Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


 L.dz. BPK-341-14/10

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK-34 1-14/10/.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Firma „KURDYN” Wiesława Kurdyn z siedzibą 87-220 Radzyń Chełmiński, Radzyń  Wybudowanie 12.
Zaoferowane ceny zawiera tabelą poniżej. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej. W/w oferta została przygotowana prawidłowo. W przedmiotowym postępowaniu następujący wykonawcy złożyli oferty, które uzyskały punkty zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr
of.
Nazwa i adres wykonawcy Cena/
Punkty
1 Firma „KURDYN” Wiesława Kurdyn
87-220 Radzyń Chełmiński, Radzyń Wybudowanie /woj. kuj.-pom./
107,00 zł/
100 pkt.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10  dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2
pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  złożono tylko jedną ofertę.

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-20 14:07

L.dz. BPK-341-12/10

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odśnieżania dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński  /nr sprawy BPK-34 1-12/10/.

W związku z faktem, iż Wykonawca, którego oferta   została wybrana jako najkorzystniejsza na trzecią część zamówienia uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na   w/w cześć zamówienia spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Tym samym jako najkorzystniejszą ofertę na trzecią część zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odśnieżania dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński wybrano ofertę firmy:  Kazimierz   Kurzyński z siedzibą:   87-220 Radzyń Chełmiński, Gołębiewo 8 /woj. kuj.-pom./. 
W/w oferta została przygotowana prawidłowo. Na trzecią część zamówienia następujący wykonawcy złożyli oferty, które uzyskały punkty zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr of. Nazwa i adres wykonawcy Cena /
punkty
1  Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” 
86-330 Mełno, Pokrzywno 132 /woj. kujawsko-pomorskie/ 
103,70 zł 
- wykonawca uchylił się od zawarcia umowy
2   Kazimierz Kurzyński 
87-220   Radzyń   Chełmiński,   Gołębiewo   8   /woj.   kujawsko- pomorskie/
120,00 zł 
100 pkt

Zamawiający   zawrze   umowę  w   sprawie   zamówienia   publicznego,   z   zastrzeżeniem   art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-16 09:32
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-16 09:33

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem autobusu do dowozu dzieci do przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy ZS-R-22-221/1/10
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wynajem autobusu do dowozu dzieci do przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy ZS-R-22/221/1/10/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
TRANSPORT OSOBOWY
Jarosław Kruca
86-330 Mełno
Gruta 262
Cena za 1 kilometr 3,08 zł (brutto) słownie : trzy złote 08/100. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz
 86-320 Łasin ul. Dworcowa 31
3,10 zł
99,35
2
PKS Grudziądz Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz ul. Rapackiego 33
3,32 zł
95,65
3
Transport Osobowy Jarosław Kruca
86-330 Mełno, Gruta 262
3,08 zł
100
 
 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
ADAM OLEJNIK

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-13 11:37

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych w roku 2011 /nr sprawy ZS-R-22/221/2/10/
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych roku 2011 /nr sprawy ZS-R-22/221/2/10/. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i przyjęto ją do realizacji.
Ofertę złożyła firma:
P.P.U.H „NAD – GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
Cena jednego litra oleju napędowego: 4,19 zł słownie: cztery złote 19/100. Cena stanowiła 100% wartości kryterium.
 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
P.P.U.H. „NAD – GAZ” Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
4,19 zł
100
 
