Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Wodno-Ściekowej

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki

Wodno-Ściekowej

 

III. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:

a) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: administracja , ochrona środowiska),

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska

wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Umiejętność obsługi komputera.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi w zakresie likwidacji

wyrobów zawierających azbest.

2. Sporządzanie wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat.

3. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz prowadzenie związanej z tym
sprawozdawczości.

4. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

5. Monitoring wody i ścieków.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy: o ochronie środowiska, o ochronie przyrody,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne.

7. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w tym: wydawanie

zezwoleń na uprawę maku).

8. Prowadzenie zadań z zakresu realizacji ustawy o ochronie zwierząt.

9. Działania w zakresie zapobiegania likwidacji skutków klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk

atmosferycznych.

10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu,

3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,

podjazdów itp.),

4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

5. częste kontakty z interesantami,

6. stanowisko wymaga mobilności i gotowość do wyjazdów służbowych.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

 10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 12. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora ” w terminie do dnia 4 lipca 2017r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Wodno-Ściekowej)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-23 12:32

wyniki naboru Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Wodno-Ściekowej

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta

i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Tow. Jaszczurczego 9

Stanowisko: Podinspektor

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sylwia Liszaj zamieszkała Czeczewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna wybrała Panią Sylwię Liszaj. Wybrana kandydatka spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Sylwia Liszaj wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na ww. stanowisku.

 

drukuj (wyniki naboru Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Wodno-Ściekowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-07-14 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-14 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4657
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-14 14:18:33