Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ZIELNOWIE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając zgodnie z § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.2213)

ogłasza rokowania po drugich przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości , położonych w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński :

Nr 45/1 , R -III a o pow. 0.2400 ha , KW TO1W/00023812/4 , położonej w obrębie 0014

Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 28 grudnia 2010 poz.2958 ) , stanowi teren zabudowy zagrodowej ,oznaczona symbolem (24RM). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 17.712,00 zł. brutto  (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych) w tym podatek Vat w wysokości 23%.

Nr 45/2 , R-III a o pow. 0.2400 ha , KW TO1W /00023814/8 położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Dziaka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. .Kuj- Pom. z dnia 28 grudnia 2010 r. poz. 2958) , stanowi teren zabudowy zagrodowej , oznaczony symbolem (24RM).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 17.712,00 zł. brutto ( słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych ) w tym podatek Vat 23% .

Nr 45/3 , R -III a o pow. 0.2300 ha , KW TO1W / 00023811/7 , położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Działka jest objęta miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego , Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 2958 z dnia 28 grudnia 2010 ) , stanowi teren zabudowy zagrodowej ,oznaczony symbolem (24RM ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.974 00 zł. brutto ( słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote ) w tym podatek Vat w wysokości 23% .

Na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone w terminach : I przetarg – dnia 22.06.2021.r., II przetarg – dnia 10.11.2021r. Nieruchomości wolne są od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych ograniczeń w rozporządzaniu. W/w nieruchomości dotychczas użytkowane były rolniczo .Sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości odbędą się dnia 19.01.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9 sala narad , biuro nr 34

w godz. 10:00 - działka 45/1 10:15 - działka 45/2 , 10:30- działka 45/3 .

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie

zaliczki w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 1.800,00 zł. ( słownie : tysiąc osiemset złotych ) na każdą nieruchomość oddzielnie , z podaniem numeru geodezyjnego działki i jej położeniem na konto podane niżej oraz zgłoszenie pisemnego udziału w rokowaniach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 14.01.2022 r. Zaliczka winna być wniesiona w pieniądzu w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński .Wymienione wyżej nieruchomości są przedmiotem odrębnej sprzedaży w drodze rokowań .

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim , pokój Nr 1, w terminie do 14.01.2022 r. do godz. 15.00 .

Zgłoszenie powinno zawierać :

 1. imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot:

 2. datę sporządzenia zgłoszenia ;

 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń ;

 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań .

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

na każdą nieruchomość oddzielnie .Wpłata jednej zaliczki uprawnia do wzięcia udziału w rokowaniach na sprzedaż poszczególnej nieruchomość podanej w zgłoszeniu :

1) zaliczona na poczet ceny nabycia ,jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania ;

2) zwrócona niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia

rokowań, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra rokowań .

Cenę nabycia nieruchomości równej cenie osiągniętej w rokowaniach ( pomniejszoną

o zaliczkę ) należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym Łasin Oddział Radzyń Chełmiński numer 349500 0008 0000 08 11 2000 0004 najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej . Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu , organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy ,a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pokój Nr 14 lub telefonicznie Nr ( 56) 6886010 wew. 139 w terminie do dnia 14.01.2022 r.

drukuj (ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ZIELNOWIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-12-15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-12-15 13:15

Wyniki przetargu nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje

 

że w dniu 16.11.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odbył się III ustny przetarg nieograniczony: na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 90/ 27 o pow. 0,2458 ha , położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , KW TO1W/00023433/3, cena wywoławcza nieruchomości do sprzedaży wynosiła : 33.076,40 zł. netto plus 23% podatku Vat , t.j. 7.607,57 zł.

 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu : - 0
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Nabywca nieruchomości : brak

drukuj (Wyniki przetargu nieograniczonego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-11-17 14:07
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 14:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r.1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej /bip.radzynchelminski.pl/ wywieszono w dniu 15.11.2021 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia”.

