Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie o naborze

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.

 1. Stanowisko: pracownik socjalny

 2. Liczba stanowisk : 1

 3. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,87-220 Radzyń Chełmiński

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę/pełen etat

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  - ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  - do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
  spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508),
   
 2. obywatelstwo polskie,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność sądowa za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej,
 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeń do ustawy,
 3. znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 8. znajomość obsługi programów komputerowych oraz programu POMOST std
 9. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole dokładność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność
 10. posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie własnym samochodem


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 4. sporządzanie kontraktów socjalnych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu dla tych osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup, środowisk społecznych,
 9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, instytucjami w zakresie organizowania pomocy
 11. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 13. praca w rejonie opiekuńczym wskazanym przez kierownika ,ustalenie planu pomocy osób korzystających z pomocy, prowadzenie akt indywidualnych osób korzystających z pomocy,
 14. praca w Zespole Interdyscyplinarnym
 15. obsługa systemu POMOST Std, Płatnik, KDR
 16. kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Wymagane dokumenty :

 1. )list motywacyjny
 2. Curriculum Vitae
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator danych i kontakt do niego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 tel. 56 46 266 84

Kontakt do inspektora ochrony danych: mgops@radzynchelminski.eu Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownika socjalnego Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy przesłać w terminie do 31.12. 2018 r. do godz. 11.00 pod adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński lub złożyć osobiście w M-GOPS pok nr.6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę,

 • Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,

 • Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

drukuj (ogłoszenie o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Dąbrówka
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-12-19 12:42

wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

 

Z-ca Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko: Pracownik socjalny została wybrana:

Pani Magdalena Kałużna zam. Łasin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Kałużna wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku oraz bogate doświadczenie zawodowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka wykazała się wysoką kulturą osobistą, swobodnie nawiązuje kontakt z rozmówcą, w sposób czytelny formułuje myśli i przedstawia problemy, co pozwala przyjąć, że posiada cechy osobowościowe niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.

drukuj (wyniki naboru)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-01-10 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-19 12:16:47