 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
ADAM OLEJNIK

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-13 11:36

L.dz. BPK-341-12/10
Do wszystkich Wykonawców  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odśnieżania dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK-341-12/10/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odśnieżania dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
W przedmiotowym postępowaniu na 1 cześć zamówienia Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację danej części zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił tę część postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu na 2 i 3 część zamówienia jako najkorzystniejsze wybrano oferty firmy: Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT”  z siedzibą: 86-330 Mełno, Pokrzywno 132. Zaoferowane ceny zawiera tabelą poniżej. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena /brutto/
ilość uzyskanych punktów
1 część
2 część
3 część
1
Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT”
86-330 Mełno, Pokrzywno 132 /woj. kuj.-pom./
___
103,70 zł
100 pkt.
103,70 zł
100 pkt.
2
Kazimierz Kurzyński
87-220 Radzyń Chełmiński /woj. kuj.-pom./
___
___
120,00 zł
86 pkt.
3
Kółko Rolnicze w Radzyniu Chełmińskim
87-220 Radzyń Chełmiński, Fijewo 8 /woj. kuj.-pom./
121,98 zł
100 pkt.
___
___
4
Krzysztof Teresak
87-220 Radzyń Chełmiński, Zielnowo 33 /woj. kuj.-pom./
___
100,00 zł
-- pkt.
___
5
Firma „KURDYN” Wiesława Kurdyn
87-220 Radzyń Chełmiński, Radzyń Wybudowanie 12
___
117,70 zł
88 pkt.
___
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-06 10:02
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-06 10:03

L.dz. BPK 341-13/10
 
Do wszystkich Wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK 341-13/10/
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK 341-13/10/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
F. H. WĘGLOPOL Zofia Mucha – Wiesław Mucha
z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 89 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 522.375,20 zł /słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć zł 20/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
BARTER S.A.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 /woj. podlaskie/
577.243,00 zł
91
2
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Sp. jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo, ul Koronowska 38 /woj. kuj.-pom./
529.846,00 zł
99
3
Firma Handlowa „WĘGLOPOL”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha
87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 89 /woj. kujawsko-pomorskie/
522.375,21 zł
100
 
Zamawiający dokonał sprostowania w zawiadomieniu w związku ze stwierdzeniem w ofercie nr 3 oczywistej omyłki rachunkowej, które została poprawiona przez Zmawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
BURMISTRZ
 Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-12-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-02 12:27
L.dz. BPK 341-13/10

 
Do wszystkich Wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK 341-13/10/
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK 341-13/10/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
F. H. WĘGLOPOL Zofia Mucha – Wiesław Mucha
z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 89 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 522.375,20 zł /słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć zł 20/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
BARTER S.A.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 /woj. podlaskie/
577.243,00 zł
91
2
Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Sp. jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo, ul Koronowska 38 /woj. kuj.-pom./
529.846,00 zł
99
3
Firma Handlowa „WĘGLOPOL”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha
87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 89 /woj. kujawsko-pomorskie/
522.375,20 zł
100

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o niezwłoczne potwierdzenie tego faktu w formach określonych w pkt. 7 SIWZ.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-23 13:56

L.dz. BPK 341-11/10

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041602 C w miejscowości Nowy Dwór-Kneblowo, gmina Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK 341-11/10/

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych /Pzp/ z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę – modernizację drogi gminnej nr 041602 C w miejscowości Nowy Dwór -Kneblowo, gmina Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK 341-11/10/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstw Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o.
z siedzibą: 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 147.826,00 zł /słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć zł 00/100/.
Cena stanowiła 100% wartości kryterium.
Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr of.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów /kryterium cena 100%/
1
Przedsiębiorstw Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o.
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 /woj. kuj.-pom./
147.826,00 zł
100

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt. a) ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-23 12:56

 

Radzyń Chełmiński, 1 września 2010 r.
L.dz. BPK 341-8/10
Do wszystkich wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński”   /nr sprawy BPK 341-8/10/
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK 341-8/10/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Bank Pocztowy S.A. z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 13 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 813.869,23 zł /słownie: osiemset trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć zł 23/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali punkty zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/brutto/
Ilość uzyskanych
punktów
1
Bank Millennium SA
02-593 Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A /woj. mazowieckie/
881.493,36 zł
92
2
Bank Pocztowy S.A.
87-100 Toruń, ul. Chełmińska 13 /woj. kujawsko-pomorskie/
813.869,23 zł
100
3
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
BGK Oddział w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Chełmińska 28 /woj. kujawsko-pomorskie/
877.071,76 zł
93
 4
Bank Ochrony Środowiska SA
87-100 Toruń, ul. Dominikańska 9 /woj. kujawsko-pomorskie/a
931.714,46 zł
87
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o pisemne potwierdzenie tego faktu faksem lub droga poczty elektronicznej.
Burmistrz
Krzysztof Choubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-01 15:15

Uniważnienie postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na robotu budowlane
"Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-26 08:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-26 08:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na dostawy kamienia i szlaki.

