Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie naboru

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych.

 

III. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:
  1. wykształcenie wyższe licencjackie (preferowane: prawo, administracja),
  2. posiada minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej (umowa o pracę)
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy e z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami.
 2. Sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.
 3. Przyjmowanie i aktualizacja deklaracji dot. odpadów komunalnych oraz prowadzenie ewidencji.
 4. Opracowywanie planów zimowego utrzymania dróg oraz zabezpieczenie należytego utrzymania dróg w okresie zimowym.
 5. Planowanie i zakup kruszywa drogowego oraz innych materiałów drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem stanu dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 6. Planowanie i zakup środków, materiałów do realizacji zadań związanych z ciepłownictwem, a w szczególności opału, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Prowadzenie gospodarki magazynowej opałem (zakup i rozliczanie).
 8. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych w ramach zakresu czynności.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.),
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. częste kontakty z interesantami,
 6. stanowisko wymaga mobilności i gotowość do wyjazdów służbowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

 10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Usług Komunalnych” w terminie do dnia 20 października 2017r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

drukuj (ogłoszenie naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-09 14:22

informacja o wyniku naboru

KD.2110.3.2017.GE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta
i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Tow. Jaszczurczego 9

 

Stanowisko: Podinspektor

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Banaś zamieszkała w Radzyniu Chełmińskim.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna wybrała Panią Magdalenę Banaś. Wybrana kandydatka spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz wymagany staż pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Banaś wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na ww. stanowisku.

 

drukuj (informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-27 12:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-27 12:18:01