 

Zarządzenie Nr 102 /2021

Burmistrza Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

z dnia 03.11.2021 r.

w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy, użyczenia nieruchomości ,części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do    dzierżawy , użyczenia na    okres do 3 lat   

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm. ), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz.U. 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) oraz § 8 ust. 2    uchwały Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XLV/336/18 z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub    na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy , użyczenia    nieruchomości , części nieruchomości stanowiące    własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń    Chełmiński    wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sporządza się wykaz nieruchomości , części nieruchomości    przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia na okres do 3 lat , wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia i podaje    do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega    wywieszeniu    na okres 21 dni    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz    umieszczeniu informacji o wykazie    w gazecie regionalnej ,,Gazeta Pomorska''    oraz w Biuletynie    Informacji Publicznej .                     

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do    zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr    102    /2021 z dnia 03.11.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy    oraz użyczenia na okres do 3 lat

 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w    ha/ m2

Przeznaczenie nieruchomości

   

Wysokość    opłaty

czynszu   

Uwagi   

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

Nieruchomość położona w miejscowości    Szumiłowo      gm. Radzyń Chełmiński,

obręb geodezyjny Szumiłowo                 

 

 

Nieruchomość rolna

obręb Radzyń Chełmiński

gm. Radzyń Chełmiński

 

 

 

 

Nieruchomość rolna

Radzyń Chełmiński

 

 

Nieruchomość rolna   

Radzyń Chełmiński

 

Nieruchomość rolna

Radzyń Chełmiński

 

76/5 o pow. ogólnej     

0,3253 ha

R III a,0,2366 ha

B – III a 0,0887 ha

KW TO1W00026450/9

 

196 R-III b

KW TO1W/00024712/0

191/4    ł-    IV łąki trwałe

grunty orne, R- III b     

TO1W/00024709/6

 

 

 

202 R- III b

TO1W /00024714/4

 

 

10/2      Ps-IV

TO1W /00024287/1

217 - III b    KW TO1W /00024717/5

 

część działki o pow.    120,35    m2

w tym 24,90 m2

pod budynkiem gospodarczym

 

0,1264ha

 

1.8536    ha

część działki o pow. 0,9138 ha

w tym R-III b 0,3800 ha ,

Ps -IV 0,6997 ha

 

0,0395 ha

łącznie pow. 1,0797 ha

 

 

1,0032 ha

 

0,02174 ha

 

grunty orne    przydomowy ogródek    i budynek gospodarczy   

 

 

 

 

grunty orne ,uprawa

rolnicza

 

 

pastwiska    ,łąki

grunty orne ,uprawa rolnicza     

 

j.w

 

pastwiska    ,łąki

grunty orne uprawa rolnicza w celu zagospodarowania działki

j.w   

 

czynsz dzierżawny roczny    płatny      w 4 ratach    zgodnie z    Zarządzeniem Burmistrza M.i G., Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r    za grunt pod budynkiem gospodarczym    24,90 x 2.,00 zł/m2 miesięcznie tj.49,80 netto plus podatek Vat    23%   

użytkowanie rolnicze uprawa gruntów      rolnych

 

 

Czynsz dzierżawny roczny w łącznie wysokości 649,27 zł.    płatny w 4 ratach   

 

 

 

 

czynsz dzierżawny 240,00 zł. rocznie płatny w 4 ratach § 5 w/w zarządzenia

 

czynsz roczny w wysokości 186,03 zł

płatny w 4 ratach

 

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do    3 lat

 

 

dzierżawa na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres     

do 3 lat

 

dzierżawa na wniosek

dotychczasowego dzierżawcy

 

dzierżawa na wniosek

dzierżawa na okres do 3    lat od 2022 r.

            j.w

na części działki służebność przejazdu

 

 

 

6.

Nieruchomości zabudowane boisko pełnowymiarowe    wraz z infrastrukturą    przy ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim

                                               

288 -KWTO1W/00024577/1

289 -KWTO1W/00024564/7

290 -KW TO1W/00024566/1

291 -KW TO1W/00010336/9

292 KWTO1W/00024576/4

328 -TO1W/00024562/3

293 -TO1W/00024560/9

0,0207 ha

 

 

0,0958 ha

0,0671 ha

 

0,0788 ha

 

0,2965 ha

0,0358 ha

0,1368 ha

 

 

użytkowanie boiska    pełnowymiarowego wraz z infrastrukturą    do piłki nożnej    z przeznaczeniem do treningów i rozgrywania meczy piłkarskich .

