Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury,

dla których organizatorem jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński:

 

 

1. Zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

(Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 • otwarty dostęp do zawartości rejestru;

 • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek

i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (Dz.U. z 2012r poz.1282z późn. zm.)

na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz.U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Załączniki:

 • REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 • Księgi rejestrowe Instytucji Kultury

 • Wniosek

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

25.04.1994r

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 

Ul. Plac Tow. Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński

Organizatorem biblioteki jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

 

 

Statut uchwalono Uchwałą Nr

XXXIII/217/94 Rady Miejskiej Radzynia Chełm z dnia 25 kwietnia 1994r.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana

Statut uchwalono Uchwałą Nr

XXXIX/267/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełm z dnia 30 grudnia 2009r

 

 

drukuj (Rejestr Instytucji Kultury)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-08-08 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 15:04

Dział 1

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer wpisu do rejestru: 1/1994

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

25.04.1994r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2014r

Gminna Biblioteka Publiczna

Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Radzyń Chełmiński upowszechnianie wiedzy i kultury

Ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński

 

Organizatorem biblioteki jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

-----

PKD – 9251.A Działalność Bibliotek Publicznych

REGON 871696599

NIP 876-23-28-186

 

 

 

PKD – 91.01.A Działalność Bibliotek Publicznych

REGON 871696599

NIP 876-23-28-186

 

 

Ewa Budzich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Budzich

 

drukuj (Dział 1)

Dział 2

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich Cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017r

Statut uchwalono Uchwałą Nr

XXXIII/217/94 Rady Miejskiej Radzynia Chełm z dnia 25 kwietnia 1994r. zmiana

Statut uchwalono Uchwałą Nr

XXXIX/267/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełm z dnia 30 grudnia 2009r

 

Danuta Neumann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Rosada

 

( Akt powołania na stanowisko Dyrektora Instytucji Kultury z dnia 17.09.2015r)

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim Nr 67/2015 z dnia 17.09.2015r w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury MGBP w Radzyniu Chełmińskim

----------

------------

 

Ewa Budzich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Budzich

drukuj (Dział 2)

Dział 3 i 4

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer wpisu do rejestru

Data  wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2013r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2014

 

 

31.09.2009r.złożenie sprawozdania za 2008r

09.03.2010r  złożenie sprawozdania za 2009r.

10.03.2011r. złożenie sprawozdania za 2010r.

01.03.2012r . złożenie sprawozdania za 2011r.

29.03.2011r. złożenie sprawozdania za 2010r.

06.03.2013r. złożenie sprawozdania za 2012r.

31.03.2014r. złożenie sprawozdania za 2013r.

30.03.2015 złozęnie sprawozdania za 2014r.

29.03.2016 złożenie sprawozdania za 2015r.

30.03.2017 złożenie sprawozdania za 2016r. 

----------

 

Ewa Budzich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2018 złożenie sprawozdania za 2017r.

29.03.2019 złożenie sprawozdania za 2018r.

30.03.2020 złożenie sprawozdania za 2019r.

29.03.2021 złożenie sprawozdania za 2020r.

 

 

Ewa Gajewska

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2022 złożenie sprawozdania za 2021r.

 

 

Maria Kubizna

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data  wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

.

 

----------

 

 

 

drukuj (Dział 3 i 4)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-07-11 12:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-24 10:01

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-07-11 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16244
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-13 15:08:00