Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Nieruchomość, plac W. Kętrzyńskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza I przetarg ustny ograniczony , na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Radzyniu Chełmińskim , Plac W. Kętrzyńskiego obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński gmina Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm. ) oraz § 3 ,§ 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) ogłaszam I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres do trzech 3 lat , tj. do dnia 31 października 2022 r.

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

Księga Wieczysta

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium w złotych

Termin wnoszenia opłat

Informacja o przeznaczeniu gruntów w dzierżawę

 

1.

 

Radzyń Chełmiński

Pl.W. Kętrzyńskiego

94/2

TO1W/00024299/8

0,0 871 ha

uprawa warzyw przydomowy ogródek R-III b

121,94 zł

 

 

24,38 zł.

czynsz dzierżawny płatny w ratach 15 marca , 15 maja każdego roku

umowa dzierżawy

W/w nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy , najmu , ograniczenie przetargu na dzierżawę uzasadnia się brakiem dostępu do drogi publicznej. Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10:00 , w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim , Plac Tow. Jaszczurczego 9 , pokój nr 22 .

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział osoby zamieszkujące i bezpośrednio sąsiadujące z w/w nieruchomością , będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przyległej , jeżeli wpłacą wadium w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 w terminie do 07 stycznia 2020 r. włącznie i złożą pisemną informację o zamiarze uczestnictwa w przetargu na dzierżawę działki

nr 94/2 w sekretariacie Urzędu, pokój nr 1 wraz z kserokopią dowodu wpłaty wadium.

 1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .
 2. Komisja Przetargowa w dniu 09 stycznia 2020 r. stwierdzi dokonanie wpłaty wadium na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta oraz złożonych informacji o zamiarze uczestnictwa w przetargu w dniu 10.01.2020 r. , sporządzi wykaz osób , które spełniły ten warunek .
 3. Oznaczenie nieruchomości do licytacji , której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.

Ponadto należy okazać następujące dokumenty:

 1. dowód potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport )
 2. pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne ;

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny należnego czynszu dzierżawnego , jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg;

 • zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni , od dnia zamknięcia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu .

Jeżeli ustalona osoba jako wygrywająca przetarg nie stawi się w Urzędzie Miasta i Gminy we wskazanym terminie celem zawarcia umowy dzierżawy ,

Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu . Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn .

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, biuro nr 14 ,tel. 56 6886010 wew. 139 .

drukuj (Nieruchomość, plac W. Kętrzyńskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-12-11 11:41
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 11:41

Nieruchomość w rejonie miejscowości Radzyń Wieś działka nr 138/1 pow. 161m2

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :

I ustny przetarg nieograniczony :

na sprzedaż zabudowanej działki Nr 138/1 o pow. 161 m2 na gruntach ornych klasy B- III a

KW TO1W /00025304/4 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu , położonej

w miejscowości Radzyń Wieś , obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w Gminie Radzyń Chełmiński , zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 08.03.2013 r. teren zabudowy zagrodowej . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Budynek znajdujący się na nieruchomości przeznaczony jest do rozbiórki . Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozbiórki budynku na własny koszt .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.200 zł. ( słownie : dwa tysiące dwieście złotych ) plus 23% podatku VAT . W/w nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości

440 zł. (słownie : czterysta czterdzieści złotych ) , które należy wpłacić na konto

Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 09.12.2019 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Mi G. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia ,unieważnienia, odwołania, roztrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich na piśmie konto .

 1. Uczestnik przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 2. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium ;

 3. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( notarialne) ;

 4. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ;

 5. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi ,którym ustawa przyznała zdolność prawną : aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego .

Przetarg odbędzie się dnia 13.12.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 24 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Mi G , osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (Nieruchomość w rejonie miejscowości Radzyń Wieś działka nr 138/1 pow. 161m2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-11-12 14:41
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 14:50

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza I przetarg

ustny nieograniczony  , na dzierżawę nieruchomości  niezabudowanych położonych w Radzyniu Chełmińskim  obręb geodezyjny  Radzyń Chełmiński

gmina Radzyń Chełmiński stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. .38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ,2308 z późn. zm. ) oraz §3 ,§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) ogłaszam przetarg ustny  nieograniczony  na dzierżawę następujących nieruchomości na okres do trzech 3 lat tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.    

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

Księga  Wieczysta

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium w złotych

Termin wnoszenia opłat

Informacja o przeznaczeniu gruntów w dzierżawę

 

 

1.