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: „Kamienia wapiennego i szlaki dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK 341-9/10/.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Wymiana trzonu komina stalowego /nr sprawy BPK 341-7/10/
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym” /nr sprawy BPK-341-6/10/.

Radzyń Chełmiński, 22 czerwca 2010 r.

L.dz. BPK 341-4/10

Do wszystkich wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ulicy Przykop i Ogniowej /nr sprawy BPK 341-4/10/

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ulicy Przykop i Ogniowej”  /nr sprawy BPK 341-4/10/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum:

Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński  z siedzibą: 86-320 Łasin, Wydrzno 54 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe  „JIM” z siedzibą: 86-320 Łasin, ul. Curie-Skłodowskiej 15.
Cena: 496.858,03 zł /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem zł 03/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/brutto/
Ilość uzyskanych
punktów
1
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o. o. 85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1 /woj. kuj.-pom./
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o. o.
85-791 Bydgoszcz, ul. Piwnika-Ponurego 1E /woj. kuj.-pom./
520.437,76 zł
95
2
Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o. o.
86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 78/1 /woj. kuj.-pom./
472.407,90 zł
-
3
POL-DRÓG Toruń Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E /woj. kuj.-pom./
224.563,24 zł
-
4
TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o. o.
86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 3 /woj. kuj.-pom./
517.923,17 zł
96
5
Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński
86-320 Łasin, Wydrzno 54 /woj. kuj.-pom./
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM”
86-320 Łasin, ul. Curie-Skłodowskiej 15 /woj. kuj.-pom./
496.858,03 zł
100
6
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FENIKS E. Salczyński, H. Tupalski Sp. j.
86-300 Grudziądz, ul. Chryzantemowa 17 /woj. kuj.-pom./
429.547,57 zł

-

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o pisemne potwierdzenie tego faktu faksem lub droga poczty elektronicznej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2010-06-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-22 08:14
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-22 08:19

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje:

że, dnia 18 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały rokowania po drugim przetargu na sprzedaż :
zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.0463ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990ha  KW  TO1W/00034687/8  położonych  w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”

cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto 189.709,60zł plus 22% VAT.
liczba uczestników rokowań – 0
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-21 11:11

Radzyń Chełmiński, dn.  17 czerwca 2010 r.

L.dz. BPK 341-5/10

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ”Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim„ /nr sprawy BPK 341-5/10/
  
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim”  /nr sprawy BPK 341-5/10/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum:
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński
z siedzibą: 86-320 Łasin, Wydrzno 54 /woj. kujawsko-pomorskie/
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk
z siedzibą: 86-320 Łasin, ul. Curie Skłodowskiej 15 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 79.356,69 zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć zł 69/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Oferta spełnia wymogi określone w SIWZ.
Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr of. Nazwa i adres wykonawcy Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1 Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński
86-320 Łasin, Wydrzno 54 /woj. kuj.-pom./
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk
86-320 Łasin, ul. Curie Skłodowskiej 15 /woj. kuj.-pom./
79.356,69 zł
 
100 pkt.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyżej określonego terminu ma mocy art. 94 ust. 2 pkt. 1a) w związku z faktem, iz przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w, którym złożono tylko jedna ofertę oraz pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, ponadto w toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia proszę o niezwłoczne potwierdzenie tego faktu faksem lub drogą poczty elektronicznej.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-17 14:44
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-17 14:44

L.dz. BPK 341-3/10

Do wszystkich wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK 341-3/10/

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”  /nr sprawy BPK 341-3/10/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
INTER-INVEST  Świecie Sp. z o. o.
z siedzibą: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 7A /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 487.859,90 zł /słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł 90/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium.
Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabela przedstawioną poniżej.