 

nieodpłatne użyczenie

dla działalności Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Radzynianka”

 

nieodpłatna umowa użyczenia    na okres 2 lat

 

7.

Nieruchomości zabudowane

przy ul. Tysiąclecia

w Radzyniu Chełmińskim                                                 

280 -TO1W 00024563/0

 

 

281/2- TO1W/00024305/4

części działek

0,3209 ha

 

0,04795 ha

 

 

j.w.

j.w

j.w

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-11-15 09:32

Przetarg działki niezabudowanej w Zakrzewie nr 90/27

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :

 III ustny przetarg nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki Nr 90/27 o pow. 0,2458 ha grunty klasy R- IV a , IV b ŁIV, W , Księga Wieczysta Nr TO1W /00023433/3 , położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zakrzewo w Gminie Radzyń Chełmiński , zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/65//19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.02.2019 r. teren częściowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i usługową oznaczony symbolem 9 MN/U . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy, teren nie jest uzbrojony . Położona przy drodze nieutwardzonej około 150 m od drogi 538 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 33.076,40 zł. netto (słownie :trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy ) plus podatek Vat w wysokości : 7.607,57 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu netto naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % od ustalonej ceny. W/w nieruchomość jest zbywana bez pomiarów geodezyjnych.. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości : 4.000 zł. ( słownie : cztery tysiące złotych ) , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 12.11. 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu M i G. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania, rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich na piśmie konto .

Uczestnik przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium ;

 2. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( notarialne) ;

 3. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nabywaną nieruchomość do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ;

 4. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi , którym ustawa przyznała zdolność prawną : aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego .

 5. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278 ).

Przetarg odbędzie się dnia 16.11.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, biuro Nr 34 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi  Nabywca.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się przetargi :

I przetarg ustny nieograniczony dnia 26.04.2021 r. ; II ustny przetarg nieograniczony 16.06.2021 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

W sprawie przetargu szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie M.i G. osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15.

drukuj (Przetarg działki niezabudowanej w Zakrzewie nr 90/27)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-10-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-11 14:10

Przetarg nieruchomości niezabudowanej w Zielnowie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 45/1 , R -III a , pow. 0.2400 ha , KW TO1W/00023812/4 , położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński .

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 28 grudnia 2010 poz. 2958 ) , stanowi teren zabudowy zagrodowej ,oznaczona symbolem (24RM).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 19.520 ,00 zł. netto ( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych netto ) plus podatek Vat 23% w wysokości : 4.489,60 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.06.2021 r.

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 45/2 , R-III a , pow. 0.2400 ha , KW TO1W /00023814/8 położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Dziaka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. .Kuj- Pom. z dnia 28 grudnia 2010 poz. 2958) ,stanowi teren zabudowy zagrodowej , oznaczony symbolem (24RM).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 19.520 ,00 zł. netto ( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych netto ) plus podatek Vat 23% w wysokości : 4.489,60 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.06.2021 r.

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 45/3 , R -III a , pow. 0.2300 ha , KW TO1W / 00023811/7 , położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Działka jest objęta miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego , Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. ,poz. 2958 z dnia 28 grudnia 2010 ) , stanowi teren zabudowy zagrodowej ,oznaczony symbolem (24RM ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.720 ,00 zł. netto ( słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych netto ) plus podatek Vat 23% w wysokości 4.305,60 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.06.2021 r.

Nieruchomości wolne są od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych ograniczeń w rozporządzaniu .

W/w nieruchomości użytkowane były rolniczo do dnia 31.08.2021 r. Sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości netto zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23% ceny.

Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 10.11.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ,Plac Tow. Jaszczurczego 9 sala narad , biuro nr 34 w godz. 11:00 - działka 45/1 11:20 - działka 45/2 , 11:40- działka 45/3 .

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 2.600,00 zł. ( słownie : dwa tysiące sześćset złotych ) na każdą nieruchomość oddzielnie , z podaniem numeru geodezyjnego działki i jej położeniem na konto

Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 05.11.2021r.

