Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Opublikowano w BZP pod numerem: 353153 - 2010; dnia: 08.12.2010

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6886087, 6886001, faks 056 6886087.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym na terenie gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Zimowe utrzymanie dróg to: likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; pełnienie dyżurów; Na drogach do zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu usług do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsc ich świadczenia, a w szczególności sprawdzi warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo /zakresowi zamówienia odpowiada zadanie nr 1 określone na mapie, stanowiącej zał. do SIWZ/ Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 430 godzin..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające odpowiadają swym rodzajem podstawowemu zamówieniu, ich wielkość i zakres uzależnione będą od panujących warunków atmosferycznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna realizację w w/w okresie przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł. Na potwierdzenie jego realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające jego należyte wykonanie. Ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający uzna za spełnianie tego warunku fakt dysponowania ciągnikiem z przednim napędem z właściwym osprzętem o mocy nie mniejszej niż 100 kM lub pojazdem gąsienicowym z właściwym osprzętem. Pod pojęciem właściwego osprzętu, Zamawiający rozumie osprzęt służący od odśnieżania dróg. Ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. nr 1 ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
BURMISTRZ
KRZYSZTOF CHODUBSKI

 

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-08 21:12
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-08 21:13

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-08 21:13

OGŁOSZENIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
 
Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na : Zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych w roku 2011.
1.      Zamawiający: Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim.  
2.      Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
3.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół bezpłatnie.
4.      Przedmiotem zamówienia jest : tankowanie paliwa na stacji do autobusów szkolnych.
5.   Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
6.   Wymagany termin realizacji zamówienia – od 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
7   .W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie         podlegający   wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Dz.U. nr   19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.
8.Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
9.Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty.
10. Kryteria oceny ofert:
 
-         Cena brutto 1 litra oleju napędowego       - 100%
 
11.Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2010 r.. godz. 1200
12.Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w kopertach zamkniętych z napisem :
 
     O F E R T A     N A   D O S T A W Ę   P A L I W A   D O   A U T O B U S Ó W   S Z K O L N Y C H
 
13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2010 r.. o godz. 1230 w siedzibie   zamawiającego .     
14.Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-11-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-24 12:16

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-24 12:17

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14

 reprezentowany przez dyrektora zespołu
 
na podstawie art.39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na :
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński
         Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV ), - usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych – 60113100-4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
         Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Erdmański, tel. (56) 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu do dnia 10.12.2010 r. do godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2010 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
 
 
Radzyń Chełmiński dnia 22.11.2010 r.
 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 331557 -2010 w dniu 22.11.2010 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-23 09:05

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-23 09:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

 
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 304131, dnia: 27.10.2010

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6886087, 6886001, faks 056 6886087.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy miału węglowego oraz węgla kamiennego orzech wraz z usługą transportu o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SWIZ/, a w szczególności w projekcie umowy stanowiącym zał. do niniejszej SIWZ. L.p. Przedmiot zamówienia Parametry przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień CPV Polska Norma j.m. Szacunk. Ilość 1 Miał węglowy » wymiary ziarna 0-20 mm » zawartość popiołu nie więcej niż 18% » wartość opałowa w stanie roboczym 22.000 - 23.000 kJ/kg) » zawartość siarki do 0,8% » wilgotność całkowita nie więcej niż 15% 09-11-12-00-2 PN-G-97001:1982 PN-G-97003:1982 tona 1210 2 Węgiel kamienny orzech » wymiary ziarna 80-40 mm » zawartość popiołu nie więcej niż 5% » wartość opałowa w stanie roboczym 26.000 - 28.000 kJ/kg) » zawartość siarki do 0,6% 09-11-12-10-5 PN-82/G-97002 PN-82/G-97003 tona 80.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiot zamówienia odpowiadać będzie przedmiotowi zamówienia podstawowego, zaś zakres będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, które wpływają na długość sezonu grzewczego, jednakże zakres nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5, 09.11.12.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 23 listopada 2010 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo lub stosowne upoważnienie. Ponadto do oferty należy złożyć dokumet potwierdzający wniesienie wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem sytuacji, w której, gdy zmiana przepisów podatkowych skutkowałaby zmianą stawki należnego podatku VAT. W takiej sytuacji cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian, zaś cena brutto zmienia się proporcjonalnie do zmiany stawki należnego podatku VAT, tym samym cena za całość przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki opodatkowania oraz ilości zamawianego opału po wejściu życie nowych przepisów w tym zakresie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miast i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr 1 /parter/ ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-27 21:31

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-27 21:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 na usługi w zakresie odśnieżania dróg na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numere: 304119, dnia: 27.10.2010

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6886087, 6886001, faks 056 6886087.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie odśnieżania dróg na terenie Gminy Radzyń Chełmiński..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym na terenie gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Zimowe utrzymanie dróg to: - likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); - utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; - pełnienie dyżurów; Na drogach do zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu usług do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsc ich świadczenia, a w szczególności sprawdzi warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. 1 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 430 godzin. 2 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 370 godzin. 3 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku p. Lamparskiego) Gołębiewo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 190 godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia od szacunkowego o 25% w związku z warunkami atmosferycznymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia od szacunkowego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom wynikającym z panujących warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia od zakresu szacunkowego. Dokładny zakres znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ w formie mapy, która ilustruje podział zakresu zamówienia dla każdej z części..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiot zamówień uzupełniających odpowiada podstawowemu przedmiotowi zamówienia, zaś zakres zamówień uzupełniających uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych, jednak nie większy niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem sytuacji, w której, gdy zmiana przepisów podatkowych skutkowałaby zmianą stawki należnego podatku VAT. W takiej sytuacji cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian, zaś cena brutto zmienia się proporcjonalnie do zmiany stawki należnego podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński /woj. kujawsko-pomorskie/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pok. nr 1 /parter/ ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński /woj. kujwsko-pomorskie/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Realizacja usług odśniażania dróg na terenie miejscowości: Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 430 godzin..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Realizacja usług odśnieżania dróg na terenie miejscowości: Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 370 godzin..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Realizacja usług odśnieżania dróg na terenie miejscowości: Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku p. Lamparskiego) Gołębiewo..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku p. Lamparskiego) Gołębiewo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 190 godzin..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-27 20:33

