Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie naboru

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) do naboru może przystąpić osoba, która:

 1.  jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. posiada minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej (umowa o pracę),
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy -
  Kodeks pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
  Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych
  pracowników pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 3. Prowadzenie całości spraw wynikających z działu X Rozdziału IX Kodeksu pracy w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót
  publicznych i prac interwencyjnych, staży i przygotowań zawodowych itp. oraz całości spraw związanych z ich zatrudnianiem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 5. Sporządzanie wniosków o refundację kosztów zatrudnienia wynikających z zawartych umów i porozumień.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,  podjazdów itp.),
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. częste kontakty z interesantami.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

 10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora” w terminie do dnia 3 listopada 2017r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

drukuj (ogłoszenie naboru)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-23 14:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-23 14:40

wynik naboru

KD.2110.4.2017.GE
                            


  Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 informuje

 o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta  i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Tow. Jaszczurczego 9


Stanowisko: Podinspektor


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Stempska zamieszkała Radzyń Chełmiński.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna wybrała Panią Agnieszkę Stempską. Wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz wymagany staż pracy.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Stempska wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na ww. stanowisku.

 

drukuj (wynik naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-11-14 17:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-23 14:40:46