Wpłata jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości

w dniu jej pełnej zapłaty .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania , zamknięcia , unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium w formie papierowej,

 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osoba będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. ,poz.2278 ).

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2021 ) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu .

drukuj (Przetarg nieruchomości niezabudowanej w Zielnowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-05 14:24

Przetarg na lokal mieszkalny w Rywałdzie

Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole , położonego na działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , przedpokój, łazienka z w c o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 , wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu z udziałem wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89 m2 . Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne piecem na paliwo stałe . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 , lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 77.200,00 zł. (słownie : siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych ) . Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 8.000,00 zł. ((słownie: osiem tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 05.11.2021 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 780,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 16.06.2021 r. w siedzibie Urzędu M i G.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 04 .10 do 04.11.2021 r. w godz. od 8:00 do 15:00 .

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 14

lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:15.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2021 oraz wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M i G. biuro nr 14, lub telefonicznie pod nr (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :  II ustny przetarg nieograniczony;

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego, położonego na działce ewidencyjnej Nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , łazienka z w c , przedpokój o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 z udziałem wynoszącym :7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,89 m2 . Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 77.200,00 zł. (słownie : siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych ).

Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 8.000,00 zł. ((słownie: osiem tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 05.11.2021 r.

Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński .Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2021 .

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M.i G .biuro Nr 14 , lub telefonicznie pod nr. 56 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 , e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

 

drukuj (Przetarg na lokal mieszkalny w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-01 14:48

dzierżawa nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim na ul. Tysiąclecia

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg

ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wym. nieruchomości rolnej położonej w Radzyniu Chełmińskim , obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński

gmina Radzyń Chełmiński na okres 1 roku tj. od dnia 3 września 2021 r. do 02.09.2022 r.

 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

Nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia działki w ha

klasa gruntów

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

Wysokość wadium w złotych

Informacja o dzierżawie gruntów

 

 

1.

 

 

Radzyń Chełmiński

ul. Tysiąclecia

 

434

 

TO1W/000

24309/2

 

5,3370 ha

klasa gruntów

R-III a -1,5741 ha

R-IV a – 0,8645 ha

R-III b -1,6531 ha

Ps – IV 1,2453 ha

 

Użytkowanie rolnicze

 

4.109 ,22 zł.

 

250,00 zł.

umowa dzierżawy

na okres

1 roku

od 03.09.2021 r. do 02.09.2022 r.

.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2021 r. o godz. 11:00 w biurze nr 34 Urzędu Mi G. Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9 .

W przetargu mogą wziąć udział osoby jeżeli wpłacą wadium w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr

77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać : wadium na przetarg , numer działki oraz miejscowość jej położenia .Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Wadium przepada na rzecz gminy jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny należnego czynszu dzierżawnego , jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg ,pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 1 roku tj. od dnia 3.09.2021 r. do 02.09.2022 r. z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia i użytkowania gruntów .

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium .Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi . Zastrzega się prawo odwołania przetargu ( z ważnych powodów ) oraz unieważnienia przetargu .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ,Plac Tow. Jaszczurczego 9, pokój nr 14 lub telefonicznie tel.(56) 6886 010 wew. 139).

 

drukuj (dzierżawa nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim na ul. Tysiąclecia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-08-18 13:44

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i .2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 27.07.2021 r. na okres

21 dni na tablicy ogłoszeń „ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ” ,

 

załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 61 /2021 z dnia 22.07.2021 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

 

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego termin płatności

Okres dzierżawy

1.

Radzyń Chełmiński

 

 

Nr 154 o pow.0.1006 ha R -IV a

KW TO1W/00024285/ 7

część działki rolnej o pow. 0,0640 ha

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r. w wysokości : 98,56 zł.

 

 

dzierżawa na okres 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

2.

