Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie (działka Nr 94/38)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

III przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo, klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/2 , klasa gruntu Ł VI . Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „ R” Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi w całości użytki zielone. Wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych. Zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.594,80 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100 groszy

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

III ustny przetarg ograniczony odbędzie się dnia 12.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy

o godz. 10:00 pokój Nr 24

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu :

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jed.

Dz. U z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników

indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Przetarg ogranicza się również do rolników indywidualnych sąsiadującymi bezpośrednio ze zbywaną nieruchomością z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości rolnej i są właścicielami gruntów przyległych .

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha ,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów , w podanym terminie i miejscu . W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , które spełnią łącznie następujące warunki :

1. są właścicielami ,użytkownikami wieczystymi ,samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha ,

2.posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ,

3.co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo ( pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie )

4. posiadają miejsce zamieszkania w gminie ,w której położona jest nieruchomość  wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Informacje dodatkowe

1.Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli

 1. pracuje w tym gospodarstwie ,
 2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się , że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze , jeżeli uzyskała :

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy , lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie .
 3. lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie , lub
 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie .

3. Za staż pracy , o którym mowa powyżej , uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność , przedmiot użytkowania wieczystego , przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy , lub

3)była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ,wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

5) odbyła staż, o którym w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) ,obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej .

 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), określono :

 1. kierunki studiów wyższych , których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego ;
 2. zawody , których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze ;
 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych , ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem ;
 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły Zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej ;
 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych .

 

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu , powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust.1 UKUR), poświadczone przez Burmistrza (wójta prezydenta miasta) , każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa ;
 2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność ,użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu ,dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( art 7 ust.5pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze oraz dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego( potwierdzoną za zgodność z orginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r. poz.109) dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej ;

4. dowód potwierdzający zamieszkiwanie co najmniej 5 lat , tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności ,

5. oświadczenie następującej treści :

„Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czeczewo , składającej się z działki Nr 94/38 o powierzchni 2,4500 ha , ustalonego na dzień 12.02.2019 r. ”

podstawa prawna ; art. 23 ust.1 i 2, art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r .poz.922 z późn .zm.).

6. W innych przypadkach niż wymienione nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ,wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej , którą należy załączyć do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu .

Wyżej wymienione wzory oświadczeń , można pobrać w pokoju Nr 14 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Rolnicy indywidualni zainteresowani udziałem w przetargu , powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15:00 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 1- 6 .Wymagane orginały  dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w III przetargu ustnym ograniczonym w dniu 12 lutego 2019 r. - działka nr 94/38 Czeczewo .

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 11 lutego 2019 do godz. 14:00. na tablicy ogłoszeń urzędu M i G. Radzyń Chełmiński .

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny , który w wyznaczonym terminie , miejscu i formie wniósł wadium , stawił się na przetarg ustny oraz spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu .

Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium ,uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem .

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu przelewem w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do dnia 08.02.2019 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ wadium Czeczewo 94/38 ” Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 . Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota wylicytowana

w przetargu podlega zapłacie trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej na konto Gminy wskazane w protokole z przetargu .-

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej :dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych ;oświadczenie współmałżonka w/w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej z zaokrągleniem przynajmniej o jedno postąpienie.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na zbycie w/w nieruchomości rolnej odbyły się dwa ustne przetargi ograniczone w terminach : pierwszy dnia 02.08.2018 r. , drugi dnia 21.09.2018 r.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UM i G tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzynchelminski.eu w zakładce przetargi nieruchomości 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Mi G.

 

drukuj (sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie (działka Nr 94/38))

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-01-09 14:31

Przetarg - działka nr 342/4 w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 342/4 o pow. 0.0719 ha , rodzaj użytku R-III a,R IV a położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady, jednostka rej.583, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zapisana w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00010297/3,

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną od strony ul. Tysiąclecia . Na działce znajdują sie dwa słupy energetyczne wraz ze strefą ograniczonego użytkowania . Nabywca nieruchomości planując inwestycję zobowiązany bedzie uzgodnić warunki z właścicielem sieci . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r. (Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.600,00 zł.netto (słownie: trzynaście tysięcy sześcset złotych ). Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .

Ustala się wadium w wysokosci : 2.200,00 zł.( słownie: dwa tysiace dwieście złotych ) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 29.03.2019 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium z dopiskiem wadium działka Nr 342/4 . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 03.04.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 01.03.2019 r.

 

 

drukuj (Przetarg - działka nr 342/4 w Radzyniu Chełmińskim)

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2019-03-01 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 251
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-09 14:28

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1630182
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-26 12:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl