacji i realizacji przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia w/w zamówienia innemu podmiotowi na czas niezdolności  i obciążenia go poniesionymi kosztami.
 7. Kryteria wyboru – cena.
 8. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 24.12.2012r. w siedzibie zamawiającego.

drukuj (Odśnieżanie dróg gminnych - zapytanie ofertowe)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-12-18 08:08

Informacja o możliwości składania ofet na dostawę


Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę
oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2013 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.

Konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ogłasza  konkursu na stanowisko  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  ( Dz. U. Z 2012r poz. 182 ) oraz w oparciu o zatwierdzony przez komisję konkursową Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

I  Wymagane kwalifikacje kandydata :

 1. posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym  albo ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

II Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. dokumenty potwierdzające 5-letni staż na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające 3-letni staż pracy i ukończenie studiów na kierunku zarządzanie,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy,
 8. koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,
 9. kserokopię dowodu osobistego,
 10. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r Nr 1010, poz.926 z późniejszymi zmianami ).

Dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją : „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński do dnia   21 stycznia 2013r. Na kopercie należy również umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej.

IV  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

 1. Przewiduje się , iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych, określonych w punkcie III,
 2. Przewiduje się , iż powiadomienie pisemne kandydatów biorących udział w konkursie o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 14 dni  od dnia ostatniego posiedzenia Komisji konkursowej.

V  Udostępnienie materiałów informacyjnych:

Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję konkursową w dniu 06.12.2012r jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl).

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 w pokoju nr  21  w godzinach   800 - 1500   w  okresie od 20.12.2012r. do  18.01.2013r., zapoznanie się z rozmieszczeniem  pomieszczeń w budynku przychodni  udostępnione będzie w każdy poniedziałek w godzinach 1300 - 1500  przez wyznaczoną osobę.

VI  Dodatkowe informacje:

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego Nr  XIX / 175 / 12 z dnia 16 listopada 2012 roku.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Z wybranym kandydatem  zostanie zawarty stosunek pracy na podstawie umowy   cywilno- prawnej na okres  6  lat.
 4. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie lub niekompletne Komisja konkursowa pozostawi bez rozpatrzenia, o czym Przewodniczący Komisji konkursowej powiadomi zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
 5. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego (www.bip.radzynchelminski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj (Konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-12-12 14:27
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 14:30

informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  wywieszony został w dniu 04.12.2012 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży ” 

drukuj (informacja)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-12-05 11:47

Współorganizacja turnieju piłki halowej

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

"Współorganizacja z Samorządem Miasta Wąbrzeźna i Kowalewa Turnieju piłki halowej na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym”. Oferta z dnia  21.11.2012r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia   28.11.2012r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Współorganizacja turnieju piłki halowej)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-11-22 15:09

Oferta realizacji zadania publicznego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-11-21 14:54

KOMUNIKAT WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-11-06 14:11

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do  Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gmniny Radzyń Chełmiński
Nr 58/2012 z dnia 19.09.2012 r. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży       

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Lokal mieszkalny Nr 1o pow. 54,80    m2 składający się z dwóch pokoi , kuchni i łazienki , w budynku Radzyń Wieś 5 gm. Radzyń Chełmiński  oraz piwnica ,pomieszczenie gospodarcze , garaż  o pow. 19,04 m w oddzielnym budynku , udział w nieruchomości wynosi : 9050/20215 cześci

107

KW 25302

 

 0.1400 ha

 

Lokal mieszkalny    w budynku  poszkolnym

funkcja mieszkaniowa 

 

40.607 zł.

 6.083  zł. cena  gruntu

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

2.

Gołębiewo gm. Radzyń Chełmiński

działka rolna R-IV a  , W

2

 

174/1

KW 26473

1.20 ha

 

Działka rolna

 

25.920 zł.

 

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

 dla właścicieli działek sąsiednich z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej 

 

Termin złozenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomosciami  z dnia 21 sieprnia 1997 r.(Dz.U. Nr  102 ,poz.. 651z 2010 r.) upływa  w terminie 6 tygodni od dnia  wywieszenia wykazu .

 

Radzyń Chełmiński, dnia 19.09.2012r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-09-20 15:05
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-20 15:07

Wykaz zawierający dane na podstawie których, dokonano podziału jednostki na okręgi wyborcze

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym): "Organizacja  i przeprowadzenie  pikniku  integracyjnego dla uczestników rajdu  „Pana Samochodzika  i Templariuszy   - oferta z dnia  10.09.2012r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 148

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  18.09.2012r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-09-11 12:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-11 13:57

załącznik

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-09-11 13:05

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży z dnia 30.07.2012r

Ogłoszenie alarmowe


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz. 1415) w dniu 1 sierpnia 2012r. o godz. 17.00 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przeprowadzony zostanie trening uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania ludności (przy wykorzystaniu akustycznego sygnału alarmowego – ciągły, dźwięk syreny w okresie 1 minuty) umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystian Sumiński
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-07-19 14:17

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)


Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznaczenia przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

"Organizacja Festynu Rodzinnego  dla Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński  - oferta z dnia 28.06.2012r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 48

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.07.2012r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Tryb bezkonkursowy (uproszczony))

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-06-28 13:54
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-28 17:55

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-06-28 13:55

Informacja za 2011 rok z wykonania budżetu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-05-29 09:45
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-31 14:25

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został w dniu 19.04.2012 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” .

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-04-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-04-19 15:24

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego
 
Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2012 realizacji zadań:
 
 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2012r.
   
 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia
  w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.500,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 14.02.2012r. 
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2012-02-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-02-10 14:24
KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
O OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Miasta i Gmina Radzyń Chełmiński prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

załączniki:

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-02-06 14:37

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje , że wybrano ofertę na wykonanie w roku 2012 usługi wyceny nieruchomości gminnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. Nr 102 ,poz .651) jako najkorzystniejszą Pani Marii Michalak - Biuro Wycen Nieruchomości ,87-100 Toruń ul. Wojska Polskiego 7 m 4 .

 1. za wycenę 1 działki cena netto 290,00 zł. brutto 356,70 zł.
 2. za wycenę 2 i więcej działek sąsiadujących 240,00 zł. netto , brutto 295,20 zł. brutto za jedna działkę
 3. za wycenę 1 lokalu mieszkalnego 210,00 zł. netto , brutto 258,30 zł.
 4. za wycenę dwóch i więcej lokali w jednym budynku 200,00 zł netto , 246,00 zł. brutto
 5. za wycenę lokalu użytkowego lub nieruchomości zabudowanej 600 ,00 zł. netto ,brutto 738,40 zł.
 6. za wycenę budynku 450 ,00 zł. netto , brutto 553,50 zł.
 7. za wycenę działki w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , za 1 działkę 280 ,00 zł. netto , brutto 344,00 zł. powyżej 5 działek 140,00 zł. netto za jedna działkę , brutto 172,20 zł.
 8. za wycenę działki w celu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 210,00 zł netto ,brutto 258,30 zł.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-01-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-01-25 14:30

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został w dniu 16.01.2012 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” .

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-01-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-01-16 15:10
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-25 14:28

Zaproszenie do składania ofert - wybór rzeczoznawcy

 

Zaproszenie do składania ofert


 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2012 wyceny nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z  2010 r.  Dz. U. Nr 102, poz. 651)  podanie  ceny  określonej niżej:

 1. za wycenę 1 działki   netto i brutto,

 2. za wycenę 2 i więcej działek   netto i brutto,

 3. za wycenę 1 lokalu mieszkalnego netto i brutto,

 4. za wycenę 2 i więcej lokali mieszkalnych netto i brutto,

 5. za wycenę lokalu użytkowego lub nieruchomości zabudowanej netto i brutto,

 6. za wycenę budynku netto i brutto,

 7. za wycenę działki w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za 1 działkę netto i brutto oraz za wycenę powyżej 5 działek,

 8. za wycenę działki w celu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Ofertę należy złożyć pisemnie, faksem w terminie do 17.01.2012 r. na adres :

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ul. Plac Tow. Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński

faks 56/6886010 wew. 32

drukuj (Zaproszenie do składania ofert - wybór rzeczoznawcy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 14:24

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został w dniu 09.01.2012 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-01-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-01-09 10:01
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-09 10:03

KONKURS NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2012 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

Zadanie Nr 1

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Zadanie Nr 2

Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-01-05 11:27

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę oleju napędowego, benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński na rok 2012.


