Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg na zbycie lokalu w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy    Radzyń Chełmiński    ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony                                                                                                                                               

na zbycie    lokalu mieszkalnego Nr 6      położonego w budynku Nr 46    w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal    mieszkalny znajduje się    na I    piętrze budynku    wielorodzinnego po byłej szkole , położonego    na    działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908    ha ,    zapisanej w Księdze Wieczystej    TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu mieszkalnego wchodzą :    dwa pokoje ,łazienka ,pokój z aneksem kuchennym , przedpokój o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2    , wraz z udziałem we współwłasności    części    wspólnych    budynku oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89    m2 .    Ogrzewanie lokalu mieszkalnego z kotłowni lokalnej . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 , wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu . Lokal posiada    świadectwo charakterystyki energetycznej

Nr    SCHE/18546/141/2023 . Wskaźnik    rocznego zapotrzebowania    na energię

EP wynosi : 376,22 kWh (m2-    rok)   

Cena wywoławcza    wynosi    : 119.200,00    zł. (słownie: sto    dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych ). Sprzedaż lokalu    zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia    15 grudnia    2023 r.    o godz. 10:00    w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój    Nr 34 .

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium    w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 10.000,00 zł. ((słownie: dziesięć tysięcy    złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr    77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 11.12.2023 r.    Za datę dokonania wpłaty wadium    na rachunku bankowym    uznaje się    datę    wpływu wadium na rachunek bankowy    Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy    podać dane osoby wpłacającej    oraz    umieścić informację    wskazującą oznaczenie    i położenie lokalu .    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał    zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości,    dowód wniesienia wadium oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się

z warunkami    przetargu    i przyjęciu    ich bez zastrzeżeń . Uczestnicy biorą    udział    w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika . Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.   

Przetarg jest ważny    bez względu    na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych    dziesiątek    złotych    tzn., że minimalne postąpienie    nie może być niższe    niż 1%    ceny wywoławczej ,o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie    stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie    do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej    kwoty w wyznaczonym terminie ,    Burmistrz    może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone    wadium    nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej    ponosi Nabywca. Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński    zastrzega sobie prawo odwołania    przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń    Urzędu . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od    16.11 2023 r. do    11.12.2023 r.

w godz. od    8:00 do 14:00 .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony    na sprzedaż lokalu odbył się 21 września 2023 r.   

Dodatkowe informacje w sprawie    przetargu    można uzyskać w Urzędzie    M. i G. pokój Nr 12

lub      telefonicznie pod numerem      (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od    8:00 do 15:15.

Ogłoszenie o przetargu    zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń    Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/    w zakładce przetargi nieruchomości 2023    oraz   

wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w    sprawie przetargu    można uzyskać w Urzędzie M i G. lub    telefonicznie (56)    688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

                                                                                                     

II przetarg ustny nieograniczony                                                                                                                                               

na zbycie    lokalu mieszkalnego Nr 7    położonego w budynku Nr 32    w Zielnowie    gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal    mieszkalny znajduje się    na I piętrze budynku    wielorodzinnego po byłej szkole , położonego    na    działce ew. nr 47 /3 o pow. 0.2342    ha ,    zapisanej w Księdze Wieczystej    Sądu Rejonowego    w Wąbrzeźnie KW nr TO1W /00032759/0 . W skład lokalu wchodzi : pokój z aneksem    kuchennym,    pokój , łazienka , korytarz    Łączna pow. użytkowa lokalu    wynosi    36,85 m2    , wraz z udziałem    we współwłasności    części wspólnych    budynku oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącym : 3981/53947 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 2,96    m2 .    Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne w lokalu    na paliwo stałe (węgiel ). Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zielnowo 32 , wolny jest od długów ,obciążeń    ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu . Nabywca z chwilą zakupu    zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej,    w tym kosztów funduszu remontowego    z tytułu przeprowadzonego remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej . Lokal posiada świadectwo charakterystyki    energetycznej Nr SCHE/18546/136/2023 .Wskaźnik    rocznego zapotrzebowania    na energię      EP wynosi: 198,96 kWh (m2-rok).   