Radzyń Chełmiński

 

 

 

 

 

działka Nr 191/4

pow.1,8536 ha
Ł IV- 0,9572 ha ,

W-Ł-IV 0,0849 ha

KW TO1W/00024709/6

 

część działki o pow. 0,9400 ha ,Ł IV

 

 

użytkowana rolnicze -

użytki zielone

czynsz dzierżawny roczny ustalony na podstawie , Zarządzenia Burmistrza M. i G. nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.,

w wysokości 423,00- zł .

dzierżawa na okres do 3 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku realizacji planowanej inwestycji przez gminę

3.

Radzyń Chełmiński

 

działka 26 o pow. 0.1127 ha R-III b – 0,0294 ha

Ps- IV 0,0833 ha

 

KW TO1W/00024291/2

działka 26 o pow. 0.1127 ha R-III b,

Ps – IV

 

 

uprawa warzyw użytkowanie rolnicze

roczny czynsz dzierżawny 63,36 zł ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza M i G. r 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

dzierżawa na okres 3 lat

 

4.

Radzyń Chełmiński

 

Nr 434

KW TO1W/00024309/2

R- III a - 1,5741 ha

R-III b – 1,6531 ha

R-IV a - ,0,8645 ha

Ps IV - 1,2453 ha

 

działka użytkowana rolniczo,

użytkowanie rolnicze

roczny czynsz dzierżawny wg stawki ustalonej w przetargu , cena wywoławcza w wysokości 4.109,22 zł.

 

dzierżawa na okres do 3 lat w drodze przetargu z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku realizacji planowanej inwestycji przez gminę

5.

 

Radzyń Chełmiński

 

działka 414 o pow. 0,6674 ha R-III b

KW TO1W /00024307/8

część działki o pow.0,6500 ha

użytkowanie rolnicze

roczny czynsz dzierżawny 572,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M i G .Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

 

dzierżawa na okres do 3 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku realizacji planowanej inwestycji przez gminę

 

6.

 

Radzyń Chełmiński

 

 

działka nr 48 pow.0,4769 ha R-IV -a – 0,3323 ha

Ł- 0,0263 ha

N -0,1183 ha

KW TO1W/00024314/0

część działki o pow.0,0600 ha

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny 84 ,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M. i G.Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

dzierżawa na okres 3 lat

na wniosek

dotychczasowego dzierżawcy

.

7.

 

Radzyń Chełmiński

działka Nr 201 o pow.0,1021 ha

KW TO1W/00024713/7

pow. ,0,1021 ha

Ł-IV

użytkowanie rolnicze

roczny czynsz dzierżawny wynosi ; 45,95 zł. ustalony zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

 

dzierżawa na okres do 3 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku realizacji planowanej inwestycji przez gminę

8.

 

 

Zakrzewo

90/15 o pow. 1,4100 ha

R-IV b ,0, 9400 ha

R-V -0,3500 ha

Ls- IV 0,0900 ha

W -0,0300 ha

TO1W/TO1W/00024271/6

część działki o pow.0,0300 ha

R-IV b

przydomowy ogródek

uprawa warzyw

roczny czynsz dzierżawny wynosi 42,00 zł. , zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M.i G. Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

 

dzierżawa na okres

3 lat na wniosek

dotychczasowego dzierżawcy

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Biuletynie Informacji Publicznej od 27.07.2021 r. do 17.08.2021 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach każdego roku w terminie : 15 marzec ,15 maj ,15 wrzesień ,15 listopad .

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu :

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 1 i 2 Zarządzenia Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 1 stycznia i będą wyższe od płaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym .

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ,Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. 56(6886010 ) .

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-07-27 14:23

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Zakrzewie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński ogłasza :

