Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim – zadanie I : budowa głównych ciągów komunikacyjnych , fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego.” /nr sprawy KD.271.6.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowi „JIM” Janusz Pawełczyk
ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:

Dnia 08 czerwca 2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

„ Dotyczy: postępowania przetargowego „Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim”

Pytanie 1: W projekcie modułu do tenisa stołowego tom 5 przewidziano montaż 8 ławek. Czy są one wliczone w poz. 28 przedmiaru „Dostarczenie i montaż ławek” obmiar 29 szt.?

Pytanie 2: W projekcie proponuje się również 4 kątowe barierki do wiatrochronów oraz trejaże drewniane. Czy należy je skalkulować? (brak pozycji w przedmiarze).

Pytanie 3: W przedmiarze w poz. 26 ,, Dostawa i montaż nawierzchni elastycznej...” obmiar wynosi 295 m2. Co zawiera jeszcze ten obmiar, gdyż moduł ze stołami tenisowymi posiada 118 m2 powierzchni?

Pytanie 4: W projekcie tom 8 „Zieleń” przewidziano do nasadzeń 5.975 szt. krzewów. W kosztorysie natomiast w poz. 40 obmiar wynosi 2.586 szt. Proszę o uściślenie ilości zaplanowanych nasadzeń krzewów.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane: Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim - zadanie I : budowa głównych ciągów komunikacyjnych , fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego.
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.05.2012 r. pod numerem: 118261– 2012

Przedmiotem zamówienia jest Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim - zadanie I : budowa głównych ciągów komunikacyjnych , fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego. Zamówienie jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 ,, Odnowa i rozwój wsi,, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres budowy Parku rekreacji, sportu i wypoczynku zlokalizowanego w przy ul Przykop. Są to roboty budowlane zaprojektowane w I zadaniu. Zakres robót jest następujący: 1. Przygotowanie terenu pod budowę. 2. Niwelacja terenu. 3. Budowa ścieżek parkowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ograniczonej obrzeżem betonowym o łącznej powierzchni ok. 1232 m2. 4. Wykonanie nawierzchni elastycznej - ok. 295m2. 5. Dostawa i montaż elementów małej architektury: 1) Wykonanie fontanny - 1 szt.. 2) Wykonanie zbiornika dekoracyjnego - 498 m2. 3) Wykonanie drewnianego pawilonu ogrodowego - 1 szt. 4) Montaż 29 szt ławek 5) Budowa domku gospodarczego - 1 szt. 6) Budowa linarium - 1 szt. 7) Stoły do tenisa - 3 szt. 8) Pojemniki na odpady - 5 szt. 9) Budowa mostku drewnianego - 1 szt. 6. Budowa instalacji oświetleniowej i zasilającej. 1) Linii kablowych zasilających, szaf i zabezpieczeń, 2) Linii kablowych oświetleniowych zasilających, sterowniczych i lamp parkowych. 7. Urządzenie zieleni: 1) Nasadzenie 74 szt. drzew i ok. 2586 szt. krzewów, 2) Wykonanie trawników dywanowych oraz renowacja zniszczonych - ok. 3462 m2, 3) Pielęgnacja krzewów, drzew i nawierzchni trawiastych dwukrotnie: jesień 2012r. i wiosna 2013r.. Precyzyjne terminy zostaną uzgodnione z Wykonawcą po zakończeniu inwestycji. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający..

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9534
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-20 11:40:31