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-27 20:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041602 C w miejscowości Nowy Dwór-Kneblowo, gm. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-06 17:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane:

Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym /BPK-341-10/10/.
Opublikowano w BZP pod numerem: 208743 - 2010; dnia 04.08.2010 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-04 10:28

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI

drukuj (INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-10 10:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-10 10:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy kamienia wapiennego i szlaki dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

Przedmiotem zamówienia są dostawy: Kamienia wapiennego i szlaki dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński Nomenklatura CPV: Kod główny: 14 23 11 12 - 3 - granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo Dodatkowe przedmioty: 44 11 31 40 - 8 - kamień drogowy L.p. Nazwa j.m. Szacunkowa ilość 1 Kamień wapienny o granulacie od 0 do 31,5 mm tona 2350 2 Szlaka tona 1000 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej ilości dla każdego sortu /kamienia i szlaki/ o 25% od wartości szacunkowej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują, żadne roszczenia finansowe ani też prawne. Dostawy kamienia i szlaki następować będą w terminach określonych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zmawiającego Na terenie gminy Radzyń Chełmiński transportem samowyładowczym..

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-29 20:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI BANKOWE
UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-15 13:09

Radzyń Chełmiński, 31 sierpnia 2010 r.

L.dz. BPK-341-8/10

                                                                                                    Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK-341-8/10/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

 

               Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły następujące zapytania co do treści SIWZ:

 

Dnia 30 sierpnia 2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

„…… zwraca się z zapytaniem czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na spłatę kapitału i odsetek na ten sam dzień tj. ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca. Oferta Banku zostanie złożona zgodnie z zapisami SIWZ”.

 

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość spłaty kapitału i odsetek na ten sam dzień tj. ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca, a tym samym wprowadzenia tego zapisu do przyszłej umowy, pod warunkiem, iż oferta zostanie złożona zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-08-31 07:58
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-31 08:02

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK-341-8/10/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI ORAZ INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-29 14:58

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-29 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-18 14:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-18 13:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE
Wymiana trzonu komina stalowego.

Ogłoszenie opublikowano w BZP dnia 14 lipca 2010 r. pod numerem: 186541 – 2010.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-14 09:24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE

Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym (nr sprawy BPK-341-6-10).
Opublikowano w BZP: Nr 177593 – 2010, dnia 06.07.2010

Radzyń Chełmiński, dnia 23 lipca 2010 r.

L. dz. BPK-341-6/10

Do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ ORAZ ICH WYJAŚNIENIE

Dot. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – na: Poprawę infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym /nr sprawy BPK 341-6/10/. 

             Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że dnia 20 lipca 2010 r. wpłynęło zapytanie do treści SIWZ następującej treści:
 
Pytanie: „W przedstawionych przedmiarach brak kosztorysu na wykonanie fundamentów pod zbiornik 150m3”.
WYJAŚNIENIA
W przedstawionych przedmiarach i kosztorysach koszty wykonania fundamentów zbrojonych zawarte są w kosztach zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej z instalacją wodociągową pod. l.p. 2 w/w dokumentów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-23 11:30

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-06 12:54
Radzyń Chełmiński: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim.
Numer ogłoszenia: 141531 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-01 14:48
Komunikat

Zapytanie do specyfikacji
Nr sprawy BPK-341-4/10

Radzyń Chełmiński: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ulicy Przykop i Ogniowej.
Numer ogłoszenia: 132857 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6886087, 6886001, faks 056 6886087.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ulicy Przykop i Ogniowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ulicy Przykop i Ogniowej. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu wsparcia województwa kujawsko-pomorskiego. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Przebudowa części ulicy Przykop poprzez wydzielenie i wybudowanie, chodnika, parkingów i jezdni z kostki betonowej, opasek z płytek betonowych wraz z budową przykanalików oraz przebudowę części ulicy Ogniowej na chodnik z kostki betonowej w następującym zakresie: Ul. Przykop: - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm, szarej, pow. - 733,00 m2, - opaska przy jezdni z płytek betonowych o wymiarach 50x50 cm, pow. - 33,50 m2, - nawierzchnia parkingów z kostki betonowej grubości 8 cm, kolorowa, pow. - 314 m2, - opaska przy parkingu z płytek betonowych 50x50 cm, powierzchnia 66,5 m2, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm, kolorowa, pow. - 321,00 m2 - nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej o grubości 6 cm, kolorowa, pow. 120,00 m2, - przykanaliki z rur PP fi 200 mm o długości 50,00 m. Ul. Ogniowa - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm, kolorowa, pow. 118,90 m2, - schody o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, kolorowa, pow. 8,28 m2, - wykonanie i montaż balustrady - 1 kpl. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej o długości 779,60m i szerokości 2,50m. z kostki betonowej szarej o gr. 8cm. w następującym zakresie: - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 1949,00 m2, - wykonanie trawników dywanowych siewem 1559,20 m2, - oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej 1,00 kpl., - przedłużenie przepustu 3,00 m, - zainstalowanie balustrady ochronnej o wys. 1.20m. 8,00 mb..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2, 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego wadium Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 8 czerwca 2010 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiając zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stcyznia 2004 r. z poźń. zm. oraz oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 - oświadczenie, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z poźń. zm. oraz wykazu wykonanych robót budowalnch nie mniej niż dwóch, odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie nawierzchnii drogowej z kostki betonowej brukowej o powierzchnii nie mniejszej niż 2000 m2 każda wraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należeyte wykonanie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z poźń. zm., oraz wykazu narzędzi potwierdzającego, iż posiadają niezbędne urządzenia techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z poźń. zm., oraz wykazu osób, które będa uczestniczyć w realizacji zamówienia (kierownika robót drogowych).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z poźń. zm. dołączonej do ofety, polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, aktualnego zaświadczenia włąściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego fakt niezalegania z opłacaniem podatków, aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpioeczenia zdrowotne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, sporządzony na podstawie przekazenej dokumentacji, dowód wpłaty wadium. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie również pełnomocnictwo oraz dokumenty z sekcji III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzynchelminski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 /wydział budownictwa, pok. 5/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 10:00, miejsce: 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 /pok. nr 1 - parter/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie zamierza zwiawierać umowy ramowej, zamawiający nie zamierza ustawnowić dynamicznego systemu zakupów, zamawiający nie zamierza udzielac zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 maja 2010 r. pod numerem 132857.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-05-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-24 15:14

