Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie o naborze

KD.2110.1.2021.GE

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze –

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim

 

III. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  i nauce,

 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy
  w pomocy społecznej,

 5. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),

 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
  o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,

 2. umiejętności organizacyjne, planowania i kierowania zespołem pracowników,

 3. odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność, odporność na sytuacje stresowe,

 4. posiadanie prawa jazdy kat. B,

 5. kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,

 6. umiejętność korzystania z obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;

 3. Organizacja pracy w MGOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.

 4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy
  i księgowym MGOPS.

 5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.

 6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.

 7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

 8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.

 9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.

 10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek MGOPS.

 11. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń dotyczących działalności MGOPS oraz składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania MGOPS.

 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.

 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnych
  z kompetencjami i zakresem działalności ośrodka.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, na parterze. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie
  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, specjalizacjach itp.

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia

wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie
o prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na

określonym stanowisku,

 1. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Opisane kserokopie dokumentów, „za zgodność z oryginałem” może dokonać własnoręcznie kandydat.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim”
w terminie do dnia 13 kwietnia 2021r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

 

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie
nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Klauzula informacyjna stanowi zał. Nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

   Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.);

 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Dokumenty osoby przyjętej do pracy załącza się do Akt osobowych; Protokół z wyboru przechowuje się wieczyście.

W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym (dostawcy usług poczty elektronicznej, podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną programów księgowo-kadrowo-ewidencyjnych, podmiotom z zakresu doradztwa prawnego, służby BHP), a ponadto dane ujawniane są upoważnionym przez Administratora osobom, Odbiorcami danych są również Poczta Polska w przypadku korespondencji prowadzonej listownie, a także inni odbiorcy wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli

informacyjnej stanowiącej zał. Nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

………............................

data i wyraźny podpis

 

 

 

 

 

 

drukuj (ogłoszenie o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-31 13:17

Informacja o wyniku naboru

Urząd Miasta i Gminy

Pl. Tow. Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

KD.2110.1.2021.GE

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
– Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim.

 

 

Stanowisko: Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że
w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani Ilona Dąbrówka

zamieszkała Jarantowice.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ilona Dąbrówka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-04-20 10:09
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4027
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 10:21:34