Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :

 

I ustny przetarg nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki Nr 90/27 o pow. 0,2458 ha grunty klasy R- IV a , IV b ŁIV, W , Księga Wieczysta Nr TO1W /00023433/3 , położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zakrzewo w Gminie Radzyń Chełmiński , zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/65//19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.02.2019 r. teren częściowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i usługową oznaczony symbolem 9 MN/U . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy, teren nie jest uzbrojony . Położona przy drodze nieutwardzonej około 150 m od drogi 538 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 47.252,00 zł. netto <span">(słownie :czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote ) plus podatek Vat w wysokości : 10.867,96 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu netto naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % od ustalonej ceny.

W/w nieruchomość jest zbywana bez pomiarów geodezyjnych.. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 6.000 zł. ( słownie : sześć tysięcy złotych ) , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 21.04. 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu M i G. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania, rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich na piśmie konto .

Uczestnik przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

  1. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium ;

  2. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( notarialne) ;

  3. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nabywaną nieruchomość do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ;

  4. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi , którym ustawa przyznała zdolność prawną : aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego.

Przetarg odbędzie się dnia 26.04.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 24 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi  Nabywca.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W związku z trwającym stanem epidemii przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem ustalonych obostrzeń i zaleceń sanitarnych .

W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie M.i G , osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2021-03-19 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-19 13:56