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-24 15:14

Radzyń Chełmiński: Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim w zakresie: - szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe - realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej, oraz w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL).
Numer ogłoszenia: 136908 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim , pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 68 86 001 wew. 37, faks 56 6886 001 wew. 61.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim w zakresie: - szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe - realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej, oraz w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia - Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 10 kobiet w tym: 5 kobiet Opiekunka osób starszych 3 kobiety Manicure paznokci i Wizaż i autoprezentacja 2 kobiety Profesjonalny sprzedawca - kurs Opiekunka osób starszych - min. 180 godz. zajęć w ramach kursu dla każdego uczestnika (dla 5 kobiet): min. 60 godz. zajęć teoretycznych odbywających się grupowo oraz 120 godz. praktyki - grupowo, - kurs Manicure paznokci (min. 16 godz. teorii odbywającej się grupowo i min. 40 godz.) praktyki-grupowo (dla 3 kobiet) - kurs Wizaż i autoprezentacja- min. 40 godz./grupowo (dla 3 kobiet): - kurs Profesjonalny sprzedawca (łącznie min. 160 godz. w tym: min. 80 godz. teoretycznych odbywających się grupowo i min. 80 godz., praktyki-grupowo) dla 2 kobiet, - poradnictwo zawodowe - min. 35 godz. zajęć grupowych (dla 10 uczestników) - poradnictwo psychologiczne (min. 35 godz. zajęć grupowych z psychologiem) (dla 10 uczestników) - badania lekarskie dla 10 uczestników projektu (badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia). Część 2 zamówienia - Usługi w zakresie realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej w ramach projektu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim dla 5 osób oraz jej otoczenia. - realizacja 5 Konferencji Grupy Rodzinnej, (min. 20-30 godz. pracy z każdym uczestnikiem) zwieńczenie w postaci Konferencji-spotkania. KGR poszerzony o kolejne 2 instrumenty tj. trening kompetencji i umiejętności społecznych (min. 6 godz. na osobę) oraz poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (min. 5 godz. na osobę). Część 3 zamówienia - Usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim. -opracowanie i realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla 8 kobiet i ich rodzin - otoczenia, cykl działań dla 8 kobiet oraz ich rodzin w tym: a) treningi kompetencji i umiejętności społecznych: Asertywność (min. 6 godz. zajęć grupowych) b) Efektywne radzenie sobie ze stresem (min. 6 godz. - zajęć grupowych) c) Radzenie sobie ze złością - w wymiarze (min. 4 godz. - zajęć grupowych) d) Autoprezentacja (min. 4 godz. - zajęć grupowych) e) warsztat: Zdrowe życie (min. 10 godz., - zajęć grupowych - wyjazdowy) f) sesja Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci, z zakresu kompetencji rodzicielskich (wyjazd, min. 10 godz. zajęć; pedagog-terapeuta - zajęcia grupowe) g) warsztat Aktywne formy poszukiwania pracy (min. 4 godz., trener pracy. - zajęcia grupowe)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie potwierdzające, że osoby będące uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz wykonanych usług.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie potwierdzające, że osoby będące uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykaz osób będących uczestniczyć w realizacji zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty potwierdzjące, że usługi wskazane w wykazie usług wykonanych lub wykonywanych zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie (np. w formie listów referencyjnych). Aktualny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, wystawiony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy. W odniesieniu do podmiotów występujących wspólnie - dołączych naelży do oferty - pełnomocnictwo.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radynchelminski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 /pok. nr 6 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010 godzina 10:00, miejsce: 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 /pok. nr 6 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Dzialanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim - szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 kobiet Opiekunka osób starszych 3 kobiety Manicure paznokci i Wizaż i autoprezentacja 2 kobiety Profesjonalny sprzedawca - kurs Opiekunka osób starszych- min. 180 godz. zajęć w ramach kursu dla każdego uczestnika (dla 5 kobiet): min. 60 godz. zajęć teoretycznych odbywających się grupowo oraz 120 godz. praktyki-grupowo, - kurs Manicure paznokci (min. 16 godz. teorii odbywającej się grupowo i min. 40 godz. praktyki-grupowo) (dla 3 kobiet) - kurs Wizaż i autoprezentacja min. 40 godz.- grupowo (dla 3 kobiet): - kurs Profesjonalny sprzedawca (łącznie min. 160 godz. w tym: min. 80 godz. teoretycznych odbywających się grupowo i min. 80 godz., praktyki-grupowo) dla 2 kobiet, - poradnictwo zawodowe - min. 35 godz. zajęć grupowych (dla 10 uczestników) - poradnictwo psychologiczne (min. 35 godz. zajęć grupowych z psychologiem) (dla 10 uczestników) - badania lekarskie dla 10 uczestników projektu (badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi w zakresie realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej w ramach projektu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej dla 5 osób oraz jej otoczenia. - realizacja 5 Konferencji Grupy Rodzinnej, (min. 20-30 godz. pracy z każdym uczestnikiem) zwieńczenie w postaci Konferencji - spotkania. KGR poszerzony o kolejne 2 instrumenty tj. trening kompetencji i umiejętności społecznych (min. 6 godz. na osobę) oraz poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (min. 5 godz.na osobę)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie i realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla 8 kobiet i ich rodzin-otoczenia, cykl działań dla 8 kobiet oraz ich rodzin w tym: a) treningi kompetencji i umiejętności społecznych: Asertywność (min. 6 godz. zajęć grupowych) b) Efektywne radzenie sobie ze stresem (min. 6 godz. - zajęć grupowych) c) Radzenie sobie ze złością w wymiarze (min. 4 godz. - zajęć grupowych) d) Autoprezentacja (min. 4 godz. - zajęć grupowych) e) warsztat: Zdrowe życie (min. 10 godz., (zajęć grupowych - wyjazdowy) f) sesja Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci, z zakresu kompetencji rodzicielskich (wyjazd, min. 10 godz. zajęć; pedagog-terapeuta -zajęcia grupowe) g) warsztat Aktywne formy poszukiwania pracy (min. 4 godz., trener pracy. -zajęcia grupowe)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2010 r. pod numerem 136908-2010