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofertna zadanie p/n:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, olejów i smarów roku 2012 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został na okres 21 dni od dnia 28.11.2011r. do 18.12.2011 r. na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży ”.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-11-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-28 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 10:39

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2011 r. w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej Urzędu http://bip.radzynchelminski.pl wywieszony został na okres 21 dni „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej”.
 

 Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży w drodze bez przetargowej.

L.p.

 
Opis nieruchomości
Nr działki
KW
Powierzchnia nieruchomości
Przeznaczenie w planie
Cena nieruchomości
Uwagi
1.
 
Radzyń Chełmiński ul. ul. Tysiąclecia 8  
329/6KW 23926
 
1207m2
lokal mieszkalny Nr 4
o pow. 46,00m2 + pom. gospodarcze na podwórku o pow. 7.95 m2 wraz z przynależną współwłasnością oraz ułamkową częścią gruntu
udział do lokalu wynosi 5395/45399 części
Funkcja mieszkaniowa wielorodzinna
 
34.795,00 zł
wartość gruntu
5.593,00 zł.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 
2.
Radzyń Chełmiński ul. Jagiellończyka 2
lokal mieszkalny
102
KW 10670
 Pow. działki 768m2 lokal mieszkalny Nr 4
o pow. 30,25m2 + pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 5 m2 wraz z przynależną współwłasnością oraz ułamkową częścią gruntu udział do lokalu wynosi 3540/28071części
 
Funkcja mieszkaniowa
wielorodzinna
23.454,00zł
wartości gruntu 3.771,00zł
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 
 
Radzyń Chełmiński, dnia 25.10.2011r.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-10-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-25 14:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-26 09:32

INFORMACJA O PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM

 • informacja o programie ochrony środowiska przed hałasem

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-10-25 10:23
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-25 10:28

Informacja !

Informacja !
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje , że w związku z licznymi wystąpieniami populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne na terenie Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński wyznacza się termin przeprowadzenia akcji deratyzacji w dniach
15 -22 października 2011 r.

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina.
 
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007r Nr. XI/79/07 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ( nauczycieli emerytów, rencistów) można składać wnioski o pomoc zdrowotną . Wnioski należy złożyć do 31.10.2011r w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (sekretariat).Formularze wniosku są do pobierania w Urzędzie pok. 21
 
Wszelkich informacji   można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 lub telefonicznie tel. 56(6886087) wew. 48

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2011-10-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-10-04 14:05

Nabór na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Rybak


Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej Rybak poszukuje osób na wolne stanowiska:
- księgowego,
- asystenta projektu (pracownik biura).

Metryka

 • data wytworzenia: 2011-09-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-09-22 08:06
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-22 08:18

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-09-22 08:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na
Brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Radzyń Chełmiński

Komisja konkursowa powołana do wyłonienia brokera ubezpieczeniowego Gminy
Radzyń Chełmiński w dniu 24 sierpnia 2011 roku dokonała oceny złożonych ofert
na ww usługi w wyniku której została wybrana jedna firma brokerska:


MAXIMUS  Broker Sp. z o.o.
87-100 Torun, ul. Szosa Chełminska 164 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof  Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Nowakowska
  data wytworzenia: 2011-08-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-08-26 12:15

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego

ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
 
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym mającym na celu wybór Brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi dla Gminy Radzyń Chełmiński i jej jednostek podległych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( Dz.U. z 2003 r.,nr 124,poz. 1154 z późn. zmianami.).
 1. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 3. Ofertę w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na brokera ubezpieczeniowego” można składać do dnia 23 sierpnia 2011 r.  do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pok. Nr  1 ) lub przesłać na adres:

  Urząd Miasta i Gminy , Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.
 1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w regulaminie konkursu. Oferty, które nie spełnią wymogów lub złożone zostaną poza obowiązującym trybem, bądź po terminie , nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu  określonego w  punkcie 3 ma data i godz.  wpływu oferty do urzędu.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2011 o godz. 13,30
      6.    Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. Oceny i wybór brokera ubezpieczeniowego dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.  

  Umowa zawarta zostanie na okres 3 lat z możliwością jej wypowiedzenia . Informacji udziela Pani Ewelina Nowakowska , Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pok. Nr 23, tel. 56 688 60 87 , 56 688 60 01 w. 60)

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Nowakowska
  data wytworzenia: 2011-08-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-08-02 14:00

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-08-02 14:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-18 13:57

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz. 1415) w dniu 1 sierpnia 2011r. o godz. 17.00 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przeprowadzony zostanie trening uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania ludności (przy wykorzystaniu akustycznego sygnału alarmowego – ciągły, dźwięk syreny w okresie 3 minut) umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystian Sumiński
  data wytworzenia: 2011-07-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-07-21 11:02

Ogloszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 11 do 31 lipca 2011 r. . na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży ”.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: G.Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-07-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-11 14:43

Oferta relizacji zadania publicznego


Oferta organizacji Festynu Rodzinnego dnia 23.07.2011r
dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

rodzaj zadania publicznego:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-07-06 14:35
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 14:36

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-07-06 14:36

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 czerwca 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 11:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 11:51

INFORMACJA o WYBORACH ŁAWNIKÓW

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) nakazują, by wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych dokonały właściwe terenowo rady gmin.

Zgodnie z art. 162 § 1 wyżej wskazanej ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Nr sprawy MGOPS 271-1/11
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe  dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” w zakresie podnoszącym kwalifikacje zawodowe w tym również w realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL).
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484/ art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe /nr sprawy MGOPS 271-1/11/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:
Na 1 część zamówienia - usługi szkoleniowe  dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” w zakresie podnoszącym kwalifikacje zawodowe jako najkorzystniejsza wybrano ofertę firmy: Centrum Edukacyjne Euro
86-300 Grudziądz, ul Bydgoska 11 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 69.240,00 zł /słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści zł 00/100/.
 Na 2 część zamówienia - usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych w projekcie systemowym „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej jako najkorzystniejsza wybrano ofertę firmy: Centrum Nauczania Let’s Go
86-100 Świecie, ul Gimnazjalna 3 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 14.500,00 zł /słownie: czternaście tysięcy pięćset zł 00/100/.
Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali punkty zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
 1 część zamówienia/ punkty
Cena
 2 część zamówienia/ punkty
1
Centrum Nauczania Let’s Go
86-100 Świecie, ul. Gimnazjalna 3 /woj. kujawsko-pomorskie/
---------
14.500,00 zł   100 pkt.
2
Centrum Edukacyjne „EURO”
86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 11 /woj. kujawsko-pomorskie/
69.240,00 zł         100 pkt.
22.985,00 zł       63 pkt.
 
Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Górska

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
  data wytworzenia: 2011-06-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-06-07 13:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 13:35

Oferta realizacji zadania publicznego


rodzaj zadania publicznego:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wypoczynek dzieci i młodzieży

tytuł zadania publicznego:
Wycieczka integracyjna do Zakopanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2011-05-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-05-31 13:27

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-05-31 13:27

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-04-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-04-14 14:45

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
w roku 2011.

 
L.p.
Opis nieruchomości
Nr działki
KW
Powierzchnia nieruchomości
Przeznaczenie w planie
Cena nieruchomości
Uwagi
1.
Radzyń Chełmiński
ul. Przykop 2 lokal mieszkalny Nr 3 składający się z 1
pokoju i kuchni o pow. użytkowej 21,30 m2  oraz pomieszczenie przynależne
w oddzielnym budynku gospod.\
 o pow. 7 m2
165
KW 23915
 
284 m2
udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi 2830/11410 części
 
Zabudowa mieszkaniowa
 
za lokal
13.788,00 zł
za udział w gruncie i częściach wspólnych budynku 2.677,00 zł
Cenanieruchomości ogółem 16.465,00 zł
Sprzedaż w drodze przetargu
 
 
2.
 
