Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny ograniczony

dla właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż działki Nr 336/5 o pow. 816m2, KW 25597 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady.
Działka położona na skarpie. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 8.568,00zł plus 22 % VAT. Cena brutto wynosi 10.452,96zł.

Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny tej działki, który poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Nieruchomość jest zbywana bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości na konto
Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński
Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 13.01.2009r.

Przetarg odbędzie się dnia 16.01.2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy.    
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Radzyń Chełmiński, dnia 16.12.2008r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 1970-01-01
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-12-16 11:44

I. OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej powyżej 14000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr. 223 poz.1655 a dnia 20 listopada 2007 r. na:
dostawę oleju napędowego celem tankowania autobusów szkolnych w roku 2009.

 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim.  
 2. Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej  w sekretariacie  Szkoły Podstawowej bezpłatnie.
 4. Przedmiotem zamówienia jest :  tankowanie paliwa na stacji do autobusów szkolnych.
 5. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia – od  02.01.2009r. do 31.12.2009
 7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi  art. 22  i nie podlegający  wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Dz.U. nr  19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.
 8. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
 9. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu  o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty.
 10. Kryteria oceny ofert:
  Cena  brutto 1 litra oleju napędowego po udzielonym upuście   - 100%
 11. Termin składania ofert upływa z dniem  2008.12.05. godz. 11:00
 12. Oferty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w kopertach zamkniętych z napisem:
  O F E R T A    N A   D O S T A W Ę   P A L I W A   D O   A U T O B U S Ó W   S Z K O L N Y C H
 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.12.05.  o godz. 1130 w siedzibie   zamawiającego.
 14. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

Radzyń Chełmiński dnia 2008.11.24.                                                     

Dyrektor szkoły
mgr Adam Olejnik
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-11-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-24 11:09

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-24 11:09

OGŁOSZENIE


Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego
w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14
 
ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) na zadanie p/n:
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński
 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych – 60113100-4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 05.12.2008 r. do godz. 1000.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 24.11.2008 r.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-11-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-24 11:03

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-24 11:03

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”
w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14
 
ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr. 223 poz.1655 z dnia 20 listopada 2007 r.  na: zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości około 700 ton do kotłowni szkolnej. Realizacja zamówienia rok 2009.
 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - Produkty pochodne węgla 10.30.00.00.6.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie zamawiającego.
Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości
8400,00 zł ( słownie : osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 ) na konto :
Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia prowadzone przez
BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim
Nr konta 47 9500 0008 0008 0493 2000 0005.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 05.12.2008 r. do godz. 1200.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2008 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 20.11.2008 r.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-11-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-20 13:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-20 13:08

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:


I przetarg ustny ograniczony

dla właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż działki Nr 336/5 o pow. 816m2 KW 25597 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady. Działka położona na skarpie. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 17 136,00 zł plus 22% VAT. Cena brutto wynosi 20 906,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 336/3 o pow. 441 m2, KW 25595, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady. Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Działka położona jest na skarpie. Dojazd do działki od strony ul. Wygon drogą o nieutwardzonej nawierzchni – tj. działką Nr 331/2.
Informuje się, że Gmina w najbliższym latach nie przewiduje budowy tej drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 10 584,00 zł plus 22% VAT.
Cena brutto wynosi 12.912,50 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 133/3 o pow. 2.74 ha, KW 26473, położonej w Gołębiewie. Działka przeznaczona jest na cele produkcji rolnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 66 308,00 zł.

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wycen danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 22.10.2008r.
Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2008r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 1000

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.


Radzyń Chełmiński, dnia 25.09.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-09-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-09-25 10:49
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-25 10:55

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:


II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż budynku po wodociągowej wieży ciśnień, budynku gospodarczego, usytuowanych na działce Nr 381/2 o pow. 1.777 m2, KW 24918 położoną w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.
Nieruchomość jest zlokalizowana przy urządzonej ulicy w centrum miasta.
Przeznaczona w planie pod budownictwo przemysłowe.
Wodociągowa wieża ciśnień:
Trzon wieży murowany z cegły w planie koła, trójkondygnacyjny zwężający się ku górze. Wieża przykryta dachem stożkowym, drewnianym, krytym papą zwieńczonym iglicą. Do wieży dostawiony jest budynek elewacji frontowej.
Budynek ceglany, przykryty dachem pulpitowym, otwory okienne i drzwiowe prostokątne.
Obiekt nie wpisany do rejestru zabytków, jednakże remonty należy wykonywać pod nadzorem konserwatora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41.364,00 zł netto plus 22 % podatku VAT. Cena brutto wynosi 50.464,08 zł.

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 91 o pow. 1.273 m2, KW 24588 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie obok Weterynarii.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński przedmiotowa działka znajduje się na terenie zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej funkcjami wzajemnie nie kolidującymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.184,00 zł netto plus 22 % podatku VAT. Cena brutto wynosi 12.424,48 zł.


Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wyceny danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 09.09.2008r.
Przetarg odbędzie się dnia 12.09.2008r. w Urzędzie Miasta i Gminy  o godz. 10:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Radzyń Chełmiński, dnia 11.08.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-08-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-08-11 14:50

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż budynku po wodociągowej wieży ciśnień ,budynku gospodarczego ,usytuowanych na działce Nr 381/2 o pow. 1.777 m2 ,KW 24918 położoną w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia .
Nieruchomość jest zlokalizowana przy urządzonej ulicy w centrum miasta .
Przeznaczona w planie pod budownictwo przemysłowe .
Wodociągowa wieża ciśnień :
Trzon wieży murowany z cegły w planie koła ,trójkondygnacyjny zwężajacy się ku górze .Wieża przykryta dachem stożkowym , drewnianym , krytym papą zwieńczonym iglicą .Do wieży dostawiony jest budynek przepompowni o rzucie przypominającym wycinek koła o wielobocznej elewacji frontowej .
Budynek ceglany , przykryty dachem pulpitowym , otwory okienne i drzwiowe prostokątne .
Obiekt nie wpisany do rejestru zabytków ,jednakże remonty należy wykonywać pod  nadzorem konserwatora .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82.727,00 zł netto plus 22 %
podatku Vat .Cena brutto wynosi  100.926,94 zł  .


