Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OSP.271.1.2019

Do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy „Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l.” /nr sprawy OSP.271.1.2019/.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy „Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l.”

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1:

IUVO CARS Jan Świeboda
ul. Dębowa 4, 42-202 Częstochowa /woj. śląskie/

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia,
 • oferta w/w Wykonawcy jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert: cena i okres gwarancji – 100,00 pkt.

Następujący wykonawca złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu i uzyskał pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium cena i okres gwarancji

Cena

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1

IUVO CARS Jan Świeboda
ul. Dębowa 4, 42-202 Częstochowa
woj. śląskie

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-07-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-11 13:34

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Radzyń Chełmiński, dn. 05.07.2019 r.

OSP.271.1.2019.AF

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa

technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000l”

/nr sprawy OSP.271.1.2019/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ
O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 05 lipca br. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie od Wykonawcy, co do treści SIWZ:

Pytanie Nr 1

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l, zwracam się z zapytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuści samochód o długości 7050 mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający dopuszcza długość samochodu 7050 mm.

Zamawiający pragnie poinformować, że dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust . 4 i 4a ustawy Pzp.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika Nr 5 do SIWZ (wymagania techniczne dla samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min.1000l):

W pkt 3 zał. Nr 5 do SIWZ było:

„ pkt 3. Wymiary pojazdu:

Rozstaw osi min. 3700 mm

Długość pojazdu nie większa niż 7000 mm – z zabudową

Wysokość nie większa niż 2540 mm – z zabudową

Szerokość nie większa 2275 mm ( z lusterkami )”.

Po zmianie:

„ pkt 3. Wymiary pojazdu:

Rozstaw osi min. 3700 mm

Długość pojazdu nie większa niż 7050 mm – z zabudową

Wysokość nie większa niż 2540 mm – z zabudową

Szerokość nie większa 2275 mm ( z lusterkami )”.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia oraz zmiany terminu składania ofert.

drukuj (INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: prezes OSP Rywałd Adam Frankiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-05
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2019-07-05 13:28

zamówienie: Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego

Ogłoszenie nr 567154-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RYWAŁD: „Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RYWAŁD, krajowy numer identyfikacyjny 871534253, ul. - 50A , 87-220 RYWAŁD, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566886925, e-mail osprywaldrch@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.radzynchelminski.pl link OSP Rywałd


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.radzynchelminski.pl link OSP Rywałd


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński - sekretariat pok. Nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l.”
Numer referencyjny: OSP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l.” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej “siwz”. 2) Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 5 do siwz. 3) Sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). 4) Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2017 r.,poz.128 ze zmianami). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu Świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie polski – CNBOP 5) Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). 6) Wykonawca zapewnia minimum 1 punkt serwisowy dla podwozia na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (adres serwisów należy podać w ofercie). 7) Zamawiający określa max. 72 godzinny czas przystąpienia do naprawy licząc od zgłoszenia usterki/przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy). 8) Informacje dodatkowe. 1. Pojazd jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2019). 2. Silnik pojazdu winien spełniać normę emisji spalin EURO 6 3. Odbiór przedmiotu umowy (realizacja dostaw). Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie WYKONAWCY, szkolenie z obsługi nastąpi w siedzibie WYKONAWCY. 9. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na WYKONAWCY. 10. Wymagany minimalny okres gwarancji na samochód oraz wyposażenie zamontowane na stałe w pojeździe: 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia. 11. Okres gwarancji na wyposażenie nie zamontowane na stałe w pojeździe lub dłużej zgodnie z warunkami dostawcy sprzętu – min. 12 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do oferty wykonawca dołącza: 1. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów /jeżeli dotyczy/. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. składa każdy z Wykonawców. 4. Specyfikację techniczną oferowanego przez WYKONAWCĘ przedmiotu zamówienia zawierającą w szczególności a) opis techniczny pojazdu z wyposażeniem oraz opis szczegółowy (w zakresie spełnienia min. warunków – zgodnie z załącznikiem nr 5). Specyfikacja techniczna musi zawierać stosowne informacje potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia postawionych przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji na samochód oraz wyposażenie zamontowane na stałe w pojeździe

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zakres zmian niniejszej umowy dopuszczalnych przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu jego zgody w przypadku działania siły wyższej. 2) Zmiana umowy możliwa jest także w następujących przypadkach: 1. zaistnienia omyłki pisarskiej, 2. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 3. powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji. 3) Zmiany umowy określone w ust. 1 i 2 nie będą skutkować zmianą ceny umowy, ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron umowy. Zmiany określone powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

drukuj (zamówienie: Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: prezes OSP Rywałd Adam Frankiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-01 10:35
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 11:11

SIWZ z załącznikami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: prezes OSP Rywałd Adam Frankiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-01 10:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 11:11

Informacja z otwacia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa 1 sztuki samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l.”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 09.07.2019 r. godz. 09:15 w miejscu wyznaczonym tj. w Urzędzie Miasta i Gminy  w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.
 2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000,00 zł.
 3. oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:
Wykaz ofert złożonych w terminie

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

IUVO CARS

Jan Świeboda
ul. Dębowa 4
42-202 Częstochowa
woj. śląskie

398 397,00zł

do dnia 30.08.2019r.

48 miesięcy

przelewem
w terminie do
30 dni
od dnia poprawnie złożonej faktury

 

drukuj (Informacja z otwacia ofert)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-09 10:32
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-09 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-09 10:32:02