Radzyń Chełmiński ,powyżej ulicy Sady , dojazd do działki droga gruntową o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia . Działka nieuzbrojona
 
454
KW 23476
 
 
462 m2
 
 
 
Zabudowa mieszkaniowa 
 
 
12.474,00 zł
Cena netto + 23%podatku VAT
 
Sprzedaż w drodze przetargu
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Radzyń Chełmiński
przy ul. Fijewo
 
 
 
 
 
 
498
KW 29078
 
 
 
 
 
4.409 m2
 
 
 
 
 
 
 
Działka zabudowana budynkiem byłej hydroforni strefa zieleni parkowej która obejmuje parki wchodzące w skład zespołów dworsko-parkowych Studium nie przewiduje zmiany użytkowania terenów Zasady zagospodarowania i granice obszarów zostaną określone szczegółowo na etapie tworzenia planów miejscowych
Z uwagi na historyczną i kulturową wartość obszarów obowiązuje zakaz zabudowy .W uzasadnionych przypadkach wszelkie inwestycje i zmiany w sposobie zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym organem sprawującym ochronę nad zabytkiem  
 
35.272,00 zł
cena netto +23 %podatku VAT
 
 
 
 
 
Sprzedaż w drodze przetargu
 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt . 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późn. zmianami ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pokój Nr 1. 
 
Radzyń Chełmiński, dnia 14.04.2011r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-04-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-04-14 14:48

 

Informacja

 


W dniu 20.04.2011r. (środa) od godz. 900 do
godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pracownicy Urzędu Skarbowego w Grudziądzu będą służyć pomocą w wypełnianiu PIT-ów.

Radzyń Chełmiński, dnia 14.04.2011r.


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-04-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-14 12:17
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 12:21

 

                                         Z a w i a d o m i e n i e
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali OSP
w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się VI  Sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
Porządek posiedzenia podajemy poniżej, a materiały które zostaną przedstawione na
sesji są do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.radzynchelminski.pl).
 
 
                                                                                       Przewodniczący
                                                                                       Rady Miejskiej
                                                                                          
                                                                                     Jan Michaliszyn
 
 
                                                    Porządek posiedzenia
                                                           VI Sesji Rady Miejskiej
 
                                   
 1. Otwarcie sesji.
    a/ stwierdzenie quorum,
    b/ wybór sekretarza obrad,                  
    c/ przedstawienie porządku obrad,
    d/ przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
2. Składanie zapytań przez radnych.
3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres miedzy sesjami oraz udzielenie
    odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami
    oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
5. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r.
6. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta
    i gminy Radzyń  Chełmiński za 2010r.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
    samorządu terytorialnego.
8. Informacja Burmistrza z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi z
    terenu miasta i gminy za 2010r.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na
        2011r.,
    2) ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
        wodę i za ścieki  wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
    3) ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu
        Chełmińskim,
    4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji
        Rady Miejskiej,
    5) zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia
        Chełmińskiego,
    6) ważności/ nieważności wyborów do organów sołectwa w sołectwie
         Zielnowo,
    7) zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
        Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
    8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń
         Chełmiński,
    9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie
        Radzyń Chełmiński,
    10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie
         Radzyń Chełmiński,
   11) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
         zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 126/4 o powierzchni
        15 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim i ustalenie
         za nią czynszu dzierżawnego,
   12) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
         zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy (garaż) o pow. 12 m2
         położonego na działce Nr 152/1 w Radzyniu Chełmińskim i ustalenia
        czynszu dzierżawnego.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.                               
 
                            
 


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-14 10:53
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:45

I N F O R M A C J A
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w RadzyniuChełmińskim
z dnia 18 marca 2011 r.
 
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 46 w Radzyniu Chełmińskim informuje, iż spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 16, od dnia 18 marca 2011 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r. w godzinach od 7.15 do 15.15.
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
 /-/ Sławomira Kurzyńska  

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Frankiewicz
  data wytworzenia: 2011-03-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-03-21 13:02
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 13:03

 

I N F O R M A C J A
 
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 46 w Radzyniu Chełmińskim informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. na dzień 3 kwietnia 2011 roku tj. niedziela, zostały zarządzone wybory do izb rolniczych.
 
Wybory zostaną przeprowadzone w lokalu w Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 17.
 
Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. nr 101, poz. 927 z 2002 r. z późn. zm.). Izby są rolniczym samorządem, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonym w nim rolników oraz podmiotów prawnych.
 
Kandydaci do izb rolniczych mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 14 marca 2011 roku do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46, której siedziba mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. 20 w dniach:
9.03.2011 r. (środa) w godz. 1000 - 1200
10.03.2011 r. (czwartek) w godz. 1000 - 1300
11.03.2011 r. (piątek) w godz. 1000 - 1300
14.03.2011 r. (poniedziałek) w godz. 1000 - 1500
 
W skład komisji wchodzą:
Sławomira Kurzyńska                                                          przewodnicząca
Arkadiusz Poseł                                                                   wiceprzewodniczący
Violetta Kowalkowska                                                         sekretarz
Ewa Sołtys                                                                           członek
Adam Kurzyński                                                                  członek
 
Kandydat do izby rolniczej powinien dostarczyć OKW:
- pisemne zgłoszenie kandydata,
- oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
- listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej popierających kandydata.
 
 
                                                                                        Przewodnicząca Okręgowej
                                                                                          Komisji Wyborczej Nr 46
 
                                                                                        /-/ Sławomira Kurzyńska

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Frankiewicz
  data wytworzenia: 2011-03-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-03-09 12:19

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński informuje, że wybrano ofertę cenową na usługi rzeczoznawcy majątkowego na rok 2011 Biuro Wycen Nieruchomości Maria Michalak, 87-100 Toruń ul. Wojska Polskiego 7 m 4, jako najkorzystniejszą.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-03-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-03-02 12:10

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234,poz.1536) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2011realizacji zadań:
 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 01.03.2011r.
   
 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia
  w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 01.03.2011r.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2011-02-23
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-02-23 13:32

Informacja Urzędu Marszałkowskiego o obowiązku przedkładania wykazów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że:
do dnia 31 stycznia 2011 r. należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres II półrocza 2010r. oraz uiścić należne opłaty.

Zaproszenie do składania ofert


 
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2011 wyceny nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z  2010 r.  (Dz. U. Nr 102, poz. 651)  podanie  ceny  określonej niżej:
 1. za wycenę 1 działki   netto i brutto,
 2. za wycenę 2 i więcej działek   netto i brutto,
 3. za wycenę 1 lokalu mieszkalnego netto i brutto,
 4. za wycenę 2 i więcej lokali mieszkalnych netto i brutto,
 5. za wycenę lokalu użytkowego lub nieruchomości zabudowanej netto i brutto,
 6. za wycenę budynku netto i brutto,
 7. za wycenę działki w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za 1 działkę netto i brutto oraz za wycenę powyżej 10 działek,
 8. za wycenę działki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Ofertę należy złożyć pisemnie, faksem w terminie do 28.02.2011 r. na adres :

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ul. Plac Tow. Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński

faks 56/6886010 wew. 32

drukuj (Zaproszenie do składania ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-02-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-02-18 11:58
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-18 12:04

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 1 marca 2011r.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:49
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-18 11:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:50

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2011 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

Zadanie Nr 1
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Zadanie Nr 2
Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-01-27 12:29

OGŁOSZENIE
 
 Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
 informuje, iż od 1 stycznia 2011 r.
 ulegają zmianie ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
 
 Zgodnie z art. 24 pkt 9 i 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), wprowadza się ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w wysokości:

 Lp.
 Wyszczególnienie
Opłata za 1 m3 pobranej wody
i odprowadzonych ścieków 
 
 
Woda
Ścieki
1.
Odbiorcy indywidualni, prowadzący działalność gospodarczą i pozostali
 
2,11 + 8% VAT
 
3,05 + 8% VAT
2.
Pobór wody na potrzeby użytkowników ogrodów działkowych i przydomowych
 
2,68 + 8% VAT
 
-------------------
3.
Opłata eksploatacyjna z tytułu użytkowania wodomierza – za 1 szt.
 
