Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

nabór na stanowisko

KD.2110.1.2022.GE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Podinspektora d/s oświaty, zdrowia, kultury i promocji
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.: posiada wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja i co najmniej 3 – letni staż pracy,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe,
  ustawy o systemie oświaty, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
  o finansach publicznych.

 2. Umiejętność obsługi komputera.

 3. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

 4. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie, bezstronność.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z rewitalizacją.
 2. Wykonywanie zadań w zakresie promocji miasta i gminy.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy: Prawo oświatowe, o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.
 4. Prowadzenie spraw wynikających z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
 6. Współdziałanie w zakresie działań na rzecz kultury, zdrowia, sportu i rekreacji z innymi organami lub stowarzyszeniami podejmującymi działania w tym zakresie.
 7. Nadzorowanie gminnych placówek upowszechniania kultury.
 8. Obsługa i współdziałanie merytoryczne z Rada Społeczną SPZOZ.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku Urzędu.
 3. Budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).
 4. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Opisane kserokopie dokumentów „za zgodność z oryginałem” może dokonać własnoręcznie kandydat.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora” w terminie do dnia 06 lipca 2022r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim dostępny jest na stronie BIP: https://www.bip.radzynchelminski.pl/plik,7402,w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-tym-na-kierownicze-stanowiska-urzednicze-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-radzyniu-chelminskim.pdf.

 

drukuj (nabór na stanowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-06-24 15:04

załacznik nr 1

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

   Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą
  w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.);

 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Dokumenty osoby przyjętej do pracy załącza się do Akt osobowych; Protokół z wyboru przechowuje się wieczyście.

W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym (dostawcy usług poczty elektronicznej, podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną programów księgowo-kadrowo-ewidencyjnych, podmiotom z zakresu doradztwa prawnego, służby BHP), a ponadto dane ujawniane są upoważnionym przez Administratora osobom, Odbiorcami danych są również Poczta Polska w przypadku korespondencji prowadzonej listownie, a także inni odbiorcy wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli  informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

...........................

data i wyraźny podpis

 

drukuj (załacznik nr 1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-06-24 15:05

Informacja o wyniku naboru

Urząd Miasta i Gminy                                                                                                  Radzyń Chełmiński, dnia 15.07.2022r.

Pl. Tow. Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński                      

KD.2110.1.2022.GE

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Stanowisko: Podinspektor

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Maria Kubizna zamieszkała Rogóźno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Kubizna spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2022-07-15 14:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2144
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-15 14:28:45