I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 91 o pow. 1.273 m2 , KW 24588położonej w Radzyniu Chełmińskim przy
 ul. Podgrodzie obok Weterynarii .
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński przedmiotowa działka znajduje się na terenie zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej funkcjami wzajemnie nie kolidującymi .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.730,00 zł netto plus 22 %
podatku Vat . Cena brutto wynosi 15.530,60 zł .


Informuję ,że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wyceny danej nieruchomości ,które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego .


Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzania pomiarów geodezyjnych .Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20 %  ceny wywoławczej nieruchomości   na konto Urzędu
Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóżniej do dnia 30.06.2008 r.
Przetarg odbędzie się dnia 4.07.2008 r. w Urzedzie Miasta i Gminy o godz. 10

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń
w tut. Urzędzie .

Radzyń Chełmiński , dnia 2.06.2008 r.
 

 

Informacja: Wyżej wymienione przetargi nie doszły do skutku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-06-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-06-02 13:50
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-11 14:47

OGŁOSZENIE
      

Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
w Radzyniu Chełmińskim
ogłasza przetarg nieograniczony

O wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr.223 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r. ) na:
Wyłożenie kostki betonowej na dziedzińcu szkolnym, utwardzenie placu i ułożenie kostki betonowej na  parkingu dla autobusów.
Realizacja zamówienia do 25.08.2008 r.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV )
Wymiana Nawierzchni 45.23.32.51.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej ;
bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie zamawiającego. Zamawiający nie żąda  od oferentów wniesienia wadium.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w.36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego do dnia 19.06.2008 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 29.05.2008 r.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-05-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-05-29 12:14

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-05-29 12:14

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”
w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14
 
ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr. 223 poz.1655 z dnia 20 listopada 2007 r.  na: zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości około 550 ton do kotłowni szkolnej. Realizacja zamówienia rok 2008.
 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - Produkty pochodne węgla 10.30.00.00.6.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie zamawiającego.
Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości
4100,00 zł ( słownie : cztery tysiące sto złotych 00/100 ) na konto :
Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia prowadzone przez
BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim
Nr konta 47 9500 0008 0008 0493 2000 0005.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 07.02.2008 r. do godz. 1200.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2008 r. o godz. 1205 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 28.01.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-01-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-28 12:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-28 12:50

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-28 12:47

OGŁOSZENIE


Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego
w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14
 
ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) na zadanie p/n:
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół
Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński
 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych – 60113100-4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 18.01.2008 r. do godz. 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2008 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 07.01.2008 r.

Zamawiający:


Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
87-220 Radzyń Chełmiński

Adres spełnienia świadczenia i adres do korespondencji:


Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
87-220 Radzyń Chełmiński
ul. Sady 14

Znak sprawy SP-R-22/221/3/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej14 000,00 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.Nr. 164 poz. 1163 z późn. zmianami) na wykonywanie usług przewozowych – dowozu dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych w gminie Radzyń Chełmiński, nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych,  60113100 – 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-01-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-08 08:48
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 09:24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-08 08:49


OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000,00 EURO


1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim.  

2. Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej  w sekretariacie  Szkoły Podstawowej bezpłatnie.

4. Przedmiotem zamówienia jest :  tankowanie paliwa na stacji do autobusów szkolnych.

5. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty częściowej lub wariantowej.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia – od  01.02.2008r. do 31.12.2008

7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi  art. 22  i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Dz.U. nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.

8. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

9. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu  o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty.

10. Kryteria oceny ofert:

- Cena  brutto 1 litra oleju napędowego po udzielonym upuście      - 100%

11.Termin składania ofert upływa z dniem  2008.01.18. godz. 11:00

12.Oferty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w kopertach zamkniętych z napisem

O F E R T A   N A   D O S T A W Ę   P A L I W A  
D O   A U T O B U S Ó W   S Z K O L N Y C H


13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008.01.18  o godz. 11:30 w siedzibie   zamawiającego . 
   

14.Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.


Radzyń Chełmiński dnia 2008.01.07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-01-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-08 08:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 09:25

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-08 08:45


OGŁOSZENIE


Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”
w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14
 
ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr. 223 poz.1655 z dnia 20 listopada 2007 r.  na: zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości około 700 ton do kotłowni szkolnej. Realizacja zamówienia rok 2008.
 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - Produkty pochodne węgla 10.30.00.00.6.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie zamawiającego.
Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości
4800,00 zł ( słownie : cztery tysiące osiemset złotych 00/100 ) na konto :
Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia prowadzone przez
BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim
Nr konta 47 9500 0008 0008 0493 2000 0005.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 18.01.2008 r. do godz. 12:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2008 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 07.01.2008r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-01-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-08 08:51
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 09:26

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-08 08:51
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony.
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 385/3 o pow. 0.26,67 ha, KW 26411 położonej w Radzyniu Chełmińskim,dojazd od strony ul. Tysiąclecia(przy stacji uzdatniania wody).Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-16 11:44:50