Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

1 lipca 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - Zarządzeniem nr 55/2019, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Komisję Konkursową mającej na celu wyłonienie kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim - zatwierdził konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ogłoszony dnia 29.05.2019r. drogą Zarządzenia nr 43/2019. Do konkursu przystąpiła jedna kandydatka i pomyślnie przeszła procedurę konkursową – zyskując miano kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

3 lipca 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - Zarządzeniem nr 57/2019 – w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzył Pani Paulinie Wantoch-Rekowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim na okres: od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r., tj. na okres 5 lat.

drukuj (informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-24 12:27

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

     Nr 43/2019 z dnia 29 maja 2019r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO  

DYREKTORA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM

 

ORGAN PROWADZĄCY PUBLICZNĄ PLACÓWKĘ:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, NIP 876 23 08 769

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14 czerwca 2019r., godz. 15.00

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), tj.:

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458);
 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej:
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).
 1. Wymagane dokumenty. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać następujące dokumenty:
 1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 2. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  1. pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  z 2018 poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póżn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 13. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.
 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko   dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim”

w terminie do dnia: 14 czerwca  2019r. godz. 1500 , na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,

87 - 220 Radzyń Chełmiński,  bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, parter, pokój nr 1.

 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 1. Informacje o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego:
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
 2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
 3. W przypadku składania kserokopii oryginałów, dokumenty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
 5. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 4,5,6, 7 i 12.

 

 

 

 

 1. Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych - RODO ) (Dz.Urz. UE L119, s. 1), informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński  z siedzibą pod adresem Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński zwany dalej Administratorem; Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych.  

Kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 56/688 60 10, wew. 157, e-mail: krystian.suminski@radzynchelminski.eu,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim i będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora i podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe /Dz.U. z 2018r. poz. 996/ oraz  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U. z 2017r. poz. 1587/,
 3. Podanie danych jest niezbędne do uwzględnienia Pani/Pana oferty w postępowaniu konkursowym, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wzięcie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych osobowych naruszało przepisy rozporządzenia RODO,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Radzyniu Chełmińskim przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w punkcie 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

                                                                                    

                                                     

 

 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie

 

 

 

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński  i Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą pod adresem Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w celu  przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z          prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

                                      

 

 

                                                                                  ……………..……………………………..

Radzyń Chełmiński, dnia …………………….                                                          czytelny  podpis

                   

 

 

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-29 15:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4964
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-29 15:16:04