Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

 Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

tel./fax (056) 6886087

ogłasza przetarg nieograniczony:

 

zgodnie z art.39 i innymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) na zadanie p/n:

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, smarów, olei

i drobnych części do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2009”.

 

 1. Wspólny słownik zamówień CPV:

- olej napędowy 23121100-2

- benzyna bezołowiowa 95 23111200-0

 

    2. Przedmiot zamówienia:

 

- olej napędowy w ilości około 9100 litrów

- benzyna bezołowiowa w ilości około 1500 litrów

- oleje, smary i drobne części do pojazdów

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw,

zakupy dokonywane będą na stacji paliw Wykonawcy według bieżących

potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu. 

 1. Termin wykonania zamówienia:

15.01.2009 r. – 31.12.2009 r. 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu oraz spełniają wymogi art. 22 w/w ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

Do ceny paliw doliczone zostaną koszty zakupu tj. koszty dojazdu do

stacji paliw. 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 3. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium. 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej: bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej – pokój Nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie. 

 1. Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy są:

1) w zakresie dostawy:

- Pan Henryk Kotowicz – Referent UMiG, tel. (056) 6886087 wew. 33 (pokój Nr 5),

2) w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- Pani Maria Tylus – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych UMiG, tel. (056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14) 

 1. Termin związania ofertą wynosi:

do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni. 

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 31.12.2008 r. do godz. 900. 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2008r. o godz. 930.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 23.12.2008r.

 

               Burmistrz Miasta i Gminy

                   Krzysztof Chodubski


 

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-12-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-23 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-23 10:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-23 10:48

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ,,Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 450 ton w roku 2009”

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel. / fax  ( 0 56 ) 6886087


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000,00 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami )  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n:
,,Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 450 ton w roku 2009”

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej .
 3. Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł)
 4. Termin wykonania zamówienia 01.01.2009r. – 31.12.2009r.
 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu oraz spełniają wymogi art. 22 w/w ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 6. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 7. Warunki udziału w postępowaniu zgodne ze specyfikacją.
 8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej: bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej – pokój Nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskim.
 9. Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 10. Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy są:
  1) w zakresie dostawy:
  Pan Andrzej Góral – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy,  tel. (056) 6886087 wew. 58, tel. kom. 668377407, pokój  Nr 21a
  2) w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
  Pani Maria Tylus – Podinspektor d/s. Zamówień Publicznych
  tel. (056) 6886087 wew. 39, pokój Nr 14
 11. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 25.11.2008r. do godz.9:00 .
 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2008r. o godz. 9:30 w Urzędzie MiG.

Radzyń Chełmiński, dnia 14.11.2008 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-14 14:01

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-14 14:55

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel./fax  (056)  6886087
Wspólny słownik zamówień (CPV) 14.21.00.00 - 6

ogłasza przetarg nieograniczony

na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 EURO a poniżej wartości ustalonej   na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) na zadanie:

„Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości około 2.000 ton granulacji od 0 – 31,5 mm. na modernizację dróg gminnych na terenie gminy.”

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2008r.
4.Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
5.Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl
 Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w formie papierowej
      dostępny w siedzibie Zamawiającego – pokój Nr 1 w    
      godz. 7:15 – 15:15 sekretariat.
6.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7.Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy w zakresie dostawy  jest Pan Andrzej Góral tel. (056) 6886087 wew. 58 kom. 668377407,  w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Pani Maria Tylus tel. (056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14).
8.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w  Radzyniu Chełmińskim do dnia 03.11.2008r. do godz. 9:00.
9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2008r. o godz. 9:30.
10.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 , poz. 1166 ze zmianami) oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Radzyń Chełmiński, dnia 21.10.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-10-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-21 14:05
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-21 14:32

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-21 14:32

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym


1.1 Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

REGON: 000527486
NIP: 878-10-66-646

Adres: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
              87-220 Radzyń Chełmiński

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 15 – 15 15.

1.2 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ
strona internetowa: www.bip.radzynchelmin­ski.pl

1.3 Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa.

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. Przedmiotem zamówienia jest „usługa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 700.000,00 zł”.
Termin wykonania zamówienia od listopada do grudnia 2008r.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

4.1. W przetargu mogą uczestniczyć banki posiadające koncesje.

4.2. Oferta musi spełniać warunki ustawy Prawo zamówień publicznych w tym art. 22 i 24 oraz musi być zgodna z wymogami opisanymi w SIWZ.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, ani wspólnych.