Nr of.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych
punktów
 1  Zakład Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny „KEMPEX”
87-330 Jabłonowo Pomorskie,  ul. Wigury 4
/woj. kujawsko-pomorskie/

647.079,40zł

 75pkt.
 2 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM”
86-320 Łasin, ul Curie Skłodowskiej 15
/woj. kujawsko-pomorskie/ 
 536.014,67zł  91pkt.
 3 Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FISZER”
87-300 Brodnica, ul. Gen Sikorskiego 60 A
/woj. kujawsko-pomorskie/ 
 721.572,62zł  68pkt.
 4  INTER-INVEST Świecie Sp. z o. o.
86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 7A
/woj. kujawsko-pomorskie/
 487.859,90zł  100pkt.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2010-05-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-13 17:16
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 17:17

Radzyń Chełmiński, dn.  16 marca 2010 r.

L.dz. BPK 341-2/10

Do wszystkich Wykonawców
            

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim”  /nr sprawy 341-2/10/
  
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim”  /nr sprawy 341-2/10/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstw Budowlano-Handlowo-Usługowe JIM, Janusz Pawełczyk
z siedzibą: 86-320 Łasin, ul. Curie-Skłodowskiej 15 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 284.229,16 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć zł 16/100/.
Cena stanowiła 100% wartości kryterium.
Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu nie podlegające odrzuceniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabela przedstawioną poniżej.

Nr. of   Nazwa i adres wykonawcy Cena /z pod. VAT/ Ilość uzyskanych punktów /kryterium cena 100%/
2 Przedsiębiorstw Budowlano-Handlowo-Usługowe JIM, Janusz Pawełczyk
83-320 Łasin, ul. Curie-Skłodowskiej 15 /woj. kuj.-pom./
284.229,16 zł 100
3 Budownictwo Ogólne-Usługi Gółkowski Krzysztof
87-300 Brodnica, ul. Graniczna 9 /woj. kuj.-pom./
302.436,68 zł 94
4 NIKO Przedsiębiorstwo Ogólno-Budowlane A. Łazarski
86-320 Łasin, ul. Tysiąclecia 6/8 /woj. kuj.-pom./
392.025,44 zł 73

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2010-03-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-03-16 12:35
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 17:19

CIS-0717-8/02/10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  z 2006 r. Dz.U.Nr.164 poz.1163 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę na zadanie : Przewóz osób na zajęcia  i szkolenia w Centrum Integracji Społecznej, informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„MARTUR”
Biuro Przewozów Autokarowych
Ul. Polna 24 87-200 Wąbrzeźno

Oferowana cena ; 2,29 zł/km netto.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium w SIWZ.

 

Lp. Nazwa Firmy Liczba
punktów
Razem
1. Usługi Transportowe
Zenon Jeziorowski
Radzyń Wybudowanie
87-220 Radzyń Chełmiński
Oferta odrzucona
art. 89 pkt 2
 
2. „ MARTUR”
Biuro Przewozów Autokarowych
Ul. Polna 24, 87-200 Wąbrzeźno
100,00 pkt 100,00 pkt

Kierownik Centrum Integracji Społecznej
Urszula Lidke

Jednocześnie informuję:
Oferta nr 1 na podstawie art. 89 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. oferta firmy : Usługi Transportowe Zenon Jeziorowski Radzyń Wybudowanie 87-220 Radzyń Chełmiński została odrzucona.

Uzasadnienie odrzucenia oferty.
Oferta została odrzucona, ponieważ nie była zgodna z SIWZ ( brak kompletu wymaganych w specyfikacji)
autor informacji: Urszula Lidke
data wytworzenia informacji: 02.02.2010

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  data wytworzenia: 2010-02-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-02-03 07:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-20 14:07:33