Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Podstawa prawna:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244 poz 1626 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 29 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019r. poz. 644)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 708)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2018r. poz. 350).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018r. poz.1267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz 256 z późn. zm)

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2 ) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie tj. w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019r. poz. 276)

W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego

młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019r. poz. 316 z późn. zm.).

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców;
 6. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
 7. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 10. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi

Art. 35 § 3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb udzielenia odpowiedzi

Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji.

Termin przekazania dofinansowania

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-09-10 13:08

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-31 13:14
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 13:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-25 14:17:28