3,00 + 8% VAT
 
-------------------
 Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Nowakowska
  data wytworzenia: 2010-12-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-22 09:49

 

Radzyń Chełmiński dnia 20.12.2010r.

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonywanie w 2011 roku prac remontowych w zakresie instalacji elektrycznej w obiektach będących własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński . W ofercie należy podać:

 • stawkę roboczo - godziny,

 • koszty pośrednie,

 • koszty zakupu,

 • zysk

Ofertę należy złożyć w terminie do 04.01.2011 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-12-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:24

                                          Radzyń Chełmiński dnia 20.12.2010r.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonywanie w 2011 roku projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z podziałem na:

mieszkaniowe – nowe budynki,

rozbudowa, przebudowa i remonty obiektów,

budynki gospodarcze i garażowe,

inne budynki

oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Opracowanie należy wykonać zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami odrębnymi.

W ofercie należy podać cenę brutto opracowania 1 decyzji oraz przewidywalny termin przygotowania decyzji.

Ofertę należy złożyć w terminie do 04.01.2011 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

      

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-12-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-20 11:19

 

                                                          Radzyń Chełmiński, dnia 20.12.2010r

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonywanie w 2011 roku usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w następującym zakresie

 • podział działek

 • opracowanie map do celów projektowych

 • wytyczanie budynku (4profile)

 • wytyczanie i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej

 • inwentaryzacja powykonawcza 1 obiektu budowlanego

 • inwentaryzacja i wytaczanie sieci wodociągowej na terenach miejskich oraz inwentaryzacja przyłączy

 • inwentaryzacja i wytaczanie sieci wodociągowej na terenach wiejskich z przyłączeniami

 • wznowienie granic inwestycji celu publicznego na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Ofertę należy złożyć w terminie do 04.01.2011 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-12-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-20 11:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-20 11:06

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, olejów i smarów roku 2011 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.


OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI
   
 Likwidator Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ogłasza, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie Zarządzenia nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 28.10.2010 r. Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie zostaje postawione w stan likwidacji z dniem 01.11..2010r.
Zakończenie likwidacji nastąpi 31.12.2010r.
 
Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 
Jednocześnie informuję, że zadania dotychczas wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie przejmie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński (wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy).
 
 
Likwidator
Urszula Lidke

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-16 13:36
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-16 13:37

W WIGILIĘ URZĄD NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z dnia 13.12.2010r. w dniu 24 grudnia 2010r. Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim będzie nieczynny. Dzień 24 grudnia br. został ustalony jako wolny od pracy w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 25 grudnia 2010r. Sprawy związane z wydaniem aktu zgonu należy zgłaszać pod numerem telefonu: 604622127

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-14 13:00
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-14 13:01

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
- Gminny Komisarz Spisowy
 
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r., który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

 Na podstawie art. 18, pkt 2d oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. ( Dz.U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
I. WYMAGANIA
 
NIEZBĘDNE
 • ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie / w tym przestępstwa skarbowe/,
 • ukończone co najmniej średnie wykształcenie,
 • znajomość obsługi komputera i GPS,
 • kandydat na rachmistrza powinien być stałym mieszkańcem miasta i gminy Radzyń Chełmiński, pracować na terenie miasta i gminy lub być osobą bezrobotną,
 • ze względu na specyfikę pracy – pełna sprawność fizyczna.
PREFEROWANE
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 • rzetelność i umiejętność organizacji własnej pracy,
 • dyspozycyjność.
KRYTERIA OCENY
 • przygotowanie merytoryczne,
 • treść i poprawność wypowiedzi,
 • komunikatywność.
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
 1. od 5 stycznia do 25 lutego 2011r. - szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia:
  3 dni, zakończone egzaminem; uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminem kończącego szkolenie będzie stanowiło warunek podpisania umowy – zlecenia z rachmistrzami.
 2. 01-17 marca 2011r. - obchód przedspisowy
 3. 06-07 kwietnia 2011r. Odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 4. 08 kwietnia - 30 czerwca 2011r. narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
 5. rachmistrze prowadzić będą również spis osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy, termin 15-16 kwietnia 2011r.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
 
Ważna informacja!
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 1. Podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, uwzględniające :
  - dane osobowe,
  - adres zamieszkania,
  - numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
  - datę urodzenia,
  - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
  - w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
  - w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia świadectwa, dyplomu, w przypadku studentów kserokopia indeksu).
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie o pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Druki oświadczeń, o których mowa w pkt 4-6 do pobrania poniżej:
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (9kB)
Oświadczenie o niekaralności (9kB)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych (8kB)

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

 
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 16 grudnia 2010 r, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 17 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
O wynikach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na kandydatów na rachmistrzów osoby wybrane zostaną poinformowane.

 V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pok. Nr 1.
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.”
 
 
* Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-08 13:16

Radzyń Chełmiński, dnia 2010-12-20

OGŁOSZENIE

Gminy Komisarz Spisowy w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. zostały wybrane osoby:

1. Frankiewicz Monika

2. Nowakowska Ewelina

 

Gminny
Komisarz Spisowy
(-) mgr Krzysztof Chodubski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 10:58

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński tel. /faks (56) 6886087, (56)6886010 ,(56) 6886001 e-mail : urzad@radzynchelminski.eu

 
Na podstawie art. 4 ust . 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U.2007, Nr 233 poz. 1655 oraz   zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 79/2009 z dnia 21.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro.  
 
zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na wykonaniu usługi :
 „ Wywóz nieczystości stałych wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku , szkła z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na rok 2011”
 
1.   Termin wykonania zamówienia : 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
     Wywóz nieczystości stałych mieszanych zgodnie z podpisaną umową
     jeden raz w tygodniu i raz na dwa tygodnie z pojemników typ 60 l ,
     120l, 240 l , 1100 l., należących do Wykonawcy usługi oraz wywóz
     odpadów selekcjonowanych minimum plastiku i szkła gromadzonych w  
     pojemnikach Odbiorcy ustawionych w miejscach wskazanych przez  
     Zamawiającego wg załącznika Nr 1 . 
2.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji
      Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Plac T. Jaszczurczego 9 ,
      87-220 Radzyń Chełmiński , tel. 56 6886087 wew. 58 ( p. Andrzej Góral )
3.    Kryteria wyboru oferty : cena
4.    Sposób przygotowania oferty ; ofertę należy sporządzić w języku polskim
       w formie pisemnej podając cenę netto i brutto miesięcznie za opróżnianie
       pojemnika w zależności   od typu pojemnika i częstotliwość opróżniania, 
       która będzie obejmowała także cenę opróżniania pojemników do odpadów
       selekcjonowanych minimum   plastiku i szkła ustawionych na każdej
       posesji .
        Typ pojemnika ; 60l, 120 l, 240 l, 1100 l ,
        częstotliwość wywozu ; 1x w tygodniu , raz na dwa    tygodnie
 5.   Miejsce i termin składania ofert : ofertę należy złożyć najpóźniej do
        dnia
        16.12.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego , osobiście lub za
         pośrednictwem poczty. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Pan Andrzej Góral – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy (pokój Nr 21/A), Tel. (56) 68-86-087 wew. 58.
Termin składania ofert: 16.12.2010r. do godz. 1000 
Miejsce złożenia ofert  – Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  
                                           ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1
 
Otwarcie ofert w Urzędzie MiG o godz. 1100 w dniu 16.12.2010r.
  
Wymogi dotyczące w/w usługi :
 
1.  Wywóz nieczystości stałych  mieszanych z rodzaju pojemników
     wymienionych wyżej , raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie
2. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu nieczystości stałych mieszanych
     i odpadów selekcjonowanych z terenu Miasta i Gminy Radzyń
     Chełmiński. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przynajmniej raz w roku zorganizować wywózkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym .  
4.  Wykonawca winien przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z póz. zmianami ) oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 49 /2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
5.  Zamawiający usługę żąda sobie wykonania usługi w całości nie dopuszcza składania ofert częściowych .
6.  Nie wykonanie powyższego zadania skutkować będzie natychmiastowym zerwaniem umowy.
7.  W ofercie należy podać miesięczną cenę za usługę , 1 pojemnika do wywozu nieczystości stałych mieszanych w zależności od wielkości i częstotliwości opróżniania , do której wliczona będzie usługa opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów plastiku szkła a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Kryterium wyboru oferty będzie cena .
Cenę należy podać netto, oraz brutto, określić stawkę VAT .
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia
   zakresu zamówienia od podanej w załączniku Nr 1 ilości szacunkowej w
   wysokości 20 % pojemników.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu  w zaklejonej kopercie z napisem:
„wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku i szkła na rok 2011”.