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Górska
  data wytworzenia: 2010-05-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-19 15:14
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-28 10:32

Komunikat

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. publikujemy treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:
Dnia  26 maja 2010 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia następującej treści:

Zapytanie do specyfikacji
Nr sprawy MGOPS  341-1/10

"W części 3 zamówienia wskazujecie Państwo opracowanie i realizację Programu Aktywności Lokalnej dla 8 kobiet i ich rodzin/otoczenia, w tym 2 spotkania wyjazdowe z pełnym wyżywieniem ( wyjazd min. 10 h do tego obliguje )
Proszę o wskazanie max. Liczby uczestników spotkań wyjazdowych, gdyż bez tej informacji niemożliwe jest określenie ceny tej części zamówienia ( każda osoba to dodatkowy koszt dojazdu i wyżywienia)".
 
W związku z powyższym wyjaśniamy, iż w trzeciej części zamówienia -   realizacja Programu Aktywności Lokalnej  dla 8 kobiet i ich otoczenia  maksymalna liczba dzieci biorących udział w spotkaniach wyjazdowych  wynosi - 19.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 31 maja 2010 r. do godz. 10.00,otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11.30.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Górska
  data wytworzenia: 2010-05-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-28 10:39
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-28 10:40

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-19 15:14

Radzyń Chełmiński: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chałmiński.
Numer ogłoszenia: 86957 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzynchelminski.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chałmiński..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: 1 zadanie Radzyń Chełmiński : ul. Tysiąclecia - wodociąg HDPE Ø 225 - 425 mb (przewierty sterowane z rurą ochronną Ø 100 dł. 12 m - 2 razy) - ul. Waryńskiego - wodociąg HDPE Ø 160 - 417 mb Hydranty przeciwpożarowe podziemne - 3 szt. 2 zadanie: Wieś Mazanki - wodociąg HDPE Ø 90 - 545 mb Wsie Rywałd - Stara Ruda - wodociąg HDPE Ø 110 - 1155 mb - wodociąg HDPE Ø 90 - 240 mb Wsie Nowy Dwór - Zielnowo - wodociąg HDPE Ø 110 - 895 mb Odcinki wodociągu PE 40 dla w/w miejscowości -112 mb Hydranty przeciwpożarowe naziemnych - 5 szt. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określone zostały w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto inwestycja realizowana będzie zgodnie z załączonym do SIWZ zestawieniem rzeczowo - finansowym robót. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania z potencjalnymi Wykonawcami. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia (różne poziomy terenu), a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. 2 Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne to nie mniej niż 60 miesięcy licząc od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Wymagania jakościowe i materiałowe 1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń I gatunku, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących jakość techniczną nie gorszą niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 2. Występujące w dokumentacji i przedmiarach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawcy wiążące, ale Wykonawca winien uwzględnić możliwość zapewnienia jednolitej obsługi technicznej zamontowanych już urządzeń u Zamawiającego. 3. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom polskich norm oraz innym normom określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.). Materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności i posiadać znak CE. 4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały przed wbudowaniem, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru sprawującego nadzór inwestorski. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.11.12-3, 45.23.11.13-0, 45.23.21.50-8, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego wadium Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 4 maja 2010 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zwrot wadium następi na warunkach okreslonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznyc. Sposób oceny spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oprócz oświadczenia wymienionego w sekcji III.3.1 ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożony wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie przyjanmniej jednej roboty budowlenej odpowieadającej swym rozmiarem przedmiotowi zamówienia tj. nie nmniejsze niż 3,5 km każde. Wykonawcy winni przedstawić dokumenty potwierdzające, iz zostały on wykonane neleżycie (np. w formie listów referencyjnych). Sposób oceny spełnia - nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznyc. Sposób oceny spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznyc. Sposób oceny spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznyc. Sposób oceny spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzynchelminski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński (referat rolnictwa - parter, pok. nr 8).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński (sekretariat - parter, pok. nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia: Wymina i rozbudowa sieci wodociagowej ne terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obaszrów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Ogłoszenie ukazało się na stronach Urzedu Zamówień Publicznych pod numerem 86957-2010. Data zamieszczenia: 16.04.2010 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-04-16 12:19
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:32