 1. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 90/27    o pow. 0,2458 ha grunty klasy R- IV a , IVb ,ŁIV, W, Księga Wieczysta    Nr TO1W /00023433/3 ,    położonej w Zakrzewie ,obręb Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński.
 2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości : Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego    terenu położonego w rejonie miejscowości Zakrzewo w Gminie Radzyń Chełmiński , zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/65//19    Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia    28.02.2019 r. teren częściowo    przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową ,oznaczony symbolem 9 MN/U . Nieruchomość ,    posiada dostęp do drogi o utwardzonej nawierzchni. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcja , tereny rolne i leśne . Działka jest nieuzbrojona .
 3. W/w. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, oraz nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby. Nieruchomość sprzedawana jest według danych ewidencyjnych bez pomiarów geodezyjnych .W razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy nieruchomości.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do II ustnego przetargu nieograniczonego wynosi : 33.076,40 zł. netto (słownie :trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy netto) plus podatek Vat w wysokości : 7.607,57 zł.
 5. Wysokość wadium na sprzedaż nieruchomości wynosi : 4.000,00    zł. ( słownie : cztery tysiące złotych ).
 6. Przetarg odbędzie się dnia 16.06.2021 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 24.
 7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy    Bank Spółdzielczy Łasin      Oddział    Radzyń Chełmiński nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.    włącznie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu.
 8. Oznaczenie nieruchomości do licytacji, do którego uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .
 9. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. osoby fizyczne –dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. osoby prawne –aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;
  3. pełnomocnicy –pełnomocnictwo notarialne;
  4. dowód wpłaty wadium;
  5. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nabywaną nieruchomość do majątku wspólnego pisemną zgodę współmałżonka
 10. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
 11. Licytacja odbywać się będzie przez podanie oferowanej ceny przez uczestnika przetargu , będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.
 12. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia w wysokości nie niższej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Minimalne postąpienie wynosi : 340,00 zł.
 13. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .
 14. O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.
 15. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 17. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 18. Pozostałym uczestnikom przetargu    wadium zostanie niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,    zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu), zwrócone przelewem na wskazane przez nich konto.
 19. Protokół przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
 20. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 21. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz Miasta    i Gminy    Radzyń Chełmiński może ten termin przesunąć.
 22. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego.
 23. Jeżeli zwycięzca przetargu nie stawi się we wskazanej Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy    może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 24. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży brutto pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu M i G    w Banku Spółdzielczym Łasin , Oddział Radzyń Chełmiński    nr 3495 0000 0800 0008 1120 0000 04 najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
 25. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający    (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej)
 26. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński    zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.
 27. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 26.04.2021 r.
 28. Organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 29. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .
 30. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 31. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński rozpatrzy skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

drukuj (sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Zakrzewie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-11 15:07

Sprzedaż lokalu w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole , położonego na działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , przedpokój, łazienka z wc o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 , wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu z udziałem wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89 m2 . Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne piecem na paliwo stałe . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 , lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 96.500,00 zł. (słownie : dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych ). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 9.600,00 zł. ((słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 11.06.2021 r.

Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie orginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 970,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 12 maja do 06.06.2021 r. w godz. od 9:00 do 14:00 .

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 14

lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2021 oraz wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Sprzedaż lokalu w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-06 09:01

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 26.04.2021 r. odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 90/27 , pow. 0.2458 ha położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński, zapisanej w KW nr TO1W/00023433/3 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie ;

 • cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 47.252,00 zł. netto, plus 23 % podatku VAT tj. 58.119,96 zł brutto
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 0
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –0
 • I przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Nabywca nieruchomości : brak

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-04-28 14:36

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :

 

I ustny przetarg nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki Nr 90/27 o pow. 0,2458 ha grunty klasy R- IV a , IV b ŁIV, W , Księga Wieczysta Nr TO1W /00023433/3 , położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zakrzewo w Gminie Radzyń Chełmiński , zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/65//19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.02.2019 r. teren częściowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i usługową oznaczony symbolem 9 MN/U . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy, teren nie jest uzbrojony . Położona przy drodze nieutwardzonej około 150 m od drogi 538 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 47.252,00 zł. netto <span">(słownie :czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote ) plus podatek Vat w wysokości : 10.867,96 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu netto naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % od ustalonej ceny.

W/w nieruchomość jest zbywana bez pomiarów geodezyjnych.. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 6.000 zł. ( słownie : sześć tysięcy złotych ) , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 21.04. 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu M i G. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania, rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich na piśmie konto .

Uczestnik przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium ;

 2. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( notarialne) ;

 3. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nabywaną nieruchomość do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ;

 4. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi , którym ustawa przyznała zdolność prawną : aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego.

Przetarg odbędzie się dnia 26.04.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 24 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi  Nabywca.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W związku z trwającym stanem epidemii przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem ustalonych obostrzeń i zaleceń sanitarnych .