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-02 12:35

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-02 12:40
Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-26 07:55
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-26 07:55

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mający na celu wsparcie w roku 2011 realizacji zadania:
Kontynuacja realizacji projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-03. Prowadzenie w 2011 roku reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla mieszkańców Gmin (Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno i Gruta) w szczególności osób długotrwale bezrobotnych.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński - organizację pozarządową z siedzibą w Szumiłowo 13, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na wsparcie wykonania w/w zadania wyniesie 695 267,31zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 29.11.2010r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  data wytworzenia: 2010-11-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-25 13:37

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) i oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

 
Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie wspierania wykonania zadania
na następujących zasadach:

 
I. Rodzaj zadania:
1. Kontynuacja realizacji projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie”
    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  
    Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
    Nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-03.
2. Prowadzenie w 2011 roku reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
    wykluczeniem społecznym dla mieszkańców Gmin (Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno
    i Gruta) w szczególności osób długotrwale bezrobotnych.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2011r. wynosi 695 267,31zł (zgodną z budżetem projektu).
 
III. Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki składania ofert
1.      Oferentami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.      Termin i miejsce realizacji projektu zgodne z wnioskiem o dofinansowanie               Nr WND - POKL .07.02.01-04-066/09.
3.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4.      Oferta powinna zawierać w szczególności:                                                                             - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji       - termin i miejsce realizacji zadania publicznego  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego  - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie  którego dotyczy zadanie,  - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,    - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
5.      Do oferty należy dołączyć w szczególności:                                                                       - aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,   - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem statutu, którego cele działania zakładają reintegrację zawodową i społeczną zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym,   - sprawozdanie finansowe i merytoryczne (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,                                                     - oświadczenie o przejęciu zobowiązań Beneficjenta dotyczących realizacji projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” oraz Centrum wynikających          z zawartych umów dotyczących dotychczasowej działalności,  - dokumentacje potwierdzającą posiadane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.      Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2010 r. do godz. 11.00 -
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ( pokój nr 1).
Wzór oferty i sprawozdania można pobrać pod adresem internetowym: www.radzynchelminski.pl, bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 1).
7.      Oferty należy składać w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem ,,Konkurs” oraz nazwa zadania ( należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową ( decyduje data wpływu).
8.      Dotacja przekazywana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania na warunkach określonych umową.
9.      Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Kierownik CIS w Szumiłowie,
tel. 56 6883017.
Z treścią Projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” można zapoznać się w CIS w Szumiłowie  adres: Szumiłowo 13, 87-220 Radzyń Chełmiński (do wglądu).
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1.      Termin realizacji zadania ustala się: od 01.01.2011r. do 30.11.2011r.
2.      Zadanie będzie realizowane w Szumiłowie, adres: Szumiłowo 13 , 87-220 Radzyń Chełmiński.
3.      Dotacja ze środków publicznych może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Nr WND - POKL .07.02.01-04-066/09.
4.      Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy,
określającej szczegółowe warunki realizacji zadania do dnia 30.11.2010r.
5.      Oferent będzie obowiązany do składania sprawozdań z realizacji zadania.
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11. 2010 r. o godz. 10.00.
2.      Na ogłoszone zadanie może zostać wybrana tylko jedna oferta.
3.      Oferty złożone po terminie pozostaną nie rozpatrzone.
4.      Burmistrz zastrzega sobie prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
5.      Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim, na stronie internetowej: www.radzynchelminski.pl oraz na stronie bip.radzynchelminski.pl do dnia 25.11.2010r.
6.      Oferty kompletne i spełniające wymogi formalne oceniane będą według następujących kryteriów :
- dysponowanie odpowiednią kadrą posiadającą kwalifikacje do realizacji w/w zadania
- doświadczenie oferenta lub osób, którymi oferent będzie się posługiwał przy wykonywaniu projektu, w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL.
7.      Dotacja może być przyznana oferentowi, który złoży ofertę kompletną i ważną, a po dokonaniu jej oceny, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 6 oraz z kryteriami określonymi w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Komisja stwierdzi, że jest ona najbardziej korzystania.
 
VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
            Od 01.12.2009r. realizowany jest Projekt  pt. „CIS w Szumiłowie”, którego
            Beneficjentem jest Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, a jego realizatorem jest
            Gospodarstwo Pomocnicze pod nazwą „CIS w Szumiłowie”.
            Gmina przekazała na realizację zadania Gospodarstwu Pomocniczemu:
            w 2009r. – 45 767,71zł, natomiast w bieżącym roku zamierza przeznaczyć łącznie
            773 734,02zł.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-10-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-29 13:59
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 07:44

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-02 07:41
Komunikat w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych
 
WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198 z późn. zm.).
 
Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:
 
 1. zmiany danych zamieszczonych w dowodzie -wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia  dokumentu potwierdzającego zmianę danych np. 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 1. z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 3. z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 5. z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 6. po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia  dowodu osobistego w przypadku zmiany danych wynosi 4 miesiące).
Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-29 14:25

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego” oraz „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia”.
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-21 12:59

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński otrzymała zgodnie z umową nr RG.II.3020-UDOT-160/2010 zawartą w dniu 5 sierpnia 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotację celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000,00zł na realizacje zadania pod nazwą” Dziecięca kraina zabaw w Zielnowie„ zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji zadania pn. „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”.


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2010-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-09 12:33
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-21 13:00

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim przypomina!

Rodziny, które nie przekraczają kwoty 351 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne.
 
 Wnioski można pobierać od 18.08.2010 r w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. 21 w godzinach od 715 do 1515 oraz ze strony internetowej Urzędu www.bip.radzynchelminski.pl (zakładka Informacje Urzędu/ Ogłoszenia i Komunikaty). Ostateczny termin składania Wniosków mija 15.09.2010r. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 lub telefonicznie tel. 56 (6886087) wew. 48

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-27 09:08

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-27 09:08

Ogłoszenie o wyniku  postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2010 realizacji zadań:
 1. Organizacja wycieczki integracyjnej w roku 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi mającymi trudne warunki materialne.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 4.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 18.06.2010r.
 2. Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na festynie letnim organizowanym w dniu 26.07.2010r. 
  Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
   
 3. Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na imprezie organizowanej przez Gminę w dniu 30.08.2010r. – Dożynki 2010.
  Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-18 10:44

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego”.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-01 15:05

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) 
 
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2010 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:
 
Zadanie Nr 1
 
Organizacja wycieczki integracyjnej w roku 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi mającymi trudne warunki materialne.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi: 4.000,00 zł
 
Zadanie obejmuje powierzenie prowadzenia działań przyczyniających się do likwidacji barier między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, polegających na:
 • tworzeniu warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych,
 • działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez poznanie pięknych zakątków naszego kraju,
 • rehabilitacja poprzez hipoterapię sfery ruchowej,
 • sposób promocji projektu i grantodawcy.

Składane oferty powinny szczegółowo prezentować zadanie.
Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę:

 1. zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu,
 2. posiadane przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego,
 3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,
 4. doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
 5. koszty realizacji zadania,
 6. sposób promocji projektu i grantodawcy.
 
Zadanie Nr 2
 
Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na festynie letnim organizowanym w dniu 26.07.2010r.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi: 1.000,00 zł
 
Realizacja zadania obejmowała będzie:
 • prezentacja umiejętności kulinarnych podczas festynu letniego – 26.07.2010r.
 
Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę:
 1. zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu,
 2. koszt realizacji zadań,
 3. wysokość wkładu własnego,
 4. inne źródła finansowania,
 5. doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji podobnego projektu,
 6. sposób promocji projektu i grantodawcy.