Komunikat dotyczący wyjaśnienia do Załącznika nr 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) , Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w Załączniku nr 3 do SIWZ na zadanie pt.: Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim,, wystąpił błąd pisarski w treści Oświadczenia.
W treści oświadczenia należy po słowie "oświadczam/y" dopisać  "o braku podstaw wykluczenia na"  mocy art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z póżn. zm.).

 Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-03-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-03-10 15:03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOT BUDOWLANE

Nazwa zamówienia:
„Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej  w Radzyniu Chełmińskim”. (nr sprawy BPK – 341-2/10)

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
  w imieniu których postępowanie prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Chodubski
  ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
  87-220 Radzyń Chełmiński
  Tel. (56) 688 60 01, Fax (56) 688 60 87
  NIP 876-23-08-769   REGON 000527486
  e-mail: sekretariat@radzynchelminski lub budownictwo@radzynchelminski.eu
  adres strony internetowej: http://bip.radzynchelminski.pl/
   
 2. Określenie trybu zamówienia
  Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
 3. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/
  SIWZ można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na podstawie wniosku o jej przekazanie lub pobrać ze strony zamawiającego /wskazana w pkt.1/ - link zamówienia publiczne, SIWZ jest bezpłatna.
   
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:
   Kody CPV:
  45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych,
  45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów,
  45233222-1 - Roboty w zakresie chodników,
  45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody
  burzowej.
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
  „Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim”.
  W szczególności przedmiotem zamówienia jest budowa 2 trybun stałych przy boisku do piłki nożnej wraz z utwardzeniem terenu pod trybunami oraz budowa chodników i parkingu w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

  Zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonanie robót budowlanych polegajacych na budowie trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.
  2. Zakres robót obejmuje:
    a)utwardzenie terenu pod 2 trybunami z kostki betonowej o  łącznej powierzchni 169,10 m2 (32,0x4,3 + 9,0x3,5m), z następującym zakresem robót:    wykonanie wykopów - 67,64m3;  podsypka piaskowa gr. 30cm.- 50,73m3;  obrzeża betonowe 8x30x100cm - 97,60m;   podbudowa z chudego betonu B10 gr. 10cm – 16,91m3;  nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm. (cegła) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm. 
    b)budowa 2 trybun stałych z konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo(cynkowana cała konstrukcja),  podesty z blachy ryflowanej aluminiowej, trybuny czterorzędowe z 284 siedziskami z oparciem, kolor siedzisk: niebieski - 218 szt., kolor czerwony – 66 szt. Siedziska o wymiarach: wysokość oparcia – 36 cm, szerokość – 41 cm, głębokość – 37 cm. Zastosowano gotowe systemy trybun stacjonarnych dostępnych w handlu, ustawianych na utwardzonej powierzchni z kostki betonowej, długość trybun: 9,0m i 31,0m. Pod siedziskami oraz na klatkach schodowych zastosować pionowe, ocynkowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybuny; na trybunach zastosować bariery boczne i tylne, stalowe, cynkowane ogniowo. Ramy konstrukcji należy wyposażyć w regulowane stopki umożliwiające kompensacje ewentualnych nierówności terenu do 10cm.      
    c)budowa parkingu na 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,6x5,0m, oraz 2 miejsca postojowe dla autobusów o wymiarach 15,0x4,0m w następującym zakresie robót: podkład z ubitej podsypki piaskowa Id=0,7 o grubości 30cm – 315,0m3,  obrzeża betonowe 8x30x100cm – 110,0m, podbudowa z chudego betonu B10 gr. 12cm – 126,0m3, nawierzchnia   z kostki brukowej betonowej („cegła”) , na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, - powierzchnia 1050,0m2 , kostka o grubości 8cm, kolor szary, oznaczenie miejsc postojowych kostką grafitową  gr. 8cm.
    d)kanalizacji deszczowej parkingu z następującym zakresem robót: wykopy-43,132m3; podsypka piaskowa gr. 15cm(32,5x(1,0x0,15) = 4,875m3; kanały z rur PVC- 32,5m; podłoża z betonu – 0,399m3; studnie rewizyjne w tym separator olejowy - 4 szt;  zasypanie wykopów – 23,582m3.
    e)budowa chodników z następującym zakresem robót: wykopy – 276,5m3; podkład z ubitej podsypki piaskowej Id-0,7 o gr. 30cm- 207,38m3; obrzeża betonowe 8x30x100cm – 692,0m; podbudowa z chudego betonu B10 gr. 10cm – 69,125m3; nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5cm -  pow. całkowita  691,25m2.
    f)ziemia z wykopów – nie występuje konieczność wywozu.
    g)zamawiający udostępni przykładowy rysunek trybun.
    h)obsługa geodezyjna – zapewnia Zamawiający.
  3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i przedmiar robót.
  4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania z potencjalnymi Wykonawcami. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia (różne poziomy terenu), a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
  5. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne to 60 miesięcy, natomiast na wyroby i urządzenia to minimum 24 miesiące licząc od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia, a jeśli gwarancja producenta przewiduje dłuższy okres gwarancji to na ten czas.
  6. Urządzenia i wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności i posiadać znak CE.
  7. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie przedmiaru robót, który będzie załącznikiem do umowy i dostarczy go do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
  8. Jeżeli na skutek wystąpienia problemów leżących po stronie Wykonawcy, w tym niezawinionych przez Wykonawcę, realizacja poszczególnych prac, przedmiotu zamówienia miałaby ulec przesunięciu w stosunku do terminów ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego z odpowiednim, tj. nie krótszym niż 5 dni, wyprzedzeniem w celu ustalenia przez strony zmian w harmonogramie, z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Wszelkie propozycje wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być należycie uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, ale nie będą one wpływać w żadnym zakresie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ani na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, chyba że zmiana terminu wynikać będzie z działania siły wyższej.