W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie M.i G , osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-19 13:56

niezabudowana nieruchomość w Zielnowie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 45/1 , R -III a , pow. 0.2400 ha , KW TO1W/00023812/4 , położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński .

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 28 grudnia 2010 poz. 2958 ) , stanowi teren zabudowy zagrodowej ,oznaczona symbolem (24RM).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 24.400 ,00 zł. netto ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych netto ) plus podatek Vat 23% w wysokości : 5.612,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 45/2 , R-III a , pow. 0.2400 ha , KW TO1W / 00023814/8 położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Dziaka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. .Kuj- Pom. z dnia 28 grudnia 2010 poz. 2958) ,stanowi teren zabudowy zagrodowej , oznaczony symbolem (24RM).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 24.400 ,00 zł. netto ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych netto ) plus podatek Vat 23% w wysokości : 5.612,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 45/3 , R -III a , pow. 0.2300 m ha , KW TO1W / 00023811/7 , położonej w obrębie 0014 Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Działka jest objęta miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego , Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. ,poz. 2958 z dnia 28 grudnia 2010 ) , stanowi teren zabudowy zagrodowej ,oznaczony symbolem (24RM ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.400 ,00 zł. netto ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych netto ) plus podatek Vat 23% w wysokości 5.382,00 zł.

 

Nieruchomości wolne są od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych ograniczeń w rozporządzaniu .

W/w nieruchomości obecnie użytkowane są rolniczo do dnia 31.08.2021 r. Sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości netto zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%

ceny.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się dnia 22.06.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00 , 10:20 , 10:40

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 3.000,00 zł.

(słownie: trzy tysiące złotych ) na każdą nieruchomość oddzielnie , z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium , na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 17.06.2021r. oraz dane osoby wpłacającej, która zamierza wziąć udział w przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250,00 zł.

działki 45/1, 45/2 , działka 45/3 w wysokości 240 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości 2021 ) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 lub e-mail : urzad@radzynchelminski.eu .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-19 14:49

Informacja o wyniku przetargu

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 16.06.2021 r.  odbył się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 90/27 , pow. 0.2458 ha położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński,  zapisanej w KW nr TO1W/00023433/3 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie ;

 • cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 33.076,40 zł. netto, plus 23 % podatku VAT  tj. 7.607,57 zł  brutto
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 0
 • liczba osób  niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu- 0
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –0
 • II przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem  negatywnym;
 • Nabywca nieruchomości : brak

 

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2021-07-13 07:40

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 16.06.2021 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odbył się I ustny  przetarg nieograniczony:  na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 o pow. 72,85 m 2 którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi : 7674/44633 części , położony w budynku Rywałd 46 gm. Radzyń Chełmiński , na działce nr 124/12 o pow.0.0908 ha , KW TO1W/00036818/0 ,

 • cena wywoławcza  sprzedaży lokalu  wynosiła : 96.500,00 zł.
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu : - 0
 • liczba  osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Nabywca nieruchomości : brak

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2021-07-13 07:43

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 22.06.2021. o godz. 10:00 ,10;20, 10:40 odbyły się I ustne  przetargi nieograniczone  na sprzedaż  niezabudowanych  działek

 • Nr 45/1 o pow. 0,.2400 ha , KW TO1W/00023812/4 ;
 • Nr 45/2 o pow. 0.2400  ha,  KW TO1W/00023814/8 ;
 • Nr 45/3 o pow. 0.2300 ha , KW TO1W /000 23811/7 ,

położonych w Zielnowie  gm. Radzyń Chełmiński , obręb Zielnowo .

Cena wywoławcza niezabudowanych nieruchomości wynosiła :

 • działka 45/1 – 24.400,00 zł. netto plus 23% podatku Vat 
 • działka 45/2 – 24.400,00 zł. netto plus 23 % podatku Vat
 • działka 45/3 – 23.400,00 zł. netto plus 23% podatku Vat

- liczba  osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do nabycia .

 

 

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2021-07-13 07:47
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 07:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-15 13:15:46