Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NABORU NA KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO

KD.2110.2.2020.GE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

I. Nazwa i adres jednostki

Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim
Sady 14
87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska   
Stanowisko pracy:  Kierownik Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

III. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i wykształcenie:

- wyższe oraz kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego lub pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

- lub studia podyplomowe na kierunku lub o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju; wspomaganie rozwoju dziecka w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza,|

  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 IV. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks pracy, prawo zamówień publicznych.
  2. Umiejętności organizacyjne, planowania i kierowania zespołem pracowników.
  3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność.
  4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
  5. Kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.
  6. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. zorganizowanie, a następnie kierowanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim,
  2. udział w istniejących oraz planowanych działaniach projektowych realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020 wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
  3. udział w rekrutacji uczestników projektu, bieżący monitoring projektu, dokumentowanie prac i postępów realizowanych zadań, promowanie projektu,
  4. rekrutacja, nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań podległych pracowników,
  5. sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie,
  6. dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z przepisami wydatkowanie,
  7. współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci,
  8. gospodarowanie powierzonym mieniem,
  9. reprezentowanie klubu na zewnątrz,
  10. wykonywanie zadań kierownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny,
  2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
  5. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie
   zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,  
  6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia
   wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie naokreślonym stanowisku.
  11. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
  12. oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
  13. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego”  w terminie do dnia  12 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej -  17.08.2020r.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                  

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w BIP pod adresem: https://www.bip.radzynchelminski.pl/312,nabor-pracownikow .

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 30.07.2020r.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

 

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Kierownika Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r., poz. 1282).
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

                                      

 

 

                                                                                      ……………..……………………………..

Radzyń Chełmiński, dnia …………………….                                                                                                                            czytelny  podpis

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-07-30
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2020-07-30 13:23
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 13:29

ogłoszenie o wyniku naboru

Logo                                             

          

Radzyń Chełmiński, dnia 17.08.2020r.

KD.2110.2.2020.GE

                                                                                                             

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – Kierownika Klubu Dziecięcego
w Radzyniu Chełmińskim

Stanowisko: Kierownik

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że konkurs na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

drukuj (ogłoszenie o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2020-08-17 09:47
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-17 09:55

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4815
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-17 09:55:35