Zadanie Nr 3

Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na imprezie organizowanej przez Gminę w dniu 30.08.2010r. – Dożynki 2010.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi: 1.000,00 zł
 
Realizacja zadania obejmowała będzie:
 • prezentacja umiejętności kulinarnych podczas imprezy gminnej – Dożynki
 
Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę:
 1. zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu,
 2. koszt realizacji zadań,
 3. wysokość wkładu własnego,
 4. inne źródła finansowania,
 5. doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji podobnego projektu,
 6. sposób promocji projektu i grantodawcy.
Zasady przyznania dotacji:
 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
 Pozostałe zasady przyznania dotacji:
 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 14.06.2010r. do godz. 1500  w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 14). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2009r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.06.2010r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:
Zadanie:
 1. Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na imprezach organizowanych przez Gminę w tym podczas dożynek- 3.000,00zł.
 2. Organizacja wycieczki integracyjnej w roku 2009 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi mającymi trudne warunki materialne –4.500,00zł.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-20 14:57
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-20 14:58

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-22 13:35

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w roku 2010” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy Waryńskiego.  

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-04-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-04-02 08:02
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-02 08:03

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-22 10:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-22 10:31

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2010 realizacji zadań:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 52.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 4.03.2010r.
   
 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia
  w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
  Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
  Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 2.000,00 zł. Umowa zostanie zawarta w dniu 4.03.2010r.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2010-03-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-03-02 12:59

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej

oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:

 

świadczenie usług na stanowisku psychologa

 

Informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani:

 

Marzena Zdziech

 

Za kwoty:

 

- poradnictwo psychologiczne na rzecz uczestników CIS – 60,00 zł/h brutto

- Wsparcie osób po 45 roku życia wykluczonych społecznie – poradnictwo psychologiczne (grupowe, indywidualne) – 70,00 zł/h brutto

 

Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęła jeszcze 1 ważna oferta od:

 

 1. Małgorzata Ratajczyk

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-02-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-11 15:15

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:
 
Zakup żywności dla uczestników CIS
 
Informuję że żadna z ofert nie spełniała warunków zawartych w zapytaniu o cenę.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-02-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-09 15:08

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:
świadczenie usług na stanowisku prawnika

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:
Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Kosakowski

Za kwotę:
• Porady prawne  – 100,00 zł/h brutto
Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęły jeszcze 1 ważna oferta od:
1. Kancelaria Adwokacka Aleksander Michalski
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-04-02 08:58

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:

świadczenie usług na stanowisku terapeuty od uzależnień

Informuję że najkorzystniejszą ofertę złożył Pan:

Krzysztof Czepukojć

Za kwoty:

 • Terapia uzależnień na rzecz uczestników CIS – 45,00 zł/h brutto

Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęły jeszcze 3 ważne oferta od:

 1. NZOZ Promyk Poradnia Terapii Uzależnień od alkoholu i współuzależnienia ul. Św. Wincentego 1, 86-100 Świecie
 2. Apoloniusz Matusiak zamieszkały w Grudziądzu
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej Radosław Kędzia, ul. Wolności 9/ Matejki 1, 87-200 Wabrzeźno
   

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-02-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-09 15:06
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-09 15:06

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:

świadczenie usług na stanowisku lektor języka angielskiego.

Informuję że najkorzystniejszą ofertę złożył Pan:

Jakub Wędrowski

Za kwotę:

 • Kurs języka angielskiego - 74 złoty / godzinę brutto

Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęła jeszcze 1 ważna oferta od:

 1. Marta Przanowska
   

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-02-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-09 15:04

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:

świadczenie usług na stanowisku informatyka

Informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:
PLUS ULTRA Sławomir Makówka   ul. Irysowo 12, 86-300 Grudziądz

Za kwotę:

 • Kurs obsługi komputera na rzecz uczestników 60,00 zł brutto / godzinę brutto

Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęła jeszcze 1 ważna oferta od:

 1. Energosystem ul. Rapackiego 80 , 86-300 Grudziądz
   

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula lidke
  data wytworzenia: 2010-02-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-09 15:01

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:

świadczenie usług na stanowisku doradcy zawodowego

Informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani: Zofia Małecka

Za kwoty:

 • Doradztwo zawodowe na rzecz uczestników CIS – 73,00 zł/h brutto
 • Wsparcie osób po 45 roku życia wykluczonych społecznie – poradnictwo zawodowe (grupowe, indywidualne) – 75,00 zł/h brutto

Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęła jeszcze 1 ważna oferta od:

 1. Agnieszka Welland – Tyburska zamieszkała w Grudziądzu
   

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-02-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-09 14:48
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-09 15:02

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

 
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) 
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert nawykonaniezadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2010 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:
 
Zadanie Nr 1
 
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 52.000,00 zł
 
Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 
 1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.
 2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.
 3. Określenie ilości uczestników.
 4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;
  7. inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.
  8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.
 Zadanie Nr 2 
 
Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powierzonego zadania wynosi 2.000 zł.
 
Realizacja zadania obejmować będzie:
Realizacja tego zadania ma na celu uaktywnienie osób w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z drużynami sportowymi z innych miejscowości, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów sportowych.
 
Obejmować będzie:
Organizację miejsca turnieju, wyżywienia dla zawodników, zapewnienie opieki medycznej i sędziowskiej, zabezpieczenie porządku i czystości w trakcie i po turnieju.
 
Zasady przyznania dotacji:
 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Oferty na zadania powinny zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
  7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
 Pozostałe zasady przyznania dotacji:
 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 23.02.2010 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 14). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2009r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.02.2010r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:
 1. Zadanie:
  Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 50.000,00 zł
 2. Zadanie:
  Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi - 2.000 zł
Burmistrz
Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-01-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-22 13:35

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-22 13:35

Świadczenie usług na stanowisku: Terapeuty uzależnień

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszule Lidke działające w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1. PO KL pod tytułem ”Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług na stanowisku terapeuty od uzależnieńCPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 14:05

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 14:05

Świadczenie usług na stanowisku: Doradca zawodowego

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszule Lidke działające w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1. PO KL pod tytułem ”Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług na stanowisku doradcy zawodowego
CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 14:00
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:01

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 14:02

Świadczenie usług na stanowisku: Informatyka

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszule Lidke działające w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1. PO KL pod tytułem ”Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług na stanowisku Informatyka na rzecz uczestników CIS
CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:46

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:46

Świadczenie usługi: Zakup żywności dla uczestników

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszule Lidke działające w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1. PO KL pod tytułem ”Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zakup żywności
CPV 158942000-3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-14 08:03

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:44

Świadczenie usług na stanowisku: Nauczyciela Języka Angielskiego

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszule Lidke działające w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1. PO KL pod tytułem ”Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług na stanowisku Nauczyciela Języka Angielskiego na rzecz uczestników CIS
CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:41

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:41

Świadczenie usług na stanowisku: Psychologa

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszulę Lidke działającego w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla poddziałania 7.2.1 PO KL pod tytułem ”Centrum integracji Społecznej w Szumiłowie ” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług na stanowisku psychologa. CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:39

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:39

Świadczenie usług na stanowisku: Prawnika

Centrum Integracji Społecznej reprezentowane przez Kierownika Urszulę Lidke działającego w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 dla poddziałania 7.2.1 PO KL pod tytułem ”Centrum integracji Społecznej w Szumiłowie ” nr UDA-POKL.07.02.01-04-066/09-00 zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług na stanowisku prawnika. CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-01-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:32

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-13 13:32

Zaproszenie do składania ofert na wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,
tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099
e-mail: umg_radzyn@wp.pl


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) i art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. ( Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami )

Zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na wykonaniu usługi
„wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i gminy Radzyń Chełmiński wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku i szkła papieru „

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę:

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, olejów i smarów roku 2010 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński”

Informacja nt. kontraktacji na wyprodukowanie nasion rzepaku.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-23 12:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-23 12:44

Radzyń Chełmiński , dnia 9.11.2009 r.

