Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

                            U C H W A Ł A    NR  XVII/147/05

 

               RADY   MIEJSKIEJ   RADZYNIA   CHEŁMIŃSKIEGO

                                              z  dnia 14 lutego 2005 r.

 

 

W  SPRAWIE  UCHWALENIA  BUDŻETU  GMINY  RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI  NA  2005  ROK

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U.  Nr 153, poz. 1271, Dz. U.  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U.  Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z  Nr 167, poz.1759 ) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust.1 i 2 art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148 , Dz. U.  Nr 45, poz. 391, Dz. U.  Nr 65, poz. 594, Dz. U.  Nr 96, poz. 874, Dz. U.  Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Dz. U.  Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U.  Nr 123,    poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135  , Dz.U. Nr 273, poz. 2703)  i art.  400   ust. 1  ustawy z dnia          27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  ( Dz. U.  z 2001 r.  Nr 62, poz. 627 , Dz. U.  Nr 115, poz. 1229, Dz. U. z 2002 r. Nr 74,    poz. 676, Dz. U.  Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U.  Nr 233, poz. 1957, Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Dz. U.  Nr 80, poz. 717, Dz. U.  Nr 80, poz. 721,   Dz. U.  Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 175, poz. 1693,Dz. U.  Nr 190, poz. 1865, Dz. U.  Nr 217, poz. 2124, Dz. U. z 2004 r.  Nr 19, poz. 177, Dz. U.  Nr 49, poz. 464, Dz. U.  Nr 70, poz. 631, Dz. U. Nr 92,         poz. 880,   Dz. U. Nr 96,  poz. 959,  Dz. U. Nr 121, poz. 1263, )

 

RADA MIEJSKA

 

                                                 uchwala,  co następuje:

 

 

 § 1  Ustala się budżet gminy na 2005 rok w wysokości:

 

 

 

1.      DOCHODY                                               9 275 000,- zł.

      w tym:

      -    dochody własne                                     3 081 487,- zł.

      -    część oświatowa subwencji ogólnej 
           
dla jednostek samorządu terytorialnego   3 644 247,- zł.

-         część wyrównawcza subwencji ogólnej

     dla gmin                                                              1 051 917,- zł.

 

    DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:             1 497 349,- zł.

      w tym:

-        na zadania zlecone z zakresu administracji

          rządowej                                           1 293 749,- zł.

      -        na zadania własne                                  203 600,-zł

           (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały)

 

 

2.  WYDATKI                                                10 280 738,-zł.

       w tym: 

-         wydatki bieżące                                     4 476 330,-zł.

-    wynagrodzenia                                       3 920 475,-zł.

-         pochodne od wynagrodzeń                       817 649,-zł.

-         wydatki na obsługę długu                            70 000,-zł.

-         wydatki inwestycyjne                                996 284,-zł.

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały )

 

3.    Ustala się deficyt budżetowy w wysokości   1 005 738-zł.

        Źródłem pokrycia deficytu będzie:

       -  kredyt  na kwotę                                        383 814,-zł.

       -  pożyczka  w kwocie                                  621 924,-zł.

 

4.    Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości         60 000,-zł.

 

5.    Tworzy się rezerwę celową w wysokości        39 500,- zł.

 

6.    Spłaty zobowiązań długoterminowych kredytów

       według źródeł i kwot                                    111 622,-zł.

       (zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały)

 

7.    Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę

       oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródeł ich

       sfinansowania                                            1 894 484,- zł.

       ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały )

 

8.   Określa się limity wydatków na wieloletni program

       inwestycyjny                                            1 894 484,-zł.

      ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

)

9.    Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację

gminnego programu profilaktycznego i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości        48 000,-zł.

 

 

 

§ 2  Określa się plany przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej na 2005 rok

 

-         ŚRODEK  SPECJALNY

- przychody     w kwocie                      164 969,- zł.

            - wydatki         w kwocie                      164 969,- zł.

           (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały)

 

     

-   GOSPODARSTWO POMOCNICZE

- przychody    w kwocie                       434 000,- zł.

            - wydatki        w kwocie                       429 825,- zł.

           (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały)

 

§ 3  Określa  się plan przychodów i wydatków 

       GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

       ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

       

 -  przychody      w kwocie                         42 277,- zł.

       -  wydatki          w kwocie                         42 277,- zł.

      ( zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały )

 

 

 

§ 4  Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku 

       w wysokości                                          1 484 116,- zł.

      ( zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały )

 

 

§ 5  Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa   

       związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom  

       samorządu terytorialnego  w wysokości       20 000,- zł.

       (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały)

 

 

§ 6  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

 

1)      dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

 

§  7  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

        i Gminy.

 

 

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą

      obowiązującą od  1 stycznia 2005 r.  i podlega ogłoszeniu

      w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

      Pomorskiego.

 

 

 

                                                                              

                                                                                 

                                                       Przewodnicząca

                                                       Rady Miejskiej

 

                                                   Barbara  Paradowska

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2005 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą 4 696 164,-zł co stanowi 50,63%,

  w   tym: subwencja oświatowa    3 644 247,-zł

- dochody własne stanowią kwotę 3 081 487,-zł,  tj. 33,22%

  i obejmują wpływy z podatków  i opłat lokalnych, podatku rolnego,

  z usług za dostarczanie wody, ciepła i odbiór ścieków,

  dochody z majątku gminy oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż

  alkoholu.

- dotacje stanowią kwotę 1 497 349,-zł, tj. 16,14% i obejmują środki

   na realizacje zadań  z zakresu administracji rządowej – 1 293 749,-zł,

   dofinansowanie zadań własnych  203 600,-zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane   wykonanie roku 2004 oraz  uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

   - wynagrodzenia                                                             3 920 475,-zł

   - pochodne od wynagrodzeń                                          817 649,-zł

   - wydatki na obsługę długu                                               70 000,-zł

   - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                48 000,-zł

   - rezerwa ogólna                                                                   60 000,-zł

   - rezerwa celowa                                                                   39 500,-zł

     z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego

  - wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę     996 284,-zł

    i obejmują do zrealizowania następujące inwestycje:

     a) opracowanie dokumentacji technicznej skanalizowania obszarów

          wiejskich

     b) opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg na

          terenie miasta i gminy,

     c) wymiana kotła c.o. i modernizacja w kotłowni Urzędu Miasta

         i Gminy

     d) zakup zestawów komputerowych i drukarek

     e) zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno –

         ekologicznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej

         w Radzyniu Chełmińskim,

     f

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 12:57
 • zmodyfikował: Iwona Malinowska
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-15 12:59
Załącznik Nr 1

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:00
Załącznik Nr 2

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:01
Załącznik Nr 3

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:02
Załącznik Nr 4

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:03
Planowane środki na inwestycje

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:05
Planowane żródła pokrycia nakładów finansowych na inwestycje w latach 2005 - 2007

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:04
 • zmodyfikował: Iwona Malinowska
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-16 13:23
Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:06
 • zmodyfikował: Iwona Malinowska
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-16 13:24
Załącznik Nr 5

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:06
Załącznik Nr 6

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:07
Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 6

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:08
Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 6

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:09
Załącznik Nr 7

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:09
Załącznik Nr 8

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:10
Załącznik Nr 9

Metryka

 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2005-09-15 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6640
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-09-16 13:24:38