4.4. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków art. 22 ustawy Prawy zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn opisanych w art.. 24 w/w ustawy.
Na potwierdzenie, ze wykonawca spełnia w/w wymogi ustawy wykonawca podpisze oświadczenie zawarte w treści oferty.

5.  Zamawiający rezygnuje z wpłaty wadium.

6. Kryteria oceny ofert:

6.1. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1) do dnia 28.10.2008r. do godziny 11 00.

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2008r. o godz. 11 15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).

9. Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
Krzysztof Chodubski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-09-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-09-30 14:32

Radzyń Chełmiński, dn. 06.10.2008r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje

że w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na zadanie: „Na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu” zmienia się punkty 7 i 8 ogłoszenia, które otrzymują następujące brzmienie:

pkt.7 „Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1) do dnia 29.10.2008r. do godz. 11 00.

pkt.8 „Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2008r. o godz. 11 15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-10-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-07 09:13

Radzyń Chełmiński, dn. 10.10.2008r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje

Przewidywany termin wykorzystania kredytu ustala się na dzień 14.11.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-10-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-13 07:45
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 07:45

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-09-30 14:32

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego, województwo kujawsko-pomorskie, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. (0-56) 6886001 zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim” o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2008r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 8 lub ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl

Upoważniony do kontaktu z oferentami: Jan Kunicki i Piotr Kozłowski, tel. (0-56) 6886001 wew. 36 w godz. 8 00 – 15 00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pokój Nr 8.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2008 r., do godz. 10 00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – pokój Nr 1, w dniu 7 października 2008r. o godz. 11 00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Wadium - 2.373,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy zł 00/100).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Kryteria wyboru ofert - cena 100 %
 

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
 

Krzysztof Chodubski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-09-15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-09-15 14:44
Dokumentacja:

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-09-15 14:45

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina  Miasto i Gmina  Radzyń Chełmiński  reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy  działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

REGON:   000527486

NIP:  878-10-66-646

Adres:    ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15– 15.15

1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: 
www.bip.radzynchelminski.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na zadanie „ Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012””  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 wykonanie  „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”” 

3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3. Przedmiot zamówienia:
3.3.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- Podbudowa  mineralna przepuszczalna zdrenowana  według dokumentacji projektowej
  - Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne  właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”  o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).Nawierzchnia perforowana przepuszczalna dla wody.
Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach    – 2 sztuki
- siatki do bramek                                                 – 2 sztuki

3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa mineralna z drenażem według dokumentacji projektowej załacznik Nr 3 SIWZ

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).      
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana  o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ).Podbudowa przepuszczalna zdrenowana..
Technologie układania nawierzchni:
Według dokumentacji projektowej -załącznik Nr 3 do SWIZ oraz załącznik NR 4 do SIWZ
Warstwy:CHEMOLAN M,GRANULAT EPDM 1-4,CHEMOLAN M50,GRANULAT GUMOWY,ZWIR PŁUKANY,,ŁĄCZNA GRUBOŚĆ OKOŁO 45MM -  nawierzchnia przystosowana do stosowania na podbudowie mineralnej,przepuszczalna dla wody
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy      – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm      – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości         – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa stalowa ocynkowana malowana na wysięgu 1,6m                 – 2 sztuki
Wyposażenie  do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) –2 sztuki
- siatka do siatkówki            – 1 sztuki
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach       – 2 sztuki
- siatki do bramek                                               – 2 sztuki
 3.3.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
3.3.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 2 do SIWZSzczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZPrzedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną oraz nawierzchnię z poliuretanu – 60 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

4.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 15.11.2008r.tj w terminie  3,5 miesiąca  od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac, który określa się na dzień 30.07.2008r.

6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki   określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia  działalności lub czynności;
6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 05.06.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie  o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),

b)dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:

6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do  SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.2.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 05.06.2008r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania  - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje …) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu  zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby
 (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

6.4.3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.
7.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 300,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy trzysta   złotych).
7.2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
 

Bank Spółdzielczy Łasin  Oddział Radzyń Chełmiński
         Nr 77950000080000081120000006

