Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Tow. Jaszczurczego 9

Stanowisko: Podinspektor

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Joanna Nowak zamieszkała Grudziądz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Nowak spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-01 15:08

Zmiana ogłoszenia

W nawiązaniu do ogłoszonego dnia 12.06.2019 r. naboru na stanowisko: „Podinspektor” informuję, że:

w pkt VIII Wymagane dokumenty skreśla się ppkt 6

o treści : „kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy.

drukuj (Zmiana ogłoszenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-17 15:13

ogloszenie naboru na podinspektora

KD.2110.2.2019.GE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Wodno - Ściekowej

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) do naboru może przystąpić osoba, która:

 1.  jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.: posiada wykształcenie wyższe,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera.
 3. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.
 2. Prowadzenie i koordynacja prac związanych ze zlecaniem, sporządzaniem, opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianą w zakresie i trybie wynikającym z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów wykonawczych oraz uchwał Rady Miejskiej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Radzyń Chełmiński.
 4. Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 5. Wydawanie kart drogowych na pojazdy stanowiące własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński oraz prowadzenie dla kart drogowych księgi druków ścisłego zarachowania.
 6. Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości w tym m.in. przygotowywanie i wydawanie postanowień i decyzji.
 7. Wydawanie decyzji środowiskowych.
 8. Nadawanie numerów porządkowych budynkom.
 9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.),
 4.  praca przy komputerze.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Spośród kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania konkursowe, pierwszeństwo przy zatrudnieniu mają osoby posiadające stopień niepełnosprawności.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązana do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora” w terminie do dnia 25 czerwca 2019r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim dostępny jest na stronie BIP: https://www.bip.radzynchelminski.pl/plik,7402,w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-tym-na-kierownicze-stanowiska-urzednicze-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-radzyniu-chelminskim.pdf.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w BIP pod adresem: https://www.bip.radzynchelminski.pl/312,nabor-pracownikow .

 

 

drukuj (ogloszenie naboru na podinspektora)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-12 12:10
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 12:06

załącznik do ogłoszenia

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-06-12 12:24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-12 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4887
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-12 12:24:23