   Warunki i zasady realizacji zamówienia:
   Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.
    
 5. Możliwość składania ofert częściowych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Możliwość składania ofert wariantowych
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Termin wykonania zamówienia
  do 30 czerwca 2010 r.
 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić:
  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się osoby (wykonawcy), które/rzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
   W celu potwierdzenia faktu posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy winni udokumentować fakt realizacji przynajmniej jednej robot budowlanej (roboty brukarskie) odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. Wykonawcy wini wykazać w/w roboty w wykazie robót stanowiącym załącznik do SIWZ oraz przedstawić dokument potwierdzające, iż zostały one wykonane należycie /np. w formie listów referencyjnych/.
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiadają niezbędne narzędzia   i urządzenia techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   Wykonawcy winni przedłożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

   Ocena spełniania warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia”/”nie spełnia” poszczególnych warunków w oparciu o złożone dokumenty.

   Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm
   Ponadto nie dopuszcza się składania ofert, które nie będą zawierały dokumentów wskazanych w pkt. 6 SIWZ, tj.:

   6.1 Aktualny /wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert/ odpis właściwego rejestru (osoba fizyczna – aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

   6.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składowania ofert.

   6.3 Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
   przed upływem terminu składania ofert.

   6.4 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. stanowiące załącznik  nr 2 do SIWZ.

   6.5 Oświadczenie wykonawcy o braku podstawy wykluczenia na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

   6.6 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania, spełniania warunków wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5.

   6.7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6.

   6.8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
   osobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7.

   6.9 Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8.

   6.10 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

   Pozostałe dokumenty:

   6.11 Kosztorys ofertowy.

   6.12 Dowód wpłaty wadium lub poświadczona kopia wpłaty wadium w innej formie.

   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
   korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
   W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez założenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w punktach: 6.1, 6.2, 6.3. i 6.5.
   Wykonawca w formularzu ofertowym określa czy i w jakim zakresie powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
    
 9. Informacja na temat wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta zł 00/100).
  1. Forma wniesienia wadium
   Wadium może być wniesione w:
   pieniądzu,
   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
   - gwarancjach bankowych,
   - gwarancjach ubezpieczeniowych,
   - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2
   ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
  2. Termin i miejsce wniesienia wadium
   W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego wadium Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 15 marca 2010 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty.
   W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

   Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona.
   Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.
   Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy.

   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
   1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
   2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
   3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

    Zwrot wadium
    1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a.
    2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiając zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu    zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
    3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
    4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
  Cena brutto stanowi 100% wartości kryterium. Wartości punktowe ofert zostanę przeliczone zgodnie z algorytmem podanym w punkcie 13 SIWZ.
 11. Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9), w pok. Nr 1 do dnia 15_marca 2010 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 1 /parter/. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odesłane wykonawcom bez ich otwierania.
 12. Termin związania ofertą
  30 dni od terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  z późn. zmianami.
 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. w godz. 7.15-15.15 pod nr 56 688 60 01 wew. 33 – Pan Andrzej Faltynowski oraz pod nr wew. 40 – Pan Piotr Kozłowski.

Ogłoszenie ukazało się na stronach Urzedu Zamówień Publicznych pod numerem 43041-2010. Data zamieszczenia: 26.02.2010 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2010-02-26
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-26 17:01

Komunikat dotyczący wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiaru robót.


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.), Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 12 lutego 2010r. wpłynęło pismo z zapytaniem dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "udowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim"

Pismo zawierało następujące pytania:

 1. Czy pod siedziskami oraz na klatkach schodowych należy zastosować pionowe, demontowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybunę?
 2. Czy cała trybuna ma być wykonana w wersji ocynkowanej?
 3. Czy należy na trybunie zastosować bariery ochronne boczne i tylne?
 4. Czy na podestach oraz klatkach schodowych należy zastosować stalową, ocynkowaną kratę pomostową WEMA która uniemożliwia gromadzenie się wody czy śniegu? Pozostawienie pewnej dowolności zastosowanych materiałów na podłogach spowoduje , iż w ofertach niektórych firm mogą pojawić się np. podesty drewniane, co w kontekście użytkowania trybuny na zewnątrz budzi pewne obawy co do trwałości w/w.
 5. Czy ramy konstrukcji mają być wyposażone w regulowane stopki umożliwiające kompensacje nierówności terenu do 10cm?
 6. Czy na przedmiotowe trybuny, wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące?


Odpowiedz na pytanie nr 1.
Treść pytania odnosi się do zastosowania pionowych blach pod siedziskami oraz na klatkach schodowych trybun .
Pod siedziskami oraz na klatkach schodowych zastosować pionowe, ocynkowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybuny.

Odpowiedz na pytanie nr 2.
Treść pytania odnosi się do wykonania trybun.
Zgodnie z SIWZ całe trybuny wykonane  z konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo.

Odpowiedz na pytanie 3.
Treść pytania odnosi się do barier ochronnych na trybunach.
Na trybunach zastosować bariery boczne i tylne, stalowe, cynkowane ogniowo.