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój nr 1, lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
    7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1.Kryterium Cena – znaczenie 80 pkt
80 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2.Kryterium termin wykonania- znaczenie 20 pkt
20 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)
Gdzie:
TR- ilość punktów przyznanych Wykonawcy
TN – najkrótszy termin realizacji
TOB – termin realizacji  w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego,Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ,  ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój nr 1 , w terminie do dnia 02.07. 2008 roku, godz. 10:00.
2
.Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, w salce narad dnia 02.07.2008 roku, godz. 10:30.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ,  O ZAMIARZE
  USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
  STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE
  INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
  INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA
  ELEKTRONICZNA:
  Zamawiający nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zakres świadczeń wynikający z ogłoszenia może ulec zmniejszeniu, ponieważ wykonanie zadania jest uzależnione od współfinansowania. Na dzień ogłoszenia przetargu środki na wyżej wymienione zadanie są zapewnione z budżetu Gminy oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci Uchwały Nr XX/391/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
W trakcie załatwiania są środki z Ministerstwa Finansów.  Po umieszczeniu w Wykazie przedsięwzięć objętych programem „Moje Boisko – Orlik 2012” Gminy Radzyń Chełmiński poprzez właściwego Ministra informację o finansowaniu  zamieścimy na naszej stronie  Bip:  bip.radzynchelminski.pl .  Z chwilą  ogłoszenia informacji o finansowaniu niniejsze zastrzeżenie stanie się nieaktualne.

Informuję, że gmina Radzyń Chełmiński została umieszczona w wykazie przedsięwzięć objętych programem "Moje boisko Orlik 2012". Niniejszą informację zamieszcza się na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 czerwca 2008 roku. Tym samym w/w adnotacja o zmniejszeniu zakresu świadczeń staje się nieaktualna.

Zatwierdzam
  Burmistrz Miasta i Gminy
  Radzyń Chełmiński
  Krzysztof Chodubski
 

Radzyń Chełmiński, 20.06.2008r.

KOMUNIKAT DOTYCZY ZMIANY W SPECYFIKACJACH

Dotyczy: budowy dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
 W odpowiedzi na zapytanie firmy dotyczące wymogu przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO uprzejmie informuję, że na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30.05.2008r. Sygn. Akt KIO/UZP 472/08.
Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia dokumentu potwierdzającego przynależność producenta sztucznej trawy do ESTO.
Tym samym usuwa się zapis dotyczący tego wymogu ze Specyfikacji Technicznej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski

 

Radzyń Chełmiński, dn.25.06.2008r.

KOMUNIKAT DOTYCZY ZMIANY W SPECYFIKACJACH

Dotyczy: budowy dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
W odpowiedzi na zapytanie firmy  z dnia 24.06.2008r:” W przedmiarze robót, stanowiącym integralny załącznik do SWIZ Zamawiający w pozycji 67 podaje nazwy firm i ich produkty, które dopuszcza do zastosowania w przedmiotowym postępowaniu”.

Informuję, że w pozycji 67 w/w przedmiaru robót stanowiący integralny załącznik do SWIZ należy dodać „ lub rozwiązania równorzędne”
Wyjaśnienie : Przedstawiony  w pozycji 67 w/w przedmiaru robót stanowiący integralny załącznik do SWIZ system nawierzchni jest przykładowy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-06-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-05 16:52
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-25 14:55

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
 tel./fax  (056)  6886087
Wspólny słownik zamówień (CPV) 14.21.00.00 - 6

ogłasza przetarg nieograniczony

na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 EURO a poniżej wartości ustalonej   na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) na zadania:

1) „Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości około 2.300 ton granulacji od 0 – 31,5 mm na modernizację pozostałej części  drogi gminnej w Gołębiewie Nr 041612C, oraz na modernizację  dróg gminnych na terenie gminy”

2) „Dostawa w roku 2008 szlaki w ilości około 900 ton na modernizację dróg gminnych”.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2008r.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
5. Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl
Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w formie papierowej 
dostępny w siedzibie Zamawiającego – pokój Nr 1 w     
godz. 7:15 – 15:15 sekretariat. Opłata za Specyfikację wynosi – 20 zł.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy w zakresie dostawy  jest Pan Andrzej Góral tel. (056) 6886087 wew. 58 kom. 668377407,  w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Pani Maria Tylus tel. (056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14).
8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w  Radzyniu Chełmińskim do dnia 22.04.2008r. do godz.9:00.
9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2008r. o godz.9:30.
10.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 , poz. 1166 ze zmianami) oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Radzyń Chełmiński, dnia 11.04.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Tylus
  data wytworzenia: 2008-04-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-11 14:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-11 14:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16258
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-21 13:10:15