 

Radzyń Chełmiński

K. Jagiellończyka 

235

TO1W/00024301/6

0,1240 ha

uprawa warzyw przydomowy ogródek R-III b

109,12 zł 

 

 

21,80 zł.

czynsz dzierżawny płatny w ratach I rata do 15 marca 

 umowa dzierżawy

 

 

2.

 

 

Radzyń Chełmiński przy drodze do Zielnowa

 188/4

TO1W /00024707/2

0,7641 ha

uprawa   przeznaczona

do użytkowania rolniczo  R-IIIb 0,5261 ha ,Ł-IV

0,2380 ha

570,07 ha

114,00 zł.

czynsz dzierżawny płatny

w ratach i rata

do 15 marca

   umowa

dzierżawy 

                                 

 

 

 

 W/w nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi , ani nie stanowią przedmiotu  umowy dzierżawy , najmu .

Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2019 r.  o godz. 10:00  na dzierżawę nieruchomości wykazanej w pkt.1,  w punkcie 2 o godz. 10:30 w pokoju  nr 22 Urzędu Mi G. Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9  wg ustalonego regulaminu  przetargu .

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne ,jeżeli wpłacą wadium  w formie przelewu na konto Urzędu  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr  

 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006  w terminie do 19 listopada 2019 r.  włącznie i przedłoży dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu .

1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na rachunku bankowym  Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

2. Komisja Przetargowa w dniu  21 listopada  2019 r. stwierdzi dokonanie wpłat wadiów  na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi wykaz  osób , które spełniły ten warunek .

3. Oznaczenie nieruchomości do licytacji, której uczestnik przetargu zamierza przystąpić  musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.

Ponadto należy okazać następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne - dowód  potwierdzający tożsamość  ( dowód osobisty  lub paszport )

2) osoby prawne -aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski ;

3) pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne ;

4 ) dowód wpłaty wadium .

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny należnego czynszu dzierżawnego , jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg;

Zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu .

Jeżeli ustalona osoba jako wygrywająca przetarg  nie stawi się w Urzędzie Miasta i Gminy we wskazanym terminie celem zawarcia  umowy  dzierżawy ,

Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Burmistrz

zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu . Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn .

Regulamin  przetargu i szczegółowe informacje można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński , Plac  Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój nr 14 ,

tel. 56 6886010 wew. 139 .

drukuj (Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-23 13:58

Przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Podgrodzie 7

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku Nr 7 przy ul. Podgrodzie w Radzyniu Chełmińskim gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal znajduje się na piętrze budynku wielorodzinnego, położonego na działce Nr 147/1 o pow. 445 m 2 , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00029354/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie .

Lokal składa się z 1 pokoju , kuchni ,łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 30,09 m2 wraz

z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkową częścią gruntu z udziałem 3724/15625 części . Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,15 m2 znajdujące się na nieruchomości wspólnej . Lokal mieszkalny wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu . Budynek w którym znajduje się zbywany lokal wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/174 . Gmina uzyskała pozwolenie na sprzedaż lokalu mieszkalnego w dawnej bożnicy ob. budynku mieszkalnego, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 7 stycznia 2019 r. , nr WRD/1/2019 . Nabywca zobowiązany będzie do uzyskiwania od Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleń na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym .Wszelkie prace prowadzone w lokalu wymagają również pozwolenia . Budynek wraz z gruntem stanowi nieruchomość wspólną , własność Gminy oraz właścicieli wyodrębnionych lokali. Cena lokalu zostaje obniżona o 50 % ustalonej ceny lokalu.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z gruntem wynosi : 19.500,00 zł.

(słownie : dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych ). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłat

podatku VAT. Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta

i Gminy Radzyń Chełmiński , pokój Nr 24 .

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 2.800,00 zł. ((słownie: dwa tysiące osiemset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 28.06.2019 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński.

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wniesienia wadium. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu . W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu mieszkalnego nie przystąpi w wyznaczonym miejscu i terminie w zawiadomieniu do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach

od 05.06. 2019 r. do 28.06.2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. U Mi G. pokój Nr 14 lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz Mi G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Przetarg zostaje ogłoszony zgodnie z art. 38 i art. 40 ust.1 , pkt. 1 , art.42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014 r. poz. 1490 ) .

drukuj (Przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Podgrodzie 7)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-30 15:01

sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie (działka Nr 94/38)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

III przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo, klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/2 , klasa gruntu Ł VI . Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „ R” Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi w całości użytki zielone. Wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych. Zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.594,80 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100 groszy

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

III ustny przetarg ograniczony odbędzie się dnia 12.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy

o godz. 10:00 pokój Nr 24

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu :

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jed.