Odpowiedz na pytanie 4.
Treść pytania odnosi się do zastosowania materiału  na podestach i klatkach schodowych trybun.
Zgodnie z SIWZ zastosować podesty z blachy ryflowanej aluminiowej .

Odpowiedz na pytanie 5.
Treść pytania odnosi się do wyposażenia ram konstrukcji trybun w regulowane stopki.
Ramy konstrukcji należy wyposażyć w regulowane stopki umożliwiające kompensacje nierówności terenu do 10cm.

Odpowiedz na pytanie 6.
Treść pytania odnosi się do atestów higienicznych oraz certyfikatu zgodności z normami PN-EN na planowane trybuny.
Zgodnie z SIWZ, do oferty przetargowej na wykonanie trybun należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące.


Dodano od Zamawiającego.
W kosztorysie ofertowym uwzględnić przedstawione w Komunikatach wyjaśnienia do SIWZ i przedmiaru robót.

Opracował:
arch. Tomasz Porębny
tech.bud. Andrzej Faltynowski

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-02-15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-15 11:44

Komunikat
dotyczący wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przedmiaru robót.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.), Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 3 i 5 lutego 2010r. wpłynęły pisma z zapytaniem dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim,,.

Pisma zawierały następujące pytania:

 1. Brak w przedmiarach obsługi geodezyjnej,
 2. Brak w przedmiarach podsypki piaskowej pod kanalizację deszczową (w opisie technicznym występuje podsypka o gr. 15cm),
 3. Brak w przedmiarach wywozu ziemi w działach: chodniki, trybuny, parkingi, kanalizacja deszczowa (co do kanalizacji deszczowej, to mamy w poz. 8 działu przeniesienie tej samej ilości co wykopu w poz. 1 – jest niemożliwa),
 4. Podbudowa z betonu B10 w przedmiarach (parking) jest gr. 10cm, w opisie występuje gr. 12cm,
 5. Czy w poz. 10 działu parkingi będą obrzeża czy krawężniki,
 6. Czy jest projekt na konstrukcję trybun i sposobu ich zamocowania do podłoża,
 7. Czy zamawiający udostępni projekt (rysunek) konstrukcji trybun o których mowa w dziale II SIWZ ust. 3 pkt. 2 lit. ,,c,,.
 8. Jaka jest faktyczna długość krótszej trybuny 6m czy 9m , w SIWZ napisano 9m, natomiast w opisie technicznym punkt 1.2.13 – 6m.
 9. W dziale IV ust. 2 pkt. 2 lit. ,,e,,  - ,,wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów do wykonania zamówienia po przedstawieniu Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,, .W związku z powyższym czy oba te podmioty mogą łącznie spełniać wymagania określone w dziale IV SIWZ ust. 1 pkt.2.
 10. W opisie technicznym dot. parkingu oraz chodnika przewidziano podbudowę grubości 30cm w obu kosztorysach (chodnik, parking) uwzględniono tylko 15 cm. Jaka powinna być rzeczywista grubość podbudowy.
 11. W opisie technicznym parkingu oraz chodnika zaprojektowano na podsypce cem. - piaskowej gr. 4cm, w kosztorysie przyjęto podsypkę piaskową. Czy wykonawca sam powinien samodzielnie skalkulować brakujące materiały czy zmienić istniejącą pozycję z KNR 0-11 0316-01 na KNR 0-11 0319 -01.
 12. Parking zaprojektowano na podbudowie z betonu  B10 gr. 12cm, jednak w kosztorysie uwzględniono tylko 10cm grubości. Czy zaistniałe zmiany będą brane pod uwagę w czasie realizacji zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Treść pytania odnosi się do braku ujęcia w przedmiarze obsługi geodezyjnej planowanego zadania.
Obsługę geodezyjną zapewnia Zamawiający.

Odpowiedz na pytanie nr 2.
Treść pytania odnosi się do braku ujęcia w przedmiarze robót podsypki piaskowej pod kanalizację deszczową.
W przedmiarze robót należy ująć wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizację deszczową  o łącznej grubości - 15cm. Przedmiar : 32,5 x (1,0 x 0,15) = 4.875 m3.

Odpowiedz na pytanie 3.
Treść pytania odnosi się do braku w przedmiarze robót wywozu ziemi w działach: chodniki, trybuny, parkingi, kanalizacja deszczowa.
W przedmiarze robót nie ujęto wywozu ziemi w  działach: chodniki, trybuny, parkingi i kanalizacja deszczowa. Nadwyżka ziemi z wykopów pod kanalizację parkingu  w ilości 19,55m3  zostanie rozplantowana  w miejscu budowy parkingu. Z uwagi na występujące różnice terenu  Zamawiający zalecił w SIWZ wizję lokalną w terenie.
W poz. 8 przedmiaru należy przyjąć zasypanie wykopów ziemią w ilości 23,582 m3.

Odpowiedz na pytanie 4.
Treść pytania odnosi się do różnicy grubości w przedmiarze i opisie robót podbudowy z  betonu B10 na parkingu .
Wartość przedmiaru w poz. 11  działu Parking należy zwiększyć o wartość   21,00m3.
Przedmiar: 1050,00 x 0,02 = 21,00m3.
Podbudowę z betonu B 10 przy parkingu przyjąć o grubości 12cm.

Odpowiedz na pytanie 5.
Treść pytania odnosi się do zastosowania przy budowie parkingu obrzeży lub krawężników.
W poz. 10 przedmiaru do budowy parkingu należy przyjąć obrzeża o wymiarach: 100x30x8cm.