O G ŁOS Z E N I E

                 
Informuję , że dnia 9.11.2009 r. odbył się  I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż:

działki Nr 145/2  o pow. 0.10,09 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie w którym wyłoniono nabywcę tej nieruchomości za kwotę brutto 32.330,00 zł.

Jednocześnie informuję , że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
działki Nr 498 o pow. 0.44,09 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo
zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-11-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-13 09:09

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński,
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński,
tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099
e-mail: urzad@radzynchelminski.eu

Na podstawie art. 33ustawy z dnia30.06.2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie usługi polegającej na:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009 – 2010 obejmujące teren gminy Radzyń Chełmiński” wg podziału terytorialnego na poszczególne zadania obejmującego teren gminy Radzyń Chełmiński.

Termin wykonania zamówienia:  15.11.2009r. – 30.04.2010r.

 Zadanie Nr 1
Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo.

 Zadanie Nr 2
Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki.

 Zadanie Nr 3
Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku P .Lamparskiego), Gołębiewo.

 Zlecający usługę informuje, że:

 • oferta może obejmować usługę na wszystkie 3 zadania.
 • oferta może również obejmować składanie ofert na poszczególne zadanie tj. zadanie Nr 1, zadanie Nr 2, zadanie Nr 3,
 • w ofercie należy podać również rodzaj sprzętu do odświeżania oraz cenę za 1 godz. pracy efektywnej,

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Pan Andrzej Góral – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy (pokój Nr 21), tel. (056) 6886087 wew. 58 kom 668377407  .

Termin składania ofert: 12.11.2009r. do godz. 9:00

Miejsce złożenia ofert – Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1

 Otwarcie ofert w Urzędzie MiG o godz. 1000 w dniu 12.11.2009r.

 Wymogi dotyczące w/w usługi :

 1. Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania dróg wg zadań Nr 1, 2, 3 w terminie określonym na wykonanie zamówienia, oraz utrzymać je w stanie umożliwiającym przejazd.
 2. W przypadku wystąpienia opadów śniegu po 30.04.2010r. Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania dróg wg zadania objętego umową.
 3. w przypadku nie wywiązania się z zadania umowa na zimowe utrzymanie dróg zostanie zerwana w trybie natychmiastowym.
 4. Do rachunku za wykonane prace należy przedstawić karty pracy, które muszą być potwierdzone przez Sołtysa lub Przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 5. Wykonawca przystąpi do odśnieżania natychmiast po telefonicznym zawiadomieniu przez Sołtysa lub Przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim. Odśnieżanie należy dokonać bezwzględnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Nie wykonanie powyższego zadania skutkować będzie natychmiastowym zerwaniem umowy.

Radzyń Chełmiński, dnia 04.11.2009r. 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Góral
  data wytworzenia: 2009-10-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-04 15:04

Burmistrz 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskim

informuje ,że

w dniu 30.10.2009 r.została zawarta umowa na usługę bankową polegającą na bieżącej obsłudze budżetu Gminy Radzyń Chełmiński  w okresie od dnia 1.11.2009 r. do dnia 31.10.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łasinie ul. Odrodzenia Polski  5 , 86 -320 Łasin .

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-11-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-04 11:21

 

Informacja
 
Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim uprzejmie informuje, że w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim w dniu 20.11.2009r. (piątek) od godz. 1200 do godz. 1400 odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nt. dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie.
 
Burmistrz
Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof Chodubski
 
Radzyń Chełmiński, dnia 4.11.2009r.

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-11-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-04 08:54
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 08:55

O g ł o s z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy

O g ł o s z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie deratyzacji.
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

warunków umowy o usługę bankową
polegającą na bieżącej obsłudze budżetu gminy Radzyń Chełmiński
w okresie od dnia 01.11.2009 r. do dnia 31.10.2012 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2009-09-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-09-02 11:09
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-02 11:13

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-09-02 11:11

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert w programie "Szansa dla każdego"


 

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej
oferty
 
 W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i ust.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w ramach rozeznania rynku cenowego na zadanie:
 
świadczenie usług na stanowisku radcy prawnego
 
Informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła:
 
Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Kosakowski
ul. Władysława Łokietka 47c
81-736 Sopot
 
Za kwotę:
 
- Doradztwo w zakresie reguł funkcjonowania rynku pracy 
  75,00 zł/h brutto
 
 
Informuje ponadto, że na to zadanie wpłynęła jeszcze 1 oferta od:
 
Kancelaria Adwokacka Aleksander Michalski

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-07-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-07-14 13:48
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-02 11:10

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-07-14 13:49

       Radzyń Chełmiński, dnia 03.07.2009r.

 


Ogłoszenie o wyniku
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs
Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński


informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu powierzenie w roku 2009 realizacji zadania:

 1. Organizacja wycieczki integracyjno- krajoznawczej dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie do 31.08.2009r.

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich ul. Tysiąclecia 6 A/1  87-220 Radzyń Chełmiński, na wsparcie realizacji tego zadania.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na wsparcie zadania wyniesie 3.000 zł.
Umowa zostanie zawarta w dniu dzisiejszym.


                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                       Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-07-03 12:47

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o
zorganizowaniu na terenie miasta i gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych .

UWAGA !

Zgodnie z  programem „WYPRAWKA SZKOLNA” rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, mogą otrzymać w roku szkolnym 2009/2010 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W tym roku programem objęto dwie grupy uczniów:

 • pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351zł,
 • pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (określone 10 % uczniów poza kryterium dochodowym).
Grupa beneficjentów   Dofinansowanie
Dla uczniów klas I szkół podstawowych do kwoty 150 zł
Dla uczniów klas II szkół podstawowych  do kwoty 150 zł
Dla uczniów klas III szkół podstawowych  do kwoty 170 zł
Dla uczniów klas I gimnazjów do kwoty 280 zł

Ostateczny termin składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 04 września 2009 r. w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.
 

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-06-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-25 13:55

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-25 13:58

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje,
że Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński bierze udział w realizacji projektu:

„NAUCZYCIEL UCZĄCY SIĘ – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU OŚWIATY Z TERENU BYŁEGO WOJEWÓDZTWA TORUŃSKIEGO W LATACH 2008 i 2009”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-06-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-25 13:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-25 13:46

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. nr. 223, poz. 1655 z późn. zm)

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL  pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie świadczenia usług na stanowisku radcy prawnego
CPV – 80420000-4, CPC-24

Świadczenie usługi obejmuje:

I – doradztwo w zakresie reguł funkcjonowania rynku pracy 45 godzin

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.09 do 31.10.09 r.
2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  Informacje pod numerem tel. 056 6883 017
3. Kryteria wyboru ofert: cena
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
    1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy „załącznik nr1”
    2) parafowany wzór umowy (jeżeli jest wymagana forma pisemna umowy) załącznik 2
    3) wymagane kwalifikacje:
      - wykształcenie wyższe kierunkowe
      - co najmniej 2-letni staż w pracy na stanowisku radcy prawnego
Na potwierdzenie wymaganych kwalifikacji należy załączyć:
- potwierdzoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunkowych
- potwierdzone dokumenty stażu pracy
     4) warunki płatności:  zleceniodawca wypłaci wykonawcy wynagrodzenie po dokonaniu stosownych potrąceń – wynagrodzenie płatne będzie za przepracowaną liczbę godzin w danym miesiącu do 30 danego miesiąca lub po wystawieniu rachunku przez wykonawcę za wykonane świadczenia (umowa cywilno-prawna) w danym miesiącu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez zleceniodawcę

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Urząd miasta i gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac towarzystwa Jaszczurczego 9, oraz nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Oferta na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych”.

6. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 8 lipca do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, sekretariat (pokój nr 1), osobiście lub za pośrednictwem poczty.

7. Oferty zostaną otwarte dnia 08.07.2009 roku, o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 (salka narad).
 

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-06-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-24 13:23

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-24 13:23

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w roku 2009” w drodze przetargu nieograniczonego w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-05 14:05
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-05 14:06

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego
niżej zadania:

1.Organizacja wycieczki integracyjno -krajoznawczej dla mieszkańców
    miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 1.07.2009 r. do 31.08.2009 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi 3.000,00 zł .

