Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Radzyń Chełmiński, dn. 21 grudnia 2011 r.  

KD.271.7.2011

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński„ /nr sprawy KD.271.7.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński„ /nr sprawy KD.271.7.2011/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Spółka jawna 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 663.757,20 zł /słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem zł 20/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr ofert
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
„HANSEATIC” Coal & Coke Trading Polska Spółka z o.o.
81-879 Sopot, Al. Niepodległości 606/610 /woj. pomorskie/
872.318,21 zł
76
2
„HOSSA” Sp. z o.o.
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 1/2 /woj. zachodniopomorskie/
801.652,50 zł
83
3
BARTER S.A.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 /woj. podlaskie/
692.674,50 zł
96
4
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Spółka jawna
86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38 /woj. kujawsko-pomorskie/
663.757,20 zł
100
5
TRANSBUD Piotr Nowak Jerzy Magosiewicz S.J.
84-240 REDA, ul. Gdańska 78A /woj. pomorskie/
761.173,20 zł
87
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Otrzymują:
- adresat (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)
- a/a

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  data wytworzenia: 2011-12-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-12-21 12:39

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI


 KD.271.7.2011.GE
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński„ /nr sprawy KD.271.7.2011/.
 
 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
 
Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:
 
Dnia 16 listopada 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
1. Czy Zamawiający ubiegać się będzie lub czy jest zwolniony z mocy prawa z podatku akcyzowego od węgla w związku z ustawą (Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378)?
2. Ponadto zapytanie dotyczy rozpatrzenia możliwości zmiany § 4 pkt 2 dołączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy bądź oświadczenia, że Zamawiający jest lub będzie podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego?
 
WYJAŚNIENIA
 
Ad. 1. Zamawiający na podstawie art. 31a ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców z dnia 16.09.2011r. (Dz.U. z 2011r., Nr 232, poz. 1378) z mocy w/w ustawy jest zwolniony z podatku akcyzowego od węgla.
Ad. 2. Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy, w tym również § 4 pkt 2 projektu umowy dołączonego do SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zgodnie z przytoczoną w pkt ad.1ustawy podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku akcyzowego od węgla

drukuj (INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  data wytworzenia: 2011-11-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-11-17 12:39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawy: Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.11.2011 r. pod numerem: 291623 - 2011

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy miału węglowego oraz węgla kamiennego orzech wraz z usługą transportu o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SWIZ/, a w szczególności we wzorze umowy stanowiącym zał. do niniejszej SIWZ. L.p. Przedmiot zamówienia Parametry przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień CPV Polska Norma j.m. Szacunk. Ilość 1 Miał węglowy » wymiary ziarna 0-20 mm » zawartość popiołu nie więcej niż 18% » wartość opałowa w stanie roboczym 22.000 - 23.000 kJ/kg » zawartość siarki do 0,8% » wilgotność całkowita nie więcej niż 15% 09-11-12-00-2 PN-G-97001:1982 PN-G-97003:1982 tona 1230 2 Węgiel kamienny orzech » wymiary ziarna 80-40 mm » zawartość popiołu nie więcej niż 5% » wartość opałowa w stanie roboczym 26.000- 28.000 kJ/kg» zawartość siarki do 0,6% 09-11-12-10-5 PN-82/G-97002 PN-82/G-97003 tona 80..

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-11-08 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8831
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-21 12:39:30