Odpowiedz na pytanie 6.
Treść pytania odnosi się do ustalenia czy jest projekt na konstrukcję trybun i sposobu ich zamocowania do podłoża.
Zastosowano gotowe systemy trybun stacjonarnych dostępnych w handlu,  ustawianych na utwardzonej powierzchni z kostki betonowej. Trybuny i siedziska muszą  posiadające certyfikaty i deklaracje zgodności.

Odpowiedz na pytanie 7.
Treść pytania odnosi się do udostępnienia projektu(rysunek) konstrukcji trybun.
Zastosowano gotowe systemy trybun stacjonarnych dostępnych w handlu. Zamawiający udostępni rysunki przykładowe trybun.

Odpowiedz na pytanie 8.
Treść pytania odnosi się do długości krótszej trybuny.
Należy przyjąć długość  9,00m.

Odpowiedz na pytanie 9.
Treść pytania odnosi się do wyjaśnienia działu IV ust. 2 pkt 2 lit. ,, e,, SIWZ.
Podmioty nie mogą łącznie spełniać wymagań określonych  w dziale IV ust.1 pkt. 2 SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 10.
Treść pytania odnosi się do różnic grubości podbudowy w przedmiarze i opisie technicznym.
Należy przyjąć podbudowę pod chodniki , parking i trybuny  z piasku o grubości 30cm.

Odpowiedz na pytanie 11.
Treść pytania odnosi się do zastosowanej podsypki pod chodnik i parking.
Należy przyjąć podsypkę cementowo – piaskową 1: 4 o grubości 4 cm, stosując KNR 0-11 0319-01.  Powierzchnia budowanego  chodnika – 691,25m2;   pow. parkingu – 1050,00m2, pow. z kostki pod trybunami – 169,10m2.

Odpowiedz na pytanie 12.
Treść pytania odnosi się do grubości podbudowy pod parking z betonu B10.
Należy przyjąć podbudowę z betonu B10 o grubości 12cm.

Dodano od Zamawiającego.

 1. Parking wykonać z kostki betonowej o grubości 8cm, koloru szarego; do oznaczenia  miejsc postojowych zastosować kostkę w kolorze grafitowym gr. 8cm.
 2. Budowa chodnika z kostki betonowej (cegła) o grubości 8cm , kolor szary, o powierzchni ogółem 691,25m2.
 3. Zaprojektowano  2 trybuny z gotowych systemów, montowanych i ustawianych na utwardzonym podłożu o ilości miejsc : trybuna mniejsza – 66szt. siedzisk w kolorze czerwonym;  trybuna większa – 218szt.  siedzisk w kolorze niebieskim.

Opracował:
arch. Tomasz Porębny
tech.bud. Andrzej Faltynowski

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-02-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-08 14:27

OGŁOSZENIE


 Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
 ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
 87-220 Radzyń Chełmiński
 woj. kujawsko-pomorskie
 reprezentowana przez
 Burmistrz Miasta i Gminy
 tel. (056) 6886001
 faks (056) 6886087

na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ogłasza

zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim” o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zmianami)

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 25 marca 2010r. do dnia 30 czerwca 2010r.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl.
 3. Upoważniony do kontaktu z oferentami:
  - Pan Andrzej Faltynowski tel. (056)6886001 wew. 33 w zakresie przedmiotu zamówienia
  - Pani Maria Tylus tel. (056)6886001 wew. 39 w zakresie procedury zamówień publicznych w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena – 100 %.
 5. Termin związania ofertą – 30 dni.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą wykonawcy.
 12. Do dnia 18.02.2010r. do godz. 10:00 należy wnieść wadium w wysokości 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).
 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
   Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej (roboty brukarskie), odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości równej lub większej niż 300.000,00 zł.
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiadają niezbędne narzędzia i urządzenia techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
   Wykonawcy winni przedłożyć polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane według zasady „spełnia” „nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów.
   Uwaga:
   Zamawiający  wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków lub stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 14. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1) ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.
  15.Termin składania ofert: 18.02.2010 r. do godz. 10:00.
  16.Termin otwarcia ofert: 18.02.2010 r. o godz. 10:30 nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 1).

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Ogłoszenie ukazało się na stronach Urzedu Zamówień Publicznych pod numerem 21033-2010. Data zamieszczenia: 28.01.2010 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2010-01-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-28 15:50
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-28 15:53

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie dowozu uczestników na zajęcia i szkolenia.

Centrum Integracji Społecznej w  Szumiłowie
reprezentowanym przez Kierownika CIS
Tel./  fax (0-56)6883017

Ogłasza:

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art., 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr. 164 poz.1163z późn. zmianami) na wykonanie usług przewozu osób na zajęcia i szkolenia , nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

dowozu uczestników na zajęcia i szkolenia  CPV 60170000-0,CPC -24

w Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie 

specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie .
Uprawniony do kontaktu ze strony CIS jest Pani Danuta Malinowska (asystent kierownika) tel. (56)688 30 17.
Oferty należy składać w Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie do                  
                 
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 02.02.2010r siedzibie Zamawiającego.
Kryteriami wybory oferty są kwalifikacje oraz cena na świadczenie usługi.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia:
Umowa-zlecenie na okres  tj. 03.02.2010r – 31.12.2010r                      
W postępowaniu w trybie zapytania o cenę mogą wziąć osoby, które spełniają warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych     
(Dz.Ust.Nr.19 poz 177), nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 24 Ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni.

Szumiłowo dnia 25.02.2010r                                                                                          
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-25 21:22
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-26 11:00

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-01-25 21:23

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI /nr sprawy BPK-341-8-10/.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK-341-8/10/.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 137252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-08 21:28:14