Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora

KD.2110.1.2020.GE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Wodno - Ściekowej

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.: posiada wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja, budownictwo i co najmniej 3 – letni staż pracy (umowa o pracę).
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny)
 3. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie, bezstronność.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości w tym m.in. przygotowywanie i wydawanie postanowień i decyzji.
 3. Wydawanie decyzji środowiskowych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego.
 4. Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia prasa drogowego dróg gminnych.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji obiektów i infrastruktury w pasie dróg gminnych.
 6. Nadawanie numerów porządkowych budynkom.
 7. Przygotowywanie dokumentacji technicznej i dokumentów do prowadzonych przez Urząd postępowań przetargowych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie dokonywania i aktualizacji wpisów w książkach obiektu budowlanego budynków wchodzących w skład zasobu gminy.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z przebudową i rozbudową budynków  wchodzących w skład zasobu gminy.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.
 11. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów i ulic.
 12. Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji.
 13. Prowadzenie spraw inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych.
 14. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku Urzędu.
 3. Budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).
 4. Praca przy komputerze.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Spośród kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania konkursowe, pierwszeństwo przy zatrudnieniu mają osoby posiadające stopień niepełnosprawności.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów  rekrutacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na  określonym stanowisku.
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązana do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora” w terminie do dnia 16 czerwca 2020r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim dostępny jest na stronie BIP:

https://www.bip.radzynchelminski.pl/.........pdf

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w BIP pod adresem: https://www.bip.radzynchelminski.pl/312,nabor-pracownikow .

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Radzyniu Chełmińskim” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r., poz. 1282).

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

                                      

 

                                                                                  ……………..……………………………..

Radzyń Chełmiński, dnia …………………….                                                          czytelny  podpis

 

drukuj (ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-06-05 14:18
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:11

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Tow. Jaszczurczego 9

 

Stanowisko: Podinspektor

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Magda Jędrzejewska zamieszkała Czeczewo.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magda Jędrzejewska spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-06-25 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5188
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-25 14:03:36