Cena wywoławcza    wynosi    : 72.000,00    zł.    (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych ).    Sprzedaż lokalu    zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia    15 grudnia    2023 r.    o godz. 11:00    w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój    Nr 34 .

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium    w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 8.000,00 zł. ((słownie: osiem tysięcy    złotych    ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr    77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 11.12.2023 r.    Za datę dokonania wpłaty wadium    na rachunku bankowym    uznaje się    datę    wpływu wadium na rachunek bankowy    Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy    podać dane osoby wpłacającej    oraz    umieścić informację    wskazującą oznaczenie    i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał    zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości,    dowód wniesienia wadium oraz złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami    przetargu    i przyjęciu    ich bez zastrzeżeń .Uczestnicy biorą    udział    w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika .Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .   

Przetarg jest ważny    bez względu    na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych    dziesiątek    złotych    tzn., że minimalne postąpienie    nie może być niższe    niż 1%    ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie    stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie    do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej    kwoty w wyznaczonym terminie ,    Burmistrz    może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone    wadium    nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej    ponosi Nabywca. Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński    zastrzega sobie prawo odwołania    przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń    Urzędu . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od    16.11.2023 r. do    11.12.2023 r. w godz. od    8:00 do 14:00 .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony    na sprzedaż lokalu odbył się 21 września 2023 r.   

Dodatkowe informacje w sprawie    przetargu    można uzyskać w Urzędzie    M. i G. pokój Nr 12

lub      telefonicznie pod numerem      (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od    8:00 do 15:15.

Ogłoszenie o przetargach      zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń    Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/    w zakładce przetargi nieruchomości 2023    oraz   

wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w    sprawie przetargu    można uzyskać w Urzędzie M i G. lub    telefonicznie (56)    688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu                                                                                                   

drukuj (Przetarg na zbycie lokalu w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-11-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-11-14 14:09

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

że w dniu 21.09.2023 r. odbyły się I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych :

 

lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Rywałd 46 o pow. 72,85 m2 gm. Radzyń Chełmiński położonym na działce nr 124/12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00036818/0

- cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 149.000,00 zł.

 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 0

 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –0

- I przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym;

- Nabywca nieruchomości : brak

lokal mieszkalny Nr 7 w budynku Zielnowo 32 o pow. 36,85 m2 gm. Radzyń Chełmiński położonym na działce nr 47/3 o pow. 0.2342 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00032759/0

- cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 90.000,00 zł.

najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 0

 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –0

- I przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym;

- Nabywca nieruchomości : brak

 

drukuj (I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-09-22 14:16

Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie i w Zielnowie

Burmistrz Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński  ogłasza:

I przetarg ustny  nieograniczony                                                                        

 na zbycie  lokalu mieszkalnego Nr 6   położonego w budynku Nr 46  w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal  mieszkalny znajduje się  na I  piętrze budynku  wielorodzinnego po byłej szkole , położonego  na  działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908  ha  ,  zapisanej w Księdze Wieczystej  TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu mieszkalnego wchodzą :  dwa pokoje ,łazienka ,pokój z aneksem kuchennym , przedpokój o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2  , wraz z udziałem we współwłasności  części  wspólnych  budynku oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89  m2 .  Ogrzewanie lokalu mieszkalnego z kotłowni lokalnej . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 ,  wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .  Lokal posiada  świadectwo charakterystyki energetycznej Nr  SCHE/18546/141/2023 . Wskaźnik  rocznego zapotrzebowania  na energię  EP wynosi : 376,22 kWh (m2-  rok) .

Cena wywoławcza  wynosi  : 149.000,00  zł. (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych ). Sprzedaż lokalu  zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia  21 września   2023 r.  o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój  Nr 34 .