Dz. U z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników

indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Przetarg ogranicza się również do rolników indywidualnych sąsiadującymi bezpośrednio ze zbywaną nieruchomością z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości rolnej i są właścicielami gruntów przyległych .

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha ,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów , w podanym terminie i miejscu . W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , które spełnią łącznie następujące warunki :

1. są właścicielami ,użytkownikami wieczystymi ,samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha ,

2.posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ,

3.co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo ( pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie )

4. posiadają miejsce zamieszkania w gminie ,w której położona jest nieruchomość  wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Informacje dodatkowe

1.Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli

 1. pracuje w tym gospodarstwie ,
 2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się , że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze , jeżeli uzyskała :

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy , lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie .
 3. lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie , lub
 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie .

3. Za staż pracy , o którym mowa powyżej , uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność , przedmiot użytkowania wieczystego , przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy , lub

3)była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ,wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

5) odbyła staż, o którym w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) ,obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej .

 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), określono :

 1. kierunki studiów wyższych , których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego ;
 2. zawody , których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze ;
 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych , ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem ;
 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły Zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej ;
 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych .

 

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu , powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust.1 UKUR), poświadczone przez Burmistrza (wójta prezydenta miasta) , każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa ;
 2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność ,użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu ,dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( art 7 ust.5pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze oraz dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego( potwierdzoną za zgodność z orginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r. poz.109) dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej ;

4. dowód potwierdzający zamieszkiwanie co najmniej 5 lat , tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności ,

5. oświadczenie następującej treści :

„Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czeczewo , składającej się z działki Nr 94/38 o powierzchni 2,4500 ha , ustalonego na dzień 12.02.2019 r. ”

podstawa prawna ; art. 23 ust.1 i 2, art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r .poz.922 z późn .zm.).

6. W innych przypadkach niż wymienione nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ,wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej , którą należy załączyć do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu .

Wyżej wymienione wzory oświadczeń , można pobrać w pokoju Nr 14 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Rolnicy indywidualni zainteresowani udziałem w przetargu , powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15:00 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 1- 6 .Wymagane orginały  dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w III przetargu ustnym ograniczonym w dniu 12 lutego 2019 r. - działka nr 94/38 Czeczewo .

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 11 lutego 2019 do godz. 14:00. na tablicy ogłoszeń urzędu M i G. Radzyń Chełmiński .

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny , który w wyznaczonym terminie , miejscu i formie wniósł wadium , stawił się na przetarg ustny oraz spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu .

Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium ,uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem .

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu przelewem w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do dnia 08.02.2019 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ wadium Czeczewo 94/38 ” Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 . Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota wylicytowana

w przetargu podlega zapłacie trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej na konto Gminy wskazane w protokole z przetargu .-

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej :dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych ;oświadczenie współmałżonka w/w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej z zaokrągleniem przynajmniej o jedno postąpienie.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na zbycie w/w nieruchomości rolnej odbyły się dwa ustne przetargi ograniczone w terminach : pierwszy dnia 02.08.2018 r. , drugi dnia 21.09.2018 r.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UM i G tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzynchelminski.eu w zakładce przetargi nieruchomości 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Mi G.

 

drukuj (sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie (działka Nr 94/38))

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-01-09 14:31

Przetarg - działka nr 342/4 w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 342/4 o pow. 0.0719 ha , rodzaj użytku R-III a,R IV a położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady, jednostka rej.583, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zapisana w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00010297/3,

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną od strony ul. Tysiąclecia . Na działce znajdują sie dwa słupy energetyczne wraz ze strefą ograniczonego użytkowania . Nabywca nieruchomości planując inwestycję zobowiązany bedzie uzgodnić warunki z właścicielem sieci . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r. (Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.600,00 zł.netto (słownie: trzynaście tysięcy sześcset złotych ). Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .

Ustala się wadium w wysokosci : 2.200,00 zł.( słownie: dwa tysiace dwieście złotych ) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 29.03.2019 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium z dopiskiem wadium działka Nr 342/4 . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 03.04.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 01.03.2019 r.

 

 

drukuj (Przetarg - działka nr 342/4 w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2019-03-01 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11430
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-11 11:41:04