Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim.

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.07.2012 r. pod numerem: 148103 – 2012

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim . Zakres ogólny robót: 1. Dobudowa pomieszczeń dla potrzeb świadczenia usług rehabilitacyjnych: roboty ziemne; roboty fundamentowe; roboty murowe; stropy; schody; stropodach; dach, posadzki parteru; roboty wewnętrzne; stolarka; roboty zewnętrzne; wykończenie pomieszczeń sanitarnych; roboty dodatkowe, 2. Przebudowa budynku istniejącego: schody; roboty wewnętrzne; stolarka; elementy dodatkowe. 3. Roboty zewnętrzne przy istniejącym budynku: roboty rozbiórkowe; schody; podjazdy, podesty; roboty ślusarskie. 4. Instalacja wodno- kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczna. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym oferowaną ceną obejmuje także: 1. wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 2. obsługa geodezyjna w czasie budowy, aż do jej całkowitego zakończenia 3. zagospodarowanie i zasilenie placu budowy 4. ubezpieczenie placu budowy 5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu 6. uporządkowanie terenu stanowiącego teren budowy 7. inne prace związane z procesem budowy 8. poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, 9. wykonanie dokumentacji powykonawczej - operat kolaudacyjny. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji technicznej.

dokumentacja

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-07-06 14:26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Radzyń Chełmiński, dn. 25 lipca 2012 r.

KD.271.7.2012.GE


Do wszystkich WykonawcówZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim.” /nr sprawy KD.271.7.2012/.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim.” /nr sprawy KD.271.7.2012/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk
ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/.

Opis strony

: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-25 15:02:19