Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Podinspektora
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Puzon zamieszkała w Jarantowicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Puzon w pełni spełnia kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w posiada wyższe wykształcenie oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu:  Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o opłacie skarbowej, aplikacji Źródło.

Ponadto Pani Paulina Puzon potrafi obsługiwać komputer oraz zna programy potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

drukuj (Informacja o wynikach naboru)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-04-29 12:30

Ogloszenie naboru na stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy:  Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i USC

 

III. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:
  a) wykształcenie wyższe (preferowane: administracja , prawo),
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu:  Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o opłacie skarbowej,
 2. znajomość aplikacji Źródło,
 3. umiejętność obsługi komputera

       

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań  wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 z późn. zm.),
 2. Realizacja zadań  wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 388),
 3. Realizacja zadań  wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.z 2010r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.),
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. częste kontakty z interesantami.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest wyższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202)

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora”  w terminie do dnia  20 kwietnia 2015r. do godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu 

rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                   

Burmistrz
Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogloszenie naboru na stanowisko)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7541
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-04-08 10:38:22