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w formie przelewu w wysokości  10.000,00 zł. ((słownie: dziesięć tysięcy  złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr  77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  15.09.2023 r.  Za datę dokonania wpłaty  wadium  na rachunku bankowym  uznaje się  datę  wpływu wadium na rachunek bankowy  Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy  podać imię  nazwisko adres  osoby wpłacającej  oraz  umieścić informację  wskazującą oznaczenie  i położenie lokalu .  Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny  bez względu  na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  tzn., że minimalne postąpienie  nie może być niższe  niż 1%  ceny wywoławczej ,o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie  do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej  kwoty w wyznaczonym terminie ,  Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej  ponosi Nabywca. Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński  zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń  Urzędu . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od  24.08. 2023 r. do  14.09.2023 r. w godz.

od  8:00 do 14:00 .

Ogłoszenie o przetargu  zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Miasta  i

Gminy Radzyń Chełmiński ,Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  oraz  ogłoszone  w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/  w zakładce przetargi nieruchomości 2023.  Na stronie internetowej urzędu ,wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) .

Szczegółowe  informacje dotyczące  przetargu  można uzyskać w Urzędzie M i G. pokój Nr 12,  lub  telefonicznie (56)  688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15.

Przetarg zostaje ogłoszony  na podstawie  art.38 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz, U. z 2023 r. poz.  344 z późn.zm.)

                                                  

I przetarg ustny  nieograniczony                                                                        

 na zbycie  lokalu mieszkalnego Nr 7   położonego w budynku Nr 32  w Zielnowie  gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal  mieszkalny znajduje się  na I piętrze budynku  wielorodzinnego po byłej szkole , położonego  na  działce ew. nr 47 /3 o pow. 0.2342  ha  ,  zapisanej w Księdze Wieczystej  Sądu Rejonowego  w Wąbrzeźnie KW nr TO1W /00032759/0 . W skład lokalu wchodzi : pokój z aneksem  kuchennym,  pokój , łazienka , korytarz .Łączna pow. użytkowa lokalu  wynosi  36,85 m2  , wraz z udziałem  we współwłasności  części wspólnych  budynku oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącym : 3981/53947 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 2,96  m2 .  Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne w lokalu  na paliwo stałe (węgiel ). Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zielnowo 32 ,  wolny jest od długów ,obciążeń  ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu . Nabywca z chwilą zakupu  zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej  w tym kosztów funduszu remontowego  z tytułu przeprowadzonego remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej . Lokal posiada świadectwo charakterystyki  energetycznej Nr SCHE/18546/136/2023 .Wskaźnik  rocznego zapotrzebowania  na energię   EP wynosi: 198,96 kWh (m2-rok).  

Cena wywoławcza  wynosi  : 90.000,00  zł.  (słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ).  Sprzedaż lokalu  zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia  21 września   2023 r.  o godz. 11:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój  Nr 34 .

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w formie przelewu w wysokości  9.000,00 zł. ((słownie: dziewięć tysięcy  złotych  ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr  77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  15.09.2023 r.  Za datę dokonania wpłaty  wadium  na rachunku bankowym  uznaje się  datę  wpływu wadium na rachunek bankowy  Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy  podać imię , nazwisko adres  osoby wpłacającej  oraz  umieścić informację  wskazującą oznaczenie  i położenie lokalu .  Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny  bez względu  na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  tzn., że minimalne postąpienie  nie może być niższe  niż 1%  ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie  do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej  kwoty w wyznaczonym terminie   Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej  ponosi Nabywca. Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński  zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń  Urzędu . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od  24.08. 2023 r. do  14.09.2023 r. w godz. od  8:00 do 14:00 .

Szczegółowe informacje dotyczące  przetargu  można uzyskać w Urzędzie  M. i G. pokój Nr 12,

lub   telefonicznie pod numerem   (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od  8:00 do 15:15.

