Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

informacja o wyniku naboru

KD.2110.1.2023.GE

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – Referenta w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Stanowisko: Referent

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Aleksandra Kubińska zamieszkała Radzyń Chełmiński.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Kubińska spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, uzyskując najwyższą ilość punktów.

drukuj (informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-29 13:48

informacja o naborze

KD.2110.1.2023.GE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Referenta w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Referent

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:posiada wykształcenie średnie i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe – minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 4. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).
 5. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie, bezstronność.
 6. Znajomość oprogramowania RADIX – FKB.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie, sprawdzanie i weryfikowanie dokumentów księgowych do wypłaty  (faktur, rachunków, not księgowych itp.).
 2. Wprowadzanie do ewidencji księgowej ww. dokumentów zgodnie z przepisami prawa (zobowiązania, podatek VAT, dekretacja).
 3. Dokonywanie płatności systemem bankowości elektronicznej.
 4. Numeracja dowodów księgowych.
 5. Obsługa wyciągów bankowych (drukowanie, rozdzielanie i uzgadnianie).\
 6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 7. Naliczanie i wypłaty kosztów delegacji służbowych.
 8. Prowadzenie ewidencji należności z tyt. rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
 9. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie (opłata targowa, kwitariusz przychodowy).

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na II piętrze w budynku Urzędu.
 3. Budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,podjazdów itp.).
 4. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 8. podpisana klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  w zakresie szerszym niż wynikają z przepisów ustawy stanowiąca załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na
  określonym stanowisku.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna wraz z zgodą oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Opisane kserokopie dokumentów „za zgodność z oryginałem” może dokonać własnoręcznie kandydat.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko: Referent – księgowość budżetowa” w terminie do dnia 21 marca 2023r. do godz. 9.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (informacja o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-08 14:47

klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

drukuj (klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-08 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2673
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-29 13:48:00