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs 2009… (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1). Druki ofert, wzór umowy jak również szczegółowe informację o konkursie oraz pełen tekst ogłoszenia konkursowego można pobrać pod ze strony internetowej: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 1).

Oferty należy składać do dnia 29.06.2009 r. do godziny 15:15 (pokój nr 1 UMiG)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3.07.2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-05-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-27 14:45
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-02 09:18

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert w programie "Szansa dla każdego"

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-25 14:59

Świadczenie usług na stanowisku: radca prawny

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie świadczenia usług na stanowisku radcy prawnego
CPV – 80420000-4, CPC-24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:45

Swiadczenie usług na stanowisku: psycholog - terapeuta

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie świadczenia usług na stanowisku psychologa-terapeuty CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:42

Świadczenie usług na stanowisku: lektor języka angielskiego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie świadczenia usług na stanowisku Lektora języka angielskiego CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:39

Zakup poczęstunków dla uczestników

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie zakup poczęstunków dla uczestników
CPV 158942000-3

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:50

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie przeprowadzenia szkoleń zawodowych
Szkolenia i usługi CPV – 80420000-4,CPC-24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:35

Świadczenie usług na stanowisku: informatyk

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie świadczenia usług na stanowisku informatyka
CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:32

Świadczenie usług na stanowisku: doradca zawodowy

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie świadczenia usług na stanowisku doradcy zawodowego
CPV 80420000-4, CPC - 24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:28

Świadczenie usług dojazdu uczestników

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w ramach prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/2008 dla poddziałania 6.1.1 PO KL pod tytułem ”Szansa dla każdego” nr WND-POKL.06.01.01-04-151/08 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie oferty na świadczenie usług dojazdu uczestników na warsztaty i kursy
Usługi dowozowe CPV – 60113000-31, CPC-2

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-05 14:19

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2009 realizacji zadań:

Radzyń Chełmiński, dnia 19.02.2009 r.

Ogłoszenie

Informuję, że na kupno zespołu prądotwórczego typ 7 ZPP 16H6 zainstalowanego przy wieży ciśnień w Radzyniu Chełmińskim najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 5.100,00zł.
Na kupno dwóch garaży blaszanych, które stoją na działce przy wieży ciśnień najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 600 zł za 2 garaże tj. po 300 zł za garaż.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-02-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-02-20 14:13

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227)

Informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na
celu powierzenie w 2009r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych zadań:

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-01-30 11:36

URZĄD MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 1. Zespołu prądotwórczego zainstalowanego przy wieży ciśnień w Radzyniu Chełmińskim.
 2. Dwóch garaży blaszanych na podst. betonowej stojących przy wieży ciśnień w Radzyniu Chełmińskim.

NAZWA SPRZEDAJĄCEGO:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
NIP:  878-10-66-646
REGON:  000527486

OPIS PRZEDMIOTÓW SPRZEDAŻY:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest zespół prądotwórczy typ 7 ZPP 16H6 zainstalowany przy wieży ciśnień w Radzyniu Chełmińskim o nr fabrycznym 137/0158/549839/830, stanowiącego własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

  Dane identyfikacyjne urządzenia:
  - rodzaj urządzenia: zespół prądotwórczy
  - producent: Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki, Warszawa Fort-Wola,
  - typ: 7 ZPP 16H6
  - rok produkcji: 1969
  - moc: 90 kW
  - prędkość obr./min: 1500/min
  - ciężar: 3.660kg
   
 2. Przedmiotem sprzedaży są dwa garaże blaszane o wymiarach szer.3,5 x dł.5 x wys.2,5m., które stoją na działce przy wieży ciśnień i stanowią własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.
  (Demontaż we własnym zakresie.)

WARUNKIEM UCZESTNACTWA W PRZETARGU JEST:

 1. Złożenie zamkniętych ofert w terminie do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 1 (sekretariat).
 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
  „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż…(nazwa przedmiotu sprzedaży)."

  Oferta powinna zawierać:
  - imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  - adres siedziby oferenta,
  - nr PESEL i NIP oferenta,
  - datę sporządzenia oferty,
  - oferowaną cenę brutto,
  - pisemne oświadczenie oferenta, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym sprzedawanych rzeczy, wg wzoru załączonego do ogłoszenia (stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia),
  - podpis osoby upoważnionej do składania ofert.
   
 3. Oferty muszą zostać złożone osobno na każde z ogłoszonych przedmiotów do sprzedaży.
 4. Każdy oferent może złożyć tylko po jednej ofercie na każdy przedmiot sprzedaży.
 5. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2009r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 w Radzyniu Chełmińskim.
 2. Przedmioty zamówienia zostaną sprzedane oferentowi, który złoży najwyższą zaoferowaną cenę.
 3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany przedmiot sprzedaży, zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja ustna.
 4. Urząd Miasta i Gminy nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz przydatność użytkową sprzedawanych przedmiotów.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu terminu ich składania.
 6. O wyborze oferty lub odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 7. Postępowanie przetargowe poprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez organizatora przetargu.
 8. Przeznaczone do sprzedaży rzeczy można oglądać po uprzednim uzgodnieniu tel. z organizatorem przetargu. tel. nr 056/6886001 w. 39
 9. Wszelkie informacje nt. przedmiotów sprzedaży oraz ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego można uzyskać pod nr tel. 056/6886001 w. 39.
 10. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wskazanym przez organizatora oraz wpłaty należności zaoferowanej w przetargu najpóźniej w chwili zawarcia w/w umowy.
 11. Umowa określi warunki i terminy przekazania przedmiotu sprzedaży.
 12. W przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn nie zależnych od sprzedającego organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

 
Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński 
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kunicki
  data wytworzenia: 2008-01-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-01-30 08:39

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-01-30 08:39

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionych niżej zadań:

 1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób  dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
 2. Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi.
 3. Organizacja wycieczki integracyjnej w roku 2009 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi mającymi trudne warunki materialne.
 4. Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie wakacji letnich.
 5. Organizacja dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na imprezach organizowanych przez gminę, w tym podczas dożynek.
 6. Wspierania działań integracyjnych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2009… (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1) w godz. 7:15-15:15 w terminie do dnia 02.03.2009r.

Druki ofert, wzór umowy jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełen tekst ogłoszenia konkursowego można pobrać ze strony internetowej (bip.radzynchelminski.pl) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (pokój Nr 14) tel.: (056) 6886 087.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.03.2009r.


Radzyń Chełmiński, dnia 28.01.2009r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-01-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-01-28 13:37
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-28 13:39

Ogłoszenie

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na wykonaniu usługi "wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku i szkła".

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-19 15:07

ZAPYTANIE O CENĘ

 Zapytanie o cenę na wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2008 – 2009 obejmujące teren gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Góral
  data wytworzenia: 2008-10-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-20 14:15

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-20 14:16

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 30.06.2008r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na następujące zadanie:

 • Wykonanie konserwacji gminnego rowu szczegółowego R-R-E i R-R-E 5 w miejscowości Radzyń Wieś – obręb geodezyjny Janowo.

  Zamówienie dotyczy wykonania następujących robót:

  na docinkach w/w rowów wskazanych i uzgodnionych w tut. Urzędzie:

 • odmulenie i konserwacja koparką z możliwością wysięgnika do głębokości ok. 6 m, zgodnie z opracowaną dokumentacją znajdującą się w tut. Urzędzie,

 • niwelacja urobku bezpośrednio przy skarpach odmulanego rowu,

Termin wykonania robót określony został na okres od dnia 20.10.2008r. do 30.11.208r.

 • W przedłożonej ofercie należy podać:

1. cenę 1 godziny zegarowej pracy koparki,
2. szerokość łyżki – odmularki.

W związku z powyższym proszę o ewentualne złożenie oferty na wykonanie w/w zadania w tut. Urzędzie pok. Nr 1 do dnia 20.10.2008r.

Dokumentacja techniczna dot. wykonania konserwacji w/w rowów szczegółowych znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie pok. Nr 8.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kunicki
  data wytworzenia: 2008-10-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-15 08:16

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-15 08:17

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 108109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-08 10:39:30