Ogłoszenie o przetargu  zostaje  wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Miasta  i

 Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  oraz ogłoszone  w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/  w zakładce przetargi nieruchomości 2023.

Na stronie internetowej urzędu ,wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) .

Szczegółowe informacje w  sprawie przetargu  można uzyskać w Urzędzie M i G. lub  telefonicznie (56)  688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 lub e-mail : sekretariat@radzynchelminski.eu

                                                  

Przetarg zostaje ogłoszony na podstawie art.38  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz, U. z 2023 r. poz.  344 z późn.zm.)                                                                                                        

 

Radzyń Chełmiński, dnia  17.08.2023 r.

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie i w Zielnowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-08-17
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-08-17 15:10
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-17 15:09

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński  działający poprzez Urząd z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56)6886001, 6886087, 6886010, sekretariat wewnętrzny 130, adres email urząd@radzynchelminski.eu

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  iodo@radzynchelminski.eu   lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości , gdyż jest to niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z  2023 r. poz. 344 z późn.  zm.) oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz.2213).
W przypadku nabycia nieruchomości podstawą prawną będą również (art. 6 ust. 1 lit b RODO  oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z 2021 r. poz. 1509 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( tj. z 2022 r. poz. 872)
W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, numeru telefonu  podstawę  legalizującą  ich przetwarzanie  stanowi wyrażona  zgoda  na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO)
Udostępnione dobrowolnie dane będą  przetwarzane w celu  kontaktu telefonicznego w sprawie postępowania.

4)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj.  wieczyście. Natomiast  w przypadku danych podanych dobrowolnie - co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie . Dokumentacja księgowa  5 lat.

5)       Państwa dane będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji ,w tym profilowaniu  .

6)       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

a)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

b)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8)    Podanie przez Panią /Pana  danych osobowych jest  obowiązkowe . Nieprzekazanie  danych    skutkować będzie brakiem realizacji  celu,  o których mowa w punkcie 3.

9)    Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

10)  Państwa  dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcy usług poczty meilowej , dostawcy  usług  hostingu strony internetowej Globtel Internet , 80-126 Gdańsk , dostawcy usług informatycznych,  Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie  programów księgowo-ewidencyjnych -  RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33;  RenSoft s.c. ul. Dworcowa 14,  86-300 Grudziądz), Odbiorcą danych będzie również dostawca usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej listownie , a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

drukuj (Klauzula informacyjna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-08-17
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-08-17 15:10

Wyciągi z ogłoszeń

 Wyciąg z ogłoszenia

Sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz rokowąń na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 tj.)

                                 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  

                                   ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony;                                

na zbycie  lokalu mieszkalnego Nr 6   położonego w budynku Nr 46  w  Rywałdzie  gm. Radzyń Chełmiński  stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się  na  I piętrze budynku  wielorodzinnego, który stanowi  działkę o numerze  124 /12  pow. 0.0908  ha , zapisaną w Księdze Wieczystej  Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie nr  TO1W /00036818/0  . W skład lokalu mieszkalnego  wchodzą : dwa pokoje ,łazienka , pokój  z aneksem kuchennym , przedpokój o łącznej pow.  użytkowej 72,85 m2 wraz z udziałem we współwłasności  wynoszącym : 7674/44633 części.

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych .

Cena  wywoławcza  wynosi  : 149.000,00  .  (słownie : sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych ). Przetarg odbędzie się 21 września  2023 r.  o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój  Nr 34 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości  10.000,00 zł. ((słownie: dziesięć tysięcy  złotych  ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006  najpóźniej do dnia  15.09.2023 r.   Pełna treść ogłoszenia o przetargu  została podana do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta  i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej / bip.radzynchelminski.pl/  w zakładce przetargi nieruchomości 2023.

Szczegółowe  informacje dotyczące  przetargu  można uzyskać w Urzędzie M.i G .pokój Nr 12 , lub  telefonicznie pod nr. 56 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 .

 

 

Wyciąg z ogłoszenia

Sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz rokowąń na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 tj. )

                                     Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  

                                         ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony                                

na zbycie  lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku Nr 32  w  Zielnowie   gm. Radzyń Chełmiński  stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się  na  I piętrze budynku  wielorodzinnego, który stanowi  działkę  Nr 47/3 o pow. 0.2342 ha , zapisaną w Księdze Wieczystej  Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie KW nr  TO1W /00032759/0  . W skład lokalu mieszkalnego  wchodzi :  pokój  z aneksem kuchennym  , łazienka , pokój , korytarz .  Łączna pow.  użytkowa lokalu wynosi : 36,85 m2 wraz z udziałem we współwłasności wynoszącym : 3981/53947 części. Nieruchomość  wolna jest od długów obciążeń  ograniczonych praw rzeczowych , ograniczeń w rozporządzaniu . Kupujący z chwilą nabycia lokalu  zobowiązany będzie do ponoszenia  kosztów zarządu , w tym opłat  na fundusz remontowy do  Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu poniesionych kosztów remontu części wspólnych budynku.  

Cena  wywoławcza   wynosi  : 90.000,00  zł.  (słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy złotych )

Przetarg odbędzie się 21 września 2023 r.  o godz. 11:00  w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , pokój Nr 34 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości  9.000,00 zł. ((słownie: dziewięć tysięcy  złotych  ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006  najpóźniej do dnia  15.09.2023 r.   Pełna treść ogłoszenia o przetargu  została podana do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej / bip.radzynchelminski.pl/  w zakładce przetargi nieruchomości 2023.

Szczegółowe informacje dotyczące  przetargu  można uzyskać w Urzędzie M.i G .pokój Nr 12 , lub  telefonicznie pod nr. 56 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 .

 

 

 

 

drukuj (Wyciągi z ogłoszeń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-08-17
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-08-17 15:10

Wykaz nieruchomości w Zakrzewie do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został  w dniu  16.02.2023 r. na okres 21 dni „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”  na okres do 3 lat Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 15 /2023 z dnia 10.02.2023 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat czynszu dzierżawnego, czynszu i termin płatności

Okres dzierżawy

 

1.

Nieruchomość rolna położona w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Nr 90/15 o pow. 1,410 ha ,R -IV b

R- V ,KW TO1W/0002427/6

część działki rolnej o pow. 0,0600 ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2022 z dnia 22.12.2022 r

w wysokości 96,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

2.

Nieruchomości rolna położona w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

Nr 90/15 o pow. 0,1410 ha ,R- IV b,

R-V, KW TO1W/0002427/6

0,0500 ha część działki rolnej

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 120/2022 z dnia 22.12.2022 w wysokości : 80,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

3.

Nieruchomość rolna położona

w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

Nr 90/15 o pow. 0,1410 ha

R- IV b ,R-V

KW TO1W/0002427/6

część działki rolnej o pow. 0,0500 ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza

M. i Gminy Nr 120/2022

z dnia 22.12.2022 r. w wysokości : 80,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek

dotychczasowego dzierżawcy4.

Nieruchomość rolna położona w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

Nr 90/15 o pow.

0,1410 ha ,R- IV b, R-V

KW TO1W/0002427/6

część działki o pow. 0,0300 ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 120/2022 z dnia 22.12.2022 w wysokości : 48,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek

dotychczasowego dzierżawcyWykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Biuletynie Informacji Publicznej od 16.02.2023 r. do 08.03.2023 r.

Czynsz dzierżawny płatny w 4 ratach każdego roku , w terminie : 15 marzec ,15 maj ,15 wrzesień ,15 listopad .

Do zawartych umów dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu :

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.12.2022 r. sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień

1 stycznia i będą wyższe od opłaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym jeżeli stawki będą niższe to nie ulegają zmianie .

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. 56(6886010 ) .

drukuj (Wykaz nieruchomości w Zakrzewie do dzierżawy na okres do 3 lat)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-02-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-